สรุปเหรียญรางวัลเหรียญเงิน
สพป.ชลบุรี เขต3
ระหว่างวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 ถึง 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566

ลำดับ หมวดหมู่/กิจกรรม คะแนน อันดับ เหรียญ สถานศึกษา กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
79.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน บ้านอำเภอ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงชัญญานุช สุขรัตน์
 2. เด็กหญิงสิรวรรณรัตน์ พิพัฒน์
 3. เด็กหญิงธนัชพร สุนันธรรม
 1. นางศิริพร จิตต์ถนอม
 2. นางสาวณัฐธิดา สุขสุผล
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
77.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน บ้านเนินตอง ศรีราชา 2
 1. เด็กชายภูรินทร์ กระจ่างโพธิ์
 2. เด็กหญิงนัฐธิดา มาปัสสา
 3. เด็กหญิงภัควดี กองพิธี
 1. นางสาวกุลทรี เสือหล้า
 2. นางสาวพรทิพย์ วันวาน
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
75.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงศิรินทรา นามสา
 2. เด็กหญิงสุรภา หลุยพงษ์
 3. เด็กหญิงวริศรา สุทธิโกมินทร์
 1. นางสาวกัลยา บุญคง
 2. นางวรัญญา อิ่มสะอาด
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
73.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) เมืองพัทยา
 1. เด็กหญิงสุพิชญา เซ็งประเสริฐ
 2. เด็กหญิงพิชญาภา แสงลุน
 3. เด็กหญิงแพรพิไล ศรีวิจิตร
 1. นางสาวสุรภา หล่อทอง
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
70.00 อันดับ 12 เหรียญเงิน บ้านรถไฟ โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กหญิงซิลมี สันติศาสนกุล
 2. เด็กหญิงจิดาภา บุญรอด
 3. เด็กหญิงพิชชานันท์ ชายสีอ่อน
 1. นางสาวอามีนะห์ อาลีมีนทร์
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
78.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. นายชนาธิป เดชกล้า
 2. นางสาวชญานันท์ อุไรพงษ์
 3. เด็กหญิงไพรินทร์ แผลงศร
 1. นางณัชชา กองทุ่งมน
 2. นางปิยรัตน์ แย้มแสง
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
76.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน วัดโป่ง บางละมุง 2
 1. 1.ด.ญ.สิริกัญญา สังมีแสง
 2. 2.ด.ญ.ปริญญาภรณ์ วิศรุตพวงเพ็ชร
 3. 3.ด.ญ.ณิชากานต์ เผื่อนผึ้ง
 1. 1.นางสาวฐิติมา อารีย์
 2. 2.นางสาวสุรภา ทองเงิน
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
75.00 อันดับ 12 เหรียญเงิน ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. 1.เด็กชายบริพัตร พิมพา
 2. 2.เด็กหญิงพัชรสุดา อึ่งแดง
 3. 3.เด็กหญิงชลกร หอระคุณ
 1. นางสาวอัจฉราพร เทศศิริ
 2. นางสาวณีรนุช ภูนา
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
73.00 อันดับ 13 เหรียญเงิน บ้านหุบบอน ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงวรัญญา แฝดชัยภูมิ
 2. เด็กหญิงพัชรินทร์ แหวนอาจ
 3. เด็กหญิงสุชาดา แถวโชติ
 1. นางเสาวรินทร์ มงคลทรัพย์
 2. นางวลัยภรณ์ ศรีสวัสดิ์
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
70.00 อันดับ 14 เหรียญเงิน อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. 1. ด.ช.เตวิทย์ ตั้งมั่น
 2. ด.ญ.ธนิษฐา สร้อยคีรี
 3. ด.ญ.ศรัณย์พร บุญครอง
 1. 1.นางสาวนาตยา บีดิลและ
 2. 2. นางสาวคัทยะวรรณ กล้าเชิดสกุล
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0776 | กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ระดับ ม.1-ม.3
78.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงศิรภัสสร บุรีขันธ์
 2. เด็กหญิงอินทิรา สายทอง
 3. เด็กหญิงเก้ากัลยา เรืองฤทธิ์
 4. เด็กหญิงพิมพ์ภาภรณ์ ชวนเชย
 5. เด็กชายธันวา สารีพวง
 1. นางสาวบุศรินทร์ โพธิ์เรือง
 2. นางสาวรุ่งพัตรา หงษ์สวัสดิ์
12 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
78.00 อันดับ 4 เหรียญเงิน เมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) เมืองพัทยา
 1. เด็กชายณัฐภัทร เย็นภูเขา
 1. นางสาวสุภาพร สิงคเสลิต
13 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
70.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน บ้านอำเภอ สัตหีบ 1
 1. เด็กชายพรหมพิสุทธิ์ ทรัพย์สวัสดิ์
 1. นางสาวสุพัตตรา แก้วหอม
14 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
70.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน บ้านบึง บางละมุง 4
 1. เด็กชายอิทธิฤทธิ์ แซ่โง้ว
 1. นางสาวดารากรณ์ สิงห์กระโจม
15 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
76.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กชายยศธนะ กัญจา
 1. นางสาวปราลิสา ออกแมน
16 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
74.00 อันดับ 4 เหรียญเงิน บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กชายนันทนัช ประถมพืช
 1. นายไพรวัลย์ จำปาทอง
17 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
70.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน วัดเขาฉลาก ศรีราชา 5
 1. เด็กชายวีรพล ยางงาม
 1. นางสาวปิยวรรณ มรกต
18 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
72.00 อันดับ 4 เหรียญเงิน บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กชายสุนทร โตประมาณ
 1. นายวัชรพงษ์ ภูผาแพว
19 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
70.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กชายภานุวัฒน์ กล่อมแสงศรี
 1. นางสาวอมรรัตน์ เรืองฉาย
20 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
70.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กชายนวพล แมน
 1. นางสาวปราลิสา ออกแมน
21 คณิตศาสตร์
0772 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
79.00 อันดับ 4 เหรียญเงิน วัดอัมพวัน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงอาลิสา วอน
 2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ คำภา
 3. เด็กชายนิรันดร ยิ้มแย้ม
 1. นางสาวราตรี บุญกระจาย
 2. นางสาวจุฑามาศ ปรีชารัตน์
22 คณิตศาสตร์
0772 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
72.80 อันดับ 5 เหรียญเงิน บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กชายศิรเดช ฉายแสง
 2. เด็กหญิงพชรพรรณ พาดี
 3. เด็กชายปรวรรตน์ แซ่โค้ว
 1. นางสาวสุภาวดี พยัคชน
 2. นางสาวอรุณี จิตพยัค
23 คณิตศาสตร์
0772 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
70.80 อันดับ 6 เหรียญเงิน บ้านขลอด สัตหีบ 2
 1. ด.ญ.ทิพย์ ชาวกัมพูชา
 2. ด.ญ.อัญมณี เกตุเปี่ยม
 3. ด.ญ.นาถินี เฉลิมญาติ
 1. นางสาวชญาภา สุโขรัมย์
 2. นางสาธิยา เบทส์
24 คณิตศาสตร์
0774 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ป.4-ป.6
76.60 อันดับ 5 เหรียญเงิน บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงฉัตรพร เทียนสู
 2. เด็กหญิงวรัญญา ชื่นนอก
 3. เด็กหญิงสโรชา แสงมาศ
 1. นายณัฐปภัสร์ ดาศรี
 2. นายสมพงษ์ แซ่ว้า
25 คณิตศาสตร์
0774 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ป.4-ป.6
75.60 อันดับ 6 เหรียญเงิน บ้านตะเคียนเตี้ย บางละมุง 1
 1. เด็กชายรณชัย ฉิมลอย
 2. เด็กชายอิทธิพัทธ์ ปิ่นขาว
 3. เด็กหญิงณัฎฐกานต์ หินแปง
 1. นางสาวกนิษฐา โพธิ์ไกร
26 คณิตศาสตร์
0774 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ป.4-ป.6
74.00 อันดับ 7 เหรียญเงิน บ้านหุบบอน ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงพีรยา หมายสุข
 2. เด็กหญิงณิรัตน์ศรา กิ้วภาวัน
 3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา ใจดี
 1. นางสาวจุไลพร ธรรมเชียง
 2. นางชัญญ์ญาพัชช์ เนตรวิเชียร
27 คณิตศาสตร์
0774 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ป.4-ป.6
71.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน บ้านชากยายจีน ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงปิ่นมุก ทายะ
 2. เด็กชายธนา วรามิตร
 3. เด็กชายติณภพ เกตุไทย
 1. นางสาวลาวัล สุบิน
 2. นางสาวจิราภา อินทรวัฒนา
28 คณิตศาสตร์
0775 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3
78.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ญ.สุกัญญา โพน
 2. ด.ช.อนพัชญ์ จันทดี
 3. ด.ญ.ชลดา พาลัง
 1. น.ส.ช่อทิพย์ คำอุ่น
 2. น.ส.รัตติยา ทานอก
29 คณิตศาสตร์
0775 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3
76.00 อันดับ 6 เหรียญเงิน วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร แก่นประธูป
 2. เด็กหญิงศิริปภา คงทอง
 3. เด็กหญิงวรัชยา นาคเอี่ยม
 1. นางสาวนันทนา หินสอ
 2. นายวัชรพงษ์ ชูโชติ
30 คณิตศาสตร์
0775 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3
74.00 อันดับ 7 เหรียญเงิน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงอมรา วงศ์ษา
 2. เด็กหญิงกิรติกา สินชัย
 3. เด็กชายพิชชากร ภู่แก้ว
 1. นางสาวทรายทอง พวงไทย
 2. นางสาวอมรรัตน์ เรืองฉาย
31 คณิตศาสตร์
0775 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3
73.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงปณิตา ยุทธศาสตร์
 2. เด็กหญิงชนาภา ลิมป์ประภาคาร
 3. เด็กหญิงกมลทิพย์ จิราษฎร์
 1. นางสาวสุธิชา ณ นครพนม
 2. นางสาวสุภาภรณ์ โพลงเงิน
32 คณิตศาสตร์
0820 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.1-ป.3
74.00 อันดับ 4 เหรียญเงิน บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กชายจักรภัทร โจ้พิมาย
 1. 1.นางสาวกาญจนา จิตกังวัน
33 คณิตศาสตร์
0821 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.4-ป.6
78.36 อันดับ 5 เหรียญเงิน วัดเขาโพธิ์ทอง บางละมุง 3
 1. เด็กชายธนากร ลุงน้อย
 1. นางอมรรัตน์ วิญญา
34 คณิตศาสตร์
0821 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.4-ป.6
74.50 อันดับ 6 เหรียญเงิน บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กหญิงกวินธิดา โภคบุตร
 1. 1.นางสาวกาญจนา จิตกังวัน
35 คณิตศาสตร์
0821 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.4-ป.6
71.90 อันดับ 7 เหรียญเงิน วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กชายทีเด็ด เอกวิญญา
 1. นางสาวพิมพ์ชญา ปรีชาธนเกียรติ์
36 คณิตศาสตร์
0821 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.4-ป.6
70.83 อันดับ 8 เหรียญเงิน บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กชายกิติธาดา ศิริพันธ์ุ
 1. นายพศวัต รุ่งเรือง
37 คณิตศาสตร์
0822 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3
78.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงบุญญาพัชร ปัสสาวะโก
 1. นางสาวจารุวรรณ เตสาแก้ว
38 คณิตศาสตร์
0822 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3
75.50 อันดับ 4 เหรียญเงิน บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กชายวีรภาพ ชัยพินิจ
 1. 1.นางเยาวลักษณ์ วงศ์รินทร์
39 คณิตศาสตร์
0822 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3
70.60 อันดับ 5 เหรียญเงิน ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สัตหีบ 2
 1. นายวันนา แนน
 1. นางสาวสุธิชา ณ นครพนม
40 คณิตศาสตร์
0822 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3
70.30 อันดับ 6 เหรียญเงิน วัดมโนรม ศรีราชา 1
 1. เด็กชายกฤษฎา สุขแปง
 1. นางสาวภัทรานิษฐ์ เฉียบแหลม
41 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
78.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน บ้านหินวง สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงพา -
 2. เด็กหญิงดีชา -
 3. เด็กหญิงนัดดา -
 1. นางสาวอิศราภรณ์ ชะนะบุญ
 2. นางสาวภัทร์ชญาณัท วัฒน์ธนัญญ์เดชา
42 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
77.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายณัฏฐชัย วงศ์ปราณี
 2. เด็กหญิงลลนา สีวันทา
 3. เด็กหญิงณัชชา เขียวอัมพร
 1. นางอุไรภรณ์ ชาดเเดง
 2. นางสาวเวณิกา นาจันทัด
43 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
76.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน เมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ) เมืองพัทยา
 1. เด็กชายกันตภณ พระพิมพ์
 2. เด็กหญิงชุติมน ฆ้องนอก
 3. เด็กหญิงอรดา วิชาดี
 1. นางสาวอรพรรณ เทพสัตรา
44 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
75.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน เลิศปัญญา โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุวรรณโชติ
 2. เด็กหญิงพชรอาภา นันทวิสิทธิ์
 3. เด็กชายธาราภัทร ประพันธ์วงค์
 1. นางสาววชิราภรณ์ วงศ์วิศิษฎ์ชัย
45 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
79.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงพลอยภทร พันธะไชย
 2. เด็กหญิงปูริดานฤภร แพไธสง
 3. เด็กหญิงพลอยปภัสร์ สายสุพรรณ์
 1. นางสาวนิตยา วรรณคำ
 2. นางสาวนิภาภรณ์ โสภาบุญ
46 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
78.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายณัฏฐพัชร์ อภิรัฐภคกุล
 2. เด็กหญิงณัฐฐา เขียวอัมพร
 3. เด็กหญิงธัญชนก ไพรสอน
 1. นางสาวลลิตา โหตะรัตน์
 2. นางสาวอรอนงค์ ศรียาภัย
47 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
77.00 อันดับ 12 เหรียญเงิน อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงนฤพร ทองสี
 2. เด็กหญิงเฌอลิลิณญ์ ชัยวลัญช์โภคิน
 3. เด็กหญิงกมลชนก ขุนอินทร์
 1. นางรุ่งทิพย์ ชินกลาง
 2. นางสาวปาริชาติ เมฆา
48 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
75.00 อันดับ 13 เหรียญเงิน เซนต์ปอลคอนแวนต์ โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิงณิชนันทน์ นาควิลัย
 2. เด็กหญิงสุรภา เรืองฤทธิ์
 3. เด็กหญิงกชการ แดงสมสุขเจริญ
 1. นางสุกัญญา เรืองสม
 2. นางสาวปฐมพร แซ่ล้อ
49 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
74.00 อันดับ 14 เหรียญเงิน เมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) เมืองพัทยา
 1. ด.ญ.ลัลณ์ลลิล เตชะมา
 2. ด.ญ.ปรรณพร บุญทริกรัตน์
 3. ด.ญ.กมลชนก ไชยนาดี
 1. นางรัตนา นพรุจกุล
 2. นางสาวปภาณิณณ์ จอมประโคน
50 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
73.00 อันดับ 15 เหรียญเงิน สาธิตอุดมศึกษา โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. ด.ญ.กนกทิพย์ ปินะถา
 2. ด.ญ.ยองอึน ซง
 3. ด.ญ.จูเลีย แบราร์ดี
 1. นางนิตยา พัฒนา
 2. น.ส.อารียา ปานพรหม
51 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
71.00 อันดับ 16 เหรียญเงิน ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. ด.ญ.ณิชมณม์ คงชู
 2. ด.ญ.สารนิติ์ ขำสุนทร
 3. ด.ญ.ลัลณ์ลลิน ชานวิกาล
 1. ครูศิริรัตน์ พรพระพรหม
 2. ครูอรวรรณ อิสสระวงศ์
52 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
79.00 อันดับ 6 เหรียญเงิน ดาราสมุทร โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กชายจุติเดช อินทรวิชัย
 1. นางสาววณิชนันท์ เศวตสุนทรพันธุ์
53 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
78.00 อันดับ 7 เหรียญเงิน เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. ด.ญ.น้ำเพชร หมื่นชนานันท์
 1. นายธนวัฒน์ ศาลางาม
54 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
76.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน เกล็ดแก้ว สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ ชุมพล
 1. นางสถิต ลาไม้
55 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
74.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงศิริรัตน์ ไชยวงศา
 1. นางสาวรุ่งทิวา ทศรักษา
56 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
73.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงนภัสกร ปัดตาสาโต
 1. นายกมลเพ็ชร แคนติ
57 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
72.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กชายวีรโชติ ข้าวเบา
 1. 1.นางกัญญ์วรา ไชยศรีรัมย์
58 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
71.00 อันดับ 12 เหรียญเงิน บ้านทุ่งกลม บางละมุง 3
 1. เด็กชายชิวานนท์ นาจะหมื่น
 1. นางสาวธีระนุช คล้าย ณ รังษี
59 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
75.60 อันดับ 6 เหรียญเงิน วัดสุกรีย์บุญญาราม บางละมุง 1
 1. ด.ช ภัทรพล เหลาวงษ์
 1. นางสาวชัชญาณิช วีระบรรณ
60 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
74.00 อันดับ 7 เหรียญเงิน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว บางละมุง 2
 1. เด็กชายภัทรพล ชินพะวอ
 1. นางสาวพัชรี บุญธรรม
61 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
70.60 อันดับ 8 เหรียญเงิน บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงเชอรีน่า ไวเมธี
 1. นางสาวปุณร์ญภรส์ พุทธานุรักษ์
62 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
77.60 อันดับ 16 เหรียญเงิน บ้านหุบบอน ศรีราชา 2
 1. เด็กชายนัฐพงษ์ สอสูงเนิน
 1. นางวลัยภรณ์ ศรีสวัสดิ์
63 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
77.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน วัดสุกรีย์บุญญาราม บางละมุง 1
 1. ด.ญ มุกดา จันทร์บุรี
 1. นางสาวชัชญาณิช วีระบรรณ
64 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
74.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงแพรวา มีทรัพย์
 1. นางสาวปุณร์ญภรส์ พุทธานุรักษ์
65 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
73.00 อันดับ 12 เหรียญเงิน บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงณัฐณิชา อ๊อดเดช
 1. นางอัมพร ปลั่งกลาง
66 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
70.00 อันดับ 13 เหรียญเงิน บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงสมฤดี จุ้ยวงศ์
 1. นางสาวกิตติยา ธูปเทียนรัตน์
67 ภาษาต่างประเทศ
0813 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
79.33 อันดับ 5 เหรียญเงิน อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. เด็กชายอาดีบ สุภานิชิ
 2. 2.เด็กหญิงพรนัชชา พานันท์
 1. นางสาวชุติมา เงินบำรุง
 2. นางสาวจินดาพร ดอกแก้ว
68 ภาษาต่างประเทศ
0813 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
75.67 อันดับ 6 เหรียญเงิน วัดตโปทาราม ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงขวัญรตา ถาวรบุญ
 2. เด็กหญิงธันย์ชนก กองพล
 1. นางจิดาภา มงคล
69 ภาษาต่างประเทศ
0813 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
74.33 อันดับ 7 เหรียญเงิน อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์ สว่างงาม
 2. เด็กหญิงพัสวี บุญม่วง
 1. นายณปวร ไชยโคตร
70 ภาษาต่างประเทศ
0813 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
72.33 อันดับ 8 เหรียญเงิน ดาราสมุทร โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิงพิชญาภา เล็กโสภา
 2. เด็กหญิงเกสรา พุ่มนาค
 1. นายพรเทพ แซ่ตี
 2. นางสาวสุภามาศ สุขโสม
71 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
74.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน บ้านรถไฟ โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กชายภควัต ฮารโตโน
 1. Miss.Dustri Puspita Adiningsih
72 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
73.00 อันดับ 4 เหรียญเงิน อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายพชรพล สืบหยิ่ว
 1. นายวสุวัฒน์ แก้วบุตรดี
73 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
70.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน ดาราสมุทร โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กชายธีทัต อินทศร
 1. นางธัญธิญา ขลุ่ยประเสริฐ
74 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
79.00 อันดับ 6 เหรียญเงิน วัดจุกกะเฌอ ศรีราชา 3
 1. เด็กชายณัฐวุฒิ แช่มช้อย
 1. นางสาวภัทรียา สวัสดี
75 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
77.40 อันดับ 7 เหรียญเงิน วัดเขาฉลาก ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงฐิวิพร ช่วยคง
 1. นางสาวพัชราภรณ์ สุพอ
76 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
77.40 อันดับ 7 เหรียญเงิน วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กชายวัชรินทร์ นามวิชา
 1. นางสาววิภาวรรณ หลับรัมย์
77 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
77.20 อันดับ 8 เหรียญเงิน บ้านตะเคียนเตี้ย บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงกชกร โพธิ์ด้วง
 1. นางจันทร์เพ็ญ ชำนาญกุล
78 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
76.60 อันดับ 9 เหรียญเงิน บ้านชากนอก บางละมุง 4
 1. เด็กชายภัทรภณ ลอยบรรดิษฐ
 1. นางสาวสุภาวดี บุญครอง
79 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
73.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กชายนราวิชญ์ สุภา
 1. นางสาวกรกช จันทรังษี
80 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
71.20 อันดับ 11 เหรียญเงิน อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงจิรัชญา อู่แฮ
 1. นางสาวคนึง บวมเอม
81 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
70.20 อันดับ 12 เหรียญเงิน เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายกฤษณะ เครือกล่ำ
 1. นางจิราภา ศาลางาม
82 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
78.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงกมนทรรศน์ เนาว์ศรีสอน
 1. นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร์โท
83 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
78.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน บ้านอำเภอ สัตหีบ 1
 1. เด็กชายอารุ้ง
 1. นางเพชรอำไพ สุขสบาย
84 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
78.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายศตายุ มะลิยศ
 1. นางสาวเพชรไพริน ทองเอี่ยม
85 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
77.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน เกาะสีชัง สพม.
 1. เด็กหญิงณัฐนรี สิงห์สิทธิ์
 1. นางสาวดวงแก้ว โกติรัมย์
86 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
77.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน บ้านรถไฟ โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กหญิงอัสมารา อรุณนพรัตน์
 1. MissJoy Oberio Casiple
87 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
77.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน ปัญญานฤมิต โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. 1 เด็กหญิงอริสรา หินวิเศษ
 1. นางสาวกฤติกา มิกทา
88 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
75.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน เทศบาลบ้านศรีมหาราชา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงชัญญธรณ์ คำยัง
 1. นางสาวพิจิตรา หลินลาโภ
89 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
73.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงศรินยา โตเฟื่อง
 1. นางสาววีรินท์ สุทธิชาติ
90 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
73.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน เทศบาลแหลมฉบัง 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงปวริศา คำภาบุตร
 1. นายจารุกิตติ์ ภิรมย์รักษ์
91 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
79.00 อันดับ 19 เหรียญเงิน เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายกวิน ดุษิตกิตติกุล
 2. เด็กชายชนาเมธ สมจิตร
 1. นายธนวัฒน์ ศาลางาม
 2. นางจิราภา ศาลางาม
92 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
78.00 อันดับ 20 เหรียญเงิน วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ช.ตุลภัทร ราชบุรี
 2. ด.ช.อันโทนีโอ อัษดิณย์ เฟซี่
 1. ครูสุนิสา นิลคำ
 2. ครูณัฐกกฤตา สีทิม
93 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
76.00 อันดับ 21 เหรียญเงิน วัดพิบูลสัณหธรรม ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงอันดาริกา ภักดีกุล
 2. เด็กชายภูมิพัฒน์ รัตนวงษา
 1. นางสาวสิริกาญจน์ มาศรีสุข
 2. นางสาววันวิสา เหล็กเพ็ชร
94 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
75.00 อันดับ 22 เหรียญเงิน วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กชายเมธาวัฒน์ เกตุแก้ว
 2. เด็กชายวรัญญู ปานเนตร
 1. นางภาวิณี ชาน้อย
 2. นางสาวจินต์จุฑา อุ่นทอง
95 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
74.00 อันดับ 23 เหรียญเงิน บ้านตะเคียนเตี้ย บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงธัญนภา เกตุจำรูญ
 2. เด็กชายธนกฤต ตุมผกา
 1. นางสาวสุพิชญา สิงห์ลา
96 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
73.00 อันดับ 24 เหรียญเงิน บ้านบางละมุง บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงวรัชยา น้อยหว้า
 2. เด็กหญิงศศินัดดา มุ่งหาดี
 1. นางรภัสสร จูเลียน่า
 2. นางสาววัชรี พลคำ
97 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
72.00 อันดับ 25 เหรียญเงิน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กชายณัฏฐพล พรหมจันทร์
 2. เด็กชายอัษฎาวุธ เมืองข้องน้อย
 1. นางสาวชนัษฎาภรณ์ ใจแน่น
 2. นางชนันต์พร ศรีสุวรรณ
98 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
70.00 อันดับ 26 เหรียญเงิน วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) ศรีราชา 4
 1. เด็กชายบุระธัช เปรมปรีชา
 2. เด็กหญิงชนิสรา เปรมปรีชา
 1. นายวันเฉลิม สะเทือน
99 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
70.00 อันดับ 26 เหรียญเงิน บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงกา วันนะเรน
 2. เด็กหญิงสริดา สงไพรสน
 1. นางธัญญ์นภัส สุทธิธนวรารมย์
 2. นางสาวสุทธาวัลย์ ผึ่งสอาด
100 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
70.00 อันดับ 26 เหรียญเงิน บ้านระเวิง ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงวรันธร แสงเดช
 2. เด็กหญิงกานติมา แก้วปาน
 1. นางสาวผกากาญจน์ ทวีสุข
 2. นายเอกพล เชิดพานิชย์
101 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
70.00 อันดับ 26 เหรียญเงิน บ้านบึง ศรีราชา 3
 1. เด็กชายนันทพัทธ์ โนนแก้ว
 2. เด็กหญิงอนัญญา สุพรรณสาย
 1. นางวารินทร์ สิงห์ลี
 2. นางสาวพัชรีพร คุณวงค์
102 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
79.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กชายอดิศร ขันแก้ว
 2. เด็กหญิงอภิญญา อรุณเนตร
 1. นายโชคอนันต์ ศรีหะ
103 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
78.00 อันดับ 12 เหรียญเงิน บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กชายธนภัทร เกื้อหนุน
 2. เด็กหญิงภัทรภร รักกลาง
 1. นางสาวจิรภัทร ปิ่นทอง
 2. นางสาวจินตนา เปี่ยมลาภ
104 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
76.00 อันดับ 13 เหรียญเงิน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทับแสง
 2. นางสาวชญานิศ พลอยปฐม
 1. นางสาวจิราวรรณ คนกล้า
 2. นางสาวชลลดา บุตรรอด
105 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
75.00 อันดับ 14 เหรียญเงิน ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กชายสวัสดิ์ อาเมท
 2. เด็กหญิงพัชชา ไกรสินธ์
 1. นางสาวอัจฉราพร เทศศิริ
106 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
74.00 อันดับ 15 เหรียญเงิน วัดโป่ง บางละมุง 2
 1. เด็กชายวีรภัทร พลสวัสดิ์
 2. เด็กหญิงพิชชาภา ชมภูเขียว
 1. นางสาวทิพวรรณ จรรยา
 2. นายอานุภาพ ทิพนนท์
107 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
73.00 อันดับ 16 เหรียญเงิน บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กชายอานัส จันทร์ศรีลา
 2. เด็กหญิงสุวรรณา เกิดทอง
 1. นางสาวเบญจรัตน์ คำเหม็ง
 2. นางสาวรมิดา พาลีขัน
108 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
78.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงศุภนุช แป้นศรีทอง
 1. นางสาวหทัยรัตน์ อยู่สมบูรณ์
109 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
77.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงณปภา มูลน้อย
 1. นางสาวชลณี วงศ์ใหญ่
110 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
76.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน เทศบาลบ้านศรีมหาราชา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงพันเนตร กาญจนวิจิตร
 1. นางสาววรรณพร แก้วซ้อน
111 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
75.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน บ้านรถไฟ โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กหญิงฮาวา กาญจนสมวงศ์
 1. นางสาวฮูดา บุรีเจริญ
112 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
74.00 อันดับ 12 เหรียญเงิน วัดอัมพวัน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงกัลชลิกา บุญคล้าย
 1. นางบูชิตา วังตาล
113 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
73.00 อันดับ 13 เหรียญเงิน บ้านบึง บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงสุจิตา คงสบาย
 1. นางสาวภัคจิรา สุนอุ่น
114 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
70.00 อันดับ 14 เหรียญเงิน เมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) เมืองพัทยา
 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา นาคถั่ว
 1. นางชไมพร กิจจานนท์
115 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
79.00 อันดับ 7 เหรียญเงิน อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายธีรวัฒน์ แจ่มสว่าง
 1. นางสาวอรอนงค์ สุวรรณมะณี
116 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
78.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิง วรัญญา บุญยัง
 1. นางรุจิรา แสงนัยนา
117 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
77.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน สว่างบริบูรณ์วิทยา โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. ด.ญ.ญาณภา กาญจนสมญา
 1. นายสุทธิพงษ์ แซ่หย่ง
118 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
76.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน บ้านห้วยกรุ ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงวดี สมพร
 1. นายธีรพงศ์ พรมเกษา
119 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
75.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน บ้านอำเภอ สัตหีบ 1
 1. เด็กชายฌาณวิชญ์ ฐิตานันท์ธนโชติ
 1. นางณิชากร จุลสวัสดิ์
120 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
74.00 อันดับ 12 เหรียญเงิน บ้านบึง ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงชลธิชา ปุยะติ
 1. นางสาวเกษร พุทธานุ
121 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
78.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงชุติมา ภูเงิน
 1. นางรุจิรา แสงนัยนา
122 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
77.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงอามาลีนา สะอะ
 1. นางสาวมยุรี วงษ์อารี
123 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
75.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ญ.ชลดา​ พลขันธ์
 1. นางสาวอิงค์นภัส อริยธนบูลย์
124 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
73.00 ชนะเลิศ เหรียญเงิน บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงภัทรธิดา แยกยอง
 1. นางสาวปภานัน มณฑาทิพย์
125 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
70.00 อันดับ 4 เหรียญเงิน อนุบาลบ้านเตาถ่าน สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงฐิติมา ทองประเทือง
 1. นางสาวนารีรัตน์ ใจถวิล
126 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
78.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงอัสมา แสงวิมาน
 1. นางสาวมยุรี วงษ์อารี
127 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
76.00 อันดับ 6 เหรียญเงิน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ดีบุญชัย
 1. นางสาวพัชรภรณ์ จันทร์แดง
128 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
76.00 อันดับ 6 เหรียญเงิน ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงจุฑาพร สุขเลิศ
 1. นางนุชนารถ สุดใจ
129 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
74.00 อันดับ 7 เหรียญเงิน บ้านหุบบอน ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงบุณยานุช วานิชโช
 1. นางสาวกนิษฐา ศิริโฉม
130 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
73.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงสาญธาณ อ่อนโสม
 1. นางสาวเอรินทร์ นวเกษร
131 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
70.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กชายวีรภัทร คำเปลว
 1. นายอิสระ ผิวทอง
132 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
70.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. นางสาวหวานใจ มัญยะหงษ์
 1. นายสิทธิเดช ทรัพย์ดี
133 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
79.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงอภิญญา บุดดาวาปี
 2. เด็กหญิงธนกมล ฐานหมั่น
 1. นางสาวรัตนาภรณ์ อินทประสาท
 2. นายวัชรพงษ์ ศรนุวัตร
134 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
79.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ญ.นันทนัช คูศรี
 2. ด.ญ.เกตุศรินทร์ นพพระศรีรัตน์
 1. นางสาวสุภารัตน์ จันทรประทักษ์
 2. นางสาววัชชิราภรณ์ ไข่แก้ว
135 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
79.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน เมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) เมืองพัทยา
 1. ด.ช.ณัฐถานนท์ ปราบพาล
 2. ด.ช.ถามพัฒน์ กัลยาณประพฤทธิ์
 1. นางสุพรรัตน์ หรั่งเจริญ
136 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
77.00 อันดับ 6 เหรียญเงิน เลิศปัญญา โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กชายณัฏฐ์ธนพงค์ นรสาร
 2. เด็กหญิงชนากานต์ ฐิรโฆไท
 1. นางสาวจิราพร เพ็ชรศรี
137 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
77.00 อันดับ 6 เหรียญเงิน บ้านหินวง สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงอภิชญา วรรณงาม
 2. เด็กหญิงสุชาดา สวนไชย
 1. นางสาวเปรมสินี ธนุเมธ
 2. นางสาวอิศราภรณ์ ชะนะบุญ
138 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
76.00 อันดับ 7 เหรียญเงิน เทศบาลบ้านศรีมหาราชา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงนันท์นภัส ธนิตไชยกุล
 2. เด็กชายกัมปนาท เข็มกลัด
 1. นางสาวหนึ่งฤทัย ดวงแก้ว
139 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
75.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงปาณิศรา อภิทัย
 2. เด็กหญิงปานรดา สิงห์ทอง
 1. นางสาวธณัฐฐา บุรผากา
 2. นางสาวศิรภัสสร วงค์ชัย
140 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
75.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน บ้านเนินตอง ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงปาลิตา แหวนวงษ์
 2. เด็กหญิงอัญรินทร์ นิ่มนวล
 1. นางสาวกมลชรัตน์ หมื่นหาวงค์
 2. นางสาวกิ่งแก้ว พันธ์หนอง
141 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
72.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน บ้านบึง ศรีราชา 3
 1. เด็กชายกิตติพงษ์ ใจซื่อ
 2. เด็กหญิงไพรริน ธนาวร
 1. นางวลัยลักษณ์ สิตไทย
 2. นางสาวกชกร สอนสกุล
142 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
78.00 อันดับ 13 เหรียญเงิน บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงวิภาดา ยศสูงเนิน
 2. เด็กหญิงกมลกานต์ ใจกล้า
 1. นางสาวเอรินทร์ นวเกษร
 2. นางสาววิภาวี หอมจันทร์
143 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
76.00 อันดับ 14 เหรียญเงิน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงไอริน เอี่ยมคำ
 2. เด็กหญิงพรรวี สมสายทอง
 1. นายปฏิพล สุวรรณโน
 2. นางสาวรัตนาภรณ์ อินทประสาท
144 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
75.00 อันดับ 15 เหรียญเงิน บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร รันรัตติยา
 2. เด็กชายธนพล เสียงชอบ
 1. นายอาศิรา ไชบุรม
 2. นายอิสระ ผิวทอง
145 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
72.00 อันดับ 16 เหรียญเงิน อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงอฐิติยาวีณ์ วรรณเสน
 2. เด็กหญิงแพรวพิชญ์ชญา ช่วยงาน
 1. นางสาวภัททิยา ภควัฒมานพ
146 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
78.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน บ้านบึง บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา ทองพิลา
 1. นางสาวภัคจิรา สุนอุ่น
147 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
76.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน บ้านพันเสด็จนอก ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงอนัญญา โพธิ์เงิน
 1. นางสาวเบญจมาศ จันหอม
148 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
75.00 อันดับ 12 เหรียญเงิน ปัญญานฤมิต โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. 1เด็กหญิงวรรณดา ทองดาษ
 1. นางสาวรัตนาภรณ์ บึงจันทร์
149 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
74.00 อันดับ 13 เหรียญเงิน บ้านทุ่งกลม บางละมุง 3
 1. เด็กชายนฤภัทร คล้ายวรรณ
 1. ว่าที่ ร.ต.สุวิจักขณ์ หันชัยเนาว์
150 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
73.00 อันดับ 14 เหรียญเงิน วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงกี สุมาวตี
 1. นางสาวกรองทอง พิพิธกุล
151 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
72.00 อันดับ 15 เหรียญเงิน บ้านรถไฟ โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กชายธนกฤต เด็ดดวง
 1. นางสาวภัคจีรา ขันธสอน
152 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
70.00 อันดับ 16 เหรียญเงิน เกาะสีชัง สพม.
 1. เด็กชายวรเทพ คณะฤทธิ์
 1. นายสราวุธ ไชยมูล
153 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
76.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กหญิงคณิศร รอดเขียว
 1. 1.นางสาวสิตาภา ภูพวก
154 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
76.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน บ้านทุ่งละหาน บางละมุง 4
 1. เด็กชายสุชานศักดิ์ ปั้นประสงค์
 1. นางสาวปนิดา ป้องแดง
155 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
74.00 อันดับ 6 เหรียญเงิน ชุมชนวัดหนองค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงบุญญดา ผุยไธสง
 1. นางอมรรัตน์ บุญปั้น
156 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
72.00 อันดับ 7 เหรียญเงิน บ้านบางละมุง บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงกฤตยา คล้ายคลึงดี
 1. นางสาวณัฐวดี ปิ่นวิลัย
157 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
79.00 อันดับ 6 เหรียญเงิน บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กหญิงขวัญจิรา เลิศรุจีศยานนท์
 1. 1.นางสาวแสงฤทัย ปทุมสาย
158 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
77.00 อันดับ 7 เหรียญเงิน วัดโป่ง บางละมุง 2
 1. นางสาวปารัชา หมายชอบ
 1. นางสาววันทนา โพธิ์เกิด
159 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
75.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน วัดมโนรม ศรีราชา 1
 1. เด็กชายศิลปะชัย พละหาด
 1. นางสาวพัชรินทร์ เหลาบัว
160 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
74.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงสุพัตรา แสงประสิทธิ์
 1. นางสาวธณัญภัช กำมะเลศ
161 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
74.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงภัทรดา โปร่งจิต
 1. นางสำอางค์ เมฆพักตร์
162 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
73.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชัยเชิดชู
 1. นายพิชามญชุ์ สูงขาว
163 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
71.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงอริศา เหลาคำภา
 1. นางสาวเอรินทร์ นวเกษร
164 ภาษาไทย
0787 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ป.4-ป.6
78.46 อันดับ 11 เหรียญเงิน บรรณพันธ์ศึกษา โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิง พรพรรณ พลศรี
 2. เด็กหญิง คณิสร ใยสำลี
 1. นายวุฒิชัย พูลเนียม
 2. นางดรุณี ยินดี
165 ภาษาไทย
0787 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ป.4-ป.6
77.58 อันดับ 12 เหรียญเงิน วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กชายวรโชติ จันทะนะ
 2. เด็กหญิงชลนิชา คงราศรี
 1. นางสาวกนิษฐา พืชหมอ
 2. นางสาวณัฏฐา สืบเพ็ง
166 ภาษาไทย
0787 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ป.4-ป.6
75.77 อันดับ 13 เหรียญเงิน เกาะสีชัง สพม.
 1. เด็กหญิงณัฐหทัย ใจมล
 2. เด็กชายอัครวินท์ สืบเชื้อ
 1. นายสราวุธ ไชยมูล
 2. นางสาวดาวิกา ศรีอนุช
167 ภาษาไทย
0787 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ป.4-ป.6
75.56 อันดับ 14 เหรียญเงิน บ้านระเวิง ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงสิริกัญญา สวัสดิ์
 2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ เสาทอง
 1. นางสาวผกากาญจน์ ทวีสุข
 2. นางสาวรุ่งรวี ชุบไธสง
168 ภาษาไทย
0787 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ป.4-ป.6
75.19 อันดับ 15 เหรียญเงิน เมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงพลอยขวัญ จิตรทะยาน
 2. เด็กหญิงอริศราพร อินทรกันหา
 1. นางสาวเบญจวรรณ ยลสิริธัม
 2. นางสาวบุญฑริก สัวรัมย์
169 ภาษาไทย
0788 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3
79.72 อันดับ 10 เหรียญเงิน บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงวริศรา คำมะปะนา
 2. เด็กหญิงณัฐริกา จือเปาะกู่
 1. นางสำอางค์ เมฆพักตร์
 2. นางสาวสุดารัตน์ นะรนรัมย์
170 ภาษาไทย
0788 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3
79.26 อันดับ 11 เหรียญเงิน บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กชายธีรภัทร์ วงษ์สม
 2. 2.เด็กชายปิยะวัฒน์ ค้าขาย
 1. 1.นางสาวสุรีรัตน์ อลุนโน
 2. 2.นางสาวมุกดา การินทร์
171 ภาษาไทย
0788 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3
78.79 อันดับ 12 เหรียญเงิน วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กชายณัฐภูมิ ตราชื่นต้อง
 2. เด็กหญิงจิรภรณ์ ลาดใต้
 1. นางสาวภริตา จันทรวิมล
 2. นายสิทธิเดช ทรัพย์ดี
172 ภาษาไทย
0788 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3
77.09 อันดับ 13 เหรียญเงิน ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงวันดี
 2. เด็กหญิงศรัณ์พร จันคง
 1. นางสาวรุ่งฤดี สมดี
 2. นางสาวนุสรา ซื่อสัตย์
173 ภาษาไทย
0788 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3
76.15 อันดับ 14 เหรียญเงิน วัดสุกรีย์บุญญาราม บางละมุง 1
 1. ด.ญ ทัศนีย์ มิ่งขวัญ
 2. ด.ญ หนึ่งฤทัย แก้วรัก
 1. นางธันย์ณรัช ผัดวงค์
 2. นางสาวปณิดา ประกายเพชร
174 ภาษาไทย
0788 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3
74.77 อันดับ 15 เหรียญเงิน บ้านหุบบอน ศรีราชา 2
 1. เด็กชายปิยะพล จินดามัย
 2. เด็กหญิงประภาศิณี อินอ่อน
 1. นางสาวเกษราภรณ์ มะปะโท
 2. นางสาวกนิษฐา ศิริโฉม
175 ภาษาไทย
0788 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3
74.25 อันดับ 16 เหรียญเงิน บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. นายเจษฏา ไชยพิมพ์
 2. นายวีระวัจน์ มุสิกุล
 1. นางทรายทอง ฤกษ์เปลี่ยน
 2. นางฑิตา อินทขันตี
176 ภาษาไทย
0788 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3
73.63 อันดับ 17 เหรียญเงิน วัดหนองเกตุใหญ่ บางละมุง 1
 1. นางสาวเต็มสิริ ทองเกิด
 2. นางสาวทิพยา ชัยนัด
 1. นางณัฏฐินีนาถ วรภัควลัญช์
 2. นางสาววรอนงค์ สุรำไพ
177 ภาษาไทย
0823 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับ ป.1-ป.3
78.00 อันดับ 6 เหรียญเงิน บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงธนิดา วงศ์ทองดี
 1. นางสาวเกษรา จึงเจริญ
178 ภาษาไทย
0823 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับ ป.1-ป.3
77.00 อันดับ 7 เหรียญเงิน ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. ด.ญ.สุชานนท์ บุญแก้ว
 1. นางสาวกาญจนากร พันธ์เลิศ
179 ภาษาไทย
0823 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับ ป.1-ป.3
77.00 อันดับ 7 เหรียญเงิน บ้านรถไฟ โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์ ทองละมุน
 1. นางสาวฮูดา บุรีเจริญ
180 ภาษาไทย
0837 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.1-ป.3
79.00 อันดับ 12 เหรียญเงิน เลิศปัญญา โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กหญิงปวิชญา ขอนทอง
 1. นางสาวอภิสรา ทองก่อนาค
181 ภาษาไทย
0837 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.1-ป.3
76.00 อันดับ 13 เหรียญเงิน บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองระอา
 1. นางสาวกานดา นาคเจริญสุข
182 ภาษาไทย
0837 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.1-ป.3
74.00 อันดับ 14 เหรียญเงิน เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงฐิตารีย์ คุณาคม
 1. นางสุภาวดี โสภาวรรณ
183 ภาษาไทย
0837 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.1-ป.3
73.00 อันดับ 15 เหรียญเงิน บ้านรถไฟ โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กหญิงซัลซาบีลา การี
 1. นางสาวณัฏยา แก้วสุวรรณ
184 ภาษาไทย
0838 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.4-ป.6
79.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน เซนต์ปอลคอนแวนต์ โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิงกุลิสรา เจริญ
 1. นางสาวพรสุดา วรรณา
185 ภาษาไทย
0839 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3
79.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงบุษราคัม อินทวงศ์
 1. นางสาวพัชราภรณ์ จันทพล
186 ภาษาไทย
0839 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3
77.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงศิริญญา จริยวัฒนสุข
 1. นางสาววิภาวี หอมจันทร์
187 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
78.00 อันดับ 7 เหรียญเงิน อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายธนัตถ์ มืดหาญ
 2. เด็กชายอดิเทพ นาครนราธร
 3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก พึ่งเมือง
 1. นางสาวอมรรัตน์ ขจรเดช
 2. นายมนตรี ศรียาน
188 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
71.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน วัดสุกรีย์บุญญาราม บางละมุง 1
 1. ด.ช นราธิป คลังทอง
 2. ด.ญ พราวประกาย ชัยยา
 3. ด.ญ หทัยกาญจน์ สำราญดี
 1. นางสาวพิตรานรี ปิ่นมณี
 2. นางสาวสุหรรษา พันอินป้อ
189 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
70.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงศศิวิมล พรมโสภา
 2. เด็กหญิงสุภาวดี คิดการดี
 3. เด็กหญิงณัฐธิดา ทองดำ
 1. นางสาวสมฤทัย รัตนพร
 2. นายสิวะ วิโย
190 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
78.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน อนุบาลบ้านเตาถ่าน สัตหีบ 2
 1. เด็กชายณัฐชนน คุณประเสริฐ
 2. เด็กหญิงณัฐนันท์ เชิดเขว้า
 3. เด็กชายคณพศ พิบูลย์
 1. นางสาวสกาวรัตน์ บุญอาษา
 2. นางสาวพัฒนขวัญ วรศิริ
191 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
74.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ช.ณัฐพากย์ ผึ่งสิงห์
 2. ด.ช.นพพร ทองมา
 3. ด.ช.อิทธิพัทธ์ รัตนะสิริศักดิ์
 1. นางสาวรัศมี เพิ่มทรัพย์
 2. นางสาวปวีณา พึ่งพิทยานนท์
192 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
73.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายณฐภัทร ดำริห์
 2. เด็กชายณัฐภาคย์ วิรัชกุล
 3. เด็กชายสพัชญ์นนทน์ จีรธำรงกุล
 1. นางสาวอรนิษา แก้วไกรวรรณ
 2. นางสาววรรณวิภา เพ็งพินิจ
193 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
70.00 อันดับ 12 เหรียญเงิน เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงณพิมพ์ภา คงวารี
 2. เด็กหญิงบุญกณิต โลหากาศ
 3. เด็กหญิงธีรนาถ ผดุงวรรัตน์
 1. นางสาวชลธิรา เล็กเจริญ
 2. นางสาวภัทราภรณ์ ทอนอนันต์
194 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
78.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน พัทธยาอรุโณทัย โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กหญิงธนอัปสร ยะสาวงค์
 2. เด็กหญิงธัญญารัตน์ สัมพันธ์
 3. เด็กหญิงพิชญา มารมย์
 1. นายจิรศักดิ์ ศรไชย
 2. นางสาวนุช พรมพวง
195 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
77.00 อันดับ 6 เหรียญเงิน บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงสุกฤตา แดงสอาด
 2. เด็กหญิงนริศรา เสงี่ยม
 3. เด็กหญิงนรินทิพย์ ธีแก้ว
 1. นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
 2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดารารัตน์ ศรีเผด็จ
196 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
75.00 อันดับ 7 เหรียญเงิน ดาราสมุทร โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิง กัญจน์ธนิยา ภูเจริญ
 2. เด็กหญิง รวิษฎา ไชยแสง
 3. เด็กชาย พงศ์ธาวิน สุขชาติ
 1. นางสาว รัชเนศ กันขุนทศ
 2. นาง เนาวรัตน์ อินทุโศภน
197 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
74.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กชายกีรติ มินเจริญ
 2. เด็กชายสุรเชษฐ์ ปาลิวนิช
 3. เด็กหญิงสุพิชชา แสงศรีบุญเรือง
 1. นางสาวจุรีรัตน์ พิลึก
 2. นางสาวกาญจนา ชมชัย
198 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
73.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน ห้วยใหญ่ บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงจิรประภา ปานศิลา
 2. เด็กหญิงรสิตา ห้วยใหญ่
 3. เด็กหญิงสุธนี ลุงออ
 1. นายปกรณ์พิสิษฐ์ เลิศวิริยกุล
 2. นางสุมาลี วอนเมือง
199 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
70.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ กัณหากรณ์
 2. เด็กหญิงพรพรรณ จารุพงศ์เดชา
 3. เด็กหญิงอชิรญาณ์ ญาณปัญญา
 1. นางสาวภัทราภรณ์ ทอนอนันต์
 2. นางสาวชลธิรา เล็กเจริญ
200 วิทยาศาสตร์
0091 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3
77.00 อันดับ 7 เหรียญเงิน บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงอาทิตยา ทาสีดำ
 2. เด็กหญิงลลิตา เครือคำ
 3. เด็กหญิงสุทธิดา ภูมิลา
 1. นางสาวจิราพร โสภากุล
 2. นางสาวอรทัย นำพา
201 วิทยาศาสตร์
0091 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3
75.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงอภิญญาภรณ์ โฉมเกิด
 2. เด็กหญิงศุภัชญา รังไสว
 3. เด็กหญิงศศิธร สายสงค์
 1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุลัดดา พรหมลิ
 2. นายจักรชัย อินธิเดช
202 วิทยาศาสตร์
0091 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3
73.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. นายวัชรากร บุญลาภ
 2. นายอดิศร แสนทอง
 3. เด็กหญิงอันดา พันดนตรี
 1. นายนิติกร ประเสริฐ
 2. นางสาววรรณี ยูนุช
203 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
79.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน บ้านห้วยไข่เน่า บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงรินรดา ชาญวิทยา
 2. เด็กชายวีรวัฒน์ ทิพย์จำรูญ
 3. เด็กชายมงคล มูลทองชุน
 1. นางสาวกิ่งเพชร สมานทอง
 2. นางสาวชาสุนิตา สุภัครังสี
204 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
77.80 อันดับ 12 เหรียญเงิน ชุมชนวัดหนองค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงกวินธิดา อำไพจิตร
 2. เด็กหญิงศิรินทิพย์ ฮวมรุณ
 3. เด็กหญิงธีรกานต์ ประดาสุข
 1. นางสาวพัชรี ราชดา
 2. นางสาวพัชรินทร์ แก้วอินทร์
205 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
77.40 อันดับ 13 เหรียญเงิน บรรณพันธ์ศึกษา โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กชาย สิรภพ จันทร์เพ็ชร
 2. เด็กหญิง กษมา เปียไพบูลย์
 3. เด็กหญิง ทันทิมา ขมหวาน
 1. น.ส. พรศิริ พรมมหาชัย
 2. น.ส. ฐานะมาตย์ ศรีบุญ
206 วิทยาศาสตร์
0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ป.4-ป.6
73.20 อันดับ 14 เหรียญเงิน บ้านรถไฟ โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ เสืออินทร์
 2. เด็กหญิงกิตติมา สว่างเนตร
 3. เด็กหญิงซาซี ยันวา
 1. นางสาวศุจิกา เต๊ะซัน
207 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
75.20 อันดับ 11 เหรียญเงิน บ้านเขาคันทรง ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงธัญรดา โอนชัยภูมิ
 2. เด็กหญิงณัฐติกาณ์ สร้อยสุข
 3. เด็กหญิงวชิราภรณ์ สวัสดิ์ภักดี
 1. นางสาวกัลญา บุญตา
 2. นายสุริพล พูลสนาม
208 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
73.60 อันดับ 12 เหรียญเงิน บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงธีริศรา งามสม
 2. เด็กหญิงเขมฤดี ศาลางาม
 3. เด็กหญิงนิด ที
 1. นางอุลัย เสมอสุข
 2. นางสาวนิศา ประสารการ