ตารางการแข่งขัน
สพป.ชลบุรี เขต3
วันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566

ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม สถานที่ เริ่ม สิ้นสุด หมายเหตุ
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชากยายจีน อาคาร อบจ. ชั้น 3 ห้อง ป.5/1-5/2 และ ป.4/2 09.00 15.00 เตรียมอุปกรณ์การแข่งขันตามเกณฑ์ที่กำหนด
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชากยายจีน อาคาร อบจ. ชั้น 4 ห้อง ป.4/1 และ ห้อง ป.6/1-6/2 09.00 15.00 เตรียมอุปกรณ์การแข่งขันตามเกณฑ์ที่กำหนด
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-ป.3 โรงเรียนชุนชนบ้านบางเสร่ 9.00 12.00 -
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนชุนชนบ้านบางเสร่ 9.00 12.00 -
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุนชนบ้านบางเสร่ 9.00 12.00 -
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านชากยายจีน อบจ. ชั้น 1 09.00 - เตรียมอุปกรณ์การแข่งขันตามเกณฑ์ที่กำหนด
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชากยายจีน อบจ. ชั้น 1 11.00 - เตรียมอุปกรณ์การแข่งขันตามเกณฑ์ที่กำหนด
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนชุนชนบ้านบางเสร่ 9.00 16.30 ตัวแทนการแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งเล่มโครงงาน จำนวน 5 เล่ม ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี​ เขต 3 ภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุนชนบ้านบางเสร่ 9.00 16.30 ตัวแทนการแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งเล่มโครงงาน จำนวน 5 เล่ม ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี​ เขต 3 ภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนชุนชนบ้านบางเสร่ 9.00 16.30 ตัวแทนการแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งเล่มโครงงาน จำนวน 5 เล่ม ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี​ เขต 3 ภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุนชนบ้านบางเสร่ 9.00 16.30 ตัวแทนการแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งเล่มโครงงาน จำนวน 5 เล่ม ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี​ เขต 3 ภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ระดับชั้น ม.1-ม.3 ห้องประชุมศรีราชา สพป.ชบ.3 08.00น. 16.30น. ส่งเล่มผลงานจำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 24 พ.ย.2566 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.1-ป.3 โรงเรียนชุนชนบ้านบางเสร่ 9.00 12.00 -
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนชุนชนบ้านบางเสร่ 9.00 12.00 -
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุนชนบ้านบางเสร่ 9.00 12.00 -