สรุปเหรียญอันดับรองชนะเลิศ อันดับ 2
สพป.ชลบุรี เขต3
ระหว่างวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 ถึง 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566

ลำดับ หมวดหมู่/กิจกรรม คะแนน อันดับ เหรียญ สถานศึกษา กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
85.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านภูไทร บางละมุง 2
 1. เด็กชายภูฤทธิ์ชญา ชัยนา
 2. เด็กหญิงธันญารัตน วงค์หินกอง
 3. เด็กหญิงสลิลทิพย์ เจริญ
 1. นางสาววันดี แข็งแรง
 2. นายชนาธิป พลอยขาว
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ญ. กานต์กัญญา ลำดับวงค์
 2. ด.ญ.กัญญากานต์ ลำดับวงค์
 3. ด.ญ.ออน จัน
 1. นางสาวชุติกาญจน์ สกุลคง
 2. นายสุทัช สินทิพย์
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0708 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ป.4-ป.6
88.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงปารณัท สืบสน
 2. เด็กชายปุณญพัฒน์ คชสูงเนิน
 3. เด็กชายชินกร ชุนกวง
 1. นายภูริภัทร จรูณฉาย
 2. นายวันเฉลิม สะเทือน
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0709 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม.1-ม.3
80.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดมโนรม ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงสุรีวรรณ ตันหยงมัด
 2. เด็กหญิงศิรินภา เชื้อสาทุม
 3. เด็กหญิงปาริฉัตร ผลพยุง
 1. นางสาวงามศิริ อโรคา
 2. นางสาวพัชรินทร์ เหลาบัว
5 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
82.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. 1 ด.ช.ถิรวัฒน์ รอดเสียงล้ำ
 1. นางสาววนิดา สุดใจ
6 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
76.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กชายยศธนะ กัญจา
 1. นางสาวปราลิสา ออกแมน
7 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
80.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) เมืองพัทยา
 1. เด็กชายนฤทธิกร สุวรรณชาติ
 1. นางสาวชนิกา โสภา
8 คณิตศาสตร์
0772 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
81.40 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงเลียงเชง ลีเฮง
 2. เด็กชายวศิน คุตชิตา
 3. เด็กชายพงศกร ชันศรี
 1. นางสาวจันทิมา เวชภัณฑ์
 2. นายปรีชา ขอกรดสำโรง
9 คณิตศาสตร์
0772 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
81.40 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กชายณัฐพล อุ่นชู
 2. เด็กชายธาราเทพ หมั่นจิต
 3. เด็กหญิงนัฐกานต์ ชมเพ็ญ
 1. นางอรชร สิงห์ทอง
 2. นางสาวจารุวรรณ เตสาแก้ว
10 คณิตศาสตร์
0773 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
83.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กชายอานนท์ อบเชย
 2. เด็กหญิงธัญญารัตน์ โพธิ
 3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เครื่องจันทร์
 1. นางสาวทรายทอง พวงไทย
 2. นางสาวอมรรัตน์ เรืองฉาย
11 คณิตศาสตร์
0774 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ป.4-ป.6
83.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงนริศรา อินธิเดช
 2. เด็กหญิงแทนกมล ภู่เรือน
 3. เด็กหญิงพิมพ์ดารา ว่องวณิชพันธุ์
 1. นางสาวอุมาพร เกษมสุข
 2. นางสาวภิชญาพร สายบุตร
12 คณิตศาสตร์
0775 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3
82.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. เด็กชายณัฐพงศ์ ปริพล
 2. เด็กหญิงขวัญเนตร บุญปก
 3. เด็กหญิงจตุพร วงค์พลอย
 1. นางสาวปภาวี ทองทิพย์เนตร
 2. นางสาวศุภลักษณ์ เหลือกลาง
13 คณิตศาสตร์
0820 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.1-ป.3
81.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กชายวุฒิภัทร ปัดชากาว
 1. นางเบญจมาศ กะรัตน์
14 คณิตศาสตร์
0821 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.4-ป.6
85.33 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กชายชาติไทย มอโป๊ะกู่
 1. นางพนิดา ทองวิเศษ
15 คณิตศาสตร์
0822 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3
78.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงบุญญาพัชร ปัสสาวะโก
 1. นางสาวจารุวรรณ เตสาแก้ว
16 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
92.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ญ.ฐิตาพร แสงแจ่ม
 2. ด.ญ.กัญญาภัค เคราะห์ดี
 3. ด.ญ.นภสร เซนทองหลาง
 1. 1.นางสาวมยุรา พันดนตรี
 2. 2.นางสาวพัชรี ศรีมงคล
17 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
89.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดหนองจับเต่า สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา ร่มรื่น
 2. เด็กหญิงกรวรรณ ปานสมุทร
 3. เด็กหญิงอายลีน เอ
 1. นางสาวศรินทิพย์ เรืองหิรัญ
 2. นางสาวบัวพรม สะสม
18 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
84.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านหนองปรือ ศรีราชา 3
 1. เด็กชายคุณาสิน ยิ้มละมัย
 1. นางสาวรจนา คงสวัสดิ์
19 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
89.25 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กชายธีรพล บัวจันทร์
 1. 1.นางสาวอมาริตา อรัณอัศรา
20 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
93.80 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดเขาคันธมาทน์ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ วนิชติยะอุบล
 1. นางปิยะพรรณ ทองโคตร
21 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
92.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงศรันย์พร ภักดี
 1. นางประภัสสร จันวฤทธิ์
22 ภาษาต่างประเทศ
0813 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
81.67 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กชายพิตติพรรธน์ แสนเสนาะ
 2. เด็กหญิงปลายฟ้า ร่วมใจ
 1. นางสาวญาณิศา สกุลวงศ์ธนา
 2. นายมนตรี ปัดภัย
23 ภาษาต่างประเทศ
0813 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
81.67 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงพนิตพิชา พันธุ์พลเพิ่ม
 2. เด็กหญิงอันดา แสจันทึก
 1. นางสาววนาลี สนิทเหลือ
 2. นางสาวกิ่งกาญจน์ ไขศรีแก้ว
24 ภาษาต่างประเทศ
0814 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3
82.33 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงสาวิกา ไชยเขต
 2. เด็กหญิงเนเน่ะ ซายโต
 1. นางสาววนาลี สนิทเหลือ
 2. นางสาวกิ่งกาญจน์ ไขศรีแก้ว
25 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
74.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน บ้านรถไฟ โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กชายภควัต ฮารโตโน
 1. Miss.Dustri Puspita Adiningsih
26 ภาษาต่างประเทศ
0836 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3
85.33 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงกวินตรา ก้องเสนาะ
 1. นางสาวอัจฉราพร เทศศิริ
27 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
86.20 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เลิศปัญญา โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กชายอภิรุจ ทวีภักดิ์
 1. นางสาวนฤมล ผิวเหลือง
28 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านชากนอก บางละมุง 4
 1. เด็กชายต่อเติม บัวขาว
 1. นางสาวสุภาวดี บุญครอง
29 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
97.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านนาวัง บางละมุง 1
 1. เด็กชายวันเสาร์ จาย
 2. เด็กชายณัฐธนันท์ แสงอินทร์
 1. นางสาวจุฑามณี สุขไสว
 2. นายธีระภัทร นิลนิตย์
30 ภาษาต่างประเทศ
0843 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
90.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ดาราสมุทร โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิงโปรดปราน ธรรมโชติ
 1. นางสาวญาริดา นิยมศักดิ์
31 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
98.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กชายธนชัย งามแม้น
 2. เด็กชายวีรภัทร พรมชาวนา
 1. นางสาวจีรภัทร คงยะมาศ
 2. นางสาวศศิธร ลีทอง
32 ภาษาต่างประเทศ
0847 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3
88.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงมนสิการ ปั้นประสงค์
 1. นางสาววนาลี สนิทเหลือ
33 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
90.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เทศบาลแหลมฉบัง 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงวิภาสิณี แสนสุข
 1. นางฐญภัสสร์ นิมมิตตานนท์
34 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
90.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดมโนรม ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงสมิตานัน ประทิตย์
 1. นางสาวพรรณภา วาไทย
35 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
86.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดหนองเกตุใหญ่ บางละมุง 1
 1. นางสาวปภาดา กะวะระสูตร
 1. นางณัฏฐินีนาถ วรภัควลัญช์
36 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
67.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงกวา
 1. นางสาววัชรีภรณ์ เทพศรี
37 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
81.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิง นันทภัค เจริญสุข
 1. นางสาวศิรภัสสร วงค์ชัย
38 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
85.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงจิดาภา สุปัญโญ
 1. นางสาวทิพวรรณ พร้อมพูน
39 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
83.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สว่างบริบูรณ์วิทยา โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. ด.ช.ปัณณวิชญ์ ชินภักดี
 2. ด.ญ.เบญจวรรณ เสือตาด
 1. นายสุทธิพงษ์ แซ่หย่ง
40 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
89.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านเขาคันทรง ศรีราชา 2
 1. นางสาววริษรา พรมไพร
 2. นางสาวชาลิสา บุญสนอง
 1. นางสาวจุฑาทิพย์ จุฑาจันทร์
 2. นางสาวเกศรินทร์ สุขคลี่
41 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
93.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านสันติคาม บางละมุง 1
 1. เด็กชายธนดล เหมรัฐ
 1. นางพิศมัย ศรีวรมย์
42 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
84.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) เมืองพัทยา
 1. เด็กชายอธิวัฒน์ มะลิเลาะ
 1. นางสาวณัฏฐรัฐ จันทะโลก
43 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
87.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. นางสาวฐานิดา บุรีขันธ์
 1. นายพจนาฏ รุ่งเรือง
44 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
56.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ชมเชย บ้านเขาคันทรง ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงปุณยวีร์ จันทร์ชู
 1. นางสาวมาริสา วรรณโสภา
45 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
56.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ชมเชย บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงกนกวรรณ ชัยวงค์
 1. นางสาวพรพิมล ทองสุทธิ
46 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
56.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ชมเชย บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กชายนิติธร พิลาสอน
 1. นางสาวปภานัน มณฑาทิพย์
47 ภาษาไทย
0787 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ป.4-ป.6
87.52 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดเขาฉลาก ศรีราชา 5
 1. เด็กชายเมธาธัส ทองย้อย
 2. เด็กกฤติกานต์ กนกวิบูลย์ศรี
 1. นายธรรมรัตน์ สืบชมภู
 2. นางสาวอชิรญา จันทร
48 ภาษาไทย
0788 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3
90.28 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์ เจริญสุข
 2. เด็กชายกิตติภพ มาสี
 1. นายวัชรพงษ์ ศรนุวัตร
 2. นายปฏิพล สุวรรณโน
49 ภาษาไทย
0823 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับ ป.1-ป.3
88.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงพัชรินทร์ เสือโพด
 1. นางสาวลลิตา ศาลางาม
50 ภาษาไทย
0837 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.1-ป.3
94.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงณัฏฐรินีย์ ศรีสวัสดิ์
 1. นางสาวปัณรส ถาพรม
51 ภาษาไทย
0838 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.4-ป.6
96.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านภูไทร บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงธัญจิรา ผลาหงษ์
 1. นายณัฐพงศ์ เปลี่ยนไธสง
52 ภาษาไทย
0839 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3
94.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สะหมาด
 1. นางสาวจริญญา พันธุ์ศิริ
53 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
88.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กชายธันวา มีบุญ
 2. เด็กหญิงปนัดดา พาชัย
 3. เด็กหญิงกานต์ณิชา ปนตะคุ
 1. นางสาวไข่มุก บุญวิเศษ
 2. นางสาวอริสรา ฆารฤทธิ์
54 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
86.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงวริศรา ชูเชิดเกียรติ
 2. เด็กหญิงเจสสิก้า ลาริสสาโจนส์
 3. เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์ อิฐงาม
 1. นางสาวราวดี คะวะนา
 2. นางสาวเดือนเด่น พุ่มแก้ว
55 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
85.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐตา ภาธรกัลย์จรัส
 2. เด็กหญิงอุษณีย์ บุญปรก
 3. เด็กชายอติชาติ ไทยธรรม
 1. นางสาวขวัญชนก บำเพ็ญผล
 2. นางรัตนา เรืองขนาบ
56 วิทยาศาสตร์
0091 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงณฤดี ใจรักสงบสุข
 2. เด็กชายบูรพา ใยยอง
 3. เด็กชายบารมี แก้วดี
 1. นายศักดา จันทร์พูล
 2. นางสาวกมลชนก เบ้าจรรยา
57 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
91.20 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงกวินทิพย์ นิลแย้ม
 2. เด็กหญิงอญิชา ชมสน
 3. เด็กหญิงปริยาภัทร บุญประคม
 1. นางสาวศิรัศม์ ปั้นน้อย
 2. นางเพ็ญศิริ พวงอินทร์
58 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
92.40 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) เมืองพัทยา
 1. เด็กหญิงวิชญาดา เบาบาง
 2. เด็กหญิงเอมิกา กรอบทอง
 3. เด็กหญิงพิชาดา นะรื่นรัมย์
 1. นางสาวพรทิพา ภูเดช