ผลการลงทะเบียนทั้งหมดของหมวดหมู่วิทยาศาสตร์


ลำดับ รหัส หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ จำนวนทีม ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน สถานะ
1 0085 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24 72 48
แข่งขัน
2 0086 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 18 54 36
แข่งขัน
3 0090 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 14 42 28
แข่งขัน
4 0091 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 13 39 26
แข่งขัน
5 0093 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
6 0094 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
7 0095 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 15 45 30
แข่งขัน
8 0096 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 15 45 30
แข่งขัน
9 0099 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
10 0100 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
11 0181 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
12 0184 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
13 0190 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
14 0766 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
15 0770 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน