สรุปเหรียญรางวัลเข้าร่วม
สพป.ชลบุรี เขต3
ระหว่างวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 ถึง 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566

ลำดับ หมวดหมู่/กิจกรรม คะแนน อันดับ เหรียญ สถานศึกษา กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
48.00 อันดับ 14 เข้าร่วม เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงนภสร หมื่นชนานันท์
 1. นายบุณชนะ เกิดความสุข
2 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
48.00 อันดับ 10 เข้าร่วม บ้านเขาหิน ศรีราชา 2
 1. เด็กชายภูเมธ โฉมไธสง
 1. นางสาวปทุมพร เตชหิรัญรัตน์
3 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
48.00 อันดับ 10 เข้าร่วม เมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงณัฐชุดา อรอ่อน
 1. นายถกลรัตน์ สัมมาธนะ
4 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
42.00 อันดับ 11 เข้าร่วม เทศบาลบ้านศรีมหาราชา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายณัฐพร รัตนภาดา
 1. นางสร้อยสุดา สุทธิสา
5 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
36.00 อันดับ 12 เข้าร่วม อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. เด็กชายฐาปณัฐ แก้วพานทอง
 1. นางสาวปัทมาภรณ์ สาลีอาจ
6 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
36.00 อันดับ 12 เข้าร่วม เซนต์ปอลคอนแวนต์ โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิงณัฐธิชา ประมัย
 1. นางสาวเบญจลักษณ์ ภูสามารถ
7 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
34.00 อันดับ 13 เข้าร่วม ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์ แสงคำ
 1. นายสวิตต์ สายเส็น
8 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
30.00 อันดับ 14 เข้าร่วม เทศบาลแหลมฉบัง 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงสุวีณา รามสุวรรณ
 1. นางสาวสายพิณ เพ็ญจันทร์
9 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
46.00 อันดับ 12 เข้าร่วม วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กชายณัฐนันท์ ทองรักษ์
 1. นางสาวจุฑารัตน์ พาดี
10 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
42.00 อันดับ 13 เข้าร่วม ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงธิดารักษ์ คำยอด
 1. นางสาวสุธิชา ณ นครพนม
11 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
42.00 อันดับ 13 เข้าร่วม วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กชายชนกันต์ โรจน์บุญถึง
 1. นางสาวอรอุมา พสุรัตน์
12 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
42.00 อันดับ 13 เข้าร่วม วัดโป่ง บางละมุง 2
 1. 1 ด.ช.จิรภัทร เด่นมณี
 1. 1 นางสาวสาวิตรี จันทรคาต
13 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
40.00 อันดับ 14 เข้าร่วม บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงชนากานต์ ประชาริโก
 1. นางสาวสุวนันท์ บุญมาก
14 คณิตศาสตร์
0820 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.1-ป.3
43.00 อันดับ 10 เข้าร่วม บ้านมาบฟักทอง บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงมีนา จักโนวัน
 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองชัยยะ
15 คณิตศาสตร์
0820 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.1-ป.3
29.80 อันดับ 11 เข้าร่วม บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กชายศุภกิตติ์ สุขล้อม
 1. นางสาวมยุรา ชั้นน้อย
16 คณิตศาสตร์
0822 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3
45.20 อันดับ 13 เข้าร่วม บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กชายธันวา เหงาจิ้น
 1. นายพศวัต รุ่งเรือง
17 คณิตศาสตร์
0822 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3
38.20 อันดับ 14 เข้าร่วม ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงนรีกานต์ จุรี
 1. นายภานุพงษ์ ทาโพธิ์
18 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
48.00 อันดับ 33 เข้าร่วม บ้านพันเสด็จนอก ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงกนกวรรณ ล่ามแขก
 2. เด็กชายเมธาสิทธิ์ ทุมมาโต
 1. นางสาวพิรดา ตุมโฮม
 2. นางสาวศิรภัสสร อุดมชัย
19 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
47.00 อันดับ 10 เข้าร่วม บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กหญิงวรกานต์ กองมณี
 1. 1.นางสาวศรสวรรค์ สำเนียก
20 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
47.00 อันดับ 10 เข้าร่วม ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงมีนา แตงทรัพย์
 1. นางนุชนารถ สุดใจ
21 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
46.00 อันดับ 11 เข้าร่วม วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กชายวงศกร โกมุติ
 1. นางสาวภิรมย์ ภูลายขาว
22 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
46.00 อันดับ 11 เข้าร่วม ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงนาฏรดา คำพิมพ์
 1. นางสาวพัชรภรณ์ จันทร์แดง
23 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
42.00 อันดับ 12 เข้าร่วม บ้านเขาคันทรง ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงจิรัชชา กลิ่นศิริ
 1. นายจักรพล กิจอุดม
24 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
42.00 อันดับ 12 เข้าร่วม อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายชายสุริยะ จำปาพันธ์
 1. นายพิชามญชุ์ สูงขาว
25 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
42.00 อันดับ 12 เข้าร่วม วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์ มะจันทร์
 1. นายสิทธิเดช ทรัพย์ดี
26 ภาษาไทย
0036 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3
40.00 อันดับ 13 เข้าร่วม วัดมโนรม ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงรัชฎาพร แสงทุย
 1. นางสาวงามศิริ อโรคา
27 ภาษาไทย
0760 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6
47.00 อันดับ 16 เข้าร่วม อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงเปาวรีย์รัตน์ อะสุรา
 1. นางสาวภัททิยา ภควัฒมานพ
28 ภาษาไทย
0761 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3
47.00 อันดับ 18 เข้าร่วม บ้านหุบบอน ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงธนัชพร เหมือนวงศ์ธรรม
 1. นางสาวนิดสา ใจตรง
29 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
48.00 อันดับ 6 เข้าร่วม อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ช.กฤตตานนท์ เนียมคนตรง
 1. นายอัครพล รอดดี
30 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
48.00 อันดับ 6 เข้าร่วม เมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) เมืองพัทยา
 1. เด็กหญิงสุรางคนา กัลยา
 1. นางสาวปรียาภรณ์ แก่นเชียงสา
31 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
47.00 อันดับ 7 เข้าร่วม วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงวราภรณ์ แจ้งสว่าง
 1. นางสาวธณัฐฐา บุรผากา
32 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
46.00 อันดับ 8 เข้าร่วม บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กชายธนกร ปิ่นสุวรรณ
 1. นางสาวเอรินทร์ นวเกษร
33 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
43.00 อันดับ 9 เข้าร่วม วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงศิรวรรณ อิ่มขุนทอง
 1. นางสาวฐิติรัตน์ กลิ่นคูณ
34 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
42.00 อันดับ 10 เข้าร่วม วัดหนองเกตุใหญ่ บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงพราวฝัน นนท์จิ๋ว
 1. นางสาวณัฐทรียา สีโสภา
35 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
41.00 อันดับ 11 เข้าร่วม บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. นางสาวสิริกาญ รักกลาง
 1. นายณัฐวุฒิ ปาลี
36 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
40.00 อันดับ 12 เข้าร่วม วัดตโปทาราม ศรีราชา 5
 1. เด็กชายเกียรติภูมิ กาบัว
 1. นางสาวชลธิชา มนจิ้งหรีด
37 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
39.00 อันดับ 13 เข้าร่วม อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงไอศ์สุนันท์ สาตร์เงิน
 1. นายพิชามญชุ์ สูงขาว
38 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
36.00 อันดับ 14 เข้าร่วม บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. เด็กชายนัทพงศ์ บุญจู
 1. 1.นางสาวศรสวรรค์ สำเนียก
39 ภาษาไทย
0764 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3
31.00 อันดับ 15 เข้าร่วม ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงปาริตา บุญยิ่ง
 1. นางสาวพัชรภรณ์ จันทร์แดง
40 ภาษาไทย
0823 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับ ป.1-ป.3
49.00 อันดับ 11 เข้าร่วม บ้านระเวิง ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงปรีชญาน์ ทองลาย
 1. นางสาวรุ่งนภา ชื่นชมยิ่ง
41 ภาษาไทย
0823 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับ ป.1-ป.3
48.00 อันดับ 12 เข้าร่วม วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรีธิทะนันชัย
 1. นางสาวธณัฐฐา บุรผากา
42 ภาษาไทย
0823 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับ ป.1-ป.3
47.00 อันดับ 13 เข้าร่วม เกาะสีชัง สพม.
 1. เด็กหญิงสุพรรณษา ศรีชะรัง
 1. นางสาวสุกัญญา พรหมคุณ
43 ภาษาไทย
0823 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับ ป.1-ป.3
47.00 อันดับ 13 เข้าร่วม บ้านชากนอก บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงเพชรลัดดา บัวแก้ว
 1. นางสาวเยาวนิตย์ สุขประผล
44 ภาษาไทย
0823 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับ ป.1-ป.3
47.00 อันดับ 13 เข้าร่วม บ้านโค้งดารา ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์ สุรารักษ์
 1. นางสาวอัสชาวดี ยอดไธสง
45 ภาษาไทย
0823 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับ ป.1-ป.3
47.00 อันดับ 13 เข้าร่วม อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชนันท์ เพ็งพินิจ
 1. นางสาวชลณี วงศ์ใหญ่
46 ภาษาไทย
0823 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับ ป.1-ป.3
47.00 อันดับ 13 เข้าร่วม ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงรินลดา แก้วธรรมมา
 1. นางสาวเจนจิรา จำปาแดง