ตารางการแข่งขัน
สพป.ชลบุรี เขต3
วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566

ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม สถานที่ เริ่ม สิ้นสุด หมายเหตุ
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมโนรม 9.00 น. 15.00 น. ตามเกณฑ์การแข่งขัน
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมโนรม 9.00 น. 15.00 น. ตามเกณฑ์การแข่งขัน
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมโนรม 9.00 น. 12.00 น. ตามเกณฑ์การแข่งขัน
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมโนรม 9.00 น. 12.00 น. ตามเกณฑ์การแข่งขัน
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมโนรม 9.00 น. 12.00 น. ตามเกณฑ์การแข่งขัน
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมโนรม 9.00 น. 12.00 น. ตามเกณฑ์การแข่งขัน