ผลการลงทะเบียนทั้งหมดของหมวดหมู่คณิตศาสตร์


ลำดับ รหัส หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ จำนวนทีม ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน สถานะ
1 0122 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
2 0123 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
3 0124 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
4 0129 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
5 0130 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
6 0132 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 17 17 17
แข่งขัน
7 0133 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 18 18
แข่งขัน
8 0134 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 21 21 21
แข่งขัน
9 0772 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 8 24 16
แข่งขัน
10 0773 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 15 10
แข่งขัน
11 0774 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 10 30 20
แข่งขัน
12 0775 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 11 33 22
แข่งขัน
13 0789 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
14 0790 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
15 0791 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
16 0792 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
17 0820 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 11 11 11
แข่งขัน
18 0821 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 13 13 13
แข่งขัน
19 0822 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 14 14 14
แข่งขัน