สรุปเหรียญอันดับชนะเลิศ
สพป.ชลบุรี เขต3
ระหว่างวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 ถึง 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566

ลำดับ หมวดหมู่/กิจกรรม คะแนน อันดับ เหรียญ สถานศึกษา กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
90.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงขวัญชนก โปทาเมือง
 2. เด็กชายพีรวัส ขุนทอง
 3. เด็่กหญิงชญาธิชา บุญพรม
 1. นางสาวอำไพ พัดทอง
 2. นางสาวเกศรา แสนใจยา
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
94.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงกันยา อินทรวิเชียร
 2. เด็กหญิงกชกร สุภาษร
 3. เด็กหญิงพัชรี เสือชื่น
 1. นางสาวรุ่งฤดี สมดี
 2. นางสาวนุสรา ซื่อสัตย์
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0708 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ป.4-ป.6
92.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงนภัส มานุชน
 2. เด็กหญิงนิด ลี
 3. เด็กหญิงอภิชญา สิงห์สมบูรณ์
 1. นางณัชชา กองทุ่งมน
 2. นางสาวหทัยรัตน์ อยู่สมบูรณ์
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0709 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม.1-ม.3
90.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กชายกิตติทัชต์ เขตสถาน
 2. เด็กหญิงสิตานันท์ แหวนเพชร
 3. เด็กหญิงอาลิน่า เอมิเลีย คุทเซียร์
 1. นางณัชชา กองทุ่งมน
 2. นางสาวหทัยรัตน์ อยู่สมบูรณ์
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0776 | กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ระดับ ม.1-ม.3
96.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงสุคณธวา ไวยดารี
 2. เด็กหญิงภาณุฎา บุญสวัสดิ์
 3. เด็กหญิงชมพูนุช บัวแก้ว
 4. เด็กหญิงศิรานี ทองสวัสดิ์
 5. เด็กหญิงกวินตา จรูญฉาย
 1. นางยุวนิดา สายธนู
 2. นางสาวธัญลักษณ์ บุญกอง
6 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
92.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กชายอนุโชค สัมมะโย
 1. นายสมพงษ์ แซ่ว้า
7 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
88.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง สว่างบริบูรณ์วิทยา โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. ด.ช.พริษฐ์ ลินจงวัชรกุล
 1. นางสาวกิตตาภา พันเหลา
8 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
94.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงชลธิชา นิยมไทย
 1. นายพันธ์ุชัย บุญคุ้ม
9 คณิตศาสตร์
0772 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
88.60 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดเวฬุวนาราม บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงสุนิชา รักความสุข
 2. เด็กหญิงกัญญาภรณ์ วรสาร
 3. เด็กชายสิรธีร์ โพธิ์ดี
 1. นางสาวจิตติมา วรนุช
 2. นางสาวณัฐวิภา ลิ่มนิจโพธิขำกุล
10 คณิตศาสตร์
0773 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
87.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กชายเพชรรัตน เส้นตรง
 2. เด็กหญิงไปรยา ช่างทอง
 3. เด็กชายวรัญญู กุรัดนาม
 1. นายเอกภาพ อภัยจิตร
 2. นางอารี บีดิลและ
11 คณิตศาสตร์
0774 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ป.4-ป.6
85.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงธณัฏฐภร โตงาม
 2. เด็กชายพีรวิชญ์ กะรัตน์
 3. เด็กชายปัญญากร แก้วงาม
 1. นางสาวฟ้าอังคณา ฉายลักษณ์
 2. นางสาววันรพี บุญเชิด
12 คณิตศาสตร์
0775 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3
87.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กชายกล้าณรงค์ กุลชรชลัง
 2. เด็กหญิงสุพัตรา เบ้าไธสง
 3. เด็กหญิงวรรณวิษา กิมสุวรรณ
 1. นายวัชรพงษ์ ภูผาแพว
 2. นางพนิดา ทองวิเศษ
13 คณิตศาสตร์
0820 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.1-ป.3
95.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง เกล็ดแก้ว สัตหีบ 1
 1. เด็กชายศุภวิชญ์ อาจหาญ
 1. นางชุรีพร ชลิตพิรัตน์
14 คณิตศาสตร์
0821 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.4-ป.6
99.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง เกล็ดแก้ว สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงชลธิชา เหล่ายนขาม
 1. นางชุรีพร ชลิตพิรัตน์
15 คณิตศาสตร์
0822 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3
84.50 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงณปภา พรมโยธา
 1. นางพนิดา ทองวิเศษ
16 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
95.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กชายนภัสดล พิมสิน
 2. 2.เด็กหญิงณภัทร สุเสนา
 3. 3.เด็กหญิงกัญญาพัชร อุทิตสาระ
 1. 1.นางสาวชลธิชา คัชชิมา
 2. 2.นางสาวสุนิสา เพศโพธิ์สิทธิ์
17 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
93.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดเขาคันธมาทน์ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงจิรณัฐ แซ่กว๊าน
 2. เด็กหญิงจันเหนียด หวาน
 3. เด็กหญิงณิชาพร อรชร
 1. นางแววตา เขียดชื่น
 2. นางมยุรา ยอดโตมร
18 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
91.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. เด็กชายณัฐภัทร ประกาศสอน
 1. นางทรรศนีย์ บุญเรือง
19 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
95.60 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงกัญญ์ณณัฏฐ์ เฟรเซอร์
 1. นางสาวอารียา เวียงเตา
20 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
96.25 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กชายธนธรณ์ กิริมิตร
 1. นายธรณินทร์ รัตนภักดี
21 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
95.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดมโนรม ศรีราชา 1
 1. เด็กชายพงศธร เชี่ยวชูกุล
 1. นางสาวฑิฆัมพร สิงห์พรหม
22 ภาษาต่างประเทศ
0813 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
94.33 ชนะเลิศ เหรียญทอง สว่างบริบูรณ์วิทยา โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. ด.ญ.วราภรณ์ บำเรอโชค
 2. ด.ญ.วิรากานต์ ซี่ว์
 1. นางสาวกิ่งกาญจน์ ทวีสวัสดิ์
 2. นางสาวเยี่ยน ลี่ เฉิน
23 ภาษาต่างประเทศ
0814 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3
91.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงวริศรา พรมวงค์
 2. เด็กหญิงวิทิตา หลีกทุกข์
 1. นางสาวสารี่ วิใจยา
 2. นางสาวพัชมล อนิฆา
24 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
85.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดจุกกะเฌอ ศรีราชา 3
 1. เด็กชายกฤษติพล เรียงใหม่
 1. นายรุ่งรวิน ใจสุทธิ
25 ภาษาต่างประเทศ
0836 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3
91.33 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กหญิงพรรณภา แปนประโคน
 1. 1.นางสาวอาภัสรา ดอบุตร
26 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
93.80 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กชายเตชินทร์ สินธพ
 1. นางสาวกิตติยา พวงปะคำ
27 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
98.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงปราณต์ปรียา จูทา
 1. นายชนวีร์ ยิ้มจันทร์
28 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
100.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว บางละมุง 2
 1. เด็กชายภูมิภัทร ดีบุญชัย
 2. เด็กชายพีรพัฒน์ นามชุ่ม
 1. นายอุทัย บุญเชิด
 2. นางมัณฑนา สารรัมย์
29 ภาษาต่างประเทศ
0843 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
98.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง สว่างบริบูรณ์วิทยา โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. ด.ญ.จินตภา หนองใหญ่
 1. นางสาวกิ่งกาญจน์ ทวีสวัสดิ์
30 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
100.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กชายปกรณ์ โพธิ์ศรี
 2. 2.เด็กชายรามพิสุทธิ์ เคนแสนโคตร
 1. 1.นางชนัญชิตา วงค์ทอง
 2. 2.นายวันเฉลิม นามเสนา
31 ภาษาต่างประเทศ
0845 | การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับ ม.1-ม.3
93.66 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. นาย ธนวัฒน์ รอสูงเนิน
 2. ด.ญ.เกศรินทร์ คะหะวงษ์
 3. ด.ญ.น้ำเพชร ปลื้มจิตต์
 4. ด.ช.ภูวดินทร์ เพชรรักษา
 5. ด.ช.พงศพัฒน์ แสงเฉวตร
 1. นางสาววีรินท์ กาหลง
 2. นางสาวกานติมา อาจนุการ
32 ภาษาต่างประเทศ
0846 | การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3
82.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กชายไรอัน โบวเด้น
 2. เด็กชายสิปปกร หวังผล
 3. เด็กหญิงสิริธากรณ์ แก้วเกิด
 4. เด็กหญิงมนชญา ศิริธวัช
 5. เด็กหญิงกนกวรรณ สิงห์โตทองเจริญ
 1. นางสาวอิงอรุณ พงษ์เกษม
 2. นางสาวชญานิศ เกรียงธีรศร
33 ภาษาต่างประเทศ
0847 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3
95.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. นางสาวสุธาสินี นะมัน
 1. นางสาวสารี่ วิใจยา
34 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
94.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงกรวรรณ เหล่าบูรณะสันติ
 1. นางสาวคัทรียา สายน้ำเย็น
35 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
93.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง เลิศปัญญา โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กชายภวัต ไชยยอด
 1. นางวัชรินทร์ อุ้ยรัมย์
36 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
88.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ญ.อารียา สุขสนิท
 1. นายนัทธพงศ์ เฉลิมพงษ์
37 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
73.00 ชนะเลิศ เหรียญเงิน บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงภัทรธิดา แยกยอง
 1. นางสาวปภานัน มณฑาทิพย์
38 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
88.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านอำเภอ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงสิริรัตน์ ยุบลไสย
 1. นายสุทธิพงษ์ วงษ์ขันธ์
39 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
90.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง เมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) เมืองพัทยา
 1. นางสาววิภาวดี บุญจูง
 1. นายชวลิต พานาดา
40 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
86.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง เทศบาลแหลมฉบัง 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงกมลเนตร เสียงเย็น
 2. เด็กหญิงสุพิชญา กาวี
 1. นางสาวพีรชยา ฟักสะอาด
 2. นางสาวเพ็ญศิริ แหยมคง
41 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
92.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ญ.ขนิษฐา โมลา
 2. ด.ญ.สุจิตรา ชาวดร
 1. นายนัทธพงศ์ เฉลิมพงษ์
 2. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์
42 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
96.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านภูไทร บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เพชรรัตนานนท์
 1. นายณัฐพงศ์ เปลี่ยนไธสง
43 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
91.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ช.ณิชกุล พรหมชัย
 1. นางสาวกรชนก หมื่นหาวงค์
44 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
95.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ญ.ธีมาพร ปั่นกลาง
 1. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์
45 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
61.00 ชนะเลิศ เหรียญทองแดง ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงพิกุล อกขมาท
 1. นางสาวดาริณี กลิ่นคำหอม
46 ภาษาไทย
0787 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ป.4-ป.6
100.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า ศิลาโภชน์
 2. เด็กหญิงกฤติญาภรณ์ ศิริแก้ว
 1. นางสาวเกสร ประโพธิ์ศรี
 2. นายสุรัตน์ เฉิดวาสนา
47 ภาษาไทย
0788 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3
100.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงณิชากร พิมศรี
 2. เด็กหญิงสใบงาม ทองลา
 1. นางประกาย ไพเราะ
 2. นางสาวกุลธิดา พิมพวง
48 ภาษาไทย
0823 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับ ป.1-ป.3
98.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงดวงดี บุญลาภ
 1. นางสาวนันทิวา ภาคพรม
49 ภาษาไทย
0837 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.1-ป.3
96.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านเนินตอง ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงธนัชชา มาปัสสา
 1. นางสาวกนกวรรณ พ้นทุกข์
50 ภาษาไทย
0838 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.4-ป.6
98.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา พุทธิศา
 1. นางสาวพวงเพชร บัวหลวง
51 ภาษาไทย
0839 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3
98.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กหญิงวาสนา ยิ้มกระโทก
 1. 1.นางสาวศรสวรรค์ สำเนียก
52 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
96.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กชายธนพล คำแจ่ม
 2. 2.เด็กหญิงขวัญจิรา แท่นดี
 3. 3.เด็กชายอธิชนม์ ในริกุล
 1. 1.นางสาวมยุรี กันยาประสิทธิ์
 2. 2.นางสาวสุวนันท์ หม่วยนอก
53 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
89.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง เลิศปัญญา โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กชายพุทธางกูน พงษ์ธนู
 2. เด็กหญิงเขมจิรา จงกลกลาง
 3. เด็กหญิงกุลกันยา กิจบรรยงเลิศ
 1. นางสาวรัตนาภรณ์ ฤทธิ์เต็ม
 2. นางสาวพิมพิไล ผาโท
54 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
90.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์ กลิ่นหอม
 2. เด็กหญิงปริยฉัตร สอาดไหว้
 3. เด็กหญิงปิยรักษ์ นานานอก
 1. นางวัชรินทร์ ศรีคำ
 2. นางสาวอารดา ป๊อกคำอู๋
55 วิทยาศาสตร์
0091 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3
97.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. นางสาวปิยธิดา ภู่เกตุ
 2. เด็กชายอนิรุทธิ์ เหรา
 3. เด็กหญิงชาคริยา ปวราพีรดนย์
 1. นางสาวสมฤทัย รัตนพร
 2. นายสิวะ วิโย
56 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
92.80 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านอำเภอ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงสายธาร พงษ์วิจิตร
 2. เด็กหญิงสุพรรณษา ทานรัตน์
 3. เด็กหญิงกันต์กมล เซซิล แตรเนต์
 1. นายวาทิน ลิ้มประยูร
 2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารีรัตน์ บุญคน
57 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
92.80 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงรสธร ทิพย์สวัสดิ์
 2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์ คำมูลคร
 3. เด็กหญิงสุรางคนา หาสุข
 1. นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
 2. นางศศิธร ขวัญหลาย