สรุปเหรียญรางวัลเหรียญทอง
สพป.ชลบุรี เขต3
ระหว่างวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 ถึง 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566

ลำดับ หมวดหมู่/กิจกรรม คะแนน อันดับ เหรียญ สถานศึกษา กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
90.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงขวัญชนก โปทาเมือง
 2. เด็กชายพีรวัส ขุนทอง
 3. เด็่กหญิงชญาธิชา บุญพรม
 1. นางสาวอำไพ พัดทอง
 2. นางสาวเกศรา แสนใจยา
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
88.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงปาณิดา หวานเสนาะ
 2. เด็กหญิงวรรณนิชา จำปาสี
 3. เด็กหญิงนันทิญา เซ็นสุรีย์
 1. นางสาวจริญญา พันธุ์ศิริ
 2. นายพิสิฐภูมิ เคียงสันเทียะ
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
85.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านภูไทร บางละมุง 2
 1. เด็กชายภูฤทธิ์ชญา ชัยนา
 2. เด็กหญิงธันญารัตน วงค์หินกอง
 3. เด็กหญิงสลิลทิพย์ เจริญ
 1. นางสาววันดี แข็งแรง
 2. นายชนาธิป พลอยขาว
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
83.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงสุพิชชา จันตรี
 2. เด็กหญิงกัญญณัท ปรางทอง
 3. เด็กหญิงตะวัน เสมอเหมือน
 1. นางสาวปียานุช สายทอง
 2. นางสาวอรวรรณ โทณผลิน
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
82.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านบึง บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงฐิรญา ทองโสภา
 2. เด็กหญิงฝนทิพย์ จันทร์น้อย
 3. เด็กหญิงณัฏฐิญา ตองอ่อน
 1. นางสาวมัลลิกา แก้ววันทา
 2. นางสาวธินัดดา เสียงล้ำ
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
81.00 อันดับ 6 เหรียญทอง วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชัยดี
 2. เด็กหญิงภัคศยาภา ปัดถาวะโร
 3. เด็กหญิงศรุตา แก้วหิน
 1. นางสาววรรณิภา ดัดถุยาวัด
 2. นางสาวจันทร์จิรา เทวรัตน์
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
80.00 อันดับ 7 เหรียญทอง วัดหนองเกตุใหญ่ บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงทัชญา แย้มขยาย
 2. เด็กหญิงวรินทร นาคข้อนอก
 3. ด.ญ.นวลอนงค์ จันทร์ทรัพย์
 1. นางสุกัญญา พลเยี่ยม
 2. นางสาวศจี ชัยอำนาจ
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
94.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงกันยา อินทรวิเชียร
 2. เด็กหญิงกชกร สุภาษร
 3. เด็กหญิงพัชรี เสือชื่น
 1. นางสาวรุ่งฤดี สมดี
 2. นางสาวนุสรา ซื่อสัตย์
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
92.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงบุษยา กรรณิกา
 2. เด็กหญิงศศิธร แก้วดอนดู่
 3. เด็กหญิงศิริรักษ์ วงษ์ละคร
 1. นางสาวฐิตา ไชยอาษา
 2. นางสาวพรพรรณ ชะม้าย
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ญ. กานต์กัญญา ลำดับวงค์
 2. ด.ญ.กัญญากานต์ ลำดับวงค์
 3. ด.ญ.ออน จัน
 1. นางสาวชุติกาญจน์ สกุลคง
 2. นายสุทัช สินทิพย์
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
90.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. ด.ญ.พุทธมณี เงินโอภาส
 2. ด.ญ.ญาณภา พรหมเพชรงาม
 3. ด.ญ.พิลาวรรณ พนนมพิบูล
 1. นางสาววนาลี สนิทเหลือ
 2. นางสาวสุภัสสร วงค์ศักดิ์
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
88.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงนัดดาวรนุช ทองบุตร
 2. เด็กหญิงพรนัชชา  ขันอาสา
 3. เด็กหญิงชยาภรณ์ ห้วยหงษ์ทอง
 1. นางสาวจริญญา พันธุ์ศิริ
 2. นายพิสิฐภูมิ เคียงสันเทียะ
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
84.00 อันดับ 6 เหรียญทอง บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงเกวลี สำเภาทอง
 2. เด็กหญิงกรชวัล เบ็ญพาด
 3. เด็กหญิงศันศนีย์ สันสะท้าน
 1. นางจงรักษ์ พร้อมบัวป่า
 2. นางสาวธัญลักษณ์ จันทรมาก
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
83.00 อันดับ 7 เหรียญทอง บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงจิราภรณ์ อ่อนละออ
 2. เด็กหญิงเพชรนภา สัพโพ
 3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สมีแจ้ง
 1. นายอิสระ ผิวทอง
 2. นางสาวธฐาศิวรินท์ สงวนศักดิ์
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
82.00 อันดับ 8 เหรียญทอง วัดมโนรม ศรีราชา 1
 1. เด็กชายวุฒิชัย คุนุ
 2. เด็กชายธัชชัย สำลีอ่อน
 3. เด็กหญิงฐายิกา ใจช่วง
 1. นางสาวงามศิริ อโรคา
 2. นางสาวพัชรินทร์ เหลาบัว
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
80.00 อันดับ 9 เหรียญทอง วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงชาลิสา ปั้นเดช
 2. เด็กชายทักษ์ดนัย บานแย้ม
 3. เด็กหญิงอนิษฐ์ชาญา วัชรวิมลมุกข์
 1. นางวริษฐา สิงหเสนี
 2. นางสาวชุติมา รอดประทับ
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0708 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ป.4-ป.6
92.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงนภัส มานุชน
 2. เด็กหญิงนิด ลี
 3. เด็กหญิงอภิชญา สิงห์สมบูรณ์
 1. นางณัชชา กองทุ่งมน
 2. นางสาวหทัยรัตน์ อยู่สมบูรณ์
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0708 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ป.4-ป.6
90.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดจุกกะเฌอ ศรีราชา 3
 1. 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์ ชัยจักร์
 2. 2. เด็กหญิงยิ่งรัก ศักดิ์เจริญชัยกุล
 3. 3. เด็กหญิงณิชาภัทร จันทร์เพ็ง
 1. 1. นางสาวชลิดา หลักเมือง
 2. 2. นางสาวนิภาพร ทองนาม
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0708 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ป.4-ป.6
88.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงปารณัท สืบสน
 2. เด็กชายปุณญพัฒน์ คชสูงเนิน
 3. เด็กชายชินกร ชุนกวง
 1. นายภูริภัทร จรูณฉาย
 2. นายวันเฉลิม สะเทือน
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0708 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ป.4-ป.6
85.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กชายจักรวุฒิ จันเครือเกิด
 2. เด็กหญิงศิริวิภา ประชิม
 3. เด็กหญิงธัญชนก เทพเกษตร
 1. นางสาวดลพัฒน์ วิรัชจิตติวงศ์
 2. นางสาวจันทกานต์ ถนอมแนบ
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0708 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ป.4-ป.6
80.00 อันดับ 5 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ช.กษิตินาถ สายยศ
 2. ด.ญ.ภรนภัส กิจสงวน
 3. ด.ญ.ภัทรพร ทาประสิทธิ์
 1. นางสาวรุ่งนภา จันภักดี
 2. นางสาวทิพวรรณ พร้อมพูน
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0709 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม.1-ม.3
90.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กชายกิตติทัชต์ เขตสถาน
 2. เด็กหญิงสิตานันท์ แหวนเพชร
 3. เด็กหญิงอาลิน่า เอมิเลีย คุทเซียร์
 1. นางณัชชา กองทุ่งมน
 2. นางสาวหทัยรัตน์ อยู่สมบูรณ์
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0709 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม.1-ม.3
85.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด. ญ. จิราภา​ ทะอ่าง
 2. ด.ญ.สุวิสา อาษานอก
 3. ด.ญ.มนัสนันท์ อินทนะ
 1. นางสาวรุ่งนภา จันภักดี
 2. นางสาวอิงค์นภัส อริยธนบูลย์
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0709 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม.1-ม.3
80.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดมโนรม ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงสุรีวรรณ ตันหยงมัด
 2. เด็กหญิงศิรินภา เชื้อสาทุม
 3. เด็กหญิงปาริฉัตร ผลพยุง
 1. นางสาวงามศิริ อโรคา
 2. นางสาวพัชรินทร์ เหลาบัว
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0776 | กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ระดับ ม.1-ม.3
96.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงสุคณธวา ไวยดารี
 2. เด็กหญิงภาณุฎา บุญสวัสดิ์
 3. เด็กหญิงชมพูนุช บัวแก้ว
 4. เด็กหญิงศิรานี ทองสวัสดิ์
 5. เด็กหญิงกวินตา จรูญฉาย
 1. นางยุวนิดา สายธนู
 2. นางสาวธัญลักษณ์ บุญกอง
26 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
92.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กชายอนุโชค สัมมะโย
 1. นายสมพงษ์ แซ่ว้า
27 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
84.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เลิศปัญญา โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กชายอัฒนพภวัช นาคะพุฒ
 1. นางประกาย อุทโท
28 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
82.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. 1 ด.ช.ถิรวัฒน์ รอดเสียงล้ำ
 1. นางสาววนิดา สุดใจ
29 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
88.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง สว่างบริบูรณ์วิทยา โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. ด.ช.พริษฐ์ ลินจงวัชรกุล
 1. นางสาวกิตตาภา พันเหลา
30 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
86.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) ศรีราชา 4
 1. เด็กชายชานนท์ ดีวุ่น
 1. นางกาญจนาพร ชะอุ่มพันธ์
31 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
94.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงชลธิชา นิยมไทย
 1. นายพันธ์ุชัย บุญคุ้ม
32 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
82.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านเขาคันทรง ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงกนกพร พันธ์อุดม
 1. นางสาวชนนิกานต์ มาพระลับ
33 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
80.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) เมืองพัทยา
 1. เด็กชายนฤทธิกร สุวรรณชาติ
 1. นางสาวชนิกา โสภา
34 คณิตศาสตร์
0772 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
88.60 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดเวฬุวนาราม บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงสุนิชา รักความสุข
 2. เด็กหญิงกัญญาภรณ์ วรสาร
 3. เด็กชายสิรธีร์ โพธิ์ดี
 1. นางสาวจิตติมา วรนุช
 2. นางสาวณัฐวิภา ลิ่มนิจโพธิขำกุล
35 คณิตศาสตร์
0772 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
84.80 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กชายไกรกิติ จ่าพลี
 2. เด็กหญิงสุมินตรา แสนบุตรดี
 3. เด็กหญิงปวีณ์สุดา ตอบกลาง
 1. นายทิวา อ่อนภูมี
 2. นางสาวภานุชนารถ ทวีชาติ
36 คณิตศาสตร์
0772 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
81.40 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงเลียงเชง ลีเฮง
 2. เด็กชายวศิน คุตชิตา
 3. เด็กชายพงศกร ชันศรี
 1. นางสาวจันทิมา เวชภัณฑ์
 2. นายปรีชา ขอกรดสำโรง
37 คณิตศาสตร์
0772 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
81.40 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กชายณัฐพล อุ่นชู
 2. เด็กชายธาราเทพ หมั่นจิต
 3. เด็กหญิงนัฐกานต์ ชมเพ็ญ
 1. นางอรชร สิงห์ทอง
 2. นางสาวจารุวรรณ เตสาแก้ว
38 คณิตศาสตร์
0773 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
87.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กชายเพชรรัตน เส้นตรง
 2. เด็กหญิงไปรยา ช่างทอง
 3. เด็กชายวรัญญู กุรัดนาม
 1. นายเอกภาพ อภัยจิตร
 2. นางอารี บีดิลและ
39 คณิตศาสตร์
0773 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
85.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. นางสาว รัญชิดา เกตดี
 2. นางสาว ชนิดาภา ก้านท้าว
 3. เด็กชายดุสิต แจ่มใส
 1. น.ส.ไพรวรรณ ม้าแก้ว
 2. นายจุลจักรพงษ์ ไชยศรี
40 คณิตศาสตร์
0773 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
83.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กชายอานนท์ อบเชย
 2. เด็กหญิงธัญญารัตน์ โพธิ
 3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เครื่องจันทร์
 1. นางสาวทรายทอง พวงไทย
 2. นางสาวอมรรัตน์ เรืองฉาย
41 คณิตศาสตร์
0773 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
81.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงจัสมิน โมกัว
 2. เด็กหญิงต้นน้ำ วชิรวิทย์
 3. เด็กชายวรากรณ์ บุญผดุง
 1. นางสาวกมลรัตน์ พลเยี่ยม
 2. นายณัฐวัฒน์ สัตย์สม
42 คณิตศาสตร์
0773 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
80.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์ สุวรรณพิทักษ์
 2. เด็กชายวิภู ลุงห่าน
 3. เด็กชายภานุวัฒน์ ขัดทรายขาว
 1. นางสาวไหมแพร คงประพันธ์
 2. นางสาวสุฎารัช ฤทธิ์นุช
43 คณิตศาสตร์
0774 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ป.4-ป.6
85.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงธณัฏฐภร โตงาม
 2. เด็กชายพีรวิชญ์ กะรัตน์
 3. เด็กชายปัญญากร แก้วงาม
 1. นางสาวฟ้าอังคณา ฉายลักษณ์
 2. นางสาววันรพี บุญเชิด
44 คณิตศาสตร์
0774 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ป.4-ป.6
84.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ห้วยใหญ่ บางละมุง 4
 1. ด.ช. ณัฐศักดิ์ ห้วยใหญ่
 2. ด.ญ. วรรณพร หอมอ่อน
 3. ด.ญ. ชุติกานต์ ชัยสงคราม
 1. นางนุชชารี อุ่นอบ
 2. นางสาวกัญจน์ลลิณญ์ ภูมีสวย
45 คณิตศาสตร์
0774 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ป.4-ป.6
83.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงนริศรา อินธิเดช
 2. เด็กหญิงแทนกมล ภู่เรือน
 3. เด็กหญิงพิมพ์ดารา ว่องวณิชพันธุ์
 1. นางสาวอุมาพร เกษมสุข
 2. นางสาวภิชญาพร สายบุตร
46 คณิตศาสตร์
0774 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ป.4-ป.6
82.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงโชติกา มะลิซ้อน
 2. เด็กหญิงอนรรควี พันธ์ชัยศรี
 3. เด็กหญิงพรรษา ปัญญาวงศ์
 1. นายเอกภาพ อภัยจิตร
 2. นางสาวสุกัญญา สมัญญา
47 คณิตศาสตร์
0775 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3
87.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กชายกล้าณรงค์ กุลชรชลัง
 2. เด็กหญิงสุพัตรา เบ้าไธสง
 3. เด็กหญิงวรรณวิษา กิมสุวรรณ
 1. นายวัชรพงษ์ ภูผาแพว
 2. นางพนิดา ทองวิเศษ
48 คณิตศาสตร์
0775 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3
85.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงอรณิชา แสงนุ่มพงษ์
 2. เด็กหญิงเรมิกา มุสิกุล
 3. เด็กชายณัฐชนน แก้วเกือบ
 1. นายปัฐวิกรณ์ โสดา
 2. นางเณศรา จิตรพวน
49 คณิตศาสตร์
0775 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3
82.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. เด็กชายณัฐพงศ์ ปริพล
 2. เด็กหญิงขวัญเนตร บุญปก
 3. เด็กหญิงจตุพร วงค์พลอย
 1. นางสาวปภาวี ทองทิพย์เนตร
 2. นางสาวศุภลักษณ์ เหลือกลาง
50 คณิตศาสตร์
0775 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3
81.00 อันดับ 4 เหรียญทอง เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) เมืองพัทยา
 1. เด็กหญิงทิพย์วาว่าน ลายุกต์
 2. เด็กชายธิติกร วัดแผ่นลำ
 3. เด็กชายชาญณรงค์ สมบุญยิ่ง
 1. นางสาวสุวรรณภา สุดาทิพย์
 2. นางสาวธัญณิชา อุปะทะ
51 คณิตศาสตร์
0820 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.1-ป.3
95.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง เกล็ดแก้ว สัตหีบ 1
 1. เด็กชายศุภวิชญ์ อาจหาญ
 1. นางชุรีพร ชลิตพิรัตน์
52 คณิตศาสตร์
0820 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.1-ป.3
88.80 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงปภาวรินท์ แสนราษฎร์
 1. นางสาวไพรวรรณ ม้าแก้ว
53 คณิตศาสตร์
0820 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.1-ป.3
81.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กชายวุฒิภัทร ปัดชากาว
 1. นางเบญจมาศ กะรัตน์
54 คณิตศาสตร์
0821 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.4-ป.6
99.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง เกล็ดแก้ว สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงชลธิชา เหล่ายนขาม
 1. นางชุรีพร ชลิตพิรัตน์
55 คณิตศาสตร์
0821 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.4-ป.6
92.75 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดพิบูลสัณหธรรม ศรีราชา 4
 1. เด็กชายมีนา สร้อยไทร
 1. นายเอนก มุกดา
56 คณิตศาสตร์
0821 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.4-ป.6
85.33 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กชายชาติไทย มอโป๊ะกู่
 1. นางพนิดา ทองวิเศษ
57 คณิตศาสตร์
0821 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.4-ป.6
80.66 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านมาบฟักทอง บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงซุกเวิน คด
 1. นางสาวชลธิชา จิตมั่น
58 คณิตศาสตร์
0822 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3
84.50 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงณปภา พรมโยธา
 1. นางพนิดา ทองวิเศษ
59 คณิตศาสตร์
0822 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3
80.70 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงสิริศา แคว้นชัยภูมิ
 1. นางสาวกมลรัตน์ พลเยี่ยม
60 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
95.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กชายนภัสดล พิมสิน
 2. 2.เด็กหญิงณภัทร สุเสนา
 3. 3.เด็กหญิงกัญญาพัชร อุทิตสาระ
 1. 1.นางสาวชลธิชา คัชชิมา
 2. 2.นางสาวสุนิสา เพศโพธิ์สิทธิ์
61 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
94.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านชากนอก บางละมุง 4
 1. เด็กชายจักรภพ กุ๊กใจ
 2. เด็กหญิงพิชญา จันทร์คัต
 3. เด็กหญิงณัฏฐนิชา แซ่โค้ว
 1. นางสาวฒาลินี บัวบุศย์
 2. นางสาวรัชนี สิงชารี
62 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
92.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ญ.ฐิตาพร แสงแจ่ม
 2. ด.ญ.กัญญาภัค เคราะห์ดี
 3. ด.ญ.นภสร เซนทองหลาง
 1. 1.นางสาวมยุรา พันดนตรี
 2. 2.นางสาวพัชรี ศรีมงคล
63 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
91.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดสุกรีย์บุญญาราม บางละมุง 1
 1. ด.ช จันท์วัฒนา เชือน
 2. ด.ช ฐิติภัทร แฮดสีทา
 3. ด.ช ธัชชัย บุญเทียม
 1. นางสาวกนกวรรณ ทิพยจันทร์
 2. นางสาวกนกพร มาบัง
64 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
90.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านห้วยกรุ ศรีราชา 5
 1. เด็กชายรัชชานนท์ บุญธัญกรณ์
 2. เด็กหญิงณัฐนิชา อาบสุวรรณ
 3. เด็กชายบดินทร์กร พึ่งสีเกล้า
 1. นางอัจฉราพรรณ ซ่งสกุลชัย
 2. นางสาวสุพัตรา มุ่งหาเงิน
65 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
90.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านเขาดิน ศรีราชา 4
 1. เด็กชายธนกฤต ศรีบุตรดี
 2. เด็กชายชินกฤต พรหมเอาะ
 3. เด็กหญิงเข็มจิรา เปลี่ยนแก้ว
 1. นางสายใจ โคตรทิพย์
 2. นางธนัชชา แสงนิล
66 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
85.00 อันดับ 6 เหรียญทอง วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กชายธนาวุฒิ กลางวิชัย
 2. เด็กชายศิววัชร์ หลักหมั้น
 3. เด็กหญิงทิภาภัทร สำราญ
 1. นางสาววิจิตตรา พังทุย
 2. นางสาวธิดารักษ์ บุตรทองพิมพ์
67 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
84.00 อันดับ 7 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงณิชาภัทร สุขอนันต์
 2. เด็กหญิงตาล
 3. เด็กหญิงรรินทิพย์ ต๊ะลี
 1. นางสาวสวิชญา พรมลิ
 2. นางสาวประวีณา ไชยศรี
68 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
93.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดเขาคันธมาทน์ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงจิรณัฐ แซ่กว๊าน
 2. เด็กหญิงจันเหนียด หวาน
 3. เด็กหญิงณิชาพร อรชร
 1. นางแววตา เขียดชื่น
 2. นางมยุรา ยอดโตมร
69 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงเอริกา ขุมทรัพย์
 2. เด็กหญิงภคพร หลักสนาม
 3. เด็กหญิงสุภัสสรา ดวงโพธิ์พิมพ์
 1. นางสาวจิราภา พรหมไหม
 2. นางสาวเกษมศรี ปุเรตัง
70 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านห้วยกรุ ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงศศิธร อบอุ่น
 2. เด็กหญิงลักษิกา เจริญรัตนวรรณ
 3. เด็กหญิงอินทิรา ช่วยปัจ
 1. นางวรรณษา บุญชู
 2. นางอัจฉราพรรณ ซ่งสกุลชัย
71 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
89.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดหนองจับเต่า สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา ร่มรื่น
 2. เด็กหญิงกรวรรณ ปานสมุทร
 3. เด็กหญิงอายลีน เอ
 1. นางสาวศรินทิพย์ เรืองหิรัญ
 2. นางสาวบัวพรม สะสม
72 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
88.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงเกวลิน วังเย็น
 2. เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์อุบล
 3. เด็กหญิงอภิญญา สุนามัย
 1. นางลำเพย อุตรัศมี
 2. นางสาวปริดา พึ่งเกษม
73 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
86.00 อันดับ 5 เหรียญทอง ชุมชนบ้านหนองปรือ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงมีนา ทองวิมล
 2. เด็กหญิงธนพรแกล้วกล้า
 3. เด็กหญิงวาสนา ด้วงปั้น
 1. นางสาวนริศรา ชัยปาน
 2. นางสาวภานุดา กมลอินทร์
74 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
85.00 อันดับ 6 เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กชายพชรกร ชูบาล
 2. เด็กชายชนกันต์ ปัญญาวงษ์
 3. เด็กหญิงกัญญาภัทร ประกอบสุข
 1. นางสาวดารณี ค่าวา
 2. นางสาวภัทริฎา ขยายศรี
75 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
83.00 อันดับ 7 เหรียญทอง วัดอัมพวัน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงกมลชนก วันแรก
 2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชาวหล่ม
 3. เด็กหญิงบัวแก้ว -
 1. นางสาวพัชรินทร์ นาคพุ่ม
 2. นางสาวธีราภรณ์ สว่างชุม
76 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
82.00 อันดับ 8 เหรียญทอง บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ พันสิทธิ์
 2. เด็กหญิงพิญาดา โกติรัมย์
 3. เด็กหญิงเปมิกา ทองนาท
 1. นางสาวหัทยาพร สุริยะ
 2. นางสาวนันทิดา ทองแถม
77 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
80.00 อันดับ 9 เหรียญทอง บ้านภูไทร บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงพลอยวรินทร์ ขุมนาค
 2. เด็กหญิงรัตติกาล ตุเกตุ
 3. เด็กหญิงชญานิน รอดวินิจ
 1. นางสาวอักษร อินบริบูรณ์
 2. นางสาวปุณยวีร์ ศรีเสวกร์
78 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
91.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. เด็กชายณัฐภัทร ประกาศสอน
 1. นางทรรศนีย์ บุญเรือง
79 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
89.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สว่างบริบูรณ์วิทยา โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. ด.ช.นราศักดิ์ เจะหมีน
 1. นางอุบลศรี มลัยโย
80 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
84.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านหนองปรือ ศรีราชา 3
 1. เด็กชายคุณาสิน ยิ้มละมัย
 1. นางสาวรจนา คงสวัสดิ์
81 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
83.00 อันดับ 4 เหรียญทอง อนุบาลบ้านเตาถ่าน สัตหีบ 2
 1. เด็กชายฤทธา ชัยสมบูรณ์
 1. นางสาววิภาดา อยู่รุ่งเรือง
82 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
82.00 อันดับ 5 เหรียญทอง เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) เมืองพัทยา
 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์ ฉิมลอย
 1. นางสาววิมลฤดี ฝ่ายทะแสง
83 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
95.60 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงกัญญ์ณณัฏฐ์ เฟรเซอร์
 1. นางสาวอารียา เวียงเตา
84 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
89.75 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดตโปทาราม ศรีราชา 5
 1. เด็กชายธนกร ทิพยฤทธิ์
 1. นางศิริลักษณ์ อุเลา
85 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
89.25 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กชายธีรพล บัวจันทร์
 1. 1.นางสาวอมาริตา อรัณอัศรา
86 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
81.60 อันดับ 4 เหรียญทอง บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กชายจักรภัทร จันทยุง
 1. นางสาวนรมน ชุบขุนทด
87 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
81.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงศิริรัตน์ แสนแก้ว
 1. นางสาวกิตติยา ธูปเทียนรัตน์
88 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
96.25 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กชายธนธรณ์ กิริมิตร
 1. นายธรณินทร์ รัตนภักดี
89 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
95.40 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดมโนรม ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงเปรมกมล พูลสวัสดิ์
 1. นางสาวรุจิรา โสนาพูน
90 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
95.40 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงธีรดา ลาภะ
 1. นางสาววัชรีกร วุฒิยา
91 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
93.80 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดเขาคันธมาทน์ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ วนิชติยะอุบล
 1. นางปิยะพรรณ ทองโคตร
92 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
92.20 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กหญิงสุภาวิตา คิดโสภา
 1. 1.นางชนัญชิตา วงค์ทอง
93 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
91.20 อันดับ 5 เหรียญทอง เซนต์ปอลคอนแวนต์ โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิงไอยเรศ อนุมานราชธน
 1. นางสาวอุสาห์ สถิตย์เสถียร
94 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
90.00 อันดับ 6 เหรียญทอง วัดอัมพวัน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงพิชญธิดา ภูรี
 1. นางสาวพจนาวรรณ อนุพันธ์
95 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
89.80 อันดับ 7 เหรียญทอง ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. ด.ช. ดันแคน คอนเนอร์ แม็คอาเธอร์
 1. นางสาวทิพวัลย์ สุทธิเนตร
96 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
89.20 อันดับ 8 เหรียญทอง บ้านตะเคียนเตี้ย บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงวิรันพัชร อมรภูภักษ์
 1. นางสาวสุภารัตน์ นวลน้อม
97 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
89.20 อันดับ 8 เหรียญทอง ห้วยใหญ่ บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงอมีลี่ ตาเบิร์นบาเยบว่า
 1. นางสาวมนต์นภา สุดโสม
98 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
87.80 อันดับ 9 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงเมเก้น ขนิษฐา โบวเด้น
 1. นางสาวฐาปนีย์ สีทอง
99 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
85.80 อันดับ 10 เหรียญทอง สว่างบริบูรณ์วิทยา โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. ด.ช.เจเดน คริสเตียน สุขเจริญ นาวาร์โร
 1. นางเปรมมิกา ยังสูงเนิน
100 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
83.60 อันดับ 11 เหรียญทอง เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงธัญพร แก้วปลั่ง
 1. นางสาวลัดดาวัลย์ กันตรง
101 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
83.00 อันดับ 12 เหรียญทอง เกล็ดแก้ว สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงวันวิสา แก้วอินทร์
 1. นางสถิต ลาไม้
102 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
82.90 อันดับ 13 เหรียญทอง อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายนพกร รอบคอบ
 1. นางสาวจันทิมา จันทร์หอม
103 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
80.60 อันดับ 14 เหรียญทอง เกาะสีชัง สพม.
 1. เด็กชายรัชชานนท์ คำเติม
 1. นางสาวสุพร ชมชื่นดี
104 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
80.40 อันดับ 15 เหรียญทอง อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงภทพร พูลเกษม
 1. นางสาวศนิภา รอบแคว้น
105 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
95.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดมโนรม ศรีราชา 1
 1. เด็กชายพงศธร เชี่ยวชูกุล
 1. นางสาวฑิฆัมพร สิงห์พรหม
106 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
93.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงธนิสรา จำปาหอม
 1. นางสาวจิราวรรณ คนกล้า
107 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
92.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงศรันย์พร ภักดี
 1. นางประภัสสร จันวฤทธิ์
108 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
91.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงนิทราสิริ สวงรัมย์
 1. นางสาวกานติมา อาจนุการ
109 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
90.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กชายอนภัทย์ ยุตินาวา
 1. นางสาวทิพภาพร สัมทาน
110 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
89.00 อันดับ 6 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงกุยจิง เนือก
 1. นางสาวประณาลี ลือชา
111 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
85.00 อันดับ 7 เหรียญทอง วัดตโปทาราม ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงกมลเนตร ป้องมีคำ
 1. นางศิริลักษณ์ อุเลา
112 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
81.00 อันดับ 8 เหรียญทอง บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กชายธนพนธ์ ศรีบุตรราช
 1. นางสาวคณารักษ์ เสียงเลิศ
113 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
80.00 อันดับ 9 เหรียญทอง บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงวรัญญา จินดาศิริพันธ์
 1. นางสาวจีรภัทร คงยะมาศ
114 ภาษาต่างประเทศ
0813 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
94.33 ชนะเลิศ เหรียญทอง สว่างบริบูรณ์วิทยา โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. ด.ญ.วราภรณ์ บำเรอโชค
 2. ด.ญ.วิรากานต์ ซี่ว์
 1. นางสาวกิ่งกาญจน์ ทวีสวัสดิ์
 2. นางสาวเยี่ยน ลี่ เฉิน
115 ภาษาต่างประเทศ
0813 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
94.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงบัณฑิตา การประเสริฐ
 2. เด็กหญิงบุญญาวีย์ จำรัส
 1. นางสาวอิงอรุณ พงษ์เกษม
 2. นางสาวชญานิศ เกรียงธีรศร
116 ภาษาต่างประเทศ
0813 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
81.67 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กชายพิตติพรรธน์ แสนเสนาะ
 2. เด็กหญิงปลายฟ้า ร่วมใจ
 1. นางสาวญาณิศา สกุลวงศ์ธนา
 2. นายมนตรี ปัดภัย
117 ภาษาต่างประเทศ
0813 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
81.67 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงพนิตพิชา พันธุ์พลเพิ่ม
 2. เด็กหญิงอันดา แสจันทึก
 1. นางสาววนาลี สนิทเหลือ
 2. นางสาวกิ่งกาญจน์ ไขศรีแก้ว
118 ภาษาต่างประเทศ
0813 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
80.00 อันดับ 4 เหรียญทอง เกล็ดแก้ว สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงจิรนันท์ จันทะโสม
 2. เด็กหญืงขวัญจิรา ศรีมจุบุตร์
 1. นางสาวไข่มุก ตั้งจิตรเจริญ
 2. นางสาวศรุดา โชติจำลอง
119 ภาษาต่างประเทศ
0814 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3
91.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงวริศรา พรมวงค์
 2. เด็กหญิงวิทิตา หลีกทุกข์
 1. นางสาวสารี่ วิใจยา
 2. นางสาวพัชมล อนิฆา
120 ภาษาต่างประเทศ
0814 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3
86.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กชายคณิศร พัฒนโพธิ์
 2. เด็กหญิงอวิกา ยอดหาญ
 1. นางสาวญาณิศา สกุลวงศ์ธนา
 2. นางสุจิตรา อรัญวาสน์
121 ภาษาต่างประเทศ
0814 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3
82.33 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงสาวิกา ไชยเขต
 2. เด็กหญิงเนเน่ะ ซายโต
 1. นางสาววนาลี สนิทเหลือ
 2. นางสาวกิ่งกาญจน์ ไขศรีแก้ว
122 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
85.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดจุกกะเฌอ ศรีราชา 3
 1. เด็กชายกฤษติพล เรียงใหม่
 1. นายรุ่งรวิน ใจสุทธิ
123 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
83.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. ด.ญ.เบลินดา แช่มวงศ์
 1. นางรัติกา สิงห์ภิรมย์
124 ภาษาต่างประเทศ
0836 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3
91.33 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กหญิงพรรณภา แปนประโคน
 1. 1.นางสาวอาภัสรา ดอบุตร
125 ภาษาต่างประเทศ
0836 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3
89.33 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) เมืองพัทยา
 1. นายพุทธิพงษ์ สิริรัตนชัยวงศ์
 1. นายชวัลวัฒน์ ปาปัง
126 ภาษาต่างประเทศ
0836 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3
85.33 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงกวินตรา ก้องเสนาะ
 1. นางสาวอัจฉราพร เทศศิริ
127 ภาษาต่างประเทศ
0836 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3
80.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กชายรักดี กุลเกลี้ยง
 1. นางสาวรมิดา พาลีขัน
128 ภาษาต่างประเทศ
0836 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3
80.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กชายวิริยพรรณ พงษ์ดี
 1. นางรัตติยา แซ่ซึ่ง
129 ภาษาต่างประเทศ
0836 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3
80.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา สาขากุล
 1. นางสาวสุภาวิตา ศรีสวาสดิ์
130 ภาษาต่างประเทศ
0836 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3
80.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กชายอดิศักดิ์ วงศ์สังข์
 1. นางสาวทิพภาพร สัมทาน
131 ภาษาต่างประเทศ
0836 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3
80.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงอรจิรา ไววัตถา
 1. นางสาวจินต์จุฑา อุ่นทอง
132 ภาษาต่างประเทศ
0836 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3
80.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดโป่ง บางละมุง 2
 1. 1. นายอภิรเดช หนองเทา
 1. นางสาวทิพวรรณ จรรยา
133 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
93.80 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กชายเตชินทร์ สินธพ
 1. นางสาวกิตติยา พวงปะคำ
134 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
88.40 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านรถไฟ โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กหญิงอัรฟา อันนันหนับ
 1. MissSafhira Rusli
135 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
86.20 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เลิศปัญญา โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กชายอภิรุจ ทวีภักดิ์
 1. นางสาวนฤมล ผิวเหลือง
136 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
84.60 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านอำเภอ สัตหีบ 1
 1. เด็กชายชัยวิชญ์ สุขรัตน์
 1. นางเพชรอำไพ สุขสบาย
137 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
83.40 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านเขาบายศรี สัตหีบ 2
 1. เด็กชายอติรุจน์ คำมี
 1. นางสาวศิริลักษณ์ สมร
138 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
98.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงปราณต์ปรียา จูทา
 1. นายชนวีร์ ยิ้มจันทร์
139 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
95.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงประภัสสร พิกาศ
 1. นางสาวประณาลี ลือชา
140 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านชากนอก บางละมุง 4
 1. เด็กชายต่อเติม บัวขาว
 1. นางสาวสุภาวดี บุญครอง
141 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
89.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านบึง ศรีราชา 3
 1. เด็กชายธนรรชัย หันตุลา
 1. นางวรรณิภา วงศ์ศิริ
142 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
87.00 อันดับ 5 เหรียญทอง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงเกลวริน แผลงศร
 1. นางสาวปวริศา จันทนาม
143 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
83.00 อันดับ 6 เหรียญทอง วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงกนกรัตน์ นาสมยนต์
 1. นางสาวจันทร์นภา อยู่สุข
144 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
80.00 อันดับ 7 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กชายฉัตรติวัฒน์ นิตย์โชติ
 1. นางสาวภิญญามาศ แสงแก้ว
145 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
100.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว บางละมุง 2
 1. เด็กชายภูมิภัทร ดีบุญชัย
 2. เด็กชายพีรพัฒน์ นามชุ่ม
 1. นายอุทัย บุญเชิด
 2. นางมัณฑนา สารรัมย์
146 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
99.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กชายนนทพัทธ์ ดังก้อง
 2. เด็กชายพิธิวัฒน์ บุญเสริม
 1. นายมนตรี ปัดภัย
 2. นางปพิชญา ศรีสมสุข
147 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
97.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านนาวัง บางละมุง 1
 1. เด็กชายวันเสาร์ จาย
 2. เด็กชายณัฐธนันท์ แสงอินทร์
 1. นางสาวจุฑามณี สุขไสว
 2. นายธีระภัทร นิลนิตย์
148 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
96.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์ โสภาพล
 2. เด็กชายกรณ์ กุลวพันธ์
 1. นางปาริยชาต ดำรงค์อยู่ยืน
 2. นางสาววิชุฏาภรณ์ คำโฉม
149 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
95.00 อันดับ 5 เหรียญทอง วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กชายธนกฤต เนียมทอง
 2. เด็กชายธนากร กันหาชิน
 1. นายปรีชา ขอกรดสำโรง
 2. นางสาวสุรีภรณ์ สมสกุล
150 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
94.00 อันดับ 6 เหรียญทอง สว่างบริบูรณ์วิทยา โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. ด.ช.ธัญกร ทำทัน
 2. ด.ช.กฤติธี คุณดิลกโชค
 1. นายปัณณวิชญ์ มณฑา
 2. นางสาวกัลยารัตน์ โจ่ยสา
151 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
93.00 อันดับ 7 เหรียญทอง บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กชายกรฤต ประชุมรักษ์
 2. เด็กชายธนกร ยิ้มแย้ม
 1. นางสาวศศิธร ลีทอง
 2. นางสาวจีรภัทร คงยะมาศ
152 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
92.00 อันดับ 8 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงเมลานี เซเยอร์ส
 2. เด็กชายพรเทพ ขุนจิตภักดี
 1. นางสาวอารียา เวียงเตา
 2. นางสาววิภาวรรณ หลับรัมย์
153 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
91.00 อันดับ 9 เหรียญทอง บรรณพันธ์ศึกษา โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิง พจณ์พิชชา อ่อนนุ้ย
 2. เด็กชาย สิรภัทร จันทร์เพ็ชร
 1. นาง สุชาดา ฟักทอง
 2. น.ส. อชิรญา ไปเร็ว
154 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
90.00 อันดับ 10 เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กชายวิโชติ ใจกว้าง
 2. เด็กชายกฤษณะ จำเนียรกูล
 1. นางสาวนัฐริกา บีดิลและ
 2. นางสาวสุธาทิพย์ อุดรพันธ์
155 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
90.00 อันดับ 10 เหรียญทอง ชุมชนบ้านหนองปรือ บางละมุง 3
 1. เด็กชายพิสุทธิ ฝอยทอง
 2. เด็กชายชนวัตย์ เฉลียวสิน
 1. นางสาวนัทธพร จันทะขัน
 2. นางสาวนริศรา ชัยปาน
156 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
89.00 อันดับ 11 เหรียญทอง บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน หัดสูงเนิน
 2. เด็กหญิงสุพรทิพย์ กระชั้น
 1. นายโชคอนันต์ ศรีหะ
157 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
88.00 อันดับ 12 เหรียญทอง วัดนาจอมเทียน สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงเลิศอนงค์ ผุดผาด
 2. เด็กชายณัฐวัฒน์ รัตนไพบูลย์
 1. นางสาวเกศมณี ภัยพิบัติ
 2. นางสาวณิชมล แน่นหนา
158 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
87.00 อันดับ 13 เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กหญิงโสนัม อะฮีร์
 2. 2.เด็กหญิงณัฏฐนันท์ โอชาพันธุ์
 1. 1.นางสาวกุลภา ประคองใจ
 2. 2.นางชนัญชิตา วงค์ทอง
159 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
86.00 อันดับ 14 เหรียญทอง วัดอัมพวัน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงลลิตา เพ็ญจันทร์
 2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน ระหา
 1. นางสาวพจนาวรรณ อนุพันธ์
 2. นางสาวศุกลภัทร สุขอุ้ม
160 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
85.00 อันดับ 15 เหรียญทอง วัดจุกกะเฌอ ศรีราชา 3
 1. 1. เด็กชายกิตติกุล ทองประไพ
 2. 2. เด็กชายอาชวิน ไผ่ล้อมวงศ์
 1. 1. นางสาวสุพิดา ยิ้มเขียว
 2. 2. นางสาวพัชรา สุบุญ
161 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
84.00 อันดับ 16 เหรียญทอง บ้านอำเภอ สัตหีบ 1
 1. เด็กชายวิชชากร ขำทอง
 2. เด็กชายนพณัฐ เมืองใย
 1. นางสาวกนกวรรณ กรมถิน
162 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
83.00 อันดับ 17 เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กชายศรัณยพงศ์ ชัยพิพัฒน์
 2. เด็กหญิงปิยธิดา ทิศาวงศ์
 1. นางสาวกิตติยา พวงปะคำ
163 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
82.00 อันดับ 18 เหรียญทอง บ้านมาบฟักทอง บางละมุง 4
 1. เด็กชายกรณัฏฐ์ กฤตย์ชยานันต์
 2. เด็กหญิงบัวชมพู ปรีดารัตน์
 1. นางสาวจริญญา ระเมาะ
 2. นางสาวสุจิดาภา มิ่งปรีชา
164 ภาษาต่างประเทศ
0843 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
98.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง สว่างบริบูรณ์วิทยา โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. ด.ญ.จินตภา หนองใหญ่
 1. นางสาวกิ่งกาญจน์ ทวีสวัสดิ์
165 ภาษาต่างประเทศ
0843 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
95.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงพริมพิมุกต์ สมเผ่า
 1. นางสาวกานต์สินี รงคะวิรุจน์ชัย
166 ภาษาต่างประเทศ
0843 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
90.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ดาราสมุทร โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิงโปรดปราน ธรรมโชติ
 1. นางสาวญาริดา นิยมศักดิ์
167 ภาษาต่างประเทศ
0843 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
88.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ญ.เกศรินทร์ ผาสอน
 1. นางสาวพัชมล อนิฆา
168 ภาษาต่างประเทศ
0843 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
87.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงนาย
 1. นางสาวญาณิศา สกุลวงศ์ธนา
169 ภาษาต่างประเทศ
0843 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
85.00 อันดับ 6 เหรียญทอง อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงพลอยปภัส จินตนะศิริ
 1. นายณปวร ไชยโคตร
170 ภาษาต่างประเทศ
0843 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
83.00 อันดับ 7 เหรียญทอง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ญ.ชุติกาญจน์ โยธี
 1. นางสาวจินดาพร ดอกแก้ว
171 ภาษาต่างประเทศ
0843 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
81.00 อันดับ 8 เหรียญทอง ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงชัญญานุช สีสุพล
 1. นางสาวกาญจนา คุ้ยจุ่น
172 ภาษาต่างประเทศ
0843 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
80.00 อันดับ 9 เหรียญทอง เกล็ดแก้ว สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงขวัญชนก ลิ่มตี๋
 1. นางสาวไข่มุก ตั้งจิตรเจริญ
173 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
100.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กชายปกรณ์ โพธิ์ศรี
 2. 2.เด็กชายรามพิสุทธิ์ เคนแสนโคตร
 1. 1.นางชนัญชิตา วงค์ทอง
 2. 2.นายวันเฉลิม นามเสนา
174 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
99.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงญานภัทร ประพาน
 2. เด็กหญิงประวีณา พรมเล็ก
 1. นางสาวนัฐริกา บีดิลและ
 2. นางสาวสุธาทิพย์ อุดรพันธ์
175 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
98.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กชายธนชัย งามแม้น
 2. เด็กชายวีรภัทร พรมชาวนา
 1. นางสาวจีรภัทร คงยะมาศ
 2. นางสาวศศิธร ลีทอง
176 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
97.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กชายอัครพนธ์ โฆษณายุค
 2. เด็กชายชนกานต์ ปั้นถวิล
 1. นางสาวกิตติยา ธูปเทียนรัตน์
 2. นางรัตติยา แซ่ซึ่ง
177 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
96.00 อันดับ 5 เหรียญทอง วัดตโปทาราม ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงธารธารา เมืองพรม
 2. เด็กหญิงปริญญา ทองแม้น
 1. นางสาวปรางชิด เส้นสุข
178 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
95.00 อันดับ 6 เหรียญทอง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. นายทิชานนท์ รุ่งเรืองนิยม
 2. ด.ญ.พลอยปภัส ฤาชา
 1. นางสาวคัทยะวรรณ กล้าเชิดสกุล
179 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
94.00 อันดับ 7 เหรียญทอง บ้านหุบบอน ศรีราชา 2
 1. เด็กชายธันวา ทินขุนทด
 2. เด็กชายดบัสวิน จันทร์ขวัญ
 1. นางเสาวรินทร์ มงคลทรัพย์
 2. นางวลัยภรณ์ ศรีสวัสดิ์
180 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
93.00 อันดับ 8 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงอันนา มณีวงษ์
 2. เด็กชายชยพัทธ์ บำรุงยา
 1. นางสาวอารียา เวียงเตา
 2. นางสาวประณาลี ลือชา
181 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
92.00 อันดับ 9 เหรียญทอง วัดหนองเกตุใหญ่ บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงลิต้า แพนด้า
 2. เด็กชายนำโชค -
 1. นางสาววรินทร์กุล เชาว์เภตราพงษ์
182 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
91.00 อันดับ 10 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กชายจุลเทพ เงินท้วม
 2. เด็กหญิงนิศากานต์ กลางประพันธ์
 1. ครูทัศนีย์ ปาละ
 2. ครูสมหญิง สิทธิบุญ
183 ภาษาต่างประเทศ
0845 | การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับ ม.1-ม.3
93.66 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. นาย ธนวัฒน์ รอสูงเนิน
 2. ด.ญ.เกศรินทร์ คะหะวงษ์
 3. ด.ญ.น้ำเพชร ปลื้มจิตต์
 4. ด.ช.ภูวดินทร์ เพชรรักษา
 5. ด.ช.พงศพัฒน์ แสงเฉวตร
 1. นางสาววีรินท์ กาหลง
 2. นางสาวกานติมา อาจนุการ
184 ภาษาต่างประเทศ
0845 | การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับ ม.1-ม.3
84.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. นางสาวมณีกานต์ สุโขพันธ์
 2. เด็กหญิงจีระนันท์ แสนสงค์
 3. เด็กหญิงสุภิสรา แซ่เฉิน
 4. นายณัฐพล พันดนตรี
 5. นายโทมัส จันทร์แดง
 1. นางสาวลิสา สืบดี
185 ภาษาต่างประเทศ
0846 | การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3
82.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กชายไรอัน โบวเด้น
 2. เด็กชายสิปปกร หวังผล
 3. เด็กหญิงสิริธากรณ์ แก้วเกิด
 4. เด็กหญิงมนชญา ศิริธวัช
 5. เด็กหญิงกนกวรรณ สิงห์โตทองเจริญ
 1. นางสาวอิงอรุณ พงษ์เกษม
 2. นางสาวชญานิศ เกรียงธีรศร
186 ภาษาต่างประเทศ
0847 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3
95.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. นางสาวสุธาสินี นะมัน
 1. นางสาวสารี่ วิใจยา
187 ภาษาต่างประเทศ
0847 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ เดชวิไชย
 1. นางสาวญาณิศา สกุลวงศ์ธนา
188 ภาษาต่างประเทศ
0847 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3
88.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงมนสิการ ปั้นประสงค์
 1. นางสาววนาลี สนิทเหลือ
189 ภาษาต่างประเทศ
0847 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3
84.00 อันดับ 4 เหรียญทอง ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงทอฝัน ประเสริฐ
 1. นางสาวรากิตาร์ ภูกองไชย
190 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
94.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงกรวรรณ เหล่าบูรณะสันติ
 1. นางสาวคัทรียา สายน้ำเย็น
191 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
92.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านหินวง สัตหีบ 1
 1. 1. เด็กหญิงฮานา ฮัน
 1. 1. นางสาวธัญญรัตน์ พื้นแสน
192 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
90.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เทศบาลแหลมฉบัง 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงวิภาสิณี แสนสุข
 1. นางฐญภัสสร์ นิมมิตตานนท์
193 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
86.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านเขาหิน ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์ คงบุรี
 1. นางสาวศิริยา สินสุพรรณ
194 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
85.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านโค้งดารา ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงบุณยาพร ภาคน้อย
 1. นางชฎารัตน์ ธนนันต์ชัยสกุล
195 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
84.00 อันดับ 6 เหรียญทอง วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงศุภัคชญา แก่นอินทร์
 1. นางสาวจันทกานต์ ถนอมแนบ
196 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
81.00 อันดับ 7 เหรียญทอง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ญ.บุณยาพร ยิ้มถนอม
 1. นางสาวพานิชย์ ขันเงิน
197 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
93.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง เลิศปัญญา โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กชายภวัต ไชยยอด
 1. นางวัชรินทร์ อุ้ยรัมย์
198 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงดาริกา ลามัญ
 1. นางสาวดลภิญญ์ นำ้เจ็ด
199 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
90.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดมโนรม ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงสมิตานัน ประทิตย์
 1. นางสาวพรรณภา วาไทย
200 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
89.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านภูไทร บางละมุง 2
 1. เด็กชายรชต ฟีจัตุรัส
 1. นายศิริเทพ หาญสู้
201 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
88.00 อันดับ 5 เหรียญทอง ชุมชนวัดหนองค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงเพลงญาภา พันธ์ผูก
 1. นางสาวปภัชญา ประเสริฐ
202 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
82.00 อันดับ 6 เหรียญทอง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ญ.ณัฎฐินภา สูงโคกกรวด
 1. นางสาวสุภารัตน์ จันทรประทักษ์
203 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
88.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ญ.อารียา สุขสนิท
 1. นายนัทธพงศ์ เฉลิมพงษ์
204 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
87.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดตโปทาราม ศรีราชา 5
 1. เด็กชายอนุภัทร เชิดชู
 1. นางสาวนุชนาถ บุญม่วง
205 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
86.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดหนองเกตุใหญ่ บางละมุง 1
 1. นางสาวปภาดา กะวะระสูตร
 1. นางณัฏฐินีนาถ วรภัควลัญช์
206 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
85.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงสุขฤทัย กระแสโสม
 1. นายพจนาฏ รุ่งเรือง
207 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
83.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงภัทรธิดา พัฒนกุล
 1. นางสาวเอกอนงค์ นิจสุนกิจ
208 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
82.00 อันดับ 6 เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กหญิงอนัญญา เจริญผล
 1. 1.นางสาวแสงฤทัย ปทุมสาย
209 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
81.00 อันดับ 7 เหรียญทอง วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงกนกวรรณ สำราญใจ
 1. นางสาวฐิติรัตน์ กลิ่นคูณ
210 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
80.00 อันดับ 8 เหรียญทอง อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงซันดี้ พลอยดีเลิศ
 1. นางสาวอณัฐชภรณ์ ตุ้มทอง
211 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
88.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านอำเภอ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงสิริรัตน์ ยุบลไสย
 1. นายสุทธิพงษ์ วงษ์ขันธ์
212 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
82.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กชายติญณภพ บุญล้น
 1. นางสาวพิมพ์ปราชญ์ รอบครบุรี
213 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
81.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิง นันทภัค เจริญสุข
 1. นางสาวศิรภัสสร วงค์ชัย
214 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
90.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง เมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) เมืองพัทยา
 1. นางสาววิภาวดี บุญจูง
 1. นายชวลิต พานาดา
215 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
87.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงจิดาภา ชื่นชมยิ่ง
 1. นางนิสยา โชติช่วง
216 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
85.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงจิดาภา สุปัญโญ
 1. นางสาวทิพวรรณ พร้อมพูน
217 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
80.00 อันดับ 4 เหรียญทอง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ญ.สุดารัตน์ สานา
 1. นายอัครพล รอดดี
218 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
80.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงชญานิศ เชยชม
 1. นางยุวนิดา  สายธนู
219 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
86.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง เทศบาลแหลมฉบัง 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงกมลเนตร เสียงเย็น
 2. เด็กหญิงสุพิชญา กาวี
 1. นางสาวพีรชยา ฟักสะอาด
 2. นางสาวเพ็ญศิริ แหยมคง
220 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
84.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ชุมชนวัดหนองค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงวิไลพร สายทอง
 2. เด็กหญิงจารุวรรณ ไชยฮะนิจ
 1. นางศรีสุพร แจ่มอ้น
221 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
83.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สว่างบริบูรณ์วิทยา โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. ด.ช.ปัณณวิชญ์ ชินภักดี
 2. ด.ญ.เบญจวรรณ เสือตาด
 1. นายสุทธิพงษ์ แซ่หย่ง
222 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
80.00 อันดับ 4 เหรียญทอง เซนต์ปอลคอนแวนต์ โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิงณิชภัทร ไชยวรรณ
 2. เด็กหญิงปุณยาพร ปานรัตนสกุล
 1. นางสาวภาราดี ปัญญาช่าง
 2. นางสาวสุนิสา งามสม
223 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
92.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ญ.ขนิษฐา โมลา
 2. ด.ญ.สุจิตรา ชาวดร
 1. นายนัทธพงศ์ เฉลิมพงษ์
 2. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์
224 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
90.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงเขมจิรา ไทยฮ้อ
 2. เด็กหญิงดารินทร์ มณีโชติ
 1. นางสาวรุ่งฤดี สมดี
 2. นางสาวนุสรา ซื่อสัตย์
225 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
89.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านเขาคันทรง ศรีราชา 2
 1. นางสาววริษรา พรมไพร
 2. นางสาวชาลิสา บุญสนอง
 1. นางสาวจุฑาทิพย์ จุฑาจันทร์
 2. นางสาวเกศรินทร์ สุขคลี่
226 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
88.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดโป่ง บางละมุง 2
 1. นายรัฐศาสตร์ เกตุกาญจวงศ์
 2. นางสาวพลอยไพลิน แก้วอ่อน
 1. นางสาววันทนา โพธิ์เกิด
 2. นายกวินท์วิรัญจ์ พันธ์ไธสง
227 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
87.00 อันดับ 5 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงศิรประภา บัวขำ
 2. เด็กหญิงอารยา กรวยกระโทก
 1. นายสิทธิเดช ทรัพย์ดี
 2. นางสาวภริตา จันทรวิมล
228 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
87.00 อันดับ 5 เหรียญทอง วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงมณฑกานต์ ยิงรัมย์
 2. เด็กหญิงปรียานุช สภาผล
 1. นางสาวฐิติรัตน์ กลิ่นคูณ
 2. นางสาวภิรมย์ ภูลายขาว
229 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
86.00 อันดับ 6 เหรียญทอง ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงสุภาดา บัวบรรเทา
 2. เด็กหญิงกุลธิดา หนูเทศ
 1. นางสาวดาริณี กลิ่นคำหอม
 2. นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีสง
230 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
85.00 อันดับ 7 เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงวริสรา โตสนามคลี
 2. เด็กชายณัฐวัศ ภู่ห้อย
 1. นายจิรเดช แหวนอาจ
 2. นางสาวปาริชาติ เมืองธรรม
231 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
84.00 อันดับ 8 เหรียญทอง บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กชายพีรพัฒน์ กวางทอง
 2. เด็กชายโยธิน แก้พลตระกูลชัย
 1. นางสำอางค์ เมฆพักตร์
 2. นางสาวสุดารัตน์ นะรนรัมย์
232 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
83.00 อันดับ 9 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงอิษยาพร พันธรรม
 2. เด็กหญิงนิชกานต์ พัทลุง
 1. นางสาวธันย์ชนก สุทน
 2. นางสาวกรชนก หมื่นหาวงค์
233 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
83.00 อันดับ 9 เหรียญทอง เมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงภัสราวดี แซ่ลี
 2. เด็กหญิงเปรมวดี แสงจันทร์นวล
 1. นายณัฐวุฒิ ราษฎร์สงขลา
 2. นางสาวนงลักษณ์ ดอกพวง
234 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
82.00 อันดับ 10 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กชายญาณวิทย์ แก้วไพศาล
 2. เด็กหญิงนงนภัส สุขประเสริฐ
 1. นางนิสยา โชติช่วง
 2. นางสาวประภัสสร จันทสาโร
235 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
81.00 อันดับ 11 เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กหญิงจารุวรรณ เหนือเกาะหวาย
 2. 2.เด็กหญิงชลธิดา ในริกุล
 1. 1.นางสาวทิพย์จุฑา แมลงภู่
 2. 2.นางสาวแสงฤทัย ปทุมสาย
236 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
81.00 อันดับ 11 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา มอญ
 2. เด็กหญิงจรรยพร มอบขุนทด
 1. นางสาววลัญช์สรณ์ ทองย้อย
 2. นายสุรัตน์ เฉิดวาสนา
237 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
80.00 อันดับ 12 เหรียญทอง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงณิชาภัทร โพธิ์ตาดทอง
 2. เด็กหญิงธนสรณ์ นนทมาตย์
 1. นางสาววรวรรณ หงษ์กัน
 2. นายสุภลักษณ์ หล้าธรรม
238 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
96.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านภูไทร บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เพชรรัตนานนท์
 1. นายณัฐพงศ์ เปลี่ยนไธสง
239 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
94.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงณชนก บานเย็น
 1. นางสาวปัณรส ถาพรม
240 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
93.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านสันติคาม บางละมุง 1
 1. เด็กชายธนดล เหมรัฐ
 1. นางพิศมัย ศรีวรมย์
241 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
92.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดหนองจับเต่า สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงจิรัติกาล ฤทธิ์บุรี
 1. นางรัชญา ไชยสมบัติ
242 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
91.00 อันดับ 5 เหรียญทอง เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) เมืองพัทยา
 1. เด็กหญิงกิติมา กลิ่นมี
 1. นางสาววนิดา บุญเลี้ยง
243 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
88.00 อันดับ 6 เหรียญทอง วัดเขาฉลาก ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงธนัญชา สุวรรณชาตรี
 1. นางสาวกนธิชา ทิพย์รักษา
244 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
85.00 อันดับ 7 เหรียญทอง วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กชายปฎิพัทธิ์ เมฆขุนทด
 1. นางสาวเสาวลักษณ์ สุขเลิศ
245 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
83.00 อันดับ 8 เหรียญทอง ชุมชนวัดหนองค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงวรนันท์ คูณปลูก
 1. นางสาวกิตติยา สุขกิจ
246 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
81.00 อันดับ 9 เหรียญทอง เลิศปัญญา โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กหญิงสุรภา รอดสัมฤทธิ์
 1. นางสาวอภิสรา ทองก่อนาค
247 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
91.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ช.ณิชกุล พรหมชัย
 1. นางสาวกรชนก หมื่นหาวงค์
248 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
86.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง จุกเสม็ด สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงอิสริญาภร หาฝ่ายเหนือ
 1. นางสาวภัทรานิษฐ์ หิรัญวงษ์
249 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
84.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) เมืองพัทยา
 1. เด็กชายอธิวัฒน์ มะลิเลาะ
 1. นางสาวณัฏฐรัฐ จันทะโลก
250 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
80.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านหนองปรือ ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา พึ่งอยู่
 1. นางสาวจุฑามาศ รอบคอบ
251 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
95.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ญ.ธีมาพร ปั่นกลาง
 1. นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์
252 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงชนิดา สาลีอรรถ
 1. นางสาวรัตนาภรณ์ อินทประสาท
253 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
87.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. นางสาวฐานิดา บุรีขันธ์
 1. นายพจนาฏ รุ่งเรือง
254 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
84.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงปรียานุช ใจใส
 1. นายสุรัตน์ เฉิดวาสนา
255 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
82.00 อันดับ 5 เหรียญทอง ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว บางละมุง 2
 1. เด็กชายอนุชา พาพงษ์
 1. นางทิชิตา สว่างวงษ์
256 ภาษาไทย
0787 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ป.4-ป.6
100.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า ศิลาโภชน์
 2. เด็กหญิงกฤติญาภรณ์ ศิริแก้ว
 1. นางสาวเกสร ประโพธิ์ศรี
 2. นายสุรัตน์ เฉิดวาสนา
257 ภาษาไทย
0787 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ป.4-ป.6
98.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เลิศปัญญา โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กหญิงเมธปรียา นุมัติ
 2. เด็กหญิงเบญญภา แสนภูวา
 1. นางสาวปรียาภรณ์ ปิศโน
258 ภาษาไทย
0787 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ป.4-ป.6
87.52 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดเขาฉลาก ศรีราชา 5
 1. เด็กชายเมธาธัส ทองย้อย
 2. เด็กกฤติกานต์ กนกวิบูลย์ศรี
 1. นายธรรมรัตน์ สืบชมภู
 2. นางสาวอชิรญา จันทร
259 ภาษาไทย
0787 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ป.4-ป.6
85.38 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ญ.ทิพย์วารินทร์ สูงปานเขา
 2. เด็กชายวทัญญู ปานแดง
 1. นางสาวกรองกาญจน์ ชูฤทธิ์
 2. นางสาวจันทนี ทบสี
260 ภาษาไทย
0787 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ป.4-ป.6
84.29 อันดับ 5 เหรียญทอง ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงบัญฐิตา กันทวงค์
 2. เด็กหญิงวนัฐสนันท์ แตงไทย
 1. นางประกาย ไพเราะ
 2. นางสาวกุลธิดา พิมพวง
261 ภาษาไทย
0787 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ป.4-ป.6
84.28 อันดับ 6 เหรียญทอง บ้านสันติคาม บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงวรนัฐ เพ็งฟุ้ง
 2. เด็กหญิงจริยาพร ประถมกรึก
 1. นางสาวสุภาพร เขื่อนคำ
 2. นางสาวฉวีวรรณ ป้อมวงศ์
262 ภาษาไทย
0787 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ป.4-ป.6
84.02 อันดับ 7 เหรียญทอง อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงณัฐนรี ล้อมสาย
 2. เด็กหญิงสุชาวดี บุ่งง้าว
 1. นายพิชามญชุ์ สูงขาว
263 ภาษาไทย
0787 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ป.4-ป.6
83.70 อันดับ 8 เหรียญทอง บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์ สุพัฒนานนท์
 2. เด็กหญิงนลินรัตน์ วิรุณพันธ์
 1. นายวัชรพงษ์ ศรนุวัตร
 2. นางสาวธีรภรณ์ ตรีจันทร์
264 ภาษาไทย
0787 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ป.4-ป.6
82.08 อันดับ 9 เหรียญทอง บ้านอำเภอ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงลิสา เพีย
 2. เด็กหญิงชมพูนุท สุขสงวน
 1. นายสุทธิพงษ์ วงษ์ขันธ์
 2. นายวีระพล ศรีลาอาจ
265 ภาษาไทย
0787 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ป.4-ป.6
80.45 อันดับ 10 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กชายธนทัต พิลาวงศ์
 2. เด็กหญิงชนาภา ทิพเสม
 1. นางสาวแนนทอง ชินบุตร
 2. นางสาวสุกัญญา เสาว์ศิริ
266 ภาษาไทย
0788 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3
100.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงณิชากร พิมศรี
 2. เด็กหญิงสใบงาม ทองลา
 1. นางประกาย ไพเราะ
 2. นางสาวกุลธิดา พิมพวง
267 ภาษาไทย
0788 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3
98.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ศรีราชา 1
 1. เด็กชายตะวัน ชาวนา
 2. เด็กชายกนิษฐะ อินทรวิชัย
 1. นายณัฐวุฒิ ราษฎร์สงขลา
 2. นางสาวนงลักษณ์ ดอกพวง
268 ภาษาไทย
0788 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3
90.28 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์ เจริญสุข
 2. เด็กชายกิตติภพ มาสี
 1. นายวัชรพงษ์ ศรนุวัตร
 2. นายปฏิพล สุวรรณโน
269 ภาษาไทย
0788 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3
87.44 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กชายไพโรจน์ ตั้งใจซื่อ
 2. เด็กหญิงศศิกัลญา เขียวสลับ
 1. นางสาววลัญช์สรณ์ ทองย้อย
 2. นายสุรัตน์ เฉิดวาสนา
270 ภาษาไทย
0788 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3
86.10 อันดับ 5 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงณัฐณิชา วีระสกุล
 2. เด็กหญิงปัญจพร เปรมปรีดิ์
 1. นางสาวรุ่งนภา จันภักดี
 2. นางสาวธันย์ชนก สุทน
271 ภาษาไทย
0788 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3
84.97 อันดับ 6 เหรียญทอง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ญ.ปัทมา ฉัตรอภิวันท์
 2. ด.ช.ตรีวุธ ภิรมชุ่ม
 1. นางสาวคัทยะวรรณ กล้าเชิดสกุล
272 ภาษาไทย
0788 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3
83.51 อันดับ 7 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. นางสาววรนาถ แก้วทรัพย์
 2. นางสาวชมพูนุช จันทพนม
 1. นางสาวอัจฉรา จันทะชุม
 2. นางสาวฐิติกานต์ เนตรใส
273 ภาษาไทย
0788 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3
82.80 อันดับ 8 เหรียญทอง อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ เตโช
 2. เด็กชายคุณัชญ์ กุระ
 1. นายพิชามญชุ์ สูงขาว
274 ภาษาไทย
0788 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3
80.25 อันดับ 9 เหรียญทอง บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงอรจิรา แสงจันทร์
 2. เด็กหญิงอัญมณี ทัศเกิด
 1. นางสาวรมิดา พาลีขัน
 2. นางสาวไหมแพร คงประพันธ์
275 ภาษาไทย
0823 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับ ป.1-ป.3
98.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงดวงดี บุญลาภ
 1. นางสาวนันทิวา ภาคพรม
276 ภาษาไทย
0823 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับ ป.1-ป.3
97.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ชุมชนวัดหนองค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงณัฐญาพร ขอดแก้ว
 1. นางสายพิณ ภักดีฉนวน
277 ภาษาไทย
0823 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับ ป.1-ป.3
88.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงพัชรินทร์ เสือโพด
 1. นางสาวลลิตา ศาลางาม
278 ภาษาไทย
0823 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับ ป.1-ป.3
86.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านบึง ศรีราชา 3
 1. เด็กชายภูมิภัทร หงษ์ทอง
 1. นางสาวดรุณี รัตนา
279 ภาษาไทย
0823 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับ ป.1-ป.3
83.00 อันดับ 5 เหรียญทอง วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงประภาภัทร วังหิน
 1. นางสาวพัทธ์ธีรา มงคล
280 ภาษาไทย
0837 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.1-ป.3
96.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านเนินตอง ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงธนัชชา มาปัสสา
 1. นางสาวกนกวรรณ พ้นทุกข์
281 ภาษาไทย
0837 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.1-ป.3
95.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กหญิงภัทรภร วิเศษทรัพย์
 1. 1.นางสาวทิพย์จุฑา แมลงภู่
282 ภาษาไทย
0837 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.1-ป.3
94.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงณัฏฐรินีย์ ศรีสวัสดิ์
 1. นางสาวปัณรส ถาพรม
283 ภาษาไทย
0837 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.1-ป.3
93.00 อันดับ 4 เหรียญทอง อนุบาลบ้านเตาถ่าน สัตหีบ 2
 1. เด็กชายวีระศักดิ์ บุญมา
 1. นางสาววิภารัตน์ จันทร์ศิลา
284 ภาษาไทย
0837 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.1-ป.3
92.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านตะเคียนเตี้ย บางละมุง 1
 1. เด็กชายธนชัย ช่างประดิษฐ์
 1. นายศิรชัช ดาบุตร
285 ภาษาไทย
0837 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.1-ป.3
90.00 อันดับ 6 เหรียญทอง วัดอัมพวัน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา นนทะภา
 1. นางกรองกาญจน์ แก้วทวีรัตนะ
286 ภาษาไทย
0837 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.1-ป.3
89.00 อันดับ 7 เหรียญทอง เกาะสีชัง สพม.
 1. เด็กหญิงวชิรญาภรณ์ อินทรเดช
 1. นางสาวดาวิกา ศรีอนุช
287 ภาษาไทย
0837 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.1-ป.3
88.00 อันดับ 8 เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงจริยา ประกอบแก้ว
 1. นางสาวกนิษฐา พืชหมอ
288 ภาษาไทย
0837 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.1-ป.3
86.00 อันดับ 9 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กชายพีรวิชญ์ มณีงาม
 1. นางบุษบรรณ สิงห์โต
289 ภาษาไทย
0837 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.1-ป.3
84.00 อันดับ 10 เหรียญทอง วัดหนองจับเต่า สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา ปรากริม
 1. นางสาวอักษรา พุทธิดำรงจิต
290 ภาษาไทย
0837 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.1-ป.3
84.00 อันดับ 10 เหรียญทอง บ้านบึง บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงอาริษา เพ็งรัมย์
 1. นางสาวภัคจิรา สุนอุ่น
291 ภาษาไทย
0837 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.1-ป.3
84.00 อันดับ 10 เหรียญทอง ชุมชนวัดหนองค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงพรวลัย สิงห์เรือง
 1. นางสาวกิตติยา สุขกิจ
292 ภาษาไทย
0837 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.1-ป.3
82.00 อันดับ 11 เหรียญทอง วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงใจตะวัน พรมมาจันทร์
 1. นางสาวเสาวลักษณ์ สุขเลิศ
293 ภาษาไทย
0838 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.4-ป.6
98.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา พุทธิศา
 1. นางสาวพวงเพชร บัวหลวง
294 ภาษาไทย
0838 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.4-ป.6
97.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดนาพร้าว ศรีราชา 4
 1. เด็กชายคณาธิป ทิบรม
 1. นางวันทนา รองไชย
295 ภาษาไทย
0838 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.4-ป.6
96.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านภูไทร บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงธัญจิรา ผลาหงษ์
 1. นายณัฐพงศ์ เปลี่ยนไธสง
296 ภาษาไทย
0838 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.4-ป.6
95.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านชากนอก บางละมุง 4
 1. เด็กชายสิทธิชัย อ้นขวัญเมือง
 1. นายอภินันท์ เอี่ยมพงษา
297 ภาษาไทย
0838 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.4-ป.6
93.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงณัชชา โตอนันต์
 1. นางสาวธีรภรณ์ ตรีจันทร์
298 ภาษาไทย
0838 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.4-ป.6
90.00 อันดับ 6 เหรียญทอง เกล็ดแก้ว สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ พงษ์บุบผา
 1. นางสาวธารศิรา แพงอก
299 ภาษาไทย
0838 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.4-ป.6
86.00 อันดับ 7 เหรียญทอง เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงพลอยณภัทร เจริญยิ่ง
 1. นายธีรบัณฑิต วิชญากูล
300 ภาษาไทย
0838 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.4-ป.6
84.00 อันดับ 8 เหรียญทอง เลิศปัญญา โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กหญิงญาณิศา ถนิมกาญจน์
 1. นางสาวณัฐชนก ยลพันธ์
301 ภาษาไทย
0839 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3
98.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กหญิงวาสนา ยิ้มกระโทก
 1. 1.นางสาวศรสวรรค์ สำเนียก
302 ภาษาไทย
0839 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3
96.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดโป่ง บางละมุง 2
 1. นายธนากร จันทร์สนม
 1. นางสาววันทนา โพธิ์เกิด
303 ภาษาไทย
0839 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3
94.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สะหมาด
 1. นางสาวจริญญา พันธุ์ศิริ
304 ภาษาไทย
0839 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3
92.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงมนัญชนก นุสันเทียะ
 1. นางสาววรวรรณ หงษ์กัน
305 ภาษาไทย
0839 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3
90.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ เที่ยงตรง
 1. นางสาวรัตนาภรณ์ อินทประสาท
306 ภาษาไทย
0839 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3
89.00 อันดับ 6 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงพรณิภา ชูยิ่งสกุลทิพย์
 1. นายพจนาฏ รุ่งเรือง
307 ภาษาไทย
0839 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3
89.00 อันดับ 6 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงภิรัมย์ภรณ์ บุญสวัสดิ์
 1. นางทรรศนีย์ ทองบัว
308 ภาษาไทย
0839 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3
86.00 อันดับ 7 เหรียญทอง บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงเพชรลดา วงวิชา
 1. นางสาวสุดารัตน์ นะรนรัมย์
309 ภาษาไทย
0839 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3
85.00 อันดับ 8 เหรียญทอง ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว บางละมุง 2
 1. เด็กชายอรรณพ ศรีหล้า
 1. นางทิชิตา สว่างวงษ์
310 ภาษาไทย
0839 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3
83.00 อันดับ 9 เหรียญทอง บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กชายวีรชาติ พิทักษ์พงษ์สกุล
 1. นางสาวชุติมา ถนอมนวล
311 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
96.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กชายธนพล คำแจ่ม
 2. 2.เด็กหญิงขวัญจิรา แท่นดี
 3. 3.เด็กชายอธิชนม์ ในริกุล
 1. 1.นางสาวมยุรี กันยาประสิทธิ์
 2. 2.นางสาวสุวนันท์ หม่วยนอก
312 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงฟาฏิมะฮ์ ศรีวิชัย
 2. เด็กหญิงกนกวรรณ เอี่ยมอยู่แท้
 3. เด็กหญิงณัฐภรณ์ ดอนเดือนไพร
 1. นางสาวจิราพร โสภากุล
 2. นางสาวณัฐกานต์ เทียนดี
313 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงสุวิมล หงษ์พรม
 2. เด็กหญิงวริศรา เชยสุนทร
 3. เด็กหญิงพิชฎา ปิยัง
 1. นางอุลัย เสมอสุข
 2. นางสาวนิศา ประสารการ
314 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดโป่ง บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงสวรรยา เกาะมะไฟ
 2. เด็กหญิงธัญชนก ยะสะวุฒิ
 3. เด็กหญิงขวัญนภา โสอุดม
 1. นางสาวภัทราพร ผดาศรี
 2. นางสาวณัฐวรรณ บุญชู
315 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
88.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กชายธันวา มีบุญ
 2. เด็กหญิงปนัดดา พาชัย
 3. เด็กหญิงกานต์ณิชา ปนตะคุ
 1. นางสาวไข่มุก บุญวิเศษ
 2. นางสาวอริสรา ฆารฤทธิ์
316 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
85.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กชายนภสินธุ์ เกตากุล
 2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ดุษดี
 3. เด็กหญิงกชพร แก้วพิลา
 1. นายอาศิรา ไชบุรม
 2. นางสาวสุธิดา ทรัพย์พงษ์
317 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
85.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดมโนรม ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงพรนภัส สังขจร
 2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก ขุนเพ็ง
 3. เด็กชายคุณากร แก้วจันทา
 1. นางสาวภัทราวดี รอดแสวง
 2. นางสาวนราภรณ์ ไชยศรี
318 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
83.00 อันดับ 5 เหรียญทอง เมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) เมืองพัทยา
 1. ด.ญ.ภัทรธิดา รุ่งเรือง
 2. ด.ญ.อภิญญา แสนศิริ
 3. ด.ญ.อรวรรณ หาญชนะ
 1. นางปาณิดา พรรคมาตย์
 2. นางสาวนฤมล แก้วสวัสดิ์
319 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
82.00 อันดับ 6 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ช.อัครวัฒน์ นพคุณวิจัย
 2. ด.ช.ธนพล ทับทิม
 3. ด.ช.ริน โซฮ่า
 1. นางสาวประกายแก้ว สุขจิตร์
 2. นางสาวนันทวัน มุสิกบุตร
320 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
89.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง เลิศปัญญา โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กชายพุทธางกูน พงษ์ธนู
 2. เด็กหญิงเขมจิรา จงกลกลาง
 3. เด็กหญิงกุลกันยา กิจบรรยงเลิศ
 1. นางสาวรัตนาภรณ์ ฤทธิ์เต็ม
 2. นางสาวพิมพิไล ผาโท
321 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
88.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กหญิงณัฐณิชา จันสีลา
 2. 2.เด็กหญิงปลายฟ้า แก่นสงค์
 3. 3.เด็กชายธนวินทร์ ไชยวารินทร์
 1. 1.นางสาวเกษร รินทร
 2. 2.นางสาวสุพรรษา พิมพ์สุคะ
322 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
86.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงวริศรา ชูเชิดเกียรติ
 2. เด็กหญิงเจสสิก้า ลาริสสาโจนส์
 3. เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์ อิฐงาม
 1. นางสาวราวดี คะวะนา
 2. นางสาวเดือนเด่น พุ่มแก้ว
323 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
84.00 อันดับ 4 เหรียญทอง ศรีสุวิช โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กชายพัชรณัฐ คำภากุล
 2. เด็กหญิงวริศรา สุดวง
 3. เด็กชายธรรมภณ หีบไธสง
 1. นางอรศิริ สมกิจเรือง
 2. นางสาวสุวนันท์ เมินเมือง
324 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
83.00 อันดับ 5 เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงสุภชา มาเพชร
 2. เด็กหญิงนภัสสร ใจสัก
 3. เด็กหญิงสาธิตา พระลับรักษา
 1. นางสาวสุนิสา เจริญสุข
 2. นางสาวจิตลดา กระจายศรี
325 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
82.00 อันดับ 6 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กชายพัชร รองเลื่อน
 2. เด็กชายภคพล สีอ่อนตา
 3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วินทะไชย
 1. นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
 2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดารารัตน์ ศรีเผด็จ
326 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
81.00 อันดับ 7 เหรียญทอง เซนต์ปอลคอนแวนต์ โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิงณัชชา บุญสุวรรณ
 2. เด็กหญิงวนัสนันท์ ปฏิสนธิเจริญ
 3. เด็กหญิงอิสรีย์ยา เอียดจุ้ย
 1. นางกนกวรรณ บางโม
 2. นางวราภรณ์ ชื่นชอบ
327 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
80.00 อันดับ 8 เหรียญทอง บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กชายศุภโชค คณะนา
 2. เด็กหญิงฐิติชญา ปุลาตะโน
 3. เด็กหญิงอรชัญญา สุขถนอม
 1. นางวรรณภา บรรลุสุข
 2. นายอาศิรา ไชบุรม
328 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
90.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์ กลิ่นหอม
 2. เด็กหญิงปริยฉัตร สอาดไหว้
 3. เด็กหญิงปิยรักษ์ นานานอก
 1. นางวัชรินทร์ ศรีคำ
 2. นางสาวอารดา ป๊อกคำอู๋
329 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
88.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดเขาคันธมาทน์ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร ขจัดภัย
 2. เด็กหญิงลิสา ยงค์
 3. เด็กชายณัฐพนธ์ ทองรัตน์
 1. นางนรีกานต์ ฐาปนธรรมวุฒิ
 2. นางสาวนฤมล กาทองทุ่ง
330 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
85.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐตา ภาธรกัลย์จรัส
 2. เด็กหญิงอุษณีย์ บุญปรก
 3. เด็กชายอติชาติ ไทยธรรม
 1. นางสาวขวัญชนก บำเพ็ญผล
 2. นางรัตนา เรืองขนาบ
331 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
80.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กชายกษิดิศ แสงเดือน
 2. เด็กชายตุลธร โพธิ์ทอง
 3. เด็กหญิงออนภา คุตชิตา
 1. นางสาววราภรณ์ ศิริพงษ์
 2. นางสาวกนกวรรณ เล็กน้อยวงศ์
332 วิทยาศาสตร์
0091 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3
97.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. นางสาวปิยธิดา ภู่เกตุ
 2. เด็กชายอนิรุทธิ์ เหรา
 3. เด็กหญิงชาคริยา ปวราพีรดนย์
 1. นางสาวสมฤทัย รัตนพร
 2. นายสิวะ วิโย
333 วิทยาศาสตร์
0091 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3
95.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงรุ่งประภา จันธิมา
 2. เด็กหญิงนิสิตา บุญคุ้ม
 3. เด็กหญิงญาดา อุ่มบางตลาด
 1. นายอิทธิพล ภู่กระจ่าง
 2. นายชาญวุฒิ ภูยาธร
334 วิทยาศาสตร์
0091 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงณฤดี ใจรักสงบสุข
 2. เด็กชายบูรพา ใยยอง
 3. เด็กชายบารมี แก้วดี
 1. นายศักดา จันทร์พูล
 2. นางสาวกมลชนก เบ้าจรรยา
335 วิทยาศาสตร์
0091 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3
88.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ญ.ศิรภัสสร เกษมศานต์ธีรกุล
 2. ด.ช.กิติคุณ ใจดี
 3. ด.ช.วีรภัทร สะเทือนไพร
 1. นายวิทยา ขัวลำธาร
 2. นายรัฐกานต์ กุลนนท์
336 วิทยาศาสตร์
0091 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3
85.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงสุชาวดี สุวรรณเขตร
 2. เด็กหญิงพรประภา หงษ์สอง
 3. เด็กหญิงปิยะธิดา เชื้อเถาว์
 1. นางสาวธัญลักษณ์ บุญกอง
 2. นางวิลัยวรรณ สมน้ำคำ
337 วิทยาศาสตร์
0091 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3
81.00 อันดับ 6 เหรียญทอง ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงญานิน สุขสมมะ
 2. เด็กชายธีทัต แลบัว
 3. เด็กหญิงฐิฏิณี จันทราช
 1. นางสาวรุ่งฤดีรัตน์ สีเขียว
 2. นางสาวอังคณา ปานธรรม
338 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
92.80 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านอำเภอ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงสายธาร พงษ์วิจิตร
 2. เด็กหญิงสุพรรณษา ทานรัตน์
 3. เด็กหญิงกันต์กมล เซซิล แตรเนต์
 1. นายวาทิน ลิ้มประยูร
 2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารีรัตน์ บุญคน
339 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
91.40 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงธาริษา อุเทศพรรัตนกุล
 2. เด็กหญิงโชติกา เทศอินทร์
 3. เด็กหญิงปิยาภรณ์ ตอนสุข
 1. นางสาวสุภาพร มีหลง
 2. นางสาวเบญจพร สิริชัย
340 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
91.20 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงกวินทิพย์ นิลแย้ม
 2. เด็กหญิงอญิชา ชมสน
 3. เด็กหญิงปริยาภัทร บุญประคม
 1. นางสาวศิรัศม์ ปั้นน้อย
 2. นางเพ็ญศิริ พวงอินทร์
341 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
89.80 อันดับ 4 เหรียญทอง อนุบาลบ้านเตาถ่าน สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงรินรดา กฤตชยานนท์
 2. เด็กหญิงอัสมา หมู่มิตรอนันต์
 3. เด็กชายสิทธิชัย รอดทอง
 1. นางสาวสกาวรัตน์ บุญอาษา
 2. นางสาวศุภาธิณี จิตจำนงค์
342 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
87.60 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านตะเคียนเตี้ย บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์ ใฝ่จิต
 2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ประกอบธรรม
 3. เด็กหญิงขวัญจิรา คุ้มประวัติ
 1. นางสาวศศิภา ฦาชา
 2. นางสาวชนิดา ศรีมงคล
343 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
85.80 อันดับ 6 เหรียญทอง เมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ศรีราชา 1
 1. เด็กชายสุรยุทธ ธนาวุฒิกุล
 2. เด็กหญิงเบญญาภา กัณทา
 3. เด็กหญิงประนัปดา แย้มมาก
 1. นางสาวราวดี คะวะนา
 2. นางสาวขนิษฐา แก้วธานี
344 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
84.00 อันดับ 7 เหรียญทอง บ้านหนองปรือ ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงปริญากร รินฤทธิ์
 2. เด็กชายปรัชญา ไชยดวงศรี
 3. เด็กหญิงนลินนิภา รักทองสุข
 1. นางสาวทินมณี ทองแก้ว
 2. นางสาวอัญชนีพรรณ ปัญญาโส
345 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
83.40 อันดับ 8 เหรียญทอง บ้านบึง บางละมุง 4
 1. เด็กชายศุภคุณ บุนนาค
 2. เด็กหญิงกฤตยาภรณ์ คำสุรันทร์
 3. เด็กหญิงจินดามณี ม่วงพรม
 1. นางสาวธินัดดา เสียงล้ำ
 2. นางสาวรดา บุนนาค
346 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
82.00 อันดับ 9 เหรียญทอง วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงดวงดาว โอระชา
 2. เด็กหญิงชนัฐปภา แตงพรม
 3. เด็กหญิงอนาลีญา วันสุข
 1. นางสาวเสาวลักษณ์ ละครมูล
 2. นายสามารถ บังคม
347 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
80.40 อันดับ 10 เหรียญทอง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงกฤติภรณ์ เผยกลิ่น
 2. เด็กหญิงมนสิชา ย่างจอหอ
 3. เด็กหญิงพัชญ์ชิสา รดีธนกุล
 1. นางสาวอารดา ป๊อกคำอู๋
 2. นายรัชวรรธน์ บุญสาง
348 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
80.40 อันดับ 10 เหรียญทอง วัดนาพร้าว ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงเมธาวี บุญจันทร์
 2. เด็กหญิงรพิชา อรุณวัฒน์
 3. เด็กหญิงณัฐณิชา นามพร
 1. นายกฤตยศ มณีแสง
 2. นางปิยะรัตน์ ทวี
349 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
92.80 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงรสธร ทิพย์สวัสดิ์
 2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์ คำมูลคร
 3. เด็กหญิงสุรางคนา หาสุข
 1. นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
 2. นางศศิธร ขวัญหลาย
350 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
92.60 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กชายศิวัช นาคคำพันธ์
 2. เด็กชายบุญญพัฒน์ ยิบรัมย์
 3. เด็กหญิงกัลยกร ใจยั่งยืน
 1. นางสาวฬาฬิตา วรรณอุดม
 2. นายศักดา จันทร์พูล
351 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
92.40 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) เมืองพัทยา
 1. เด็กหญิงวิชญาดา เบาบาง
 2. เด็กหญิงเอมิกา กรอบทอง
 3. เด็กหญิงพิชาดา นะรื่นรัมย์
 1. นางสาวพรทิพา ภูเดช
352 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
89.40 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงวิชญาพร บุญปั้น
 2. เด็กชายอิทธิพล บุทศรี
 3. เด็กชายณัฐพร แนวสุข
 1. นางสาวธัญลักษณ์ บุญกอง
 2. นายสุรัตน์ เฉิดวาสนา
353 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
89.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ขำเมือง
 2. เด็กหญิงภุชธิชา มีทรัพย์
 3. เด็กหญิงปณิตา เตชานันท์
 1. นางสาวสุลาวรรณ ดาวล้อม
 2. นายจิรายุส ภูสีฤทธิ์
354 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
85.60 อันดับ 6 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา เกตุงาม
 2. เด็กหญิงนรีกานต์ ธรรมรักษา
 3. เด็กชายอนันดา งามเชย
 1. นางสาวณัฐกฤตา ชาดีกรณ์
 2. นางสาวนัตยา โพธิ์ศรี
355 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
84.00 อันดับ 7 เหรียญทอง บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กชายวิศรุต แก้ววิจิตร
 2. เด็กหญิงธัญจิรา อันภักดี
 3. เด็กหญิงพรณัชชา ทิ้งโคตร์
 1. นางสาวธฐาศิวรินท์ สงวนศักดิ์
 2. นางสาวจงกลณี ศิลปศิริวัฒน์
356 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
83.40 อันดับ 8 เหรียญทอง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กชายอริยศักดิ์ จั่นมา
 2. เด็กชายนฤสรณ์ บัวศรี
 3. เด็กชายรามิน มอญสแก
 1. นางสาวจิราพร โสภากุล
 2. นางสาวศิราณี ทองดอนดู่
357 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
80.80 อันดับ 9 เหรียญทอง บ้านหุบบอน ศรีราชา 2
 1. เด็กชายอนวัฒน์ หมายสุข
 2. เด็กหญิงณริศรา กิ้วภาวัน
 3. เด็กหญิงปิยะพร จินดามัย
 1. นางสาววณิชยา นวลน้อม
 2. นายวรายุทธ บุตรดี
358 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
80.20 อันดับ 10 เหรียญทอง ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กชายภคมน สร้อยศรี
 2. เด็กชายวชิรวิชญ์ ขอนทอง
 3. เด็กหญิงณัฐณิชา กุลเทียน
 1. นางสาวประดับเพชร คงถือหมั่น
 2. นางสาวมยุรี เมฆแสงสี