สรุปเหรียญอันดับทั้งหมด
สพป.ชลบุรี เขต3
ระหว่างวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 ถึง 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566

ลำดับ หมวดหมู่/กิจกรรม คะแนน อันดับ เหรียญ สถานศึกษา กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
94.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงกรวรรณ เหล่าบูรณะสันติ
 1. นางสาวคัทรียา สายน้ำเย็น
2 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
92.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านหินวง สัตหีบ 1
 1. 1. เด็กหญิงฮานา ฮัน
 1. 1. นางสาวธัญญรัตน์ พื้นแสน
3 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
90.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เทศบาลแหลมฉบัง 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงวิภาสิณี แสนสุข
 1. นางฐญภัสสร์ นิมมิตตานนท์
4 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
86.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านเขาหิน ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์ คงบุรี
 1. นางสาวศิริยา สินสุพรรณ
5 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
85.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านโค้งดารา ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงบุณยาพร ภาคน้อย
 1. นางชฎารัตน์ ธนนันต์ชัยสกุล
6 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
84.00 อันดับ 6 เหรียญทอง วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงศุภัคชญา แก่นอินทร์
 1. นางสาวจันทกานต์ ถนอมแนบ
7 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
81.00 อันดับ 7 เหรียญทอง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ญ.บุณยาพร ยิ้มถนอม
 1. นางสาวพานิชย์ ขันเงิน
8 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
78.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงศุภนุช แป้นศรีทอง
 1. นางสาวหทัยรัตน์ อยู่สมบูรณ์
9 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
77.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงณปภา มูลน้อย
 1. นางสาวชลณี วงศ์ใหญ่
10 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
76.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน เทศบาลบ้านศรีมหาราชา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงพันเนตร กาญจนวิจิตร
 1. นางสาววรรณพร แก้วซ้อน
11 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
75.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน บ้านรถไฟ โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กหญิงฮาวา กาญจนสมวงศ์
 1. นางสาวฮูดา บุรีเจริญ
12 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
74.00 อันดับ 12 เหรียญเงิน วัดอัมพวัน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงกัลชลิกา บุญคล้าย
 1. นางบูชิตา วังตาล
13 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
73.00 อันดับ 13 เหรียญเงิน บ้านบึง บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงสุจิตา คงสบาย
 1. นางสาวภัคจิรา สุนอุ่น
14 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
70.00 อันดับ 14 เหรียญเงิน เมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) เมืองพัทยา
 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา นาคถั่ว
 1. นางชไมพร กิจจานนท์
15 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
69.00 อันดับ 15 เหรียญทองแดง บ้านขลอด สัตหีบ 2
 1. ด.ญ.พรลภัส อ่วมสร้อย
 1. นางสาวนภัสวรรณจันทร์ รัศมี
16 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
68.00 อันดับ 16 เหรียญทองแดง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ญ.ไอริณ คงเจริญ
 1. นางเทียนทอง ดุจพายัพ
17 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
65.00 อันดับ 17 เหรียญทองแดง ชุมชนวัดหนองค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงชาลิดา ฟ้อนฟุ้ง
 1. นางสาวกิตติยา สุขกิจ
18 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
64.00 อันดับ 18 เหรียญทองแดง เกาะสีชัง สพม.
 1. เด็กหญิงกานต์วิชญา กว้างขวาง
 1. นางสาวดาวิกา ศรีอนุช
19 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
61.00 อันดับ 19 เหรียญทองแดง จุฬเทพบางเสร่ โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กหญิงณิชากร สิงฆ้อง
 1. นางสาวกรรณิการ์ พรมวงค์
20 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
93.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง เลิศปัญญา โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กชายภวัต ไชยยอด
 1. นางวัชรินทร์ อุ้ยรัมย์
21 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงดาริกา ลามัญ
 1. นางสาวดลภิญญ์ นำ้เจ็ด
22 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
90.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดมโนรม ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงสมิตานัน ประทิตย์
 1. นางสาวพรรณภา วาไทย
23 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
89.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านภูไทร บางละมุง 2
 1. เด็กชายรชต ฟีจัตุรัส
 1. นายศิริเทพ หาญสู้
24 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
88.00 อันดับ 5 เหรียญทอง ชุมชนวัดหนองค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงเพลงญาภา พันธ์ผูก
 1. นางสาวปภัชญา ประเสริฐ
25 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
82.00 อันดับ 6 เหรียญทอง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ญ.ณัฎฐินภา สูงโคกกรวด
 1. นางสาวสุภารัตน์ จันทรประทักษ์
26 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
79.00 อันดับ 7 เหรียญเงิน อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายธีรวัฒน์ แจ่มสว่าง
 1. นางสาวอรอนงค์ สุวรรณมะณี
27 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
78.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิง วรัญญา บุญยัง
 1. นางรุจิรา แสงนัยนา
28 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
77.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน สว่างบริบูรณ์วิทยา โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. ด.ญ.ญาณภา กาญจนสมญา
 1. นายสุทธิพงษ์ แซ่หย่ง
29 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
76.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน บ้านห้วยกรุ ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงวดี สมพร
 1. นายธีรพงศ์ พรมเกษา
30 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
75.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน บ้านอำเภอ สัตหีบ 1
 1. เด็กชายฌาณวิชญ์ ฐิตานันท์ธนโชติ
 1. นางณิชากร จุลสวัสดิ์
31 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
74.00 อันดับ 12 เหรียญเงิน บ้านบึง ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงชลธิชา ปุยะติ
 1. นางสาวเกษร พุทธานุ
32 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
66.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง เทศบาลแหลมฉบัง 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงปุณณดา ศรีเมือง
 1. นางกันณัฏฐกาญจน์ สุโนภักดิ์
33 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
65.00 อันดับ 14 เหรียญทองแดง บ้านเขาดิน ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงหนึ่งธิดา นิวัตร
 1. นางสุภาวรรณ สิทธิชัย
34 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
64.00 อันดับ 15 เหรียญทองแดง บ้านระเวิง ศรีราชา 2
 1. เด็กชายกิตติธัช นาคกร
 1. นางสาวรุ่งรวี ชุบไธสง
35 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
63.00 อันดับ 16 เหรียญทองแดง เซนต์ปอลคอนแวนต์ โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิงพิมพิชญา อารีราษฎร์
 1. นางจันทนา ภูพานทอง
36 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
62.00 อันดับ 17 เหรียญทองแดง บ้านเขาบายศรี สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงอาภา เกตุดี
 1. นางสาวนริศรา แก้วเชื่อม
37 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
61.00 อันดับ 18 เหรียญทองแดง บ้านมาบฟักทอง บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงธนภรณ์ ทองดี
 1. นางสาววิมลมาศ พรมกุล
38 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
60.00 อันดับ 19 เหรียญทองแดง เทศบาลบ้านศรีมหาราชา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงวีรดา วารุณศาสตร์
 1. นางสาวเสาวลักษณ์ มะยา
39 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
50.00 อันดับ 20 ชมเชย เกาะสีชัง สพม.
 1. เด็กชายภูธิป กลิ่นกาหลง
 1. นายสราวุธ ไชยมูล
40 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
50.00 อันดับ 20 ชมเชย บ้านรถไฟ โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กหญิงนูรอัยนี สนูน้อย
 1. นางสาวเรวดี เทศงามถ้วน
41 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
88.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ญ.อารียา สุขสนิท
 1. นายนัทธพงศ์ เฉลิมพงษ์
42 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
87.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดตโปทาราม ศรีราชา 5
 1. เด็กชายอนุภัทร เชิดชู
 1. นางสาวนุชนาถ บุญม่วง
43 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
86.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดหนองเกตุใหญ่ บางละมุง 1
 1. นางสาวปภาดา กะวะระสูตร
 1. นางณัฏฐินีนาถ วรภัควลัญช์
44 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
85.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงสุขฤทัย กระแสโสม
 1. นายพจนาฏ รุ่งเรือง
45 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
83.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงภัทรธิดา พัฒนกุล
 1. นางสาวเอกอนงค์ นิจสุนกิจ
46 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
82.00 อันดับ 6 เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กหญิงอนัญญา เจริญผล
 1. 1.นางสาวแสงฤทัย ปทุมสาย
47 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
81.00 อันดับ 7 เหรียญทอง วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงกนกวรรณ สำราญใจ
 1. นางสาวฐิติรัตน์ กลิ่นคูณ
48 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
80.00 อันดับ 8 เหรียญทอง อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงซันดี้ พลอยดีเลิศ
 1. นางสาวอณัฐชภรณ์ ตุ้มทอง
49 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
78.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงชุติมา ภูเงิน
 1. นางรุจิรา แสงนัยนา
50 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
77.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงอามาลีนา สะอะ
 1. นางสาวมยุรี วงษ์อารี
51 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
75.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ญ.ชลดา​ พลขันธ์
 1. นางสาวอิงค์นภัส อริยธนบูลย์
52 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
68.00 อันดับ 12 เหรียญทองแดง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา จันทร์ที
 1. นางสาวพัชราภรณ์ จันทพล
53 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
67.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงเอมวิกา ถีระพันธ์
 1. นายปฏิพล สุวรรณโน
54 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
66.00 อันดับ 14 เหรียญทองแดง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงเกตุศิรินทร์ สานารินทร์
 1. นางสาววรวรรณ หงษ์กัน
55 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
65.00 อันดับ 15 เหรียญทองแดง วัดโป่ง บางละมุง 2
 1. เด็กชายณัฐวุฒิ บทขุนทด
 1. นางสาววันทนา โพธิ์เกิด
56 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
64.00 อันดับ 16 เหรียญทองแดง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงปิยะนุช ปรีเปรม
 1. นายสุรัตน์ เฉิดวาสนา
57 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
63.00 อันดับ 17 เหรียญทองแดง อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงธันวรัตน์ กลางอรัญ
 1. นายพิชามญชุ์ สูงขาว
58 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
62.00 อันดับ 18 เหรียญทองแดง บ้านหุบบอน ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงปวฎา บุญรอด
 1. นางสาวเกษราภรณ์ มะปะโท
59 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
61.00 อันดับ 19 เหรียญทองแดง บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงอาทิมา เหง้าพรหมมินทร์
 1. นางศิริลักษณ์ ธนูชาญ
60 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
50.00 อันดับ 20 ชมเชย ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงชลธิชา สายสินธ์
 1. นางสาวรุ่งฤดี สมดี
61 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
50.00 อันดับ 20 ชมเชย บ้านเขาคันทรง ศรีราชา 2
 1. ด.ญ.จิราพร เรไร
 1. นางสาวจุฑาทิพย์ จุฑาจันทร์
62 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
50.00 อันดับ 20 ชมเชย วัดสุกรีย์บุญญาราม บางละมุง 1
 1. ด.ญ แพรวา ชื่นรส
 1. นางธันย์ณรัช ผัดวงค์
63 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
50.00 อันดับ 20 ชมเชย ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงปิยากร สุขเรือง
 1. นางนุชนารถ สุดใจ
64 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
50.00 อันดับ 20 ชมเชย บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ สุมานิตย์
 1. นางสาวสุดารัตน์ นะรนรัมย์
65 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
50.00 อันดับ 20 ชมเชย เมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) เมืองพัทยา
 1. เด็กหญิงจารุวรรณ พงษ์ธนู
 1. นางสุมาลี ทองงาม
66 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
73.00 ชนะเลิศ เหรียญเงิน บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงภัทรธิดา แยกยอง
 1. นางสาวปภานัน มณฑาทิพย์
67 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
68.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทองแดง ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงกัลยกร ไทรแก้วดวง
 1. นางสาวรุ่งฤดี สมดี
68 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
67.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงกวา
 1. นางสาววัชรีภรณ์ เทพศรี
69 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
63.00 อันดับ 4 เหรียญทองแดง บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงชนิกานต์ ทาไร
 1. นางทิพย์วรรณ ศักดิ์ณรงค์
70 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
61.00 อันดับ 5 เหรียญทองแดง วัดตโปทาราม ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงนัณทัชพร คล้ายเพ็ชร
 1. นางสาวชลธิชา มนจิ้งหรีด
71 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
61.00 อันดับ 5 เหรียญทองแดง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงรุ้งตะวัน ศรีสุข
 1. นางยุวนิดา  สายธนู
72 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
58.00 อันดับ 6 ชมเชย วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงวรรณิภา ขวัญเมือง
 1. นางสาวพัชราภรณ์ จันทพล
73 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
55.00 อันดับ 7 ชมเชย วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. นันทัชพร​ แก้วสว่าง
 1. นางสาวรุ่งนภา จันภักดี
74 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
55.00 อันดับ 7 ชมเชย บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. นางสาวปรวี ห้วยใหญ่
 1. นายณัฐวุฒิ ปาลี
75 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
53.00 อันดับ 8 ชมเชย บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงนภัสกร คงสวัสดิ์
 1. นางสาวเอกอนงค์ นิจสุนกิจ
76 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
52.00 อันดับ 9 ชมเชย อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ญ.ธนพร ประคองขวัญ
 1. นายนัทธพงศ์ เฉลิมพงษ์
77 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
52.00 อันดับ 9 ชมเชย บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงนันทกานต์ แซ่ผ่าน
 1. นายวัชรพงษ์ ศรนุวัตร
78 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
47.00 อันดับ 10 เข้าร่วม บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กหญิงวรกานต์ กองมณี
 1. 1.นางสาวศรสวรรค์ สำเนียก
79 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
47.00 อันดับ 10 เข้าร่วม ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงมีนา แตงทรัพย์
 1. นางนุชนารถ สุดใจ
80 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
46.00 อันดับ 11 เข้าร่วม วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กชายวงศกร โกมุติ
 1. นางสาวภิรมย์ ภูลายขาว
81 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
46.00 อันดับ 11 เข้าร่วม ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงนาฏรดา คำพิมพ์
 1. นางสาวพัชรภรณ์ จันทร์แดง
82 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
42.00 อันดับ 12 เข้าร่วม บ้านเขาคันทรง ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงจิรัชชา กลิ่นศิริ
 1. นายจักรพล กิจอุดม
83 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
42.00 อันดับ 12 เข้าร่วม อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายชายสุริยะ จำปาพันธ์
 1. นายพิชามญชุ์ สูงขาว
84 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
42.00 อันดับ 12 เข้าร่วม วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์ มะจันทร์
 1. นายสิทธิเดช ทรัพย์ดี
85 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
40.00 อันดับ 13 เข้าร่วม วัดมโนรม ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงรัชฎาพร แสงทุย
 1. นางสาวงามศิริ อโรคา
86 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
88.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านอำเภอ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงสิริรัตน์ ยุบลไสย
 1. นายสุทธิพงษ์ วงษ์ขันธ์
87 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
82.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กชายติญณภพ บุญล้น
 1. นางสาวพิมพ์ปราชญ์ รอบครบุรี
88 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
81.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิง นันทภัค เจริญสุข
 1. นางสาวศิรภัสสร วงค์ชัย
89 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
70.00 อันดับ 4 เหรียญเงิน อนุบาลบ้านเตาถ่าน สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงฐิติมา ทองประเทือง
 1. นางสาวนารีรัตน์ ใจถวิล
90 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
69.00 อันดับ 5 เหรียญทองแดง อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงมณฑกาญจน์ คำสัตย์
 1. นางสาวอรอนงค์ สุวรรณมะณี
91 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
68.00 อันดับ 6 เหรียญทองแดง วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงธัญชนก อันธิแสน
 1. นางสาวภิรมย์ ภูลายขาว
92 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
66.00 อันดับ 7 เหรียญทองแดง ชุมชนวัดหนองค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงอธิชา ปราบวิลัย
 1. นางสาวสุภาวดี ศรีเรือง
93 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
65.00 อันดับ 8 เหรียญทองแดง เซนต์ปอลคอนแวนต์ โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิงศุทธสินี สิทธิภูมิ
 1. นางสาวพรสุดา วรรณา
94 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
64.00 อันดับ 9 เหรียญทองแดง บ้านบึง ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงดาราธิป นากา
 1. นางสาวกชกร สอนสกุล
95 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
60.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง เมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) เมืองพัทยา
 1. เด็กชายจิราธิวัฒน์ แจ้งสวัสดิ์
 1. นางสาวประกายดาว พรหมลิ
96 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
58.00 อันดับ 11 ชมเชย บ้านบึง บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงนิลรัตน์ เทาศิริ
 1. นางสาวกรณิการ์ คนึงหาญ
97 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
56.00 อันดับ 12 ชมเชย บ้านภูไทร บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน กลมจินดา
 1. นางสาวรวินันท์ กลมพันธ์
98 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
55.00 อันดับ 13 ชมเชย บ้านรถไฟ โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กหญิงอัมนี หะซัน
 1. นางเรณู คำมา
99 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
54.00 อันดับ 14 ชมเชย เทศบาลแหลมฉบัง 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายเอกบดี รินทอง
 1. นางณัฐติยา เหล่าโสภา
100 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
- เกาะสีชัง สพม.
 1. เด็กหญิงสุภิญญา วงษ์วิวัฒนาวุฒิ
 1. นายสราวุธ ไชยมูล
101 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
- ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. ด.ญ.หนึ่งธิดา แก้วทองคำ
 1. นางสาวศิริวิมล นวลสนิท
102 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
- วัดเขาฉลาก ศรีราชา 5
 1. เด็กชายจตุรภัทร ศรีสุวรรณ
 1. นางสาวอชิรญา จันทร
103 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
- บ้านโรงหีบ บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงมัชรินทร์ ภูมิฐาน
 1. นางสาวรัตนาภรณ์ เคหนาค
104 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
- บ้านเขาหิน ศรีราชา 2
 1. เด็กชายวงศกร ฐานวิเศษ
 1. นางสาวปิยนุช ทรงพระ
105 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
- เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา ขันทอง
 1. นางอัญลิปิการ์ เทียมณัชพลกรัง
106 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
90.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง เมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) เมืองพัทยา
 1. นางสาววิภาวดี บุญจูง
 1. นายชวลิต พานาดา
107 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
87.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงจิดาภา ชื่นชมยิ่ง
 1. นางนิสยา โชติช่วง
108 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
85.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงจิดาภา สุปัญโญ
 1. นางสาวทิพวรรณ พร้อมพูน
109 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
80.00 อันดับ 4 เหรียญทอง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ญ.สุดารัตน์ สานา
 1. นายอัครพล รอดดี
110 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
80.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงชญานิศ เชยชม
 1. นางยุวนิดา  สายธนู
111 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
78.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงอัสมา แสงวิมาน
 1. นางสาวมยุรี วงษ์อารี
112 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
76.00 อันดับ 6 เหรียญเงิน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ดีบุญชัย
 1. นางสาวพัชรภรณ์ จันทร์แดง
113 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
76.00 อันดับ 6 เหรียญเงิน ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงจุฑาพร สุขเลิศ
 1. นางนุชนารถ สุดใจ
114 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
74.00 อันดับ 7 เหรียญเงิน บ้านหุบบอน ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงบุณยานุช วานิชโช
 1. นางสาวกนิษฐา ศิริโฉม
115 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
73.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงสาญธาณ อ่อนโสม
 1. นางสาวเอรินทร์ นวเกษร
116 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
70.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กชายวีรภัทร คำเปลว
 1. นายอิสระ ผิวทอง
117 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
70.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. นางสาวหวานใจ มัญยะหงษ์
 1. นายสิทธิเดช ทรัพย์ดี
118 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
68.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กหญิงฐิติมา เรืองทอง
 1. 1.นางสาวแสงฤทัย ปทุมสาย
119 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
67.00 อันดับ 11 เหรียญทองแดง บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงนิธิกานต์ สอนตน
 1. นายปฏิพล สุวรรณโน
120 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
67.00 อันดับ 11 เหรียญทองแดง วัดโป่ง บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงกนกวรรณ สีเหลือง
 1. นายกวินท์วิรัญจ์ พันธ์ไธสง
121 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
65.00 อันดับ 12 เหรียญทองแดง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงเปรมประภา สุขคล้าย
 1. นางสาววรวรรณ หงษ์กัน
122 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
65.00 อันดับ 12 เหรียญทองแดง บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงพิมรภัทร์ สุวรรณกูล
 1. นางสำอางค์ เมฆพักตร์
123 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
62.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์ รัตนะ
 1. นางสาวฐิติรัตน์ กลิ่นคูณ
124 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
60.00 อันดับ 14 เหรียญทองแดง วัดมโนรม ศรีราชา 1
 1. นางสาวรวิภา สุธารัมย์
 1. นางสาวงามศิริ อโรคา
125 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
86.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง เทศบาลแหลมฉบัง 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงกมลเนตร เสียงเย็น
 2. เด็กหญิงสุพิชญา กาวี
 1. นางสาวพีรชยา ฟักสะอาด
 2. นางสาวเพ็ญศิริ แหยมคง
126 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
84.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ชุมชนวัดหนองค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงวิไลพร สายทอง
 2. เด็กหญิงจารุวรรณ ไชยฮะนิจ
 1. นางศรีสุพร แจ่มอ้น
127 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
83.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สว่างบริบูรณ์วิทยา โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. ด.ช.ปัณณวิชญ์ ชินภักดี
 2. ด.ญ.เบญจวรรณ เสือตาด
 1. นายสุทธิพงษ์ แซ่หย่ง
128 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
80.00 อันดับ 4 เหรียญทอง เซนต์ปอลคอนแวนต์ โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิงณิชภัทร ไชยวรรณ
 2. เด็กหญิงปุณยาพร ปานรัตนสกุล
 1. นางสาวภาราดี ปัญญาช่าง
 2. นางสาวสุนิสา งามสม
129 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
79.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงอภิญญา บุดดาวาปี
 2. เด็กหญิงธนกมล ฐานหมั่น
 1. นางสาวรัตนาภรณ์ อินทประสาท
 2. นายวัชรพงษ์ ศรนุวัตร
130 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
79.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ญ.นันทนัช คูศรี
 2. ด.ญ.เกตุศรินทร์ นพพระศรีรัตน์
 1. นางสาวสุภารัตน์ จันทรประทักษ์
 2. นางสาววัชชิราภรณ์ ไข่แก้ว
131 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
79.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน เมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) เมืองพัทยา
 1. ด.ช.ณัฐถานนท์ ปราบพาล
 2. ด.ช.ถามพัฒน์ กัลยาณประพฤทธิ์
 1. นางสุพรรัตน์ หรั่งเจริญ
132 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
77.00 อันดับ 6 เหรียญเงิน เลิศปัญญา โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กชายณัฏฐ์ธนพงค์ นรสาร
 2. เด็กหญิงชนากานต์ ฐิรโฆไท
 1. นางสาวจิราพร เพ็ชรศรี
133 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
77.00 อันดับ 6 เหรียญเงิน บ้านหินวง สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงอภิชญา วรรณงาม
 2. เด็กหญิงสุชาดา สวนไชย
 1. นางสาวเปรมสินี ธนุเมธ
 2. นางสาวอิศราภรณ์ ชะนะบุญ
134 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
76.00 อันดับ 7 เหรียญเงิน เทศบาลบ้านศรีมหาราชา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงนันท์นภัส ธนิตไชยกุล
 2. เด็กชายกัมปนาท เข็มกลัด
 1. นางสาวหนึ่งฤทัย ดวงแก้ว
135 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
75.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงปาณิศรา อภิทัย
 2. เด็กหญิงปานรดา สิงห์ทอง
 1. นางสาวธณัฐฐา บุรผากา
 2. นางสาวศิรภัสสร วงค์ชัย
136 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
75.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน บ้านเนินตอง ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงปาลิตา แหวนวงษ์
 2. เด็กหญิงอัญรินทร์ นิ่มนวล
 1. นางสาวกมลชรัตน์ หมื่นหาวงค์
 2. นางสาวกิ่งแก้ว พันธ์หนอง
137 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
72.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน บ้านบึง ศรีราชา 3
 1. เด็กชายกิตติพงษ์ ใจซื่อ
 2. เด็กหญิงไพรริน ธนาวร
 1. นางวลัยลักษณ์ สิตไทย
 2. นางสาวกชกร สอนสกุล
138 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
68.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง บ้านเขาดิน ศรีราชา 4
 1. เด็กชายชัยชาญ ชัยโย
 2. เด็กชายอธิป เหลาพร
 1. นางสุวิภา ฉลาดคิด
 2. นางสุภาวรรณ สิทธิชัย
139 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
68.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง บ้านเขาบายศรี สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงกุญช์ชญา กุลากุล
 2. เด็กชายอนันต์ บัวสี
 1. นางสาวนิภาพร พรมทา
 2. นางสาวนริศรา แก้วเชื่อม
140 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
66.00 อันดับ 11 เหรียญทองแดง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กชายปรัชญากร วงษ์เปี่ยม
 2. เด็กชายมัสกานต์ ปิ่นแก้ว
 1. นางสาวฬาฬิตา วรรณอุดม
 2. นางสาวจิราภรณ์ ทักขินัย
141 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
65.00 อันดับ 12 เหรียญทองแดง บ้านมาบฟักทอง บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงเวธกา ขวัญเอม
 2. เด็กหญิงนภเกตน์ ชื่นชมบุญ
 1. นางสาวสุจิดาภา มิ่งปรีชา
 2. นางสาวจริญญา ระเมาะ
142 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
62.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง วัดเขาฉลาก ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงแก้วกานดา เนียมนามผล
 2. เด็กหญิงรพีภัทร เลิศวัฒนะ
 1. นายธรรมรัตน์ สืบชมภู
 2. นางสาวอชิรญา จันทร
143 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
60.00 อันดับ 14 เหรียญทองแดง เกาะสีชัง สพม.
 1. เด็กชายวายุ กรวดนอก
 2. เด็กชายภัคพล สุขประเสริฐ
 1. นางสาวดาวิกา ศรีอนุช
 2. นายสราวุธ ไชยมูล
144 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
60.00 อันดับ 14 เหรียญทองแดง อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงพรพรรณ รักชาติสกุลไทย
 2. เด็กหญิงกัญญาพัชร เงินโม้
 1. นางสาวธนัญญา โพธิ์สิงห์
145 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
92.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ญ.ขนิษฐา โมลา
 2. ด.ญ.สุจิตรา ชาวดร
 1. นายนัทธพงศ์ เฉลิมพงษ์
 2. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์
146 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
90.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงเขมจิรา ไทยฮ้อ
 2. เด็กหญิงดารินทร์ มณีโชติ
 1. นางสาวรุ่งฤดี สมดี
 2. นางสาวนุสรา ซื่อสัตย์
147 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
89.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านเขาคันทรง ศรีราชา 2
 1. นางสาววริษรา พรมไพร
 2. นางสาวชาลิสา บุญสนอง
 1. นางสาวจุฑาทิพย์ จุฑาจันทร์
 2. นางสาวเกศรินทร์ สุขคลี่
148 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
88.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดโป่ง บางละมุง 2
 1. นายรัฐศาสตร์ เกตุกาญจวงศ์
 2. นางสาวพลอยไพลิน แก้วอ่อน
 1. นางสาววันทนา โพธิ์เกิด
 2. นายกวินท์วิรัญจ์ พันธ์ไธสง
149 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
87.00 อันดับ 5 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงศิรประภา บัวขำ
 2. เด็กหญิงอารยา กรวยกระโทก
 1. นายสิทธิเดช ทรัพย์ดี
 2. นางสาวภริตา จันทรวิมล
150 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
87.00 อันดับ 5 เหรียญทอง วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงมณฑกานต์ ยิงรัมย์
 2. เด็กหญิงปรียานุช สภาผล
 1. นางสาวฐิติรัตน์ กลิ่นคูณ
 2. นางสาวภิรมย์ ภูลายขาว
151 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
86.00 อันดับ 6 เหรียญทอง ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงสุภาดา บัวบรรเทา
 2. เด็กหญิงกุลธิดา หนูเทศ
 1. นางสาวดาริณี กลิ่นคำหอม
 2. นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีสง
152 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
85.00 อันดับ 7 เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงวริสรา โตสนามคลี
 2. เด็กชายณัฐวัศ ภู่ห้อย
 1. นายจิรเดช แหวนอาจ
 2. นางสาวปาริชาติ เมืองธรรม
153 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
84.00 อันดับ 8 เหรียญทอง บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กชายพีรพัฒน์ กวางทอง
 2. เด็กชายโยธิน แก้พลตระกูลชัย
 1. นางสำอางค์ เมฆพักตร์
 2. นางสาวสุดารัตน์ นะรนรัมย์
154 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
83.00 อันดับ 9 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงอิษยาพร พันธรรม
 2. เด็กหญิงนิชกานต์ พัทลุง
 1. นางสาวธันย์ชนก สุทน
 2. นางสาวกรชนก หมื่นหาวงค์
155 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
83.00 อันดับ 9 เหรียญทอง เมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงภัสราวดี แซ่ลี
 2. เด็กหญิงเปรมวดี แสงจันทร์นวล
 1. นายณัฐวุฒิ ราษฎร์สงขลา
 2. นางสาวนงลักษณ์ ดอกพวง
156 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
82.00 อันดับ 10 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กชายญาณวิทย์ แก้วไพศาล
 2. เด็กหญิงนงนภัส สุขประเสริฐ
 1. นางนิสยา โชติช่วง
 2. นางสาวประภัสสร จันทสาโร
157 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
81.00 อันดับ 11 เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กหญิงจารุวรรณ เหนือเกาะหวาย
 2. 2.เด็กหญิงชลธิดา ในริกุล
 1. 1.นางสาวทิพย์จุฑา แมลงภู่
 2. 2.นางสาวแสงฤทัย ปทุมสาย
158 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
81.00 อันดับ 11 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา มอญ
 2. เด็กหญิงจรรยพร มอบขุนทด
 1. นางสาววลัญช์สรณ์ ทองย้อย
 2. นายสุรัตน์ เฉิดวาสนา
159 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
80.00 อันดับ 12 เหรียญทอง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงณิชาภัทร โพธิ์ตาดทอง
 2. เด็กหญิงธนสรณ์ นนทมาตย์
 1. นางสาววรวรรณ หงษ์กัน
 2. นายสุภลักษณ์ หล้าธรรม
160 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
78.00 อันดับ 13 เหรียญเงิน บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงวิภาดา ยศสูงเนิน
 2. เด็กหญิงกมลกานต์ ใจกล้า
 1. นางสาวเอรินทร์ นวเกษร
 2. นางสาววิภาวี หอมจันทร์
161 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
76.00 อันดับ 14 เหรียญเงิน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงไอริน เอี่ยมคำ
 2. เด็กหญิงพรรวี สมสายทอง
 1. นายปฏิพล สุวรรณโน
 2. นางสาวรัตนาภรณ์ อินทประสาท
162 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
75.00 อันดับ 15 เหรียญเงิน บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร รันรัตติยา
 2. เด็กชายธนพล เสียงชอบ
 1. นายอาศิรา ไชบุรม
 2. นายอิสระ ผิวทอง
163 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
72.00 อันดับ 16 เหรียญเงิน อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงอฐิติยาวีณ์ วรรณเสน
 2. เด็กหญิงแพรวพิชญ์ชญา ช่วยงาน
 1. นางสาวภัททิยา ภควัฒมานพ
164 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
61.00 อันดับ 17 เหรียญทองแดง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กชายปัญญากร สดใส
 2. เด็กชายปรเมศร์ อยู่สบาย
 1. นางสาวฬาฬิตา วรรณอุดม
 2. นางสาวพัชราภรณ์ จันทพล
165 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
60.00 อันดับ 18 เหรียญทองแดง วัดหนองเกตุใหญ่ บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงลักขณา ลาดเมือง
 2. เด็กหญิงอำมราพร พานิชย์
 1. นางสุกัญญา พลเยี่ยม
 2. นางสาวศจี ชัยอำนาจ
166 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
96.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กชายธนพล คำแจ่ม
 2. 2.เด็กหญิงขวัญจิรา แท่นดี
 3. 3.เด็กชายอธิชนม์ ในริกุล
 1. 1.นางสาวมยุรี กันยาประสิทธิ์
 2. 2.นางสาวสุวนันท์ หม่วยนอก
167 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงฟาฏิมะฮ์ ศรีวิชัย
 2. เด็กหญิงกนกวรรณ เอี่ยมอยู่แท้
 3. เด็กหญิงณัฐภรณ์ ดอนเดือนไพร
 1. นางสาวจิราพร โสภากุล
 2. นางสาวณัฐกานต์ เทียนดี
168 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงสุวิมล หงษ์พรม
 2. เด็กหญิงวริศรา เชยสุนทร
 3. เด็กหญิงพิชฎา ปิยัง
 1. นางอุลัย เสมอสุข
 2. นางสาวนิศา ประสารการ
169 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดโป่ง บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงสวรรยา เกาะมะไฟ
 2. เด็กหญิงธัญชนก ยะสะวุฒิ
 3. เด็กหญิงขวัญนภา โสอุดม
 1. นางสาวภัทราพร ผดาศรี
 2. นางสาวณัฐวรรณ บุญชู
170 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
88.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กชายธันวา มีบุญ
 2. เด็กหญิงปนัดดา พาชัย
 3. เด็กหญิงกานต์ณิชา ปนตะคุ
 1. นางสาวไข่มุก บุญวิเศษ
 2. นางสาวอริสรา ฆารฤทธิ์
171 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
85.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กชายนภสินธุ์ เกตากุล
 2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ดุษดี
 3. เด็กหญิงกชพร แก้วพิลา
 1. นายอาศิรา ไชบุรม
 2. นางสาวสุธิดา ทรัพย์พงษ์
172 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
85.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดมโนรม ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงพรนภัส สังขจร
 2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก ขุนเพ็ง
 3. เด็กชายคุณากร แก้วจันทา
 1. นางสาวภัทราวดี รอดแสวง
 2. นางสาวนราภรณ์ ไชยศรี
173 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
83.00 อันดับ 5 เหรียญทอง เมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) เมืองพัทยา
 1. ด.ญ.ภัทรธิดา รุ่งเรือง
 2. ด.ญ.อภิญญา แสนศิริ
 3. ด.ญ.อรวรรณ หาญชนะ
 1. นางปาณิดา พรรคมาตย์
 2. นางสาวนฤมล แก้วสวัสดิ์
174 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
82.00 อันดับ 6 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ช.อัครวัฒน์ นพคุณวิจัย
 2. ด.ช.ธนพล ทับทิม
 3. ด.ช.ริน โซฮ่า
 1. นางสาวประกายแก้ว สุขจิตร์
 2. นางสาวนันทวัน มุสิกบุตร
175 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
78.00 อันดับ 7 เหรียญเงิน อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายธนัตถ์ มืดหาญ
 2. เด็กชายอดิเทพ นาครนราธร
 3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก พึ่งเมือง
 1. นางสาวอมรรัตน์ ขจรเดช
 2. นายมนตรี ศรียาน
176 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
71.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน วัดสุกรีย์บุญญาราม บางละมุง 1
 1. ด.ช นราธิป คลังทอง
 2. ด.ญ พราวประกาย ชัยยา
 3. ด.ญ หทัยกาญจน์ สำราญดี
 1. นางสาวพิตรานรี ปิ่นมณี
 2. นางสาวสุหรรษา พันอินป้อ
177 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
70.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงศศิวิมล พรมโสภา
 2. เด็กหญิงสุภาวดี คิดการดี
 3. เด็กหญิงณัฐธิดา ทองดำ
 1. นางสาวสมฤทัย รัตนพร
 2. นายสิวะ วิโย
178 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
60.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง บ้านเขาคันทรง ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงเวย์ธิตา อบกลิ่น
 2. เด็กหญิงณัฐชนันต์ วิบูลจิตต์
 3. เด็กหญิงชลธิชา เลิศงาม
 1. นางสาวกัลญา บุญตา
 2. นายสุริยพล พูลสนาม
179 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
60.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงสายธาร ศรีวิธรรม
 2. เด็กหญิงนฤมล มาลัย
 3. เด็กหญิงชุติมา สดวัน
 1. นายอิทธิพล ภู่กระจ่าง
 2. นายชาญวุฒิ ภูยาธร
180 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
60.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง วัดตโปทาราม ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงพลอยมณีย์ ศรีมา
 2. เด็กชายชินวุฒิ อรรถสุนทร
 3. เด็กชายศุภกร แซ่จึง
 1. นางสาวปิยนุช อ่อนพุทธา
 2. นางสาวภคมน ทับทิมไทย
181 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
60.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว บางละมุง 2
 1. เด็กชายกฤตภาส พรมคำ
 2. เด็กชายอมรเทพ กิมิพันธ์
 3. เด็กชายกฤษณพล แช่มชื่น
 1. นางสาวพัชราพร สุริยะวงค์
 2. นางสาวแพรไพลิน คชา
182 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
60.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กชายจิรายุทธ แย้มเพียร
 2. เด็กชายพัทรพงษ์ พรหมสามพราน
 3. เด็กชายธีรวัชร คชราช
 1. นางสาวสุลาวรรณ ดาวล้อม
 2. นายวิลัน ใจเผิน
183 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
60.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กชายกัมปนาท ศรีมี
 2. เด็กชายชยานันท์ ซือหมือ
 3. เด็กหญิงอรนลิน ธรรมศรี
 1. นายศักดา จันทร์พูล
 2. นางสาวกมลชนก เบ้าจรรยา
184 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
60.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ช.กฤตพัฒน์ พึ่งน้ำ
 2. ด.ช.เตชินท์ ดีวุดวาด
 3. ด.ช.อนุสรณ์ ทองคำ
 1. นางณัฐชญา ซื่อดี
 2. นางสาวปรารถนา ชาสุรีย์
185 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
60.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงศุภาภร แสนเป็ง
 2. เด็กหญิงเกศรินทิพย์ ธนสิริเมธี
 3. เด็กหญิงฐิติญาภรณ์ หลำพงษ์
 1. นางศศิธร ขวัญหลาย
 2. นางสาวนารี ผามั่น
186 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
60.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กชายธนวัฒน์ ฉลาดธรรม
 2. เด็กชายชัชวาลย์ เกิดปลื้มปิติ
 3. เด็กชายธีระ ศรีพลัง
 1. นางสาวประดับเพชร คงถือหมั่น
 2. นางสาวมยุรี เมฆแสงสี
187 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
60.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงณานิชชา ไตรพารา
 2. เด็กหญิงเพชรดา พุกภูษา
 3. เด็กหญิงภัทรธิดา แรงกสิวิทย์
 1. นางสาวมาเรียม เจ๊ะดามัน
 2. นางสาวธนภร สินสงวน
188 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
60.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กชายธนกร พลสมบัติ
 2. เด็กหญิงอารยา อินทร์ภู่
 3. เด็กชายวิศลย์ ทานะ
 1. นายไพรวัลย์ จำปาทอง
 2. นายธีระวัฒน์ บุญคุณชนก
189 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
60.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กชายกฤษฎา คุยพร
 2. เด็กชายณัฐพร ขุนพลอย
 3. เด็กชายนนทกร เก้าสี
 1. นางสาวจิณัฐตา ดวงตา
 2. นางสาวชุติมา รอดประทับ
190 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
89.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง เลิศปัญญา โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กชายพุทธางกูน พงษ์ธนู
 2. เด็กหญิงเขมจิรา จงกลกลาง
 3. เด็กหญิงกุลกันยา กิจบรรยงเลิศ
 1. นางสาวรัตนาภรณ์ ฤทธิ์เต็ม
 2. นางสาวพิมพิไล ผาโท
191 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
88.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กหญิงณัฐณิชา จันสีลา
 2. 2.เด็กหญิงปลายฟ้า แก่นสงค์
 3. 3.เด็กชายธนวินทร์ ไชยวารินทร์
 1. 1.นางสาวเกษร รินทร
 2. 2.นางสาวสุพรรษา พิมพ์สุคะ
192 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
86.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงวริศรา ชูเชิดเกียรติ
 2. เด็กหญิงเจสสิก้า ลาริสสาโจนส์
 3. เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์ อิฐงาม
 1. นางสาวราวดี คะวะนา
 2. นางสาวเดือนเด่น พุ่มแก้ว
193 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
84.00 อันดับ 4 เหรียญทอง ศรีสุวิช โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กชายพัชรณัฐ คำภากุล
 2. เด็กหญิงวริศรา สุดวง
 3. เด็กชายธรรมภณ หีบไธสง
 1. นางอรศิริ สมกิจเรือง
 2. นางสาวสุวนันท์ เมินเมือง
194 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
83.00 อันดับ 5 เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงสุภชา มาเพชร
 2. เด็กหญิงนภัสสร ใจสัก
 3. เด็กหญิงสาธิตา พระลับรักษา
 1. นางสาวสุนิสา เจริญสุข
 2. นางสาวจิตลดา กระจายศรี
195 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
82.00 อันดับ 6 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กชายพัชร รองเลื่อน
 2. เด็กชายภคพล สีอ่อนตา
 3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วินทะไชย
 1. นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
 2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดารารัตน์ ศรีเผด็จ
196 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
81.00 อันดับ 7 เหรียญทอง เซนต์ปอลคอนแวนต์ โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิงณัชชา บุญสุวรรณ
 2. เด็กหญิงวนัสนันท์ ปฏิสนธิเจริญ
 3. เด็กหญิงอิสรีย์ยา เอียดจุ้ย
 1. นางกนกวรรณ บางโม
 2. นางวราภรณ์ ชื่นชอบ
197 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
80.00 อันดับ 8 เหรียญทอง บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กชายศุภโชค คณะนา
 2. เด็กหญิงฐิติชญา ปุลาตะโน
 3. เด็กหญิงอรชัญญา สุขถนอม
 1. นางวรรณภา บรรลุสุข
 2. นายอาศิรา ไชบุรม
198 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
78.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน อนุบาลบ้านเตาถ่าน สัตหีบ 2
 1. เด็กชายณัฐชนน คุณประเสริฐ
 2. เด็กหญิงณัฐนันท์ เชิดเขว้า
 3. เด็กชายคณพศ พิบูลย์
 1. นางสาวสกาวรัตน์ บุญอาษา
 2. นางสาวพัฒนขวัญ วรศิริ
199 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
74.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ช.ณัฐพากย์ ผึ่งสิงห์
 2. ด.ช.นพพร ทองมา
 3. ด.ช.อิทธิพัทธ์ รัตนะสิริศักดิ์
 1. นางสาวรัศมี เพิ่มทรัพย์
 2. นางสาวปวีณา พึ่งพิทยานนท์
200 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
73.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายณฐภัทร ดำริห์
 2. เด็กชายณัฐภาคย์ วิรัชกุล
 3. เด็กชายสพัชญ์นนทน์ จีรธำรงกุล
 1. นางสาวอรนิษา แก้วไกรวรรณ
 2. นางสาววรรณวิภา เพ็งพินิจ
201 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
70.00 อันดับ 12 เหรียญเงิน เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงณพิมพ์ภา คงวารี
 2. เด็กหญิงบุญกณิต โลหากาศ
 3. เด็กหญิงธีรนาถ ผดุงวรรัตน์
 1. นางสาวชลธิรา เล็กเจริญ
 2. นางสาวภัทราภรณ์ ทอนอนันต์
202 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
60.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง บ้านมาบฟักทอง บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา กลิ่นระรื่น
 2. เด็กหญิงเจนจิรา เถาหอม
 3. เด็กชายฐากูร สุดใจ
 1. นางภาวินี สุจำนงค์
 2. นายธารวิชญ์ กิตติสุนทโรภาศ
203 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
60.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ศรีราชา 5
 1. เด็กชายกฤตภาส สถิตเสถียร
 2. เด็กชายธนดล แตงเขียว
 3. เด็กชายสุกลนพัฒน์ คุณสนอง
 1. นางสาวศิรัศม์ ปั้นน้อย
 2. นางสาววรรณวิภา หล่าอุมดม
204 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
60.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงศิริรัญญา ระมั่งทอง
 2. เด็กหญิงณธิดา กิ่งกาหลง
 3. เด็กชายภัทรพล พรมล้วน
 1. นางกิตติยา สอนแสง
 2. นางสาวศิรดา พงษ์วัน
205 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
60.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง เกล็ดแก้ว สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงชุติมา ศิริโสภา
 2. เด็กหญิงพัชรมน โนรีย์
 3. เด็กหญิงนลินทิพย์ ม่วงลอด
 1. นางดาริกา บุญครอง
 2. นายธงชัย นระพิมพ์
206 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
60.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง บ้านระเวิง ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงกานติมา แก้วปาน
 2. เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา ทองลาย
 3. เด็กชายกนกพล พรมไพร
 1. นางสาววิลาวรรณ อุ่นแก้ว
 2. นางสาวสุพัตรา เบ้าทอง
207 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
60.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง เทศบาลแหลมฉบัง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายศรัณยวิทย์ งานประสิทธิ์
 2. เด็กชายภาคิน มั่นคงการค้าสกุล
 3. เด็กหญิงกนกอร ปลอดประโคน
 1. นางสลิลทิพย์ ชูกลิ่น
 2. นางสาวสุภาวดี ศรีราชบัวผัน
208 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
90.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์ กลิ่นหอม
 2. เด็กหญิงปริยฉัตร สอาดไหว้
 3. เด็กหญิงปิยรักษ์ นานานอก
 1. นางวัชรินทร์ ศรีคำ
 2. นางสาวอารดา ป๊อกคำอู๋
209 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
88.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดเขาคันธมาทน์ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร ขจัดภัย
 2. เด็กหญิงลิสา ยงค์
 3. เด็กชายณัฐพนธ์ ทองรัตน์
 1. นางนรีกานต์ ฐาปนธรรมวุฒิ
 2. นางสาวนฤมล กาทองทุ่ง
210 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
85.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐตา ภาธรกัลย์จรัส
 2. เด็กหญิงอุษณีย์ บุญปรก
 3. เด็กชายอติชาติ ไทยธรรม
 1. นางสาวขวัญชนก บำเพ็ญผล
 2. นางรัตนา เรืองขนาบ
211 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
80.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กชายกษิดิศ แสงเดือน
 2. เด็กชายตุลธร โพธิ์ทอง
 3. เด็กหญิงออนภา คุตชิตา
 1. นางสาววราภรณ์ ศิริพงษ์
 2. นางสาวกนกวรรณ เล็กน้อยวงศ์
212 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
78.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน พัทธยาอรุโณทัย โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กหญิงธนอัปสร ยะสาวงค์
 2. เด็กหญิงธัญญารัตน์ สัมพันธ์
 3. เด็กหญิงพิชญา มารมย์
 1. นายจิรศักดิ์ ศรไชย
 2. นางสาวนุช พรมพวง
213 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
77.00 อันดับ 6 เหรียญเงิน บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงสุกฤตา แดงสอาด
 2. เด็กหญิงนริศรา เสงี่ยม
 3. เด็กหญิงนรินทิพย์ ธีแก้ว
 1. นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
 2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดารารัตน์ ศรีเผด็จ
214 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
75.00 อันดับ 7 เหรียญเงิน ดาราสมุทร โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิง กัญจน์ธนิยา ภูเจริญ
 2. เด็กหญิง รวิษฎา ไชยแสง
 3. เด็กชาย พงศ์ธาวิน สุขชาติ
 1. นางสาว รัชเนศ กันขุนทศ
 2. นาง เนาวรัตน์ อินทุโศภน
215 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
74.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กชายกีรติ มินเจริญ
 2. เด็กชายสุรเชษฐ์ ปาลิวนิช
 3. เด็กหญิงสุพิชชา แสงศรีบุญเรือง
 1. นางสาวจุรีรัตน์ พิลึก
 2. นางสาวกาญจนา ชมชัย
216 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
73.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน ห้วยใหญ่ บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงจิรประภา ปานศิลา
 2. เด็กหญิงรสิตา ห้วยใหญ่
 3. เด็กหญิงสุธนี ลุงออ
 1. นายปกรณ์พิสิษฐ์ เลิศวิริยกุล
 2. นางสุมาลี วอนเมือง
217 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
70.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ กัณหากรณ์
 2. เด็กหญิงพรพรรณ จารุพงศ์เดชา
 3. เด็กหญิงอชิรญาณ์ ญาณปัญญา
 1. นางสาวภัทราภรณ์ ทอนอนันต์
 2. นางสาวชลธิรา เล็กเจริญ
218 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
69.00 อันดับ 11 เหรียญทองแดง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็้กหญิงภัควลัญชญ์ บุญแต้ม
 2. เด็กหญิงกันยกร แสงยี่
 3. เด็กชายปรพล ปึกคม
 1. นางภัครฐา บัวแดง
 2. นางสาวกุลญา พุ่มกาหลง
219 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
67.00 อันดับ 12 เหรียญทองแดง วัดสุกรีย์บุญญาราม บางละมุง 1
 1. ด.ญ พรนภา โปยทอง
 2. ด.ญ สุภลักษณ์ ไขแสง
 3. ด.ญ กัญญนัท เฟือยงาราช
 1. นางสาวพิตรานรี ปิ่นมณี
 2. นางสาวสุหรรษา พันอินป้อ
220 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
66.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง บ้านโค้งดารา ศรีราชา 5
 1. เด็กชายภัทราวุธ แซ่กัง
 2. เด็กหญิงอภิญญา ผมงาม
 3. เด็กชายณัฐนนท์ ภู่อร่าม
 1. นายศักรินทร์ ปีเถาะ
 2. นางสาวภัทรกมล ฤทธาพรม
221 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
64.00 อันดับ 14 เหรียญทองแดง วัดนาจอมเทียน สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงนิริศรา แสงสีห์
 2. เด็กหญิงกมลวรรณ ผาวันดี
 3. เด็กชายเอกพล ม่วงคราม
 1. นางรุ่งทิพย์ มีเพ็ชร
 2. นายวรพงศ์ จิวิริยะวัฒน์
222 วิทยาศาสตร์
0091 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3
97.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. นางสาวปิยธิดา ภู่เกตุ
 2. เด็กชายอนิรุทธิ์ เหรา
 3. เด็กหญิงชาคริยา ปวราพีรดนย์
 1. นางสาวสมฤทัย รัตนพร
 2. นายสิวะ วิโย
223 วิทยาศาสตร์
0091 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3
95.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงรุ่งประภา จันธิมา
 2. เด็กหญิงนิสิตา บุญคุ้ม
 3. เด็กหญิงญาดา อุ่มบางตลาด
 1. นายอิทธิพล ภู่กระจ่าง
 2. นายชาญวุฒิ ภูยาธร
224 วิทยาศาสตร์
0091 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงณฤดี ใจรักสงบสุข
 2. เด็กชายบูรพา ใยยอง
 3. เด็กชายบารมี แก้วดี
 1. นายศักดา จันทร์พูล
 2. นางสาวกมลชนก เบ้าจรรยา
225 วิทยาศาสตร์
0091 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3
88.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ญ.ศิรภัสสร เกษมศานต์ธีรกุล
 2. ด.ช.กิติคุณ ใจดี
 3. ด.ช.วีรภัทร สะเทือนไพร
 1. นายวิทยา ขัวลำธาร
 2. นายรัฐกานต์ กุลนนท์
226 วิทยาศาสตร์
0091 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3
85.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงสุชาวดี สุวรรณเขตร
 2. เด็กหญิงพรประภา หงษ์สอง
 3. เด็กหญิงปิยะธิดา เชื้อเถาว์
 1. นางสาวธัญลักษณ์ บุญกอง
 2. นางวิลัยวรรณ สมน้ำคำ
227 วิทยาศาสตร์
0091 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3
81.00 อันดับ 6 เหรียญทอง ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงญานิน สุขสมมะ
 2. เด็กชายธีทัต แลบัว
 3. เด็กหญิงฐิฏิณี จันทราช
 1. นางสาวรุ่งฤดีรัตน์ สีเขียว
 2. นางสาวอังคณา ปานธรรม
228 วิทยาศาสตร์
0091 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3
77.00 อันดับ 7 เหรียญเงิน บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงอาทิตยา ทาสีดำ
 2. เด็กหญิงลลิตา เครือคำ
 3. เด็กหญิงสุทธิดา ภูมิลา
 1. นางสาวจิราพร โสภากุล
 2. นางสาวอรทัย นำพา
229 วิทยาศาสตร์
0091 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3
75.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงอภิญญาภรณ์ โฉมเกิด
 2. เด็กหญิงศุภัชญา รังไสว
 3. เด็กหญิงศศิธร สายสงค์
 1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุลัดดา พรหมลิ
 2. นายจักรชัย อินธิเดช
230 วิทยาศาสตร์
0091 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3
73.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. นายวัชรากร บุญลาภ
 2. นายอดิศร แสนทอง
 3. เด็กหญิงอันดา พันดนตรี
 1. นายนิติกร ประเสริฐ
 2. นางสาววรรณี ยูนุช
231 วิทยาศาสตร์
0091 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3
68.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงยมลพร บุญแก้ว
 2. เด็กหญิงชลธิชา ฉลอง
 3. เด็กหญิงกนกลัดดา สมวรรณ
 1. นายจักรกฤษ ขันเงิน
 2. นางสาววิทิตา อามาตยมนตรี
232 วิทยาศาสตร์
0091 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3
68.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงณิชานันท์ ฉายแสงโฉม
 2. เด็กหญิงเปรียวปราย ศรีสะอาด
 3. เด็กหญิงฐิติรัตน์ แก้วใส
 1. นายธนวรรธน์ ศรีสาเนตร
 2. นางสาวรุจิรดา กรุพิมาย
233 วิทยาศาสตร์
0091 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3
68.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว บางละมุง 2
 1. เด็กชายณฐกร งามพริ้ง
 2. เด็กหญิงสุนิษา เปรมทอง
 3. เด็กหญิงศศิกาญจน์ ตาลสัน
 1. นายวัชรพงษ์ พัฒพิมาย
 2. นางสาวพัชราพร สุริยะวงค์
234 วิทยาศาสตร์
0091 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3
- อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ช.แทนคุณ แม้นทิม
 2. ด.ช.สุเมธ เหี้ยมเหิน
 3. ด.ญ.ธัญลักษณ์ หนูอ้น
 1. นางณัฐชญา ซื่อดี
 2. นางสาวณปภัช เยาวรัตน์
235 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
92.80 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านอำเภอ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงสายธาร พงษ์วิจิตร
 2. เด็กหญิงสุพรรณษา ทานรัตน์
 3. เด็กหญิงกันต์กมล เซซิล แตรเนต์
 1. นายวาทิน ลิ้มประยูร
 2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารีรัตน์ บุญคน
236 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
91.40 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงธาริษา อุเทศพรรัตนกุล
 2. เด็กหญิงโชติกา เทศอินทร์
 3. เด็กหญิงปิยาภรณ์ ตอนสุข
 1. นางสาวสุภาพร มีหลง
 2. นางสาวเบญจพร สิริชัย
237 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
91.20 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงกวินทิพย์ นิลแย้ม
 2. เด็กหญิงอญิชา ชมสน
 3. เด็กหญิงปริยาภัทร บุญประคม
 1. นางสาวศิรัศม์ ปั้นน้อย
 2. นางเพ็ญศิริ พวงอินทร์
238 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
89.80 อันดับ 4 เหรียญทอง อนุบาลบ้านเตาถ่าน สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงรินรดา กฤตชยานนท์
 2. เด็กหญิงอัสมา หมู่มิตรอนันต์
 3. เด็กชายสิทธิชัย รอดทอง
 1. นางสาวสกาวรัตน์ บุญอาษา
 2. นางสาวศุภาธิณี จิตจำนงค์
239 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
87.60 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านตะเคียนเตี้ย บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์ ใฝ่จิต
 2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ประกอบธรรม
 3. เด็กหญิงขวัญจิรา คุ้มประวัติ
 1. นางสาวศศิภา ฦาชา
 2. นางสาวชนิดา ศรีมงคล
240 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
85.80 อันดับ 6 เหรียญทอง เมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ศรีราชา 1
 1. เด็กชายสุรยุทธ ธนาวุฒิกุล
 2. เด็กหญิงเบญญาภา กัณทา
 3. เด็กหญิงประนัปดา แย้มมาก
 1. นางสาวราวดี คะวะนา
 2. นางสาวขนิษฐา แก้วธานี
241 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
84.00 อันดับ 7 เหรียญทอง บ้านหนองปรือ ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงปริญากร รินฤทธิ์
 2. เด็กชายปรัชญา ไชยดวงศรี
 3. เด็กหญิงนลินนิภา รักทองสุข
 1. นางสาวทินมณี ทองแก้ว
 2. นางสาวอัญชนีพรรณ ปัญญาโส
242 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
83.40 อันดับ 8 เหรียญทอง บ้านบึง บางละมุง 4
 1. เด็กชายศุภคุณ บุนนาค
 2. เด็กหญิงกฤตยาภรณ์ คำสุรันทร์
 3. เด็กหญิงจินดามณี ม่วงพรม
 1. นางสาวธินัดดา เสียงล้ำ
 2. นางสาวรดา บุนนาค
243 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
82.00 อันดับ 9 เหรียญทอง วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงดวงดาว โอระชา
 2. เด็กหญิงชนัฐปภา แตงพรม
 3. เด็กหญิงอนาลีญา วันสุข
 1. นางสาวเสาวลักษณ์ ละครมูล
 2. นายสามารถ บังคม
244 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
80.40 อันดับ 10 เหรียญทอง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงกฤติภรณ์ เผยกลิ่น
 2. เด็กหญิงมนสิชา ย่างจอหอ
 3. เด็กหญิงพัชญ์ชิสา รดีธนกุล
 1. นางสาวอารดา ป๊อกคำอู๋
 2. นายรัชวรรธน์ บุญสาง
245 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
80.40 อันดับ 10 เหรียญทอง วัดนาพร้าว ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงเมธาวี บุญจันทร์
 2. เด็กหญิงรพิชา อรุณวัฒน์
 3. เด็กหญิงณัฐณิชา นามพร
 1. นายกฤตยศ มณีแสง
 2. นางปิยะรัตน์ ทวี
246 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
79.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน บ้านห้วยไข่เน่า บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงรินรดา ชาญวิทยา
 2. เด็กชายวีรวัฒน์ ทิพย์จำรูญ
 3. เด็กชายมงคล มูลทองชุน
 1. นางสาวกิ่งเพชร สมานทอง
 2. นางสาวชาสุนิตา สุภัครังสี
247 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
77.80 อันดับ 12 เหรียญเงิน ชุมชนวัดหนองค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงกวินธิดา อำไพจิตร
 2. เด็กหญิงศิรินทิพย์ ฮวมรุณ
 3. เด็กหญิงธีรกานต์ ประดาสุข
 1. นางสาวพัชรี ราชดา
 2. นางสาวพัชรินทร์ แก้วอินทร์
248 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
77.40 อันดับ 13 เหรียญเงิน บรรณพันธ์ศึกษา โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กชาย สิรภพ จันทร์เพ็ชร
 2. เด็กหญิง กษมา เปียไพบูลย์
 3. เด็กหญิง ทันทิมา ขมหวาน
 1. น.ส. พรศิริ พรมมหาชัย
 2. น.ส. ฐานะมาตย์ ศรีบุญ
249 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
73.20 อันดับ 14 เหรียญเงิน บ้านรถไฟ โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ เสืออินทร์
 2. เด็กหญิงกิตติมา สว่างเนตร
 3. เด็กหญิงซาซี ยันวา
 1. นางสาวศุจิกา เต๊ะซัน
250 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
92.80 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงรสธร ทิพย์สวัสดิ์
 2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์ คำมูลคร
 3. เด็กหญิงสุรางคนา หาสุข
 1. นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
 2. นางศศิธร ขวัญหลาย
251 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
92.60 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กชายศิวัช นาคคำพันธ์
 2. เด็กชายบุญญพัฒน์ ยิบรัมย์
 3. เด็กหญิงกัลยกร ใจยั่งยืน
 1. นางสาวฬาฬิตา วรรณอุดม
 2. นายศักดา จันทร์พูล
252 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
92.40 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) เมืองพัทยา
 1. เด็กหญิงวิชญาดา เบาบาง
 2. เด็กหญิงเอมิกา กรอบทอง
 3. เด็กหญิงพิชาดา นะรื่นรัมย์
 1. นางสาวพรทิพา ภูเดช
253 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
89.40 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงวิชญาพร บุญปั้น
 2. เด็กชายอิทธิพล บุทศรี
 3. เด็กชายณัฐพร แนวสุข
 1. นางสาวธัญลักษณ์ บุญกอง
 2. นายสุรัตน์ เฉิดวาสนา
254 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
89.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ขำเมือง
 2. เด็กหญิงภุชธิชา มีทรัพย์
 3. เด็กหญิงปณิตา เตชานันท์
 1. นางสาวสุลาวรรณ ดาวล้อม
 2. นายจิรายุส ภูสีฤทธิ์
255 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
85.60 อันดับ 6 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา เกตุงาม
 2. เด็กหญิงนรีกานต์ ธรรมรักษา
 3. เด็กชายอนันดา งามเชย
 1. นางสาวณัฐกฤตา ชาดีกรณ์
 2. นางสาวนัตยา โพธิ์ศรี
256 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
84.00 อันดับ 7 เหรียญทอง บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กชายวิศรุต แก้ววิจิตร
 2. เด็กหญิงธัญจิรา อันภักดี
 3. เด็กหญิงพรณัชชา ทิ้งโคตร์
 1. นางสาวธฐาศิวรินท์ สงวนศักดิ์
 2. นางสาวจงกลณี ศิลปศิริวัฒน์
257 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
83.40 อันดับ 8 เหรียญทอง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กชายอริยศักดิ์ จั่นมา
 2. เด็กชายนฤสรณ์ บัวศรี
 3. เด็กชายรามิน มอญสแก
 1. นางสาวจิราพร โสภากุล
 2. นางสาวศิราณี ทองดอนดู่
258 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
80.80 อันดับ 9 เหรียญทอง บ้านหุบบอน ศรีราชา 2
 1. เด็กชายอนวัฒน์ หมายสุข
 2. เด็กหญิงณริศรา กิ้วภาวัน
 3. เด็กหญิงปิยะพร จินดามัย
 1. นางสาววณิชยา นวลน้อม
 2. นายวรายุทธ บุตรดี
259 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
80.20 อันดับ 10 เหรียญทอง ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กชายภคมน สร้อยศรี
 2. เด็กชายวชิรวิชญ์ ขอนทอง
 3. เด็กหญิงณัฐณิชา กุลเทียน
 1. นางสาวประดับเพชร คงถือหมั่น
 2. นางสาวมยุรี เมฆแสงสี
260 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
75.20 อันดับ 11 เหรียญเงิน บ้านเขาคันทรง ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงธัญรดา โอนชัยภูมิ
 2. เด็กหญิงณัฐติกาณ์ สร้อยสุข
 3. เด็กหญิงวชิราภรณ์ สวัสดิ์ภักดี
 1. นางสาวกัลญา บุญตา
 2. นายสุริพล พูลสนาม
261 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
73.60 อันดับ 12 เหรียญเงิน บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงธีริศรา งามสม
 2. เด็กหญิงเขมฤดี ศาลางาม
 3. เด็กหญิงนิด ที
 1. นางอุลัย เสมอสุข
 2. นางสาวนิศา ประสารการ
262 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
69.40 อันดับ 13 เหรียญทองแดง วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กชายพงศกร ชุยเสนา
 2. เด็กชายพงศธร ธนะบริหาร
 3. เด็กหญิงฐานิตา ช่องลม
 1. นางสาวจิณัฐตา ดวงตา
 2. นางสาวกอปรกานต์ จำปางาม
263 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
67.60 อันดับ 14 เหรียญทองแดง วัดหนองเกตุใหญ่ บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงจินตนา อะนะรัมย์
 2. เด็กพิมพกานต์ ใจกล้า
 3. เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วกาญจน์
 1. ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย แก้วกิติ
 2. นางปาริชาติ พุ่มคง
264 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
61.60 อันดับ 15 เหรียญทองแดง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ช.เจตนิพัทธ์ ชื่นชม
 2. ด.ช. อลงกรณ์ นะทร
 3. ด.ช.กฤษณะ เสียงอ่อน
 1. ว่าที่ร้อยตรีชนะวงศ์ สาสุนทรา
 2. นางสาวปรารถนา ชาสุรีย์
265 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
90.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงขวัญชนก โปทาเมือง
 2. เด็กชายพีรวัส ขุนทอง
 3. เด็่กหญิงชญาธิชา บุญพรม
 1. นางสาวอำไพ พัดทอง
 2. นางสาวเกศรา แสนใจยา
266 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
88.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงปาณิดา หวานเสนาะ
 2. เด็กหญิงวรรณนิชา จำปาสี
 3. เด็กหญิงนันทิญา เซ็นสุรีย์
 1. นางสาวจริญญา พันธุ์ศิริ
 2. นายพิสิฐภูมิ เคียงสันเทียะ
267 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
85.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านภูไทร บางละมุง 2
 1. เด็กชายภูฤทธิ์ชญา ชัยนา
 2. เด็กหญิงธันญารัตน วงค์หินกอง
 3. เด็กหญิงสลิลทิพย์ เจริญ
 1. นางสาววันดี แข็งแรง
 2. นายชนาธิป พลอยขาว
268 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
83.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงสุพิชชา จันตรี
 2. เด็กหญิงกัญญณัท ปรางทอง
 3. เด็กหญิงตะวัน เสมอเหมือน
 1. นางสาวปียานุช สายทอง
 2. นางสาวอรวรรณ โทณผลิน
269 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
82.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านบึง บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงฐิรญา ทองโสภา
 2. เด็กหญิงฝนทิพย์ จันทร์น้อย
 3. เด็กหญิงณัฏฐิญา ตองอ่อน
 1. นางสาวมัลลิกา แก้ววันทา
 2. นางสาวธินัดดา เสียงล้ำ
270 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
81.00 อันดับ 6 เหรียญทอง วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชัยดี
 2. เด็กหญิงภัคศยาภา ปัดถาวะโร
 3. เด็กหญิงศรุตา แก้วหิน
 1. นางสาววรรณิภา ดัดถุยาวัด
 2. นางสาวจันทร์จิรา เทวรัตน์
271 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
80.00 อันดับ 7 เหรียญทอง วัดหนองเกตุใหญ่ บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงทัชญา แย้มขยาย
 2. เด็กหญิงวรินทร นาคข้อนอก
 3. ด.ญ.นวลอนงค์ จันทร์ทรัพย์
 1. นางสุกัญญา พลเยี่ยม
 2. นางสาวศจี ชัยอำนาจ
272 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
79.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน บ้านอำเภอ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงชัญญานุช สุขรัตน์
 2. เด็กหญิงสิรวรรณรัตน์ พิพัฒน์
 3. เด็กหญิงธนัชพร สุนันธรรม
 1. นางศิริพร จิตต์ถนอม
 2. นางสาวณัฐธิดา สุขสุผล
273 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
77.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน บ้านเนินตอง ศรีราชา 2
 1. เด็กชายภูรินทร์ กระจ่างโพธิ์
 2. เด็กหญิงนัฐธิดา มาปัสสา
 3. เด็กหญิงภัควดี กองพิธี
 1. นางสาวกุลทรี เสือหล้า
 2. นางสาวพรทิพย์ วันวาน
274 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
75.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงศิรินทรา นามสา
 2. เด็กหญิงสุรภา หลุยพงษ์
 3. เด็กหญิงวริศรา สุทธิโกมินทร์
 1. นางสาวกัลยา บุญคง
 2. นางวรัญญา อิ่มสะอาด
275 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
73.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) เมืองพัทยา
 1. เด็กหญิงสุพิชญา เซ็งประเสริฐ
 2. เด็กหญิงพิชญาภา แสงลุน
 3. เด็กหญิงแพรพิไล ศรีวิจิตร
 1. นางสาวสุรภา หล่อทอง
276 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
70.00 อันดับ 12 เหรียญเงิน บ้านรถไฟ โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กหญิงซิลมี สันติศาสนกุล
 2. เด็กหญิงจิดาภา บุญรอด
 3. เด็กหญิงพิชชานันท์ ชายสีอ่อน
 1. นางสาวอามีนะห์ อาลีมีนทร์
277 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
69.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง เกาะสีชัง สพม.
 1. เด็กชายกฤษติยานนท์ ทับทิมทอง
 2. เด็กหญิงธันย์ชนก หมื่นศรี
 3. เด็กหญิงณัฐธิดา กล่อมประเสริฐ
 1. นายสราวุธ ไชยมูล
 2. นางสาวสุภาวรรณ ลาเมือง
278 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
67.00 อันดับ 14 เหรียญทองแดง บรรณพันธ์ศึกษา โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิง พรลภัส พันธ์ุมณฑา
 2. เด็กชาย วริศ ธนสุขเสถียร
 3. เด็กหญิง กัญญ์วรา หิรัญเกตุ
 1. น.ส. สุพรรษา สังข์เครือ
 2. น.ส. ศิริวรรณ พรมศิริ
279 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
65.00 อันดับ 15 เหรียญทองแดง บ้านทางตรง ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงสุภาวดี รื่นภาคแดน
 2. เด็กหญิงมาลิตา สุย
 3. เด็กหญิงศศินิภา ก๋งใช้
 1. นางสาวเพ็ญอักษร รุจิชัยวิสิฐ
 2. นางชลธิชา ศรีเทพ
280 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
94.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงกันยา อินทรวิเชียร
 2. เด็กหญิงกชกร สุภาษร
 3. เด็กหญิงพัชรี เสือชื่น
 1. นางสาวรุ่งฤดี สมดี
 2. นางสาวนุสรา ซื่อสัตย์
281 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
92.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงบุษยา กรรณิกา
 2. เด็กหญิงศศิธร แก้วดอนดู่
 3. เด็กหญิงศิริรักษ์ วงษ์ละคร
 1. นางสาวฐิตา ไชยอาษา
 2. นางสาวพรพรรณ ชะม้าย
282 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ญ. กานต์กัญญา ลำดับวงค์
 2. ด.ญ.กัญญากานต์ ลำดับวงค์
 3. ด.ญ.ออน จัน
 1. นางสาวชุติกาญจน์ สกุลคง
 2. นายสุทัช สินทิพย์
283 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
90.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. ด.ญ.พุทธมณี เงินโอภาส
 2. ด.ญ.ญาณภา พรหมเพชรงาม
 3. ด.ญ.พิลาวรรณ พนนมพิบูล
 1. นางสาววนาลี สนิทเหลือ
 2. นางสาวสุภัสสร วงค์ศักดิ์
284 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
88.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงนัดดาวรนุช ทองบุตร
 2. เด็กหญิงพรนัชชา  ขันอาสา
 3. เด็กหญิงชยาภรณ์ ห้วยหงษ์ทอง
 1. นางสาวจริญญา พันธุ์ศิริ
 2. นายพิสิฐภูมิ เคียงสันเทียะ
285 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
84.00 อันดับ 6 เหรียญทอง บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงเกวลี สำเภาทอง
 2. เด็กหญิงกรชวัล เบ็ญพาด
 3. เด็กหญิงศันศนีย์ สันสะท้าน
 1. นางจงรักษ์ พร้อมบัวป่า
 2. นางสาวธัญลักษณ์ จันทรมาก
286 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
83.00 อันดับ 7 เหรียญทอง บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงจิราภรณ์ อ่อนละออ
 2. เด็กหญิงเพชรนภา สัพโพ
 3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สมีแจ้ง
 1. นายอิสระ ผิวทอง
 2. นางสาวธฐาศิวรินท์ สงวนศักดิ์
287 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
82.00 อันดับ 8 เหรียญทอง วัดมโนรม ศรีราชา 1
 1. เด็กชายวุฒิชัย คุนุ
 2. เด็กชายธัชชัย สำลีอ่อน
 3. เด็กหญิงฐายิกา ใจช่วง
 1. นางสาวงามศิริ อโรคา
 2. นางสาวพัชรินทร์ เหลาบัว
288 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
80.00 อันดับ 9 เหรียญทอง วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงชาลิสา ปั้นเดช
 2. เด็กชายทักษ์ดนัย บานแย้ม
 3. เด็กหญิงอนิษฐ์ชาญา วัชรวิมลมุกข์
 1. นางวริษฐา สิงหเสนี
 2. นางสาวชุติมา รอดประทับ
289 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
78.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. นายชนาธิป เดชกล้า
 2. นางสาวชญานันท์ อุไรพงษ์
 3. เด็กหญิงไพรินทร์ แผลงศร
 1. นางณัชชา กองทุ่งมน
 2. นางปิยรัตน์ แย้มแสง
290 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
76.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน วัดโป่ง บางละมุง 2
 1. 1.ด.ญ.สิริกัญญา สังมีแสง
 2. 2.ด.ญ.ปริญญาภรณ์ วิศรุตพวงเพ็ชร
 3. 3.ด.ญ.ณิชากานต์ เผื่อนผึ้ง
 1. 1.นางสาวฐิติมา อารีย์
 2. 2.นางสาวสุรภา ทองเงิน
291 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
75.00 อันดับ 12 เหรียญเงิน ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. 1.เด็กชายบริพัตร พิมพา
 2. 2.เด็กหญิงพัชรสุดา อึ่งแดง
 3. 3.เด็กหญิงชลกร หอระคุณ
 1. นางสาวอัจฉราพร เทศศิริ
 2. นางสาวณีรนุช ภูนา
292 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
73.00 อันดับ 13 เหรียญเงิน บ้านหุบบอน ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงวรัญญา แฝดชัยภูมิ
 2. เด็กหญิงพัชรินทร์ แหวนอาจ
 3. เด็กหญิงสุชาดา แถวโชติ
 1. นางเสาวรินทร์ มงคลทรัพย์
 2. นางวลัยภรณ์ ศรีสวัสดิ์
293 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
70.00 อันดับ 14 เหรียญเงิน อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. 1. ด.ช.เตวิทย์ ตั้งมั่น
 2. ด.ญ.ธนิษฐา สร้อยคีรี
 3. ด.ญ.ศรัณย์พร บุญครอง
 1. 1.นางสาวนาตยา บีดิลและ
 2. 2. นางสาวคัทยะวรรณ กล้าเชิดสกุล
294 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
92.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กชายอนุโชค สัมมะโย
 1. นายสมพงษ์ แซ่ว้า
295 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
84.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เลิศปัญญา โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กชายอัฒนพภวัช นาคะพุฒ
 1. นางประกาย อุทโท
296 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
82.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. 1 ด.ช.ถิรวัฒน์ รอดเสียงล้ำ
 1. นางสาววนิดา สุดใจ
297 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
78.00 อันดับ 4 เหรียญเงิน เมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) เมืองพัทยา
 1. เด็กชายณัฐภัทร เย็นภูเขา
 1. นางสาวสุภาพร สิงคเสลิต
298 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
70.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน บ้านอำเภอ สัตหีบ 1
 1. เด็กชายพรหมพิสุทธิ์ ทรัพย์สวัสดิ์
 1. นางสาวสุพัตตรา แก้วหอม
299 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
70.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน บ้านบึง บางละมุง 4
 1. เด็กชายอิทธิฤทธิ์ แซ่โง้ว
 1. นางสาวดารากรณ์ สิงห์กระโจม
300 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
68.00 อันดับ 6 เหรียญทองแดง ศรีสุวิช โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กหญิงปพิชญา ฉิมงาม
 1. นางสาวสุวรี พิมพา
301 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
66.00 อันดับ 7 เหรียญทองแดง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. เด็กชายกุลพิธาน์ กำลังหาญ
 1. นางสาวจินดารัตน์ วิชัยศรี
302 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
66.00 อันดับ 7 เหรียญทองแดง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กชายอภิรักษ์ เนตรวงษ์
 1. นางพัชราวลัย ไวทิรา
303 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
64.00 อันดับ 8 เหรียญทองแดง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กชายปภาวิน ทิพย์หล้า
 1. นางสาวอังคณา ยางน้อย
304 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
64.00 อันดับ 8 เหรียญทองแดง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กชายณนธวรรษ บุญด้วง
 1. นางสาวชิตาพร มงคลพงษ์
305 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
62.00 อันดับ 9 เหรียญทองแดง ดวงมณี โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กชายชยทร เลิศเจริญศิลาภา
 1. นางสาววะรา อินชิต
306 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
60.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ศรีราชา 5
 1. เด็กชายสินสมุทร อธิกะ
 1. นางสาวนัดดา ชนะประโคน
307 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
58.00 อันดับ 11 ชมเชย วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กชายชัชรินทร์ ขุนตาล
 1. นางสาวจันทิมา เวชภัณฑ์
308 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
54.00 อันดับ 12 ชมเชย เทศบาลแหลมฉบัง 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายธนภัทร อุทัยนาง
 1. นางสาวเอมอัปสร บุญประดับ
309 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
52.00 อันดับ 13 ชมเชย วัดหนองเกตุใหญ่ บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงเกตุมณี ศรีสมบูรณ์
 1. นางสาวอินทิรา สมาทอง
310 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
48.00 อันดับ 14 เข้าร่วม เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงนภสร หมื่นชนานันท์
 1. นายบุณชนะ เกิดความสุข
311 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
88.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง สว่างบริบูรณ์วิทยา โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. ด.ช.พริษฐ์ ลินจงวัชรกุล
 1. นางสาวกิตตาภา พันเหลา
312 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
86.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) ศรีราชา 4
 1. เด็กชายชานนท์ ดีวุ่น
 1. นางกาญจนาพร ชะอุ่มพันธ์
313 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
76.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กชายยศธนะ กัญจา
 1. นางสาวปราลิสา ออกแมน
314 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
74.00 อันดับ 4 เหรียญเงิน บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กชายนันทนัช ประถมพืช
 1. นายไพรวัลย์ จำปาทอง
315 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
70.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน วัดเขาฉลาก ศรีราชา 5
 1. เด็กชายวีรพล ยางงาม
 1. นางสาวปิยวรรณ มรกต
316 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
66.00 อันดับ 6 เหรียญทองแดง บ้านบึง ศรีราชา 3
 1. เด็กชายพงษ์ศพัฒน์ คนตรง
 1. นางสาวจิราภรณ์ มหานาม
317 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
60.00 อันดับ 7 เหรียญทองแดง เกล็ดแก้ว สัตหีบ 1
 1. เด็กชายชนสรณ์ พวกแสน
 1. นางชุรีพร ชลิตพิรัตน์
318 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
58.00 อันดับ 8 ชมเชย บ้านบึง บางละมุง 4
 1. เด็กชายธีรภัทร์ ฤทธิชัย
 1. นางสาวดารากรณ์ สิงห์กระโจม
319 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
50.00 อันดับ 9 ชมเชย วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กชายรัฐศักดิ์ หนูแดง
 1. นางสาวเมสรี สร้อยมาลี
320 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
50.00 อันดับ 9 ชมเชย วัดสว่างอารมณ์ บางละมุง 2
 1. เด็กชายวิทย์ศรัช หมอยาไทย
 1. นายพีรพงศ์ สายช่อฟ้า
321 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
50.00 อันดับ 9 ชมเชย ชุมชนวัดหนองค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงณิชมน เครือแก้ว
 1. นางสาวจิราภรณ์ สถิตย์กุล
322 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
48.00 อันดับ 10 เข้าร่วม บ้านเขาหิน ศรีราชา 2
 1. เด็กชายภูเมธ โฉมไธสง
 1. นางสาวปทุมพร เตชหิรัญรัตน์
323 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
48.00 อันดับ 10 เข้าร่วม เมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงณัฐชุดา อรอ่อน
 1. นายถกลรัตน์ สัมมาธนะ
324 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
42.00 อันดับ 11 เข้าร่วม เทศบาลบ้านศรีมหาราชา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายณัฐพร รัตนภาดา
 1. นางสร้อยสุดา สุทธิสา
325 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
36.00 อันดับ 12 เข้าร่วม อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. เด็กชายฐาปณัฐ แก้วพานทอง
 1. นางสาวปัทมาภรณ์ สาลีอาจ
326 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
36.00 อันดับ 12 เข้าร่วม เซนต์ปอลคอนแวนต์ โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิงณัฐธิชา ประมัย
 1. นางสาวเบญจลักษณ์ ภูสามารถ
327 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
34.00 อันดับ 13 เข้าร่วม ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์ แสงคำ
 1. นายสวิตต์ สายเส็น
328 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
30.00 อันดับ 14 เข้าร่วม เทศบาลแหลมฉบัง 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงสุวีณา รามสุวรรณ
 1. นางสาวสายพิณ เพ็ญจันทร์
329 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
94.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงชลธิชา นิยมไทย
 1. นายพันธ์ุชัย บุญคุ้ม
330 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
82.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านเขาคันทรง ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงกนกพร พันธ์อุดม
 1. นางสาวชนนิกานต์ มาพระลับ
331 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
80.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) เมืองพัทยา
 1. เด็กชายนฤทธิกร สุวรรณชาติ
 1. นางสาวชนิกา โสภา
332 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
72.00 อันดับ 4 เหรียญเงิน บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กชายสุนทร โตประมาณ
 1. นายวัชรพงษ์ ภูผาแพว
333 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
70.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กชายภานุวัฒน์ กล่อมแสงศรี
 1. นางสาวอมรรัตน์ เรืองฉาย
334 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
70.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กชายนวพล แมน
 1. นางสาวปราลิสา ออกแมน
335 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
66.00 อันดับ 6 เหรียญทองแดง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงนภาภรณ์ จินพละ
 1. นางสาววรรณพา สายสวาท
336 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
66.00 อันดับ 6 เหรียญทองแดง วัดสุกรีย์บุญญาราม บางละมุง 1
 1. ด.ช ธันวา ทันใจ
 1. นางสาวอุรวี ศรีรอง
337 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
64.00 อันดับ 7 เหรียญทองแดง อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงนาลดา แซ่ฮ้อ
 1. นายพีริชัย จรัสกาย
338 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
62.00 อันดับ 8 เหรียญทองแดง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กชายรัตนพล ตรีลด
 1. 1.นางสาวปภาวี ทองทิพย์เนตร
339 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
54.00 อันดับ 9 ชมเชย บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กชายปรมินทร์ เสือสมิง
 1. นางเพ็ญรัตน์ ไชยทิพย์
340 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
54.00 อันดับ 9 ชมเชย วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงรัฐตินันท์ ขุขันธิน
 1. นางสาวช่อทิพย์ คำอุ่น
341 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
54.00 อันดับ 9 ชมเชย อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ช. ศรายุทธ ทองคำดี
 1. นางสาวชลิตา ศรีเมือง
342 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
52.00 อันดับ 10 ชมเชย ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว บางละมุง 2
 1. เด็กชายณัฐกิตติ์ ถาวะโร
 1. นางสาวภูมิรินทร์ ยอดปะนัน
343 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
50.00 อันดับ 11 ชมเชย ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. 1.เด็กชายพิชิต ที่รัก
 1. นางสินทรา กองไชย
344 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
46.00 อันดับ 12 เข้าร่วม วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กชายณัฐนันท์ ทองรักษ์
 1. นางสาวจุฑารัตน์ พาดี
345 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
42.00 อันดับ 13 เข้าร่วม ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงธิดารักษ์ คำยอด
 1. นางสาวสุธิชา ณ นครพนม
346 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
42.00 อันดับ 13 เข้าร่วม วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กชายชนกันต์ โรจน์บุญถึง
 1. นางสาวอรอุมา พสุรัตน์
347 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
42.00 อันดับ 13 เข้าร่วม วัดโป่ง บางละมุง 2
 1. 1 ด.ช.จิรภัทร เด่นมณี
 1. 1 นางสาวสาวิตรี จันทรคาต
348 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
40.00 อันดับ 14 เข้าร่วม บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงชนากานต์ ประชาริโก
 1. นางสาวสุวนันท์ บุญมาก
349 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
- วัดหนองเกตุใหญ่ บางละมุง 1
 1. นางสาววันวิสา กัณหา
 1. นางสาวฉัตรเกล้า เพ็งภาค
350 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
95.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กชายนภัสดล พิมสิน
 2. 2.เด็กหญิงณภัทร สุเสนา
 3. 3.เด็กหญิงกัญญาพัชร อุทิตสาระ
 1. 1.นางสาวชลธิชา คัชชิมา
 2. 2.นางสาวสุนิสา เพศโพธิ์สิทธิ์
351 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
94.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านชากนอก บางละมุง 4
 1. เด็กชายจักรภพ กุ๊กใจ
 2. เด็กหญิงพิชญา จันทร์คัต
 3. เด็กหญิงณัฏฐนิชา แซ่โค้ว
 1. นางสาวฒาลินี บัวบุศย์
 2. นางสาวรัชนี สิงชารี
352 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
92.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ญ.ฐิตาพร แสงแจ่ม
 2. ด.ญ.กัญญาภัค เคราะห์ดี
 3. ด.ญ.นภสร เซนทองหลาง
 1. 1.นางสาวมยุรา พันดนตรี
 2. 2.นางสาวพัชรี ศรีมงคล
353 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
91.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดสุกรีย์บุญญาราม บางละมุง 1
 1. ด.ช จันท์วัฒนา เชือน
 2. ด.ช ฐิติภัทร แฮดสีทา
 3. ด.ช ธัชชัย บุญเทียม
 1. นางสาวกนกวรรณ ทิพยจันทร์
 2. นางสาวกนกพร มาบัง
354 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
90.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านห้วยกรุ ศรีราชา 5
 1. เด็กชายรัชชานนท์ บุญธัญกรณ์
 2. เด็กหญิงณัฐนิชา อาบสุวรรณ
 3. เด็กชายบดินทร์กร พึ่งสีเกล้า
 1. นางอัจฉราพรรณ ซ่งสกุลชัย
 2. นางสาวสุพัตรา มุ่งหาเงิน
355 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
90.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านเขาดิน ศรีราชา 4
 1. เด็กชายธนกฤต ศรีบุตรดี
 2. เด็กชายชินกฤต พรหมเอาะ
 3. เด็กหญิงเข็มจิรา เปลี่ยนแก้ว
 1. นางสายใจ โคตรทิพย์
 2. นางธนัชชา แสงนิล
356 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
85.00 อันดับ 6 เหรียญทอง วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กชายธนาวุฒิ กลางวิชัย
 2. เด็กชายศิววัชร์ หลักหมั้น
 3. เด็กหญิงทิภาภัทร สำราญ
 1. นางสาววิจิตตรา พังทุย
 2. นางสาวธิดารักษ์ บุตรทองพิมพ์
357 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
84.00 อันดับ 7 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงณิชาภัทร สุขอนันต์
 2. เด็กหญิงตาล
 3. เด็กหญิงรรินทิพย์ ต๊ะลี
 1. นางสาวสวิชญา พรมลิ
 2. นางสาวประวีณา ไชยศรี
358 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
78.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน บ้านหินวง สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงพา -
 2. เด็กหญิงดีชา -
 3. เด็กหญิงนัดดา -
 1. นางสาวอิศราภรณ์ ชะนะบุญ
 2. นางสาวภัทร์ชญาณัท วัฒน์ธนัญญ์เดชา
359 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
77.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายณัฏฐชัย วงศ์ปราณี
 2. เด็กหญิงลลนา สีวันทา
 3. เด็กหญิงณัชชา เขียวอัมพร
 1. นางอุไรภรณ์ ชาดเเดง
 2. นางสาวเวณิกา นาจันทัด
360 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
76.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน เมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ) เมืองพัทยา
 1. เด็กชายกันตภณ พระพิมพ์
 2. เด็กหญิงชุติมน ฆ้องนอก
 3. เด็กหญิงอรดา วิชาดี
 1. นางสาวอรพรรณ เทพสัตรา
361 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
75.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน เลิศปัญญา โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุวรรณโชติ
 2. เด็กหญิงพชรอาภา นันทวิสิทธิ์
 3. เด็กชายธาราภัทร ประพันธ์วงค์
 1. นางสาววชิราภรณ์ วงศ์วิศิษฎ์ชัย
362 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
68.00 อันดับ 12 เหรียญทองแดง วัดอัมพวัน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงศิริกัลญา บริบูรณ์
 2. เด็กหญิงปริยาภัทร ประกอบธรรม
 3. เด็กหญิงเกวลิน สังข์สุวรรณ
 1. นางวณิชยา รอดคลองตัน
 2. นางสาวมัชฌิมา โยธากุล
363 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
67.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงเพ็ญพร อินแบน
 2. เด็กหญิงณิศรา เดนซา
 3. เด็กชายพีรพัฒน์ รักษ์ภักดี
 1. นางสาวชลธิชา สมชิด
 2. นางสาวเพชร ทองเล็ก
364 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
65.00 อันดับ 14 เหรียญทองแดง สาธิตอุดมศึกษา โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. ด.ช.เอลลี่ เจสัน ดัมดัม ออบีอาพลัส
 2. ด.ญ.ซาฟิร่า อนิซิโมว่า
 3. ด.ญ.อลีนา ซาร่า โครซิโอ
 1. นางปานทิพย์ พรหมมา
 2. น.ส.พิชชาพร ยอดเกิด
365 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
63.00 อันดับ 15 เหรียญทองแดง อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงณิชกานต์ แก่นคำ
 2. เด็กหญิงธนิสร วงษ์ยาแดง
 3. เด็กหญิงลภัสนันท์ รักษ์ขันบู่พลอย
 1. นางสาวกาญจนา ชะลูด
 2. นางเพชรบูรณ์ วรรณวงค์
366 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
63.00 อันดับ 15 เหรียญทองแดง เซนต์ปอลคอนแวนต์ โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิงณันท์นภัส วงศ์อะคะ
 2. เด็กหญิงปวริศา กตกุลไพศาล
 3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ตุงคะเสน
 1. นางสาวสุศศิธร ชำนาญธรรม
 2. นางสาวพรสวรรค์ รักมั่น
367 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
93.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดเขาคันธมาทน์ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงจิรณัฐ แซ่กว๊าน
 2. เด็กหญิงจันเหนียด หวาน
 3. เด็กหญิงณิชาพร อรชร
 1. นางแววตา เขียดชื่น
 2. นางมยุรา ยอดโตมร
368 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงเอริกา ขุมทรัพย์
 2. เด็กหญิงภคพร หลักสนาม
 3. เด็กหญิงสุภัสสรา ดวงโพธิ์พิมพ์
 1. นางสาวจิราภา พรหมไหม
 2. นางสาวเกษมศรี ปุเรตัง
369 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านห้วยกรุ ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงศศิธร อบอุ่น
 2. เด็กหญิงลักษิกา เจริญรัตนวรรณ
 3. เด็กหญิงอินทิรา ช่วยปัจ
 1. นางวรรณษา บุญชู
 2. นางอัจฉราพรรณ ซ่งสกุลชัย
370 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
89.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดหนองจับเต่า สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา ร่มรื่น
 2. เด็กหญิงกรวรรณ ปานสมุทร
 3. เด็กหญิงอายลีน เอ
 1. นางสาวศรินทิพย์ เรืองหิรัญ
 2. นางสาวบัวพรม สะสม
371 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
88.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงเกวลิน วังเย็น
 2. เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์อุบล
 3. เด็กหญิงอภิญญา สุนามัย
 1. นางลำเพย อุตรัศมี
 2. นางสาวปริดา พึ่งเกษม
372 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
86.00 อันดับ 5 เหรียญทอง ชุมชนบ้านหนองปรือ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงมีนา ทองวิมล
 2. เด็กหญิงธนพรแกล้วกล้า
 3. เด็กหญิงวาสนา ด้วงปั้น
 1. นางสาวนริศรา ชัยปาน
 2. นางสาวภานุดา กมลอินทร์
373 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
85.00 อันดับ 6 เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กชายพชรกร ชูบาล
 2. เด็กชายชนกันต์ ปัญญาวงษ์
 3. เด็กหญิงกัญญาภัทร ประกอบสุข
 1. นางสาวดารณี ค่าวา
 2. นางสาวภัทริฎา ขยายศรี
374 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
83.00 อันดับ 7 เหรียญทอง วัดอัมพวัน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงกมลชนก วันแรก
 2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชาวหล่ม
 3. เด็กหญิงบัวแก้ว -
 1. นางสาวพัชรินทร์ นาคพุ่ม
 2. นางสาวธีราภรณ์ สว่างชุม
375 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
82.00 อันดับ 8 เหรียญทอง บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ พันสิทธิ์
 2. เด็กหญิงพิญาดา โกติรัมย์
 3. เด็กหญิงเปมิกา ทองนาท
 1. นางสาวหัทยาพร สุริยะ
 2. นางสาวนันทิดา ทองแถม
376 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
80.00 อันดับ 9 เหรียญทอง บ้านภูไทร บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงพลอยวรินทร์ ขุมนาค
 2. เด็กหญิงรัตติกาล ตุเกตุ
 3. เด็กหญิงชญานิน รอดวินิจ
 1. นางสาวอักษร อินบริบูรณ์
 2. นางสาวปุณยวีร์ ศรีเสวกร์
377 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
79.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงพลอยภทร พันธะไชย
 2. เด็กหญิงปูริดานฤภร แพไธสง
 3. เด็กหญิงพลอยปภัสร์ สายสุพรรณ์
 1. นางสาวนิตยา วรรณคำ
 2. นางสาวนิภาภรณ์ โสภาบุญ
378 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
78.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายณัฏฐพัชร์ อภิรัฐภคกุล
 2. เด็กหญิงณัฐฐา เขียวอัมพร
 3. เด็กหญิงธัญชนก ไพรสอน
 1. นางสาวลลิตา โหตะรัตน์
 2. นางสาวอรอนงค์ ศรียาภัย
379 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
77.00 อันดับ 12 เหรียญเงิน อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงนฤพร ทองสี
 2. เด็กหญิงเฌอลิลิณญ์ ชัยวลัญช์โภคิน
 3. เด็กหญิงกมลชนก ขุนอินทร์
 1. นางรุ่งทิพย์ ชินกลาง
 2. นางสาวปาริชาติ เมฆา
380 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
75.00 อันดับ 13 เหรียญเงิน เซนต์ปอลคอนแวนต์ โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิงณิชนันทน์ นาควิลัย
 2. เด็กหญิงสุรภา เรืองฤทธิ์
 3. เด็กหญิงกชการ แดงสมสุขเจริญ
 1. นางสุกัญญา เรืองสม
 2. นางสาวปฐมพร แซ่ล้อ
381 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
74.00 อันดับ 14 เหรียญเงิน เมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) เมืองพัทยา
 1. ด.ญ.ลัลณ์ลลิล เตชะมา
 2. ด.ญ.ปรรณพร บุญทริกรัตน์
 3. ด.ญ.กมลชนก ไชยนาดี
 1. นางรัตนา นพรุจกุล
 2. นางสาวปภาณิณณ์ จอมประโคน
382 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
73.00 อันดับ 15 เหรียญเงิน สาธิตอุดมศึกษา โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. ด.ญ.กนกทิพย์ ปินะถา
 2. ด.ญ.ยองอึน ซง
 3. ด.ญ.จูเลีย แบราร์ดี
 1. นางนิตยา พัฒนา
 2. น.ส.อารียา ปานพรหม
383 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
71.00 อันดับ 16 เหรียญเงิน ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. ด.ญ.ณิชมณม์ คงชู
 2. ด.ญ.สารนิติ์ ขำสุนทร
 3. ด.ญ.ลัลณ์ลลิน ชานวิกาล
 1. ครูศิริรัตน์ พรพระพรหม
 2. ครูอรวรรณ อิสสระวงศ์
384 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0708 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ป.4-ป.6
92.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงนภัส มานุชน
 2. เด็กหญิงนิด ลี
 3. เด็กหญิงอภิชญา สิงห์สมบูรณ์
 1. นางณัชชา กองทุ่งมน
 2. นางสาวหทัยรัตน์ อยู่สมบูรณ์
385 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0708 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ป.4-ป.6
90.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดจุกกะเฌอ ศรีราชา 3
 1. 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์ ชัยจักร์
 2. 2. เด็กหญิงยิ่งรัก ศักดิ์เจริญชัยกุล
 3. 3. เด็กหญิงณิชาภัทร จันทร์เพ็ง
 1. 1. นางสาวชลิดา หลักเมือง
 2. 2. นางสาวนิภาพร ทองนาม
386 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0708 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ป.4-ป.6
88.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงปารณัท สืบสน
 2. เด็กชายปุณญพัฒน์ คชสูงเนิน
 3. เด็กชายชินกร ชุนกวง
 1. นายภูริภัทร จรูณฉาย
 2. นายวันเฉลิม สะเทือน
387 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0708 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ป.4-ป.6
85.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กชายจักรวุฒิ จันเครือเกิด
 2. เด็กหญิงศิริวิภา ประชิม
 3. เด็กหญิงธัญชนก เทพเกษตร
 1. นางสาวดลพัฒน์ วิรัชจิตติวงศ์
 2. นางสาวจันทกานต์ ถนอมแนบ
388 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0708 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ป.4-ป.6
80.00 อันดับ 5 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ช.กษิตินาถ สายยศ
 2. ด.ญ.ภรนภัส กิจสงวน
 3. ด.ญ.ภัทรพร ทาประสิทธิ์
 1. นางสาวรุ่งนภา จันภักดี
 2. นางสาวทิพวรรณ พร้อมพูน
389 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0709 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม.1-ม.3
90.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กชายกิตติทัชต์ เขตสถาน
 2. เด็กหญิงสิตานันท์ แหวนเพชร
 3. เด็กหญิงอาลิน่า เอมิเลีย คุทเซียร์
 1. นางณัชชา กองทุ่งมน
 2. นางสาวหทัยรัตน์ อยู่สมบูรณ์
390 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0709 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม.1-ม.3
85.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด. ญ. จิราภา​ ทะอ่าง
 2. ด.ญ.สุวิสา อาษานอก
 3. ด.ญ.มนัสนันท์ อินทนะ
 1. นางสาวรุ่งนภา จันภักดี
 2. นางสาวอิงค์นภัส อริยธนบูลย์
391 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0709 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม.1-ม.3
80.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดมโนรม ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงสุรีวรรณ ตันหยงมัด
 2. เด็กหญิงศิรินภา เชื้อสาทุม
 3. เด็กหญิงปาริฉัตร ผลพยุง
 1. นางสาวงามศิริ อโรคา
 2. นางสาวพัชรินทร์ เหลาบัว
392 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
96.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านภูไทร บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เพชรรัตนานนท์
 1. นายณัฐพงศ์ เปลี่ยนไธสง
393 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
94.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงณชนก บานเย็น
 1. นางสาวปัณรส ถาพรม
394 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
93.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านสันติคาม บางละมุง 1
 1. เด็กชายธนดล เหมรัฐ
 1. นางพิศมัย ศรีวรมย์
395 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
92.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดหนองจับเต่า สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงจิรัติกาล ฤทธิ์บุรี
 1. นางรัชญา ไชยสมบัติ
396 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
91.00 อันดับ 5 เหรียญทอง เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) เมืองพัทยา
 1. เด็กหญิงกิติมา กลิ่นมี
 1. นางสาววนิดา บุญเลี้ยง
397 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
88.00 อันดับ 6 เหรียญทอง วัดเขาฉลาก ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงธนัญชา สุวรรณชาตรี
 1. นางสาวกนธิชา ทิพย์รักษา
398 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
85.00 อันดับ 7 เหรียญทอง วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กชายปฎิพัทธิ์ เมฆขุนทด
 1. นางสาวเสาวลักษณ์ สุขเลิศ
399 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
83.00 อันดับ 8 เหรียญทอง ชุมชนวัดหนองค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงวรนันท์ คูณปลูก
 1. นางสาวกิตติยา สุขกิจ
400 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
81.00 อันดับ 9 เหรียญทอง เลิศปัญญา โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กหญิงสุรภา รอดสัมฤทธิ์
 1. นางสาวอภิสรา ทองก่อนาค
401 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
78.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน บ้านบึง บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา ทองพิลา
 1. นางสาวภัคจิรา สุนอุ่น
402 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
76.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน บ้านพันเสด็จนอก ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงอนัญญา โพธิ์เงิน
 1. นางสาวเบญจมาศ จันหอม
403 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
75.00 อันดับ 12 เหรียญเงิน ปัญญานฤมิต โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. 1เด็กหญิงวรรณดา ทองดาษ
 1. นางสาวรัตนาภรณ์ บึงจันทร์
404 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
74.00 อันดับ 13 เหรียญเงิน บ้านทุ่งกลม บางละมุง 3
 1. เด็กชายนฤภัทร คล้ายวรรณ
 1. ว่าที่ ร.ต.สุวิจักขณ์ หันชัยเนาว์
405 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
73.00 อันดับ 14 เหรียญเงิน วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงกี สุมาวตี
 1. นางสาวกรองทอง พิพิธกุล
406 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
72.00 อันดับ 15 เหรียญเงิน บ้านรถไฟ โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กชายธนกฤต เด็ดดวง
 1. นางสาวภัคจีรา ขันธสอน
407 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
70.00 อันดับ 16 เหรียญเงิน เกาะสีชัง สพม.
 1. เด็กชายวรเทพ คณะฤทธิ์
 1. นายสราวุธ ไชยมูล
408 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
69.00 อันดับ 17 เหรียญทองแดง เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายอติคุณ เผื่อให้
 1. นางสุภาวดี โสภาวรรณ
409 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
68.00 อันดับ 18 เหรียญทองแดง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงกนกทิพย์ แตงสุวรรณ
 1. นางสาวศุภิสรา มงคลไชยคำ
410 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
67.00 อันดับ 19 เหรียญทองแดง วัดอัมพวัน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงพิชญา แจ้งกระจ่าง
 1. นางสาวดวงฤดี ทนทาน
411 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
91.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ช.ณิชกุล พรหมชัย
 1. นางสาวกรชนก หมื่นหาวงค์
412 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
86.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง จุกเสม็ด สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงอิสริญาภร หาฝ่ายเหนือ
 1. นางสาวภัทรานิษฐ์ หิรัญวงษ์
413 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
84.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) เมืองพัทยา
 1. เด็กชายอธิวัฒน์ มะลิเลาะ
 1. นางสาวณัฏฐรัฐ จันทะโลก
414 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
80.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านหนองปรือ ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา พึ่งอยู่
 1. นางสาวจุฑามาศ รอบคอบ
415 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
76.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กหญิงคณิศร รอดเขียว
 1. 1.นางสาวสิตาภา ภูพวก
416 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
76.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน บ้านทุ่งละหาน บางละมุง 4
 1. เด็กชายสุชานศักดิ์ ปั้นประสงค์
 1. นางสาวปนิดา ป้องแดง
417 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
74.00 อันดับ 6 เหรียญเงิน ชุมชนวัดหนองค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงบุญญดา ผุยไธสง
 1. นางอมรรัตน์ บุญปั้น
418 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
72.00 อันดับ 7 เหรียญเงิน บ้านบางละมุง บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงกฤตยา คล้ายคลึงดี
 1. นางสาวณัฐวดี ปิ่นวิลัย
419 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
69.00 อันดับ 8 เหรียญทองแดง บ้านพันเสด็จนอก ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีสวัสดิ์
 1. นางสาวฐรัชญา สรรพศรี
420 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
66.00 อันดับ 9 เหรียญทองแดง เกล็ดแก้ว สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงอริสรา ศรีสมบัติ
 1. นางสาวธารศิรา แพงอก
421 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
65.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง บ้านชากยายจีน ศรีราชา 1
 1. เด็กชายอชิระ อึงสะกาว
 1. นางปาริชาติ ลบศรี
422 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
65.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง จุฬเทพบางเสร่ โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กหญิงณัฐจิรา ชลวานิช
 1. นางสาวจุฑามาศ สิทธิสังกร
423 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
63.00 อันดับ 11 เหรียญทองแดง เกาะสีชัง สพม.
 1. เด็กชายปัญญากร แซ่ตั้น
 1. นางสาวดาวิกา ศรีอนุช
424 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
62.00 อันดับ 12 เหรียญทองแดง บ้านโค้งดารา ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงอัจฉรานันท์ ผมงาม
 1. นางสาวยุพา เปลี่ยนพิทักษ์
425 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
62.00 อันดับ 12 เหรียญทองแดง บ้านรถไฟ โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กชายศุภวิทญ์ เหลืองสมบูรณ์
 1. นางสาวเรวดี เทศงามถ้วน
426 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
61.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง ปัญญานฤมิต โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. 1 เด็กหญิงไปรยา ทับคล้าย
 1. นางสาวขวัญเมือง ภูเด่นผา
427 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
59.00 อันดับ 14 ชมเชย เทศบาลแหลมฉบัง 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงฉัตรหทัย ชื่นแสง
 1. นางฐิติมา สุทธิพงษ์
428 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
51.00 อันดับ 15 ชมเชย วัดพิบูลสัณหธรรม ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงณัฐรภรณ์ คนเพียร
 1. นางสาวจุฑามาศ เตชะภิญญาวัฒน์
429 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
47.00 อันดับ 16 เข้าร่วม อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงเปาวรีย์รัตน์ อะสุรา
 1. นางสาวภัททิยา ภควัฒมานพ
430 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
- เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงพัชรนารี บุญเรือง
 1. นายธีรบัณฑิต วิชญากูล
431 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
95.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ญ.ธีมาพร ปั่นกลาง
 1. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์
432 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงชนิดา สาลีอรรถ
 1. นางสาวรัตนาภรณ์ อินทประสาท
433 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
87.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. นางสาวฐานิดา บุรีขันธ์
 1. นายพจนาฏ รุ่งเรือง
434 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
84.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงปรียานุช ใจใส
 1. นายสุรัตน์ เฉิดวาสนา
435 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
82.00 อันดับ 5 เหรียญทอง ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว บางละมุง 2
 1. เด็กชายอนุชา พาพงษ์
 1. นางทิชิตา สว่างวงษ์
436 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
79.00 อันดับ 6 เหรียญเงิน บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กหญิงขวัญจิรา เลิศรุจีศยานนท์
 1. 1.นางสาวแสงฤทัย ปทุมสาย
437 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
77.00 อันดับ 7 เหรียญเงิน วัดโป่ง บางละมุง 2
 1. นางสาวปารัชา หมายชอบ
 1. นางสาววันทนา โพธิ์เกิด
438 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
75.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน วัดมโนรม ศรีราชา 1
 1. เด็กชายศิลปะชัย พละหาด
 1. นางสาวพัชรินทร์ เหลาบัว
439 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
74.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงสุพัตรา แสงประสิทธิ์
 1. นางสาวธณัญภัช กำมะเลศ
440 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
74.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงภัทรดา โปร่งจิต
 1. นางสำอางค์ เมฆพักตร์
441 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
73.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชัยเชิดชู
 1. นายพิชามญชุ์ สูงขาว
442 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
71.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงอริศา เหลาคำภา
 1. นางสาวเอรินทร์ นวเกษร
443 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
69.00 อันดับ 12 เหรียญทองแดง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กชายพลวัฒน์ พรมวิเศษ
 1. นางสาวภริตา จันทรวิมล
444 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
68.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงพีรดา มะลิงาม
 1. นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีสง
445 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
66.00 อันดับ 14 เหรียญทองแดง เมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) เมืองพัทยา
 1. นางสาวอัณณ์ศยาภรณ์ บุทธิจักร์
 1. นางสาวจริยา รวยสวัสดิ์
446 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
64.00 อันดับ 15 เหรียญทองแดง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงสุทธิญา ม่วงศรี
 1. นางสาวจุฬาลักษณ์ ชวนประเสริฐ
447 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
63.00 อันดับ 16 เหรียญทองแดง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กชายธนชาติ แก่นภักดี
 1. นางสาวทิพวรรณ พร้อมพูน
448 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
61.00 อันดับ 17 เหรียญทองแดง วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงปรียานุช สุภาพ
 1. นางสาวเสาวลักษณ์ สุขเลิศ
449 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
47.00 อันดับ 18 เข้าร่วม บ้านหุบบอน ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงธนัชพร เหมือนวงศ์ธรรม
 1. นางสาวนิดสา ใจตรง
450 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
61.00 ชนะเลิศ เหรียญทองแดง ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงพิกุล อกขมาท
 1. นางสาวดาริณี กลิ่นคำหอม
451 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
58.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ชมเชย บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงนภสร ขันทอง
 1. นางสาวจงกลณี ศิลปศิริวัฒน์
452 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
56.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ชมเชย บ้านเขาคันทรง ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงปุณยวีร์ จันทร์ชู
 1. นางสาวมาริสา วรรณโสภา
453 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
56.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ชมเชย บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงกนกวรรณ ชัยวงค์
 1. นางสาวพรพิมล ทองสุทธิ
454 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
56.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ชมเชย บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กชายนิติธร พิลาสอน
 1. นางสาวปภานัน มณฑาทิพย์
455 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
52.00 อันดับ 4 ชมเชย บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงกชนันท์ จันทรังษี
 1. นางสาววนิดา น้อยเทศ
456 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
50.00 อันดับ 5 ชมเชย วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ญ.เกศรินทร์​ เตชะบุรมย์
 1. นางสาวอิงค์นภัส อริยธนบูลย์
457 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
48.00 อันดับ 6 เข้าร่วม อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ช.กฤตตานนท์ เนียมคนตรง
 1. นายอัครพล รอดดี
458 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
48.00 อันดับ 6 เข้าร่วม เมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) เมืองพัทยา
 1. เด็กหญิงสุรางคนา กัลยา
 1. นางสาวปรียาภรณ์ แก่นเชียงสา
459 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
47.00 อันดับ 7 เข้าร่วม วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงวราภรณ์ แจ้งสว่าง
 1. นางสาวธณัฐฐา บุรผากา
460 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
46.00 อันดับ 8 เข้าร่วม บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กชายธนกร ปิ่นสุวรรณ
 1. นางสาวเอรินทร์ นวเกษร
461 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
43.00 อันดับ 9 เข้าร่วม วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงศิรวรรณ อิ่มขุนทอง
 1. นางสาวฐิติรัตน์ กลิ่นคูณ
462 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
42.00 อันดับ 10 เข้าร่วม วัดหนองเกตุใหญ่ บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงพราวฝัน นนท์จิ๋ว
 1. นางสาวณัฐทรียา สีโสภา
463 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
41.00 อันดับ 11 เข้าร่วม บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. นางสาวสิริกาญ รักกลาง
 1. นายณัฐวุฒิ ปาลี
464 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
40.00 อันดับ 12 เข้าร่วม วัดตโปทาราม ศรีราชา 5
 1. เด็กชายเกียรติภูมิ กาบัว
 1. นางสาวชลธิชา มนจิ้งหรีด
465 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
39.00 อันดับ 13 เข้าร่วม อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงไอศ์สุนันท์ สาตร์เงิน