สรุปเหรียญอันดับรองชนะเลิศ อันดับ 1
สพป.ชลบุรี เขต3
ระหว่างวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 ถึง 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566

ลำดับ หมวดหมู่/กิจกรรม คะแนน อันดับ เหรียญ สถานศึกษา กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
88.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงปาณิดา หวานเสนาะ
 2. เด็กหญิงวรรณนิชา จำปาสี
 3. เด็กหญิงนันทิญา เซ็นสุรีย์
 1. นางสาวจริญญา พันธุ์ศิริ
 2. นายพิสิฐภูมิ เคียงสันเทียะ
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
92.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงบุษยา กรรณิกา
 2. เด็กหญิงศศิธร แก้วดอนดู่
 3. เด็กหญิงศิริรักษ์ วงษ์ละคร
 1. นางสาวฐิตา ไชยอาษา
 2. นางสาวพรพรรณ ชะม้าย
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0708 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ป.4-ป.6
90.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดจุกกะเฌอ ศรีราชา 3
 1. 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์ ชัยจักร์
 2. 2. เด็กหญิงยิ่งรัก ศักดิ์เจริญชัยกุล
 3. 3. เด็กหญิงณิชาภัทร จันทร์เพ็ง
 1. 1. นางสาวชลิดา หลักเมือง
 2. 2. นางสาวนิภาพร ทองนาม
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0709 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม.1-ม.3
85.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด. ญ. จิราภา​ ทะอ่าง
 2. ด.ญ.สุวิสา อาษานอก
 3. ด.ญ.มนัสนันท์ อินทนะ
 1. นางสาวรุ่งนภา จันภักดี
 2. นางสาวอิงค์นภัส อริยธนบูลย์
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0776 | กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ระดับ ม.1-ม.3
78.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงศิรภัสสร บุรีขันธ์
 2. เด็กหญิงอินทิรา สายทอง
 3. เด็กหญิงเก้ากัลยา เรืองฤทธิ์
 4. เด็กหญิงพิมพ์ภาภรณ์ ชวนเชย
 5. เด็กชายธันวา สารีพวง
 1. นางสาวบุศรินทร์ โพธิ์เรือง
 2. นางสาวรุ่งพัตรา หงษ์สวัสดิ์
6 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
84.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เลิศปัญญา โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กชายอัฒนพภวัช นาคะพุฒ
 1. นางประกาย อุทโท
7 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
86.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) ศรีราชา 4
 1. เด็กชายชานนท์ ดีวุ่น
 1. นางกาญจนาพร ชะอุ่มพันธ์
8 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
82.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านเขาคันทรง ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงกนกพร พันธ์อุดม
 1. นางสาวชนนิกานต์ มาพระลับ
9 คณิตศาสตร์
0772 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
84.80 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กชายไกรกิติ จ่าพลี
 2. เด็กหญิงสุมินตรา แสนบุตรดี
 3. เด็กหญิงปวีณ์สุดา ตอบกลาง
 1. นายทิวา อ่อนภูมี
 2. นางสาวภานุชนารถ ทวีชาติ
10 คณิตศาสตร์
0773 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
85.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. นางสาว รัญชิดา เกตดี
 2. นางสาว ชนิดาภา ก้านท้าว
 3. เด็กชายดุสิต แจ่มใส
 1. น.ส.ไพรวรรณ ม้าแก้ว
 2. นายจุลจักรพงษ์ ไชยศรี
11 คณิตศาสตร์
0774 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ป.4-ป.6
84.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ห้วยใหญ่ บางละมุง 4
 1. ด.ช. ณัฐศักดิ์ ห้วยใหญ่
 2. ด.ญ. วรรณพร หอมอ่อน
 3. ด.ญ. ชุติกานต์ ชัยสงคราม
 1. นางนุชชารี อุ่นอบ
 2. นางสาวกัญจน์ลลิณญ์ ภูมีสวย
12 คณิตศาสตร์
0775 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3
85.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงอรณิชา แสงนุ่มพงษ์
 2. เด็กหญิงเรมิกา มุสิกุล
 3. เด็กชายณัฐชนน แก้วเกือบ
 1. นายปัฐวิกรณ์ โสดา
 2. นางเณศรา จิตรพวน
13 คณิตศาสตร์
0820 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.1-ป.3
88.80 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงปภาวรินท์ แสนราษฎร์
 1. นางสาวไพรวรรณ ม้าแก้ว
14 คณิตศาสตร์
0821 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.4-ป.6
92.75 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดพิบูลสัณหธรรม ศรีราชา 4
 1. เด็กชายมีนา สร้อยไทร
 1. นายเอนก มุกดา
15 คณิตศาสตร์
0822 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3
80.70 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงสิริศา แคว้นชัยภูมิ
 1. นางสาวกมลรัตน์ พลเยี่ยม
16 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
94.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านชากนอก บางละมุง 4
 1. เด็กชายจักรภพ กุ๊กใจ
 2. เด็กหญิงพิชญา จันทร์คัต
 3. เด็กหญิงณัฏฐนิชา แซ่โค้ว
 1. นางสาวฒาลินี บัวบุศย์
 2. นางสาวรัชนี สิงชารี
17 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงเอริกา ขุมทรัพย์
 2. เด็กหญิงภคพร หลักสนาม
 3. เด็กหญิงสุภัสสรา ดวงโพธิ์พิมพ์
 1. นางสาวจิราภา พรหมไหม
 2. นางสาวเกษมศรี ปุเรตัง
18 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านห้วยกรุ ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงศศิธร อบอุ่น
 2. เด็กหญิงลักษิกา เจริญรัตนวรรณ
 3. เด็กหญิงอินทิรา ช่วยปัจ
 1. นางวรรณษา บุญชู
 2. นางอัจฉราพรรณ ซ่งสกุลชัย
19 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
89.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สว่างบริบูรณ์วิทยา โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. ด.ช.นราศักดิ์ เจะหมีน
 1. นางอุบลศรี มลัยโย
20 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
89.75 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดตโปทาราม ศรีราชา 5
 1. เด็กชายธนกร ทิพยฤทธิ์
 1. นางศิริลักษณ์ อุเลา
21 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
95.40 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดมโนรม ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงเปรมกมล พูลสวัสดิ์
 1. นางสาวรุจิรา โสนาพูน
22 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
95.40 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงธีรดา ลาภะ
 1. นางสาววัชรีกร วุฒิยา
23 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
93.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงธนิสรา จำปาหอม
 1. นางสาวจิราวรรณ คนกล้า
24 ภาษาต่างประเทศ
0813 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
94.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงบัณฑิตา การประเสริฐ
 2. เด็กหญิงบุญญาวีย์ จำรัส
 1. นางสาวอิงอรุณ พงษ์เกษม
 2. นางสาวชญานิศ เกรียงธีรศร
25 ภาษาต่างประเทศ
0814 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3
86.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กชายคณิศร พัฒนโพธิ์
 2. เด็กหญิงอวิกา ยอดหาญ
 1. นางสาวญาณิศา สกุลวงศ์ธนา
 2. นางสุจิตรา อรัญวาสน์
26 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
83.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. ด.ญ.เบลินดา แช่มวงศ์
 1. นางรัติกา สิงห์ภิรมย์
27 ภาษาต่างประเทศ
0836 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3
89.33 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) เมืองพัทยา
 1. นายพุทธิพงษ์ สิริรัตนชัยวงศ์
 1. นายชวัลวัฒน์ ปาปัง
28 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
88.40 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านรถไฟ โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กหญิงอัรฟา อันนันหนับ
 1. MissSafhira Rusli
29 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
95.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงประภัสสร พิกาศ
 1. นางสาวประณาลี ลือชา
30 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
99.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กชายนนทพัทธ์ ดังก้อง
 2. เด็กชายพิธิวัฒน์ บุญเสริม
 1. นายมนตรี ปัดภัย
 2. นางปพิชญา ศรีสมสุข
31 ภาษาต่างประเทศ
0843 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
95.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงพริมพิมุกต์ สมเผ่า
 1. นางสาวกานต์สินี รงคะวิรุจน์ชัย
32 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
99.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงญานภัทร ประพาน
 2. เด็กหญิงประวีณา พรมเล็ก
 1. นางสาวนัฐริกา บีดิลและ
 2. นางสาวสุธาทิพย์ อุดรพันธ์
33 ภาษาต่างประเทศ
0845 | การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับ ม.1-ม.3
84.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. นางสาวมณีกานต์ สุโขพันธ์
 2. เด็กหญิงจีระนันท์ แสนสงค์
 3. เด็กหญิงสุภิสรา แซ่เฉิน
 4. นายณัฐพล พันดนตรี
 5. นายโทมัส จันทร์แดง
 1. นางสาวลิสา สืบดี
34 ภาษาต่างประเทศ
0847 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ เดชวิไชย
 1. นางสาวญาณิศา สกุลวงศ์ธนา
35 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
92.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านหินวง สัตหีบ 1
 1. 1. เด็กหญิงฮานา ฮัน
 1. 1. นางสาวธัญญรัตน์ พื้นแสน
36 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงดาริกา ลามัญ
 1. นางสาวดลภิญญ์ นำ้เจ็ด
37 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
87.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดตโปทาราม ศรีราชา 5
 1. เด็กชายอนุภัทร เชิดชู
 1. นางสาวนุชนาถ บุญม่วง
38 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
68.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทองแดง ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงกัลยกร ไทรแก้วดวง
 1. นางสาวรุ่งฤดี สมดี
39 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
82.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กชายติญณภพ บุญล้น
 1. นางสาวพิมพ์ปราชญ์ รอบครบุรี
40 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
87.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงจิดาภา ชื่นชมยิ่ง
 1. นางนิสยา โชติช่วง
41 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
84.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ชุมชนวัดหนองค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงวิไลพร สายทอง
 2. เด็กหญิงจารุวรรณ ไชยฮะนิจ
 1. นางศรีสุพร แจ่มอ้น
42 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
90.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงเขมจิรา ไทยฮ้อ
 2. เด็กหญิงดารินทร์ มณีโชติ
 1. นางสาวรุ่งฤดี สมดี
 2. นางสาวนุสรา ซื่อสัตย์
43 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
94.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงณชนก บานเย็น
 1. นางสาวปัณรส ถาพรม
44 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
86.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง จุกเสม็ด สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงอิสริญาภร หาฝ่ายเหนือ
 1. นางสาวภัทรานิษฐ์ หิรัญวงษ์
45 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงชนิดา สาลีอรรถ
 1. นางสาวรัตนาภรณ์ อินทประสาท
46 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
58.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ชมเชย บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงนภสร ขันทอง
 1. นางสาวจงกลณี ศิลปศิริวัฒน์
47 ภาษาไทย
0787 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ป.4-ป.6
98.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เลิศปัญญา โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กหญิงเมธปรียา นุมัติ
 2. เด็กหญิงเบญญภา แสนภูวา
 1. นางสาวปรียาภรณ์ ปิศโน
48 ภาษาไทย
0788 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3
98.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ศรีราชา 1
 1. เด็กชายตะวัน ชาวนา
 2. เด็กชายกนิษฐะ อินทรวิชัย
 1. นายณัฐวุฒิ ราษฎร์สงขลา
 2. นางสาวนงลักษณ์ ดอกพวง
49 ภาษาไทย
0823 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับ ป.1-ป.3
97.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ชุมชนวัดหนองค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงณัฐญาพร ขอดแก้ว
 1. นางสายพิณ ภักดีฉนวน
50 ภาษาไทย
0837 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.1-ป.3
95.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กหญิงภัทรภร วิเศษทรัพย์
 1. 1.นางสาวทิพย์จุฑา แมลงภู่
51 ภาษาไทย
0838 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.4-ป.6
97.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดนาพร้าว ศรีราชา 4
 1. เด็กชายคณาธิป ทิบรม
 1. นางวันทนา รองไชย
52 ภาษาไทย
0839 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3
96.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดโป่ง บางละมุง 2
 1. นายธนากร จันทร์สนม
 1. นางสาววันทนา โพธิ์เกิด
53 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงฟาฏิมะฮ์ ศรีวิชัย
 2. เด็กหญิงกนกวรรณ เอี่ยมอยู่แท้
 3. เด็กหญิงณัฐภรณ์ ดอนเดือนไพร
 1. นางสาวจิราพร โสภากุล
 2. นางสาวณัฐกานต์ เทียนดี
54 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงสุวิมล หงษ์พรม
 2. เด็กหญิงวริศรา เชยสุนทร
 3. เด็กหญิงพิชฎา ปิยัง
 1. นางอุลัย เสมอสุข
 2. นางสาวนิศา ประสารการ
55 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดโป่ง บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงสวรรยา เกาะมะไฟ
 2. เด็กหญิงธัญชนก ยะสะวุฒิ
 3. เด็กหญิงขวัญนภา โสอุดม
 1. นางสาวภัทราพร ผดาศรี
 2. นางสาวณัฐวรรณ บุญชู
56 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
88.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กหญิงณัฐณิชา จันสีลา
 2. 2.เด็กหญิงปลายฟ้า แก่นสงค์
 3. 3.เด็กชายธนวินทร์ ไชยวารินทร์
 1. 1.นางสาวเกษร รินทร
 2. 2.นางสาวสุพรรษา พิมพ์สุคะ
57 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
88.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดเขาคันธมาทน์ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร ขจัดภัย
 2. เด็กหญิงลิสา ยงค์
 3. เด็กชายณัฐพนธ์ ทองรัตน์
 1. นางนรีกานต์ ฐาปนธรรมวุฒิ
 2. นางสาวนฤมล กาทองทุ่ง
58 วิทยาศาสตร์
0091 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3
95.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงรุ่งประภา จันธิมา
 2. เด็กหญิงนิสิตา บุญคุ้ม
 3. เด็กหญิงญาดา อุ่มบางตลาด
 1. นายอิทธิพล ภู่กระจ่าง
 2. นายชาญวุฒิ ภูยาธร
59 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
91.40 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงธาริษา อุเทศพรรัตนกุล
 2. เด็กหญิงโชติกา เทศอินทร์
 3. เด็กหญิงปิยาภรณ์ ตอนสุข
 1. นางสาวสุภาพร มีหลง
 2. นางสาวเบญจพร สิริชัย
60 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
92.60 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กชายศิวัช นาคคำพันธ์
 2. เด็กชายบุญญพัฒน์ ยิบรัมย์
 3. เด็กหญิงกัลยกร ใจยั่งยืน
 1. นางสาวฬาฬิตา วรรณอุดม
 2. นายศักดา จันทร์พูล