สรุปเหรียญรางวัลเหรียญทองแดง
สพป.ชลบุรี เขต3
ระหว่างวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 ถึง 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566

ลำดับ หมวดหมู่/กิจกรรม คะแนน อันดับ เหรียญ สถานศึกษา กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
69.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง เกาะสีชัง สพม.
 1. เด็กชายกฤษติยานนท์ ทับทิมทอง
 2. เด็กหญิงธันย์ชนก หมื่นศรี
 3. เด็กหญิงณัฐธิดา กล่อมประเสริฐ
 1. นายสราวุธ ไชยมูล
 2. นางสาวสุภาวรรณ ลาเมือง
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
67.00 อันดับ 14 เหรียญทองแดง บรรณพันธ์ศึกษา โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิง พรลภัส พันธ์ุมณฑา
 2. เด็กชาย วริศ ธนสุขเสถียร
 3. เด็กหญิง กัญญ์วรา หิรัญเกตุ
 1. น.ส. สุพรรษา สังข์เครือ
 2. น.ส. ศิริวรรณ พรมศิริ
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
65.00 อันดับ 15 เหรียญทองแดง บ้านทางตรง ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงสุภาวดี รื่นภาคแดน
 2. เด็กหญิงมาลิตา สุย
 3. เด็กหญิงศศินิภา ก๋งใช้
 1. นางสาวเพ็ญอักษร รุจิชัยวิสิฐ
 2. นางชลธิชา ศรีเทพ
4 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
68.00 อันดับ 6 เหรียญทองแดง ศรีสุวิช โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กหญิงปพิชญา ฉิมงาม
 1. นางสาวสุวรี พิมพา
5 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
66.00 อันดับ 7 เหรียญทองแดง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. เด็กชายกุลพิธาน์ กำลังหาญ
 1. นางสาวจินดารัตน์ วิชัยศรี
6 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
66.00 อันดับ 7 เหรียญทองแดง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กชายอภิรักษ์ เนตรวงษ์
 1. นางพัชราวลัย ไวทิรา
7 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
64.00 อันดับ 8 เหรียญทองแดง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กชายปภาวิน ทิพย์หล้า
 1. นางสาวอังคณา ยางน้อย
8 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
64.00 อันดับ 8 เหรียญทองแดง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กชายณนธวรรษ บุญด้วง
 1. นางสาวชิตาพร มงคลพงษ์
9 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
62.00 อันดับ 9 เหรียญทองแดง ดวงมณี โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กชายชยทร เลิศเจริญศิลาภา
 1. นางสาววะรา อินชิต
10 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
60.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ศรีราชา 5
 1. เด็กชายสินสมุทร อธิกะ
 1. นางสาวนัดดา ชนะประโคน
11 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
66.00 อันดับ 6 เหรียญทองแดง บ้านบึง ศรีราชา 3
 1. เด็กชายพงษ์ศพัฒน์ คนตรง
 1. นางสาวจิราภรณ์ มหานาม
12 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
60.00 อันดับ 7 เหรียญทองแดง เกล็ดแก้ว สัตหีบ 1
 1. เด็กชายชนสรณ์ พวกแสน
 1. นางชุรีพร ชลิตพิรัตน์
13 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
66.00 อันดับ 6 เหรียญทองแดง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงนภาภรณ์ จินพละ
 1. นางสาววรรณพา สายสวาท
14 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
66.00 อันดับ 6 เหรียญทองแดง วัดสุกรีย์บุญญาราม บางละมุง 1
 1. ด.ช ธันวา ทันใจ
 1. นางสาวอุรวี ศรีรอง
15 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
64.00 อันดับ 7 เหรียญทองแดง อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงนาลดา แซ่ฮ้อ
 1. นายพีริชัย จรัสกาย
16 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
62.00 อันดับ 8 เหรียญทองแดง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กชายรัตนพล ตรีลด
 1. 1.นางสาวปภาวี ทองทิพย์เนตร
17 คณิตศาสตร์
0772 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
67.00 อันดับ 7 เหรียญทองแดง วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงรัญชิดา จอมคำสิงห์
 2. เด็กหญิงกัญญาพัชร ธัมนุทิส
 3. เด็กหญิงอัยรินทร์ สารธนาภิวัฒน์
 1. นายวันเฉลิม สะเทือน
 2. นางสาวหทัยกานต์ สราญบุรุษ
18 คณิตศาสตร์
0774 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ป.4-ป.6
68.60 อันดับ 9 เหรียญทองแดง ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สัตหีบ 2
 1. เด็กชายอดิเทพ เอโกมล
 2. เด็กชายนฤพน นางาม
 3. เด็กหญิงณัฐณิชา พุฒแย้ม
 1. นางสาวสุธิชา ณ นครพนม
 2. นางสาวรุ่งฤดีรัตน์ สีเขียว
19 คณิตศาสตร์
0774 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ป.4-ป.6
68.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง บ้านห้วยไข่เน่า บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงณัฐณิชา ถาวะโร
 2. เด็กหญิงพรชนก วัฒนธำรงค์
 3. เด็กชายศุภชัย จงรักษ์
 1. นายกฤษฎา ดารากรณ์
 2. นางสาวอรณิชา วงศ์มณีวรรณ
20 คณิตศาสตร์
0775 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3
69.00 อันดับ 9 เหรียญทองแดง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กชายวันชนะ นนทะเสน
 2. เด็กหญิงกัญญาวีร์ นามพงษ์
 3. เด็กหญิงทินมณี ทวีวุฒิ
 1. นางสาวสุภาภรณ์ พรมจักร์
 2. นางสาวจุฑารัตน์ พาดี
21 คณิตศาสตร์
0775 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3
67.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กชายสุทธิภัทร อ่อนบ้านแดง
 2. เด็กหญิงบัณฑิตา พึ่งวัด
 3. เด็กหญิงวรรณใหม่ เข็มกลัดมุกต์
 1. นางสาวอัฐภิญญา บุญเลิศ
 2. นางสาวนิภารัตน์ จานรัมย์
22 คณิตศาสตร์
0775 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3
66.00 อันดับ 11 เหรียญทองแดง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ญ. มนปรียา ต้นไทรทอง
 2. ด.ช. สุริยะ กรีฑา
 3. ด.ญ. ชนาธิป เครือบุญ
 1. นางพรทิพย์ บัวเพชร
 2. นางสาวชลิตา ศรีเมือง
23 คณิตศาสตร์
0820 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.1-ป.3
68.00 อันดับ 5 เหรียญทองแดง บ้านสันติคาม บางละมุง 1
 1. เด็กชายชนสิษฏ์ ตรีกิ่ง
 1. นายพร้อมพงษ์ นันทะแสง
24 คณิตศาสตร์
0820 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.1-ป.3
67.50 อันดับ 6 เหรียญทองแดง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงวรรณรดา มีสวัสดิ์
 1. นางสาวอังคณา ยางน้อย
25 คณิตศาสตร์
0820 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.1-ป.3
67.00 อันดับ 7 เหรียญทองแดง บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กชายศิรากร ประชุมรักษ์
 1. นางสาวปวีณา บัวชูก้าน
26 คณิตศาสตร์
0820 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.1-ป.3
66.00 อันดับ 8 เหรียญทองแดง วัดอัมพวัน ศรีราชา 3
 1. เด็กชายติณณภพ รัตนกุศลรักษา
 1. นางสาวจุฑามาศ ปรีชารัตน์
27 คณิตศาสตร์
0820 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.1-ป.3
63.00 อันดับ 9 เหรียญทองแดง บ้านกม.ห้า สัตหีบ 2
 1. เด็กชายเจตนิภัทธ์ เสาใจ
 1. นางณัตตินา พรหมจันดา
28 คณิตศาสตร์
0821 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.4-ป.6
68.76 อันดับ 9 เหรียญทองแดง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กชายอชิระ
 1. นางสาวดารารัตน์ จันทเขต
29 คณิตศาสตร์
0821 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.4-ป.6
67.50 อันดับ 10 เหรียญทองแดง ดวงมณี โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กชายพิรัชย์ ฤกษ์เกรียงไกร
 1. นางสาวพึ่งพร วงศ์เลิศ
30 คณิตศาสตร์
0821 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.4-ป.6
65.67 อันดับ 11 เหรียญทองแดง บ้านตะเคียนเตี้ย บางละมุง 1
 1. เด็กชายณัฐวุฒิ ลิทธิสอน
 1. นางสาวพรพรรณ สายสุรินทร์
31 คณิตศาสตร์
0821 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.4-ป.6
63.36 อันดับ 12 เหรียญทองแดง บ้านหนองปรือ ศรีราชา 3
 1. เด็กชายเลิศวรรธณ์ บุญหล่อ
 1. นางสาวสุพัตรา จันทร์เกิด
32 คณิตศาสตร์
0821 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.4-ป.6
62.83 อันดับ 13 เหรียญทองแดง เทศบาลแหลมฉบัง 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงพชรมน ยกยิ่ง
 1. นางสาวสุกัญญา เฟื่องแดน
33 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
68.00 อันดับ 12 เหรียญทองแดง วัดอัมพวัน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงศิริกัลญา บริบูรณ์
 2. เด็กหญิงปริยาภัทร ประกอบธรรม
 3. เด็กหญิงเกวลิน สังข์สุวรรณ
 1. นางวณิชยา รอดคลองตัน
 2. นางสาวมัชฌิมา โยธากุล
34 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
67.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงเพ็ญพร อินแบน
 2. เด็กหญิงณิศรา เดนซา
 3. เด็กชายพีรพัฒน์ รักษ์ภักดี
 1. นางสาวชลธิชา สมชิด
 2. นางสาวเพชร ทองเล็ก
35 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
65.00 อันดับ 14 เหรียญทองแดง สาธิตอุดมศึกษา โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. ด.ช.เอลลี่ เจสัน ดัมดัม ออบีอาพลัส
 2. ด.ญ.ซาฟิร่า อนิซิโมว่า
 3. ด.ญ.อลีนา ซาร่า โครซิโอ
 1. นางปานทิพย์ พรหมมา
 2. น.ส.พิชชาพร ยอดเกิด
36 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
63.00 อันดับ 15 เหรียญทองแดง อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงณิชกานต์ แก่นคำ
 2. เด็กหญิงธนิสร วงษ์ยาแดง
 3. เด็กหญิงลภัสนันท์ รักษ์ขันบู่พลอย
 1. นางสาวกาญจนา ชะลูด
 2. นางเพชรบูรณ์ วรรณวงค์
37 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
63.00 อันดับ 15 เหรียญทองแดง เซนต์ปอลคอนแวนต์ โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิงณันท์นภัส วงศ์อะคะ
 2. เด็กหญิงปวริศา กตกุลไพศาล
 3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ตุงคะเสน
 1. นางสาวสุศศิธร ชำนาญธรรม
 2. นางสาวพรสวรรค์ รักมั่น
38 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
68.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง เลิศปัญญา โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กชายนพพิชญะ สีแพร่
 1. นางนรินธิญาภรณ์ การัณยศิลป์
39 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
67.00 อันดับ 14 เหรียญทองแดง อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายเอกอรุณ วิโย
 1. นางสาวอัมพวรรณ ตลับทอง
40 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
64.00 อันดับ 15 เหรียญทองแดง ห้วยใหญ่ บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี คงยัง
 1. นางสาวมนต์นภา สุดโสม
41 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
67.20 อันดับ 9 เหรียญทองแดง วัดโป่ง บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน อ่อมเฉิบ
 1. นางสาวทิพวรรณ จรรยา
42 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
63.20 อันดับ 10 เหรียญทองแดง วัดมโนรม ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงชลดา สังข์ทอง
 1. นางสาวเพชรรัตน์ กะภูทิน
43 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
62.20 อันดับ 11 เหรียญทองแดง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงโซอี้ ยีน ทานส์ลีย์
 1. นางสุวพร พันธุ์ศรี
44 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
61.80 อันดับ 12 เหรียญทองแดง ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงกนกวรรณ เลพล
 1. นางสาวสุภาภรณ์ โพลงเงิน
45 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
60.20 อันดับ 13 เหรียญทองแดง ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงชุติมันต์ เริงพิทักษ์
 1. นางสาวอัจฉราพร เทศศิริ
46 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
67.00 อันดับ 14 เหรียญทองแดง วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์ ฉิมเพ็ชร
 1. นางสาวจินต์จุฑา อุ่นทอง
47 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
65.00 อันดับ 15 เหรียญทองแดง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันทศรี
 1. นางสาวจิรภัทร ปิ่นทอง
48 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
64.00 อันดับ 16 เหรียญทองแดง บ้านเขาคันทรง ศรีราชา 2
 1. นางสาวศศิธร ศรีเจริญ
 1. นางสาวภานุมาศ คงสุวรรณ
49 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
62.00 อันดับ 17 เหรียญทองแดง วัดหนองเกตุใหญ่ บางละมุง 1
 1. นางสาวณัฐวรา บุญยงค์
 1. นางสาววรินทร์กุล เชาว์เภตราพงษ์
50 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
60.00 อันดับ 18 เหรียญทองแดง วัดโป่ง บางละมุง 2
 1. นางสาวกนกพร บุญฤทธิ์
 1. นางสาวทิพวรรณ จรรยา
51 ภาษาต่างประเทศ
0814 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3
61.33 อันดับ 4 เหรียญทองแดง อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายศุภกานต์ คุ้มทัศ
 2. เด็กหญิงเบญจพร เจ๊ะหมัด
 1. นายณปวร ไชยโคตร
52 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
69.00 อันดับ 6 เหรียญทองแดง ชุมชนวัดหนองค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงอริญท์ โรจนบุญญานนท์
 1. นางสุธาสินี หวังดี
53 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
67.00 อันดับ 7 เหรียญทองแดง วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) ศรีราชา 4
 1. เด็กชายภูเบศ ศรีธิคุณ
 1. นางสาวอมลวรรณ ทองที
54 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
66.00 อันดับ 8 เหรียญทองแดง บ้านบึง บางละมุง 4
 1. ด.ช.แมทริกซ์ สทุยเบอร์
 1. นางสาวภัทราพรรณ วรรณประเสริฐ
55 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
65.00 อันดับ 9 เหรียญทองแดง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงโชติกา ชุดทองม้วน
 1. นางธัญญ์นภัส สุทธิธนวรารมย์
56 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
64.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง เมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) เมืองพัทยา
 1. เด็กหญิงฐิติชญาน์ อนันต์โชติสิริ
 1. นางสาวนพมาศ แซ่ลิ้ม
57 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
63.00 อันดับ 11 เหรียญทองแดง บ้านภูไทร บางละมุง 2
 1. เด็กชายปยุต ทองอินทร์
 1. นางสาวรวินันท์ กลมพันธ์
58 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
62.00 อันดับ 12 เหรียญทองแดง วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็๋กชายพรพิพัฒน์ นุสิทธิ์
 1. นางสาวสุรีภรณ์ สมสกุล
59 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
61.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง เทศบาลบ้านศรีมหาราชา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายภูปกรณ์ ปัญญศิริ
 1. นางสาวรุ่งนภา พิมพ์นาค
60 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
61.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง บ้านตะเคียนเตี้ย บางละมุง 1
 1. เด็กชายวีรภัทร เกิดปราง
 1. นางสาวสุพิชญา สิงห์ลา
61 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
60.00 อันดับ 14 เหรียญทองแดง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ญ. มาธวี สำเภา
 1. นางสาวศจีพรรณ เที่ยงบุญ
62 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
66.80 อันดับ 13 เหรียญทองแดง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กชายภุชคินทร์ ศรีเทา
 1. 1.นางสาวนลินี สครรัมย์
63 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
67.00 อันดับ 12 เหรียญทองแดง จุฬเทพบางเสร่ โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กหญิงน้ำเพชร อินธนาม
 1. นางสาวกฤษณา ชมคำ
64 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
69.00 อันดับ 27 เหรียญทองแดง บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กชายสหศวัฒ มาลา
 2. เด็กหญิงวิชญาดา พานน้อย
 1. นางสาวพัทธ์ธีรา เฉวียงหงส์
 2. นางสาวเบญจรัตน์ คำเหม็ง
65 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
68.00 อันดับ 28 เหรียญทองแดง เกาะสีชัง สพม.
 1. เด็กชายนันทชาติ เกรียงกูล
 2. เด็กชายนพรัตน์ แหวนทองคำ
 1. นางสาวสุพร ชมชื่นดี
66 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
67.00 อันดับ 29 เหรียญทองแดง บ้านเขาบายศรี สัตหีบ 2
 1. เด็กชายนิธิฤทธิ์ นามณี
 2. เด็กชายธีรภัทร แก่นจันทร์
 1. นางรัญจวน วงษ์วิพัฒน์
67 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
66.00 อันดับ 30 เหรียญทองแดง บ้านชากนอก บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงกมลวรรณ แสนรัมย์
 2. เด็กชายชูเดช เดรเฮอร์
 1. นายสำเนียง ปีมะนาว
 2. นางสาวสุภาวดี บุญครอง
68 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
65.00 อันดับ 31 เหรียญทองแดง ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงทามมิกา ด้วงนิล
 2. เด็กชายกรวิชช์ เหมืองสาม
 1. นางสาวแพรวประภา ไพพรเรือง
69 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
64.00 อันดับ 32 เหรียญทองแดง เกล็ดแก้ว สัตหีบ 1
 1. เด็กชายเปศล สังกฤษ
 2. เด็กชายกรวุฒิ ศรีนุ่นอินทร์
 1. นางสถิต ลาไม้
 2. นางสาวไข่มุก ตั้งจิตรเจริญ
70 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
68.00 อันดับ 17 เหรียญทองแดง วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงสุภาวดี ยุรยาตร์
 2. เด็กหญิงศิริลักษณ์ สว่างจันทร์
 1. นางสาวจินต์จุฑา อุ่นทอง
 2. นางภาวิณี ชาน้อย
71 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
67.00 อันดับ 18 เหรียญทองแดง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กชายอริยศักดิ์ จั่นมา
 2. เด็กชายรามิน มอญสะแก
 1. นางอัมพร ปลั่งกลาง
 2. สิบเอกเกียรติศักดิ์ พลนำ
72 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
66.00 อันดับ 19 เหรียญทองแดง อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ศรีราชา 5
 1. นายกฤษดา แก้วพันธ์งาม
 2. นายซันที พม่า
 1. นางสาวณัฐธยาน์ อิ่นภา
73 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
65.00 อันดับ 20 เหรียญทองแดง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กชาย วรเวช ช่างไม้
 2. เด็กหญิงสุภาพร สีลุน
 1. นางสาวสุภลักษณ์ รุ่งเรือง
74 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
69.00 อันดับ 15 เหรียญทองแดง บ้านขลอด สัตหีบ 2
 1. ด.ญ.พรลภัส อ่วมสร้อย
 1. นางสาวนภัสวรรณจันทร์ รัศมี
75 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
68.00 อันดับ 16 เหรียญทองแดง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ญ.ไอริณ คงเจริญ
 1. นางเทียนทอง ดุจพายัพ
76 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
65.00 อันดับ 17 เหรียญทองแดง ชุมชนวัดหนองค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงชาลิดา ฟ้อนฟุ้ง
 1. นางสาวกิตติยา สุขกิจ
77 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
64.00 อันดับ 18 เหรียญทองแดง เกาะสีชัง สพม.
 1. เด็กหญิงกานต์วิชญา กว้างขวาง
 1. นางสาวดาวิกา ศรีอนุช
78 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
61.00 อันดับ 19 เหรียญทองแดง จุฬเทพบางเสร่ โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กหญิงณิชากร สิงฆ้อง
 1. นางสาวกรรณิการ์ พรมวงค์
79 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
66.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง เทศบาลแหลมฉบัง 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงปุณณดา ศรีเมือง
 1. นางกันณัฏฐกาญจน์ สุโนภักดิ์
80 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
65.00 อันดับ 14 เหรียญทองแดง บ้านเขาดิน ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงหนึ่งธิดา นิวัตร
 1. นางสุภาวรรณ สิทธิชัย
81 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
64.00 อันดับ 15 เหรียญทองแดง บ้านระเวิง ศรีราชา 2
 1. เด็กชายกิตติธัช นาคกร
 1. นางสาวรุ่งรวี ชุบไธสง
82 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
63.00 อันดับ 16 เหรียญทองแดง เซนต์ปอลคอนแวนต์ โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิงพิมพิชญา อารีราษฎร์
 1. นางจันทนา ภูพานทอง
83 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
62.00 อันดับ 17 เหรียญทองแดง บ้านเขาบายศรี สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงอาภา เกตุดี
 1. นางสาวนริศรา แก้วเชื่อม
84 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
61.00 อันดับ 18 เหรียญทองแดง บ้านมาบฟักทอง บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงธนภรณ์ ทองดี
 1. นางสาววิมลมาศ พรมกุล
85 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
60.00 อันดับ 19 เหรียญทองแดง เทศบาลบ้านศรีมหาราชา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงวีรดา วารุณศาสตร์
 1. นางสาวเสาวลักษณ์ มะยา
86 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
68.00 อันดับ 12 เหรียญทองแดง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา จันทร์ที
 1. นางสาวพัชราภรณ์ จันทพล
87 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
67.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงเอมวิกา ถีระพันธ์
 1. นายปฏิพล สุวรรณโน
88 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
66.00 อันดับ 14 เหรียญทองแดง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงเกตุศิรินทร์ สานารินทร์
 1. นางสาววรวรรณ หงษ์กัน
89 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
65.00 อันดับ 15 เหรียญทองแดง วัดโป่ง บางละมุง 2
 1. เด็กชายณัฐวุฒิ บทขุนทด
 1. นางสาววันทนา โพธิ์เกิด
90 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
64.00 อันดับ 16 เหรียญทองแดง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงปิยะนุช ปรีเปรม
 1. นายสุรัตน์ เฉิดวาสนา
91 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
63.00 อันดับ 17 เหรียญทองแดง อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงธันวรัตน์ กลางอรัญ
 1. นายพิชามญชุ์ สูงขาว
92 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
62.00 อันดับ 18 เหรียญทองแดง บ้านหุบบอน ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงปวฎา บุญรอด
 1. นางสาวเกษราภรณ์ มะปะโท
93 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
61.00 อันดับ 19 เหรียญทองแดง บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงอาทิมา เหง้าพรหมมินทร์
 1. นางศิริลักษณ์ ธนูชาญ
94 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
68.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทองแดง ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงกัลยกร ไทรแก้วดวง
 1. นางสาวรุ่งฤดี สมดี
95 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
67.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงกวา
 1. นางสาววัชรีภรณ์ เทพศรี
96 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
63.00 อันดับ 4 เหรียญทองแดง บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงชนิกานต์ ทาไร
 1. นางทิพย์วรรณ ศักดิ์ณรงค์
97 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
61.00 อันดับ 5 เหรียญทองแดง วัดตโปทาราม ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงนัณทัชพร คล้ายเพ็ชร
 1. นางสาวชลธิชา มนจิ้งหรีด
98 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
61.00 อันดับ 5 เหรียญทองแดง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงรุ้งตะวัน ศรีสุข
 1. นางยุวนิดา  สายธนู
99 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
69.00 อันดับ 5 เหรียญทองแดง อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงมณฑกาญจน์ คำสัตย์
 1. นางสาวอรอนงค์ สุวรรณมะณี
100 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
68.00 อันดับ 6 เหรียญทองแดง วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงธัญชนก อันธิแสน
 1. นางสาวภิรมย์ ภูลายขาว
101 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
66.00 อันดับ 7 เหรียญทองแดง ชุมชนวัดหนองค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงอธิชา ปราบวิลัย
 1. นางสาวสุภาวดี ศรีเรือง
102 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
65.00 อันดับ 8 เหรียญทองแดง เซนต์ปอลคอนแวนต์ โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิงศุทธสินี สิทธิภูมิ
 1. นางสาวพรสุดา วรรณา
103 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
64.00 อันดับ 9 เหรียญทองแดง บ้านบึง ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงดาราธิป นากา
 1. นางสาวกชกร สอนสกุล
104 ภาษาไทย
0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6
60.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง เมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) เมืองพัทยา
 1. เด็กชายจิราธิวัฒน์ แจ้งสวัสดิ์
 1. นางสาวประกายดาว พรหมลิ
105 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
68.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กหญิงฐิติมา เรืองทอง
 1. 1.นางสาวแสงฤทัย ปทุมสาย
106 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
67.00 อันดับ 11 เหรียญทองแดง บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงนิธิกานต์ สอนตน
 1. นายปฏิพล สุวรรณโน
107 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
67.00 อันดับ 11 เหรียญทองแดง วัดโป่ง บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงกนกวรรณ สีเหลือง
 1. นายกวินท์วิรัญจ์ พันธ์ไธสง
108 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
65.00 อันดับ 12 เหรียญทองแดง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงเปรมประภา สุขคล้าย
 1. นางสาววรวรรณ หงษ์กัน
109 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
65.00 อันดับ 12 เหรียญทองแดง บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงพิมรภัทร์ สุวรรณกูล
 1. นางสำอางค์ เมฆพักตร์
110 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
62.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์ รัตนะ
 1. นางสาวฐิติรัตน์ กลิ่นคูณ
111 ภาษาไทย
0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3
60.00 อันดับ 14 เหรียญทองแดง วัดมโนรม ศรีราชา 1
 1. นางสาวรวิภา สุธารัมย์
 1. นางสาวงามศิริ อโรคา
112 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
68.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง บ้านเขาดิน ศรีราชา 4
 1. เด็กชายชัยชาญ ชัยโย
 2. เด็กชายอธิป เหลาพร
 1. นางสุวิภา ฉลาดคิด
 2. นางสุภาวรรณ สิทธิชัย
113 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
68.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง บ้านเขาบายศรี สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงกุญช์ชญา กุลากุล
 2. เด็กชายอนันต์ บัวสี
 1. นางสาวนิภาพร พรมทา
 2. นางสาวนริศรา แก้วเชื่อม
114 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
66.00 อันดับ 11 เหรียญทองแดง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กชายปรัชญากร วงษ์เปี่ยม
 2. เด็กชายมัสกานต์ ปิ่นแก้ว
 1. นางสาวฬาฬิตา วรรณอุดม
 2. นางสาวจิราภรณ์ ทักขินัย
115 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
65.00 อันดับ 12 เหรียญทองแดง บ้านมาบฟักทอง บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงเวธกา ขวัญเอม
 2. เด็กหญิงนภเกตน์ ชื่นชมบุญ
 1. นางสาวสุจิดาภา มิ่งปรีชา
 2. นางสาวจริญญา ระเมาะ
116 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
62.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง วัดเขาฉลาก ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงแก้วกานดา เนียมนามผล
 2. เด็กหญิงรพีภัทร เลิศวัฒนะ
 1. นายธรรมรัตน์ สืบชมภู
 2. นางสาวอชิรญา จันทร
117 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
60.00 อันดับ 14 เหรียญทองแดง เกาะสีชัง สพม.
 1. เด็กชายวายุ กรวดนอก
 2. เด็กชายภัคพล สุขประเสริฐ
 1. นางสาวดาวิกา ศรีอนุช
 2. นายสราวุธ ไชยมูล
118 ภาษาไทย
0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับ ป.4-ป.6
60.00 อันดับ 14 เหรียญทองแดง อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงพรพรรณ รักชาติสกุลไทย
 2. เด็กหญิงกัญญาพัชร เงินโม้
 1. นางสาวธนัญญา โพธิ์สิงห์
119 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
61.00 อันดับ 17 เหรียญทองแดง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กชายปัญญากร สดใส
 2. เด็กชายปรเมศร์ อยู่สบาย
 1. นางสาวฬาฬิตา วรรณอุดม
 2. นางสาวพัชราภรณ์ จันทพล
120 ภาษาไทย
0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3
60.00 อันดับ 18 เหรียญทองแดง วัดหนองเกตุใหญ่ บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงลักขณา ลาดเมือง
 2. เด็กหญิงอำมราพร พานิชย์
 1. นางสุกัญญา พลเยี่ยม
 2. นางสาวศจี ชัยอำนาจ
121 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
69.00 อันดับ 17 เหรียญทองแดง เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายอติคุณ เผื่อให้
 1. นางสุภาวดี โสภาวรรณ
122 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
68.00 อันดับ 18 เหรียญทองแดง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงกนกทิพย์ แตงสุวรรณ
 1. นางสาวศุภิสรา มงคลไชยคำ
123 ภาษาไทย
0759 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3
67.00 อันดับ 19 เหรียญทองแดง วัดอัมพวัน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงพิชญา แจ้งกระจ่าง
 1. นางสาวดวงฤดี ทนทาน
124 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
69.00 อันดับ 8 เหรียญทองแดง บ้านพันเสด็จนอก ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีสวัสดิ์
 1. นางสาวฐรัชญา สรรพศรี
125 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
66.00 อันดับ 9 เหรียญทองแดง เกล็ดแก้ว สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงอริสรา ศรีสมบัติ
 1. นางสาวธารศิรา แพงอก
126 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
65.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง บ้านชากยายจีน ศรีราชา 1
 1. เด็กชายอชิระ อึงสะกาว
 1. นางปาริชาติ ลบศรี
127 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
65.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง จุฬเทพบางเสร่ โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กหญิงณัฐจิรา ชลวานิช
 1. นางสาวจุฑามาศ สิทธิสังกร
128 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
63.00 อันดับ 11 เหรียญทองแดง เกาะสีชัง สพม.
 1. เด็กชายปัญญากร แซ่ตั้น
 1. นางสาวดาวิกา ศรีอนุช
129 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
62.00 อันดับ 12 เหรียญทองแดง บ้านโค้งดารา ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงอัจฉรานันท์ ผมงาม
 1. นางสาวยุพา เปลี่ยนพิทักษ์
130 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
62.00 อันดับ 12 เหรียญทองแดง บ้านรถไฟ โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กชายศุภวิทญ์ เหลืองสมบูรณ์
 1. นางสาวเรวดี เทศงามถ้วน
131 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
61.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง ปัญญานฤมิต โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. 1 เด็กหญิงไปรยา ทับคล้าย
 1. นางสาวขวัญเมือง ภูเด่นผา
132 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
69.00 อันดับ 12 เหรียญทองแดง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กชายพลวัฒน์ พรมวิเศษ
 1. นางสาวภริตา จันทรวิมล
133 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
68.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงพีรดา มะลิงาม
 1. นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีสง
134 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
66.00 อันดับ 14 เหรียญทองแดง เมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) เมืองพัทยา
 1. นางสาวอัณณ์ศยาภรณ์ บุทธิจักร์
 1. นางสาวจริยา รวยสวัสดิ์
135 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
64.00 อันดับ 15 เหรียญทองแดง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงสุทธิญา ม่วงศรี
 1. นางสาวจุฬาลักษณ์ ชวนประเสริฐ
136 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
63.00 อันดับ 16 เหรียญทองแดง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กชายธนชาติ แก่นภักดี
 1. นางสาวทิพวรรณ พร้อมพูน
137 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
61.00 อันดับ 17 เหรียญทองแดง วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงปรียานุช สุภาพ
 1. นางสาวเสาวลักษณ์ สุขเลิศ
138 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
61.00 ชนะเลิศ เหรียญทองแดง ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงพิกุล อกขมาท
 1. นางสาวดาริณี กลิ่นคำหอม
139 ภาษาไทย
0787 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ป.4-ป.6
69.09 อันดับ 16 เหรียญทองแดง บ้านบึง บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงพันพัสสา พิมเสน
 2. เด็กหญิงพรหมพิริยะ สุวรรณหิตาทร
 1. นางสาวกรณิการ์ คนึงหาญ
 2. นางสาวสุดารัตน์ หมอดี
140 ภาษาไทย
0787 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ป.4-ป.6
68.64 อันดับ 17 เหรียญทองแดง สว่างบริบูรณ์วิทยา โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. ด.ช.จักรกฤษณ์ จันทร์เทศ
 2. ด.ญ.พิชชานันท์ ผู้บุญ
 1. นางสาวจริยาพร หันตุลา
141 ภาษาไทย
0787 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ป.4-ป.6
61.49 อันดับ 18 เหรียญทองแดง เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงชิดชนก อินทพงษ์
 2. เด็กหญิงธิดารัตน์ สายแก้ว
 1. นางอัญลิปิการ์ เทียมณัชพลกรัง
 2. นางสาววรัชยา คำกังวาฬ
142 ภาษาไทย
0788 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3
69.50 อันดับ 18 เหรียญทองแดง ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กชายชนกานต์ อุดชุมพิสัย
 2. เด็กชายธีระเศรฐ อยู่เจริญ
 1. นางสาวเจนจิรา จำปาแดง
 2. นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีสง
143 ภาษาไทย
0788 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3
68.53 อันดับ 19 เหรียญทองแดง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงณัฐกมล กาญจนไกร
 2. เด็กหญิงสุภาพิชญ์ แสงทอง
 1. นางสาววรวรรณ หงษ์กัน
 2. นายสุภลักษณ์ หล้าธรรม
144 ภาษาไทย
0823 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับ ป.1-ป.3
62.00 อันดับ 8 เหรียญทองแดง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ญ.ชุติกา อุดมเกษตรรัตน์
 1. นางสาวศิริรัตน์ ผลพูน
145 ภาษาไทย
0823 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับ ป.1-ป.3
61.00 อันดับ 9 เหรียญทองแดง เทศบาลแหลมฉบัง 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงรติกานต์ จิตนาม
 1. นางสาวนัทนวนันท์ ต้นโคง
146 ภาษาไทย
0838 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.4-ป.6
69.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง เกาะสีชัง สพม.
 1. เด็กชายธิติพงศ์ ผามั่น
 1. นายสราวุธ ไชยมูล
147 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
60.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง บ้านเขาคันทรง ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงเวย์ธิตา อบกลิ่น
 2. เด็กหญิงณัฐชนันต์ วิบูลจิตต์
 3. เด็กหญิงชลธิชา เลิศงาม
 1. นางสาวกัลญา บุญตา
 2. นายสุริยพล พูลสนาม
148 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
60.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงสายธาร ศรีวิธรรม
 2. เด็กหญิงนฤมล มาลัย
 3. เด็กหญิงชุติมา สดวัน
 1. นายอิทธิพล ภู่กระจ่าง
 2. นายชาญวุฒิ ภูยาธร
149 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
60.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง วัดตโปทาราม ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงพลอยมณีย์ ศรีมา
 2. เด็กชายชินวุฒิ อรรถสุนทร
 3. เด็กชายศุภกร แซ่จึง
 1. นางสาวปิยนุช อ่อนพุทธา
 2. นางสาวภคมน ทับทิมไทย
150 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
60.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว บางละมุง 2
 1. เด็กชายกฤตภาส พรมคำ
 2. เด็กชายอมรเทพ กิมิพันธ์
 3. เด็กชายกฤษณพล แช่มชื่น
 1. นางสาวพัชราพร สุริยะวงค์
 2. นางสาวแพรไพลิน คชา
151 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
60.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กชายจิรายุทธ แย้มเพียร
 2. เด็กชายพัทรพงษ์ พรหมสามพราน
 3. เด็กชายธีรวัชร คชราช
 1. นางสาวสุลาวรรณ ดาวล้อม
 2. นายวิลัน ใจเผิน
152 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
60.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กชายกัมปนาท ศรีมี
 2. เด็กชายชยานันท์ ซือหมือ
 3. เด็กหญิงอรนลิน ธรรมศรี
 1. นายศักดา จันทร์พูล
 2. นางสาวกมลชนก เบ้าจรรยา
153 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
60.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ช.กฤตพัฒน์ พึ่งน้ำ
 2. ด.ช.เตชินท์ ดีวุดวาด
 3. ด.ช.อนุสรณ์ ทองคำ
 1. นางณัฐชญา ซื่อดี
 2. นางสาวปรารถนา ชาสุรีย์
154 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
60.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงศุภาภร แสนเป็ง
 2. เด็กหญิงเกศรินทิพย์ ธนสิริเมธี
 3. เด็กหญิงฐิติญาภรณ์ หลำพงษ์
 1. นางศศิธร ขวัญหลาย
 2. นางสาวนารี ผามั่น
155 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
60.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กชายธนวัฒน์ ฉลาดธรรม
 2. เด็กชายชัชวาลย์ เกิดปลื้มปิติ
 3. เด็กชายธีระ ศรีพลัง
 1. นางสาวประดับเพชร คงถือหมั่น
 2. นางสาวมยุรี เมฆแสงสี
156 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
60.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงณานิชชา ไตรพารา
 2. เด็กหญิงเพชรดา พุกภูษา
 3. เด็กหญิงภัทรธิดา แรงกสิวิทย์
 1. นางสาวมาเรียม เจ๊ะดามัน
 2. นางสาวธนภร สินสงวน
157 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
60.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กชายธนกร พลสมบัติ
 2. เด็กหญิงอารยา อินทร์ภู่
 3. เด็กชายวิศลย์ ทานะ
 1. นายไพรวัลย์ จำปาทอง
 2. นายธีระวัฒน์ บุญคุณชนก
158 วิทยาศาสตร์
0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
60.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กชายกฤษฎา คุยพร
 2. เด็กชายณัฐพร ขุนพลอย
 3. เด็กชายนนทกร เก้าสี
 1. นางสาวจิณัฐตา ดวงตา
 2. นางสาวชุติมา รอดประทับ
159 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
60.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง บ้านมาบฟักทอง บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา กลิ่นระรื่น
 2. เด็กหญิงเจนจิรา เถาหอม
 3. เด็กชายฐากูร สุดใจ
 1. นางภาวินี สุจำนงค์
 2. นายธารวิชญ์ กิตติสุนทโรภาศ
160 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
60.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ศรีราชา 5
 1. เด็กชายกฤตภาส สถิตเสถียร
 2. เด็กชายธนดล แตงเขียว
 3. เด็กชายสุกลนพัฒน์ คุณสนอง
 1. นางสาวศิรัศม์ ปั้นน้อย
 2. นางสาววรรณวิภา หล่าอุมดม
161 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
60.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงศิริรัญญา ระมั่งทอง
 2. เด็กหญิงณธิดา กิ่งกาหลง
 3. เด็กชายภัทรพล พรมล้วน
 1. นางกิตติยา สอนแสง
 2. นางสาวศิรดา พงษ์วัน
162 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
60.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง เกล็ดแก้ว สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงชุติมา ศิริโสภา
 2. เด็กหญิงพัชรมน โนรีย์
 3. เด็กหญิงนลินทิพย์ ม่วงลอด
 1. นางดาริกา บุญครอง
 2. นายธงชัย นระพิมพ์
163 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
60.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง บ้านระเวิง ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงกานติมา แก้วปาน
 2. เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา ทองลาย
 3. เด็กชายกนกพล พรมไพร
 1. นางสาววิลาวรรณ อุ่นแก้ว
 2. นางสาวสุพัตรา เบ้าทอง
164 วิทยาศาสตร์
0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
60.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง เทศบาลแหลมฉบัง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายศรัณยวิทย์ งานประสิทธิ์
 2. เด็กชายภาคิน มั่นคงการค้าสกุล
 3. เด็กหญิงกนกอร ปลอดประโคน
 1. นางสลิลทิพย์ ชูกลิ่น
 2. นางสาวสุภาวดี ศรีราชบัวผัน
165 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
69.00 อันดับ 11 เหรียญทองแดง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็้กหญิงภัควลัญชญ์ บุญแต้ม
 2. เด็กหญิงกันยกร แสงยี่
 3. เด็กชายปรพล ปึกคม
 1. นางภัครฐา บัวแดง
 2. นางสาวกุลญา พุ่มกาหลง
166 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
67.00 อันดับ 12 เหรียญทองแดง วัดสุกรีย์บุญญาราม บางละมุง 1
 1. ด.ญ พรนภา โปยทอง
 2. ด.ญ สุภลักษณ์ ไขแสง
 3. ด.ญ กัญญนัท เฟือยงาราช
 1. นางสาวพิตรานรี ปิ่นมณี
 2. นางสาวสุหรรษา พันอินป้อ
167 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
66.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง บ้านโค้งดารา ศรีราชา 5
 1. เด็กชายภัทราวุธ แซ่กัง
 2. เด็กหญิงอภิญญา ผมงาม
 3. เด็กชายณัฐนนท์ ภู่อร่าม
 1. นายศักรินทร์ ปีเถาะ
 2. นางสาวภัทรกมล ฤทธาพรม
168 วิทยาศาสตร์
0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6
64.00 อันดับ 14 เหรียญทองแดง วัดนาจอมเทียน สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงนิริศรา แสงสีห์
 2. เด็กหญิงกมลวรรณ ผาวันดี
 3. เด็กชายเอกพล ม่วงคราม
 1. นางรุ่งทิพย์ มีเพ็ชร
 2. นายวรพงศ์ จิวิริยะวัฒน์
169 วิทยาศาสตร์
0091 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3
68.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงยมลพร บุญแก้ว
 2. เด็กหญิงชลธิชา ฉลอง
 3. เด็กหญิงกนกลัดดา สมวรรณ
 1. นายจักรกฤษ ขันเงิน
 2. นางสาววิทิตา อามาตยมนตรี
170 วิทยาศาสตร์
0091 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3
68.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงณิชานันท์ ฉายแสงโฉม
 2. เด็กหญิงเปรียวปราย ศรีสะอาด
 3. เด็กหญิงฐิติรัตน์ แก้วใส
 1. นายธนวรรธน์ ศรีสาเนตร
 2. นางสาวรุจิรดา กรุพิมาย
171 วิทยาศาสตร์
0091 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3
68.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว บางละมุง 2
 1. เด็กชายณฐกร งามพริ้ง
 2. เด็กหญิงสุนิษา เปรมทอง
 3. เด็กหญิงศศิกาญจน์ ตาลสัน
 1. นายวัชรพงษ์ พัฒพิมาย
 2. นางสาวพัชราพร สุริยะวงค์
172 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
69.40 อันดับ 13 เหรียญทองแดง วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กชายพงศกร ชุยเสนา
 2. เด็กชายพงศธร ธนะบริหาร
 3. เด็กหญิงฐานิตา ช่องลม
 1. นางสาวจิณัฐตา ดวงตา
 2. นางสาวกอปรกานต์ จำปางาม
173 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
67.60 อันดับ 14 เหรียญทองแดง วัดหนองเกตุใหญ่ บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงจินตนา อะนะรัมย์
 2. เด็กพิมพกานต์ ใจกล้า
 3. เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วกาญจน์
 1. ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย แก้วกิติ
 2. นางปาริชาติ พุ่มคง
174 วิทยาศาสตร์
0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3
61.60 อันดับ 15 เหรียญทองแดง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ช.เจตนิพัทธ์ ชื่นชม
 2. ด.ช. อลงกรณ์ นะทร
 3. ด.ช.กฤษณะ เสียงอ่อน
 1. ว่าที่ร้อยตรีชนะวงศ์ สาสุนทรา
 2. นางสาวปรารถนา ชาสุรีย์