สรุปเหรียญรางวัลรวมเหรียญ
สพป.ชลบุรี เขต3
ระหว่างวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 ถึง 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566

ลำดับ หมวดหมู่/กิจกรรม คะแนน อันดับ เหรียญ สถานศึกษา กลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
90.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงขวัญชนก โปทาเมือง
 2. เด็กชายพีรวัส ขุนทอง
 3. เด็่กหญิงชญาธิชา บุญพรม
 1. นางสาวอำไพ พัดทอง
 2. นางสาวเกศรา แสนใจยา
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
88.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงปาณิดา หวานเสนาะ
 2. เด็กหญิงวรรณนิชา จำปาสี
 3. เด็กหญิงนันทิญา เซ็นสุรีย์
 1. นางสาวจริญญา พันธุ์ศิริ
 2. นายพิสิฐภูมิ เคียงสันเทียะ
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
85.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านภูไทร บางละมุง 2
 1. เด็กชายภูฤทธิ์ชญา ชัยนา
 2. เด็กหญิงธันญารัตน วงค์หินกอง
 3. เด็กหญิงสลิลทิพย์ เจริญ
 1. นางสาววันดี แข็งแรง
 2. นายชนาธิป พลอยขาว
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
83.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงสุพิชชา จันตรี
 2. เด็กหญิงกัญญณัท ปรางทอง
 3. เด็กหญิงตะวัน เสมอเหมือน
 1. นางสาวปียานุช สายทอง
 2. นางสาวอรวรรณ โทณผลิน
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
82.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านบึง บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงฐิรญา ทองโสภา
 2. เด็กหญิงฝนทิพย์ จันทร์น้อย
 3. เด็กหญิงณัฏฐิญา ตองอ่อน
 1. นางสาวมัลลิกา แก้ววันทา
 2. นางสาวธินัดดา เสียงล้ำ
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
81.00 อันดับ 6 เหรียญทอง วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชัยดี
 2. เด็กหญิงภัคศยาภา ปัดถาวะโร
 3. เด็กหญิงศรุตา แก้วหิน
 1. นางสาววรรณิภา ดัดถุยาวัด
 2. นางสาวจันทร์จิรา เทวรัตน์
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
80.00 อันดับ 7 เหรียญทอง วัดหนองเกตุใหญ่ บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงทัชญา แย้มขยาย
 2. เด็กหญิงวรินทร นาคข้อนอก
 3. ด.ญ.นวลอนงค์ จันทร์ทรัพย์
 1. นางสุกัญญา พลเยี่ยม
 2. นางสาวศจี ชัยอำนาจ
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
79.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน บ้านอำเภอ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงชัญญานุช สุขรัตน์
 2. เด็กหญิงสิรวรรณรัตน์ พิพัฒน์
 3. เด็กหญิงธนัชพร สุนันธรรม
 1. นางศิริพร จิตต์ถนอม
 2. นางสาวณัฐธิดา สุขสุผล
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
77.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน บ้านเนินตอง ศรีราชา 2
 1. เด็กชายภูรินทร์ กระจ่างโพธิ์
 2. เด็กหญิงนัฐธิดา มาปัสสา
 3. เด็กหญิงภัควดี กองพิธี
 1. นางสาวกุลทรี เสือหล้า
 2. นางสาวพรทิพย์ วันวาน
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
75.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงศิรินทรา นามสา
 2. เด็กหญิงสุรภา หลุยพงษ์
 3. เด็กหญิงวริศรา สุทธิโกมินทร์
 1. นางสาวกัลยา บุญคง
 2. นางวรัญญา อิ่มสะอาด
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
73.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) เมืองพัทยา
 1. เด็กหญิงสุพิชญา เซ็งประเสริฐ
 2. เด็กหญิงพิชญาภา แสงลุน
 3. เด็กหญิงแพรพิไล ศรีวิจิตร
 1. นางสาวสุรภา หล่อทอง
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
70.00 อันดับ 12 เหรียญเงิน บ้านรถไฟ โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กหญิงซิลมี สันติศาสนกุล
 2. เด็กหญิงจิดาภา บุญรอด
 3. เด็กหญิงพิชชานันท์ ชายสีอ่อน
 1. นางสาวอามีนะห์ อาลีมีนทร์
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
69.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง เกาะสีชัง สพม.
 1. เด็กชายกฤษติยานนท์ ทับทิมทอง
 2. เด็กหญิงธันย์ชนก หมื่นศรี
 3. เด็กหญิงณัฐธิดา กล่อมประเสริฐ
 1. นายสราวุธ ไชยมูล
 2. นางสาวสุภาวรรณ ลาเมือง
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
67.00 อันดับ 14 เหรียญทองแดง บรรณพันธ์ศึกษา โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิง พรลภัส พันธ์ุมณฑา
 2. เด็กชาย วริศ ธนสุขเสถียร
 3. เด็กหญิง กัญญ์วรา หิรัญเกตุ
 1. น.ส. สุพรรษา สังข์เครือ
 2. น.ส. ศิริวรรณ พรมศิริ
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-ป.6
65.00 อันดับ 15 เหรียญทองแดง บ้านทางตรง ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงสุภาวดี รื่นภาคแดน
 2. เด็กหญิงมาลิตา สุย
 3. เด็กหญิงศศินิภา ก๋งใช้
 1. นางสาวเพ็ญอักษร รุจิชัยวิสิฐ
 2. นางชลธิชา ศรีเทพ
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
94.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงกันยา อินทรวิเชียร
 2. เด็กหญิงกชกร สุภาษร
 3. เด็กหญิงพัชรี เสือชื่น
 1. นางสาวรุ่งฤดี สมดี
 2. นางสาวนุสรา ซื่อสัตย์
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
92.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงบุษยา กรรณิกา
 2. เด็กหญิงศศิธร แก้วดอนดู่
 3. เด็กหญิงศิริรักษ์ วงษ์ละคร
 1. นางสาวฐิตา ไชยอาษา
 2. นางสาวพรพรรณ ชะม้าย
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ญ. กานต์กัญญา ลำดับวงค์
 2. ด.ญ.กัญญากานต์ ลำดับวงค์
 3. ด.ญ.ออน จัน
 1. นางสาวชุติกาญจน์ สกุลคง
 2. นายสุทัช สินทิพย์
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
90.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. ด.ญ.พุทธมณี เงินโอภาส
 2. ด.ญ.ญาณภา พรหมเพชรงาม
 3. ด.ญ.พิลาวรรณ พนนมพิบูล
 1. นางสาววนาลี สนิทเหลือ
 2. นางสาวสุภัสสร วงค์ศักดิ์
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
88.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงนัดดาวรนุช ทองบุตร
 2. เด็กหญิงพรนัชชา  ขันอาสา
 3. เด็กหญิงชยาภรณ์ ห้วยหงษ์ทอง
 1. นางสาวจริญญา พันธุ์ศิริ
 2. นายพิสิฐภูมิ เคียงสันเทียะ
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
84.00 อันดับ 6 เหรียญทอง บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงเกวลี สำเภาทอง
 2. เด็กหญิงกรชวัล เบ็ญพาด
 3. เด็กหญิงศันศนีย์ สันสะท้าน
 1. นางจงรักษ์ พร้อมบัวป่า
 2. นางสาวธัญลักษณ์ จันทรมาก
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
83.00 อันดับ 7 เหรียญทอง บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงจิราภรณ์ อ่อนละออ
 2. เด็กหญิงเพชรนภา สัพโพ
 3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สมีแจ้ง
 1. นายอิสระ ผิวทอง
 2. นางสาวธฐาศิวรินท์ สงวนศักดิ์
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
82.00 อันดับ 8 เหรียญทอง วัดมโนรม ศรีราชา 1
 1. เด็กชายวุฒิชัย คุนุ
 2. เด็กชายธัชชัย สำลีอ่อน
 3. เด็กหญิงฐายิกา ใจช่วง
 1. นางสาวงามศิริ อโรคา
 2. นางสาวพัชรินทร์ เหลาบัว
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
80.00 อันดับ 9 เหรียญทอง วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงชาลิสา ปั้นเดช
 2. เด็กชายทักษ์ดนัย บานแย้ม
 3. เด็กหญิงอนิษฐ์ชาญา วัชรวิมลมุกข์
 1. นางวริษฐา สิงหเสนี
 2. นางสาวชุติมา รอดประทับ
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
78.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. นายชนาธิป เดชกล้า
 2. นางสาวชญานันท์ อุไรพงษ์
 3. เด็กหญิงไพรินทร์ แผลงศร
 1. นางณัชชา กองทุ่งมน
 2. นางปิยรัตน์ แย้มแสง
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
76.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน วัดโป่ง บางละมุง 2
 1. 1.ด.ญ.สิริกัญญา สังมีแสง
 2. 2.ด.ญ.ปริญญาภรณ์ วิศรุตพวงเพ็ชร
 3. 3.ด.ญ.ณิชากานต์ เผื่อนผึ้ง
 1. 1.นางสาวฐิติมา อารีย์
 2. 2.นางสาวสุรภา ทองเงิน
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
75.00 อันดับ 12 เหรียญเงิน ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. 1.เด็กชายบริพัตร พิมพา
 2. 2.เด็กหญิงพัชรสุดา อึ่งแดง
 3. 3.เด็กหญิงชลกร หอระคุณ
 1. นางสาวอัจฉราพร เทศศิริ
 2. นางสาวณีรนุช ภูนา
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
73.00 อันดับ 13 เหรียญเงิน บ้านหุบบอน ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงวรัญญา แฝดชัยภูมิ
 2. เด็กหญิงพัชรินทร์ แหวนอาจ
 3. เด็กหญิงสุชาดา แถวโชติ
 1. นางเสาวรินทร์ มงคลทรัพย์
 2. นางวลัยภรณ์ ศรีสวัสดิ์
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3
70.00 อันดับ 14 เหรียญเงิน อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. 1. ด.ช.เตวิทย์ ตั้งมั่น
 2. ด.ญ.ธนิษฐา สร้อยคีรี
 3. ด.ญ.ศรัณย์พร บุญครอง
 1. 1.นางสาวนาตยา บีดิลและ
 2. 2. นางสาวคัทยะวรรณ กล้าเชิดสกุล
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0708 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ป.4-ป.6
92.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงนภัส มานุชน
 2. เด็กหญิงนิด ลี
 3. เด็กหญิงอภิชญา สิงห์สมบูรณ์
 1. นางณัชชา กองทุ่งมน
 2. นางสาวหทัยรัตน์ อยู่สมบูรณ์
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0708 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ป.4-ป.6
90.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดจุกกะเฌอ ศรีราชา 3
 1. 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์ ชัยจักร์
 2. 2. เด็กหญิงยิ่งรัก ศักดิ์เจริญชัยกุล
 3. 3. เด็กหญิงณิชาภัทร จันทร์เพ็ง
 1. 1. นางสาวชลิดา หลักเมือง
 2. 2. นางสาวนิภาพร ทองนาม
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0708 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ป.4-ป.6
88.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงปารณัท สืบสน
 2. เด็กชายปุณญพัฒน์ คชสูงเนิน
 3. เด็กชายชินกร ชุนกวง
 1. นายภูริภัทร จรูณฉาย
 2. นายวันเฉลิม สะเทือน
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0708 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ป.4-ป.6
85.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กชายจักรวุฒิ จันเครือเกิด
 2. เด็กหญิงศิริวิภา ประชิม
 3. เด็กหญิงธัญชนก เทพเกษตร
 1. นางสาวดลพัฒน์ วิรัชจิตติวงศ์
 2. นางสาวจันทกานต์ ถนอมแนบ
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0708 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ป.4-ป.6
80.00 อันดับ 5 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ช.กษิตินาถ สายยศ
 2. ด.ญ.ภรนภัส กิจสงวน
 3. ด.ญ.ภัทรพร ทาประสิทธิ์
 1. นางสาวรุ่งนภา จันภักดี
 2. นางสาวทิพวรรณ พร้อมพูน
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0709 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม.1-ม.3
90.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กชายกิตติทัชต์ เขตสถาน
 2. เด็กหญิงสิตานันท์ แหวนเพชร
 3. เด็กหญิงอาลิน่า เอมิเลีย คุทเซียร์
 1. นางณัชชา กองทุ่งมน
 2. นางสาวหทัยรัตน์ อยู่สมบูรณ์
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0709 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม.1-ม.3
85.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด. ญ. จิราภา​ ทะอ่าง
 2. ด.ญ.สุวิสา อาษานอก
 3. ด.ญ.มนัสนันท์ อินทนะ
 1. นางสาวรุ่งนภา จันภักดี
 2. นางสาวอิงค์นภัส อริยธนบูลย์
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0709 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม.1-ม.3
80.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดมโนรม ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงสุรีวรรณ ตันหยงมัด
 2. เด็กหญิงศิรินภา เชื้อสาทุม
 3. เด็กหญิงปาริฉัตร ผลพยุง
 1. นางสาวงามศิริ อโรคา
 2. นางสาวพัชรินทร์ เหลาบัว
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0776 | กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ระดับ ม.1-ม.3
96.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงสุคณธวา ไวยดารี
 2. เด็กหญิงภาณุฎา บุญสวัสดิ์
 3. เด็กหญิงชมพูนุช บัวแก้ว
 4. เด็กหญิงศิรานี ทองสวัสดิ์
 5. เด็กหญิงกวินตา จรูญฉาย
 1. นางยุวนิดา สายธนู
 2. นางสาวธัญลักษณ์ บุญกอง
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0776 | กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ระดับ ม.1-ม.3
78.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงศิรภัสสร บุรีขันธ์
 2. เด็กหญิงอินทิรา สายทอง
 3. เด็กหญิงเก้ากัลยา เรืองฤทธิ์
 4. เด็กหญิงพิมพ์ภาภรณ์ ชวนเชย
 5. เด็กชายธันวา สารีพวง
 1. นางสาวบุศรินทร์ โพธิ์เรือง
 2. นางสาวรุ่งพัตรา หงษ์สวัสดิ์
40 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
92.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กชายอนุโชค สัมมะโย
 1. นายสมพงษ์ แซ่ว้า
41 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
84.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เลิศปัญญา โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กชายอัฒนพภวัช นาคะพุฒ
 1. นางประกาย อุทโท
42 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
82.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. 1 ด.ช.ถิรวัฒน์ รอดเสียงล้ำ
 1. นางสาววนิดา สุดใจ
43 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
78.00 อันดับ 4 เหรียญเงิน เมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) เมืองพัทยา
 1. เด็กชายณัฐภัทร เย็นภูเขา
 1. นางสาวสุภาพร สิงคเสลิต
44 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
70.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน บ้านอำเภอ สัตหีบ 1
 1. เด็กชายพรหมพิสุทธิ์ ทรัพย์สวัสดิ์
 1. นางสาวสุพัตตรา แก้วหอม
45 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
70.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน บ้านบึง บางละมุง 4
 1. เด็กชายอิทธิฤทธิ์ แซ่โง้ว
 1. นางสาวดารากรณ์ สิงห์กระโจม
46 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
68.00 อันดับ 6 เหรียญทองแดง ศรีสุวิช โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กหญิงปพิชญา ฉิมงาม
 1. นางสาวสุวรี พิมพา
47 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
66.00 อันดับ 7 เหรียญทองแดง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. เด็กชายกุลพิธาน์ กำลังหาญ
 1. นางสาวจินดารัตน์ วิชัยศรี
48 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
66.00 อันดับ 7 เหรียญทองแดง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กชายอภิรักษ์ เนตรวงษ์
 1. นางพัชราวลัย ไวทิรา
49 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
64.00 อันดับ 8 เหรียญทองแดง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กชายปภาวิน ทิพย์หล้า
 1. นางสาวอังคณา ยางน้อย
50 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
64.00 อันดับ 8 เหรียญทองแดง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กชายณนธวรรษ บุญด้วง
 1. นางสาวชิตาพร มงคลพงษ์
51 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
62.00 อันดับ 9 เหรียญทองแดง ดวงมณี โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กชายชยทร เลิศเจริญศิลาภา
 1. นางสาววะรา อินชิต
52 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
60.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ศรีราชา 5
 1. เด็กชายสินสมุทร อธิกะ
 1. นางสาวนัดดา ชนะประโคน
53 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
58.00 อันดับ 11 ชมเชย วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กชายชัชรินทร์ ขุนตาล
 1. นางสาวจันทิมา เวชภัณฑ์
54 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
54.00 อันดับ 12 ชมเชย เทศบาลแหลมฉบัง 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายธนภัทร อุทัยนาง
 1. นางสาวเอมอัปสร บุญประดับ
55 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
52.00 อันดับ 13 ชมเชย วัดหนองเกตุใหญ่ บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงเกตุมณี ศรีสมบูรณ์
 1. นางสาวอินทิรา สมาทอง
56 คณิตศาสตร์
0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
48.00 อันดับ 14 เข้าร่วม เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงนภสร หมื่นชนานันท์
 1. นายบุณชนะ เกิดความสุข
57 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
88.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง สว่างบริบูรณ์วิทยา โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. ด.ช.พริษฐ์ ลินจงวัชรกุล
 1. นางสาวกิตตาภา พันเหลา
58 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
86.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) ศรีราชา 4
 1. เด็กชายชานนท์ ดีวุ่น
 1. นางกาญจนาพร ชะอุ่มพันธ์
59 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
76.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กชายยศธนะ กัญจา
 1. นางสาวปราลิสา ออกแมน
60 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
74.00 อันดับ 4 เหรียญเงิน บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กชายนันทนัช ประถมพืช
 1. นายไพรวัลย์ จำปาทอง
61 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
70.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน วัดเขาฉลาก ศรีราชา 5
 1. เด็กชายวีรพล ยางงาม
 1. นางสาวปิยวรรณ มรกต
62 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
66.00 อันดับ 6 เหรียญทองแดง บ้านบึง ศรีราชา 3
 1. เด็กชายพงษ์ศพัฒน์ คนตรง
 1. นางสาวจิราภรณ์ มหานาม
63 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
60.00 อันดับ 7 เหรียญทองแดง เกล็ดแก้ว สัตหีบ 1
 1. เด็กชายชนสรณ์ พวกแสน
 1. นางชุรีพร ชลิตพิรัตน์
64 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
58.00 อันดับ 8 ชมเชย บ้านบึง บางละมุง 4
 1. เด็กชายธีรภัทร์ ฤทธิชัย
 1. นางสาวดารากรณ์ สิงห์กระโจม
65 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
50.00 อันดับ 9 ชมเชย วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กชายรัฐศักดิ์ หนูแดง
 1. นางสาวเมสรี สร้อยมาลี
66 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
50.00 อันดับ 9 ชมเชย วัดสว่างอารมณ์ บางละมุง 2
 1. เด็กชายวิทย์ศรัช หมอยาไทย
 1. นายพีรพงศ์ สายช่อฟ้า
67 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
50.00 อันดับ 9 ชมเชย ชุมชนวัดหนองค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงณิชมน เครือแก้ว
 1. นางสาวจิราภรณ์ สถิตย์กุล
68 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
48.00 อันดับ 10 เข้าร่วม บ้านเขาหิน ศรีราชา 2
 1. เด็กชายภูเมธ โฉมไธสง
 1. นางสาวปทุมพร เตชหิรัญรัตน์
69 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
48.00 อันดับ 10 เข้าร่วม เมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงณัฐชุดา อรอ่อน
 1. นายถกลรัตน์ สัมมาธนะ
70 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
42.00 อันดับ 11 เข้าร่วม เทศบาลบ้านศรีมหาราชา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายณัฐพร รัตนภาดา
 1. นางสร้อยสุดา สุทธิสา
71 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
36.00 อันดับ 12 เข้าร่วม อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. เด็กชายฐาปณัฐ แก้วพานทอง
 1. นางสาวปัทมาภรณ์ สาลีอาจ
72 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
36.00 อันดับ 12 เข้าร่วม เซนต์ปอลคอนแวนต์ โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิงณัฐธิชา ประมัย
 1. นางสาวเบญจลักษณ์ ภูสามารถ
73 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
34.00 อันดับ 13 เข้าร่วม ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์ แสงคำ
 1. นายสวิตต์ สายเส็น
74 คณิตศาสตร์
0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
30.00 อันดับ 14 เข้าร่วม เทศบาลแหลมฉบัง 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงสุวีณา รามสุวรรณ
 1. นางสาวสายพิณ เพ็ญจันทร์
75 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
94.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงชลธิชา นิยมไทย
 1. นายพันธ์ุชัย บุญคุ้ม
76 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
82.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านเขาคันทรง ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงกนกพร พันธ์อุดม
 1. นางสาวชนนิกานต์ มาพระลับ
77 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
80.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) เมืองพัทยา
 1. เด็กชายนฤทธิกร สุวรรณชาติ
 1. นางสาวชนิกา โสภา
78 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
72.00 อันดับ 4 เหรียญเงิน บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กชายสุนทร โตประมาณ
 1. นายวัชรพงษ์ ภูผาแพว
79 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
70.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กชายภานุวัฒน์ กล่อมแสงศรี
 1. นางสาวอมรรัตน์ เรืองฉาย
80 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
70.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กชายนวพล แมน
 1. นางสาวปราลิสา ออกแมน
81 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
66.00 อันดับ 6 เหรียญทองแดง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงนภาภรณ์ จินพละ
 1. นางสาววรรณพา สายสวาท
82 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
66.00 อันดับ 6 เหรียญทองแดง วัดสุกรีย์บุญญาราม บางละมุง 1
 1. ด.ช ธันวา ทันใจ
 1. นางสาวอุรวี ศรีรอง
83 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
64.00 อันดับ 7 เหรียญทองแดง อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงนาลดา แซ่ฮ้อ
 1. นายพีริชัย จรัสกาย
84 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
62.00 อันดับ 8 เหรียญทองแดง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กชายรัตนพล ตรีลด
 1. 1.นางสาวปภาวี ทองทิพย์เนตร
85 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
54.00 อันดับ 9 ชมเชย บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กชายปรมินทร์ เสือสมิง
 1. นางเพ็ญรัตน์ ไชยทิพย์
86 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
54.00 อันดับ 9 ชมเชย วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงรัฐตินันท์ ขุขันธิน
 1. นางสาวช่อทิพย์ คำอุ่น
87 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
54.00 อันดับ 9 ชมเชย อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ช. ศรายุทธ ทองคำดี
 1. นางสาวชลิตา ศรีเมือง
88 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
52.00 อันดับ 10 ชมเชย ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว บางละมุง 2
 1. เด็กชายณัฐกิตติ์ ถาวะโร
 1. นางสาวภูมิรินทร์ ยอดปะนัน
89 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
50.00 อันดับ 11 ชมเชย ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. 1.เด็กชายพิชิต ที่รัก
 1. นางสินทรา กองไชย
90 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
46.00 อันดับ 12 เข้าร่วม วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กชายณัฐนันท์ ทองรักษ์
 1. นางสาวจุฑารัตน์ พาดี
91 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
42.00 อันดับ 13 เข้าร่วม ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงธิดารักษ์ คำยอด
 1. นางสาวสุธิชา ณ นครพนม
92 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
42.00 อันดับ 13 เข้าร่วม วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กชายชนกันต์ โรจน์บุญถึง
 1. นางสาวอรอุมา พสุรัตน์
93 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
42.00 อันดับ 13 เข้าร่วม วัดโป่ง บางละมุง 2
 1. 1 ด.ช.จิรภัทร เด่นมณี
 1. 1 นางสาวสาวิตรี จันทรคาต
94 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
40.00 อันดับ 14 เข้าร่วม บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงชนากานต์ ประชาริโก
 1. นางสาวสุวนันท์ บุญมาก
95 คณิตศาสตร์
0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3
- วัดหนองเกตุใหญ่ บางละมุง 1
 1. นางสาววันวิสา กัณหา
 1. นางสาวฉัตรเกล้า เพ็งภาค
96 คณิตศาสตร์
0772 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
88.60 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดเวฬุวนาราม บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงสุนิชา รักความสุข
 2. เด็กหญิงกัญญาภรณ์ วรสาร
 3. เด็กชายสิรธีร์ โพธิ์ดี
 1. นางสาวจิตติมา วรนุช
 2. นางสาวณัฐวิภา ลิ่มนิจโพธิขำกุล
97 คณิตศาสตร์
0772 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
84.80 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กชายไกรกิติ จ่าพลี
 2. เด็กหญิงสุมินตรา แสนบุตรดี
 3. เด็กหญิงปวีณ์สุดา ตอบกลาง
 1. นายทิวา อ่อนภูมี
 2. นางสาวภานุชนารถ ทวีชาติ
98 คณิตศาสตร์
0772 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
81.40 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงเลียงเชง ลีเฮง
 2. เด็กชายวศิน คุตชิตา
 3. เด็กชายพงศกร ชันศรี
 1. นางสาวจันทิมา เวชภัณฑ์
 2. นายปรีชา ขอกรดสำโรง
99 คณิตศาสตร์
0772 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
81.40 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กชายณัฐพล อุ่นชู
 2. เด็กชายธาราเทพ หมั่นจิต
 3. เด็กหญิงนัฐกานต์ ชมเพ็ญ
 1. นางอรชร สิงห์ทอง
 2. นางสาวจารุวรรณ เตสาแก้ว
100 คณิตศาสตร์
0772 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
79.00 อันดับ 4 เหรียญเงิน วัดอัมพวัน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงอาลิสา วอน
 2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ คำภา
 3. เด็กชายนิรันดร ยิ้มแย้ม
 1. นางสาวราตรี บุญกระจาย
 2. นางสาวจุฑามาศ ปรีชารัตน์
101 คณิตศาสตร์
0772 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
72.80 อันดับ 5 เหรียญเงิน บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กชายศิรเดช ฉายแสง
 2. เด็กหญิงพชรพรรณ พาดี
 3. เด็กชายปรวรรตน์ แซ่โค้ว
 1. นางสาวสุภาวดี พยัคชน
 2. นางสาวอรุณี จิตพยัค
102 คณิตศาสตร์
0772 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
70.80 อันดับ 6 เหรียญเงิน บ้านขลอด สัตหีบ 2
 1. ด.ญ.ทิพย์ ชาวกัมพูชา
 2. ด.ญ.อัญมณี เกตุเปี่ยม
 3. ด.ญ.นาถินี เฉลิมญาติ
 1. นางสาวชญาภา สุโขรัมย์
 2. นางสาธิยา เบทส์
103 คณิตศาสตร์
0772 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
67.00 อันดับ 7 เหรียญทองแดง วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงรัญชิดา จอมคำสิงห์
 2. เด็กหญิงกัญญาพัชร ธัมนุทิส
 3. เด็กหญิงอัยรินทร์ สารธนาภิวัฒน์
 1. นายวันเฉลิม สะเทือน
 2. นางสาวหทัยกานต์ สราญบุรุษ
104 คณิตศาสตร์
0773 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
87.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กชายเพชรรัตน เส้นตรง
 2. เด็กหญิงไปรยา ช่างทอง
 3. เด็กชายวรัญญู กุรัดนาม
 1. นายเอกภาพ อภัยจิตร
 2. นางอารี บีดิลและ
105 คณิตศาสตร์
0773 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
85.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. นางสาว รัญชิดา เกตดี
 2. นางสาว ชนิดาภา ก้านท้าว
 3. เด็กชายดุสิต แจ่มใส
 1. น.ส.ไพรวรรณ ม้าแก้ว
 2. นายจุลจักรพงษ์ ไชยศรี
106 คณิตศาสตร์
0773 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
83.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กชายอานนท์ อบเชย
 2. เด็กหญิงธัญญารัตน์ โพธิ
 3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เครื่องจันทร์
 1. นางสาวทรายทอง พวงไทย
 2. นางสาวอมรรัตน์ เรืองฉาย
107 คณิตศาสตร์
0773 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
81.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงจัสมิน โมกัว
 2. เด็กหญิงต้นน้ำ วชิรวิทย์
 3. เด็กชายวรากรณ์ บุญผดุง
 1. นางสาวกมลรัตน์ พลเยี่ยม
 2. นายณัฐวัฒน์ สัตย์สม
108 คณิตศาสตร์
0773 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
80.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์ สุวรรณพิทักษ์
 2. เด็กชายวิภู ลุงห่าน
 3. เด็กชายภานุวัฒน์ ขัดทรายขาว
 1. นางสาวไหมแพร คงประพันธ์
 2. นางสาวสุฎารัช ฤทธิ์นุช
109 คณิตศาสตร์
0774 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ป.4-ป.6
85.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงธณัฏฐภร โตงาม
 2. เด็กชายพีรวิชญ์ กะรัตน์
 3. เด็กชายปัญญากร แก้วงาม
 1. นางสาวฟ้าอังคณา ฉายลักษณ์
 2. นางสาววันรพี บุญเชิด
110 คณิตศาสตร์
0774 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ป.4-ป.6
84.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ห้วยใหญ่ บางละมุง 4
 1. ด.ช. ณัฐศักดิ์ ห้วยใหญ่
 2. ด.ญ. วรรณพร หอมอ่อน
 3. ด.ญ. ชุติกานต์ ชัยสงคราม
 1. นางนุชชารี อุ่นอบ
 2. นางสาวกัญจน์ลลิณญ์ ภูมีสวย
111 คณิตศาสตร์
0774 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ป.4-ป.6
83.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงนริศรา อินธิเดช
 2. เด็กหญิงแทนกมล ภู่เรือน
 3. เด็กหญิงพิมพ์ดารา ว่องวณิชพันธุ์
 1. นางสาวอุมาพร เกษมสุข
 2. นางสาวภิชญาพร สายบุตร
112 คณิตศาสตร์
0774 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ป.4-ป.6
82.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงโชติกา มะลิซ้อน
 2. เด็กหญิงอนรรควี พันธ์ชัยศรี
 3. เด็กหญิงพรรษา ปัญญาวงศ์
 1. นายเอกภาพ อภัยจิตร
 2. นางสาวสุกัญญา สมัญญา
113 คณิตศาสตร์
0774 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ป.4-ป.6
76.60 อันดับ 5 เหรียญเงิน บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงฉัตรพร เทียนสู
 2. เด็กหญิงวรัญญา ชื่นนอก
 3. เด็กหญิงสโรชา แสงมาศ
 1. นายณัฐปภัสร์ ดาศรี
 2. นายสมพงษ์ แซ่ว้า
114 คณิตศาสตร์
0774 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ป.4-ป.6
75.60 อันดับ 6 เหรียญเงิน บ้านตะเคียนเตี้ย บางละมุง 1
 1. เด็กชายรณชัย ฉิมลอย
 2. เด็กชายอิทธิพัทธ์ ปิ่นขาว
 3. เด็กหญิงณัฎฐกานต์ หินแปง
 1. นางสาวกนิษฐา โพธิ์ไกร
115 คณิตศาสตร์
0774 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ป.4-ป.6
74.00 อันดับ 7 เหรียญเงิน บ้านหุบบอน ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงพีรยา หมายสุข
 2. เด็กหญิงณิรัตน์ศรา กิ้วภาวัน
 3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา ใจดี
 1. นางสาวจุไลพร ธรรมเชียง
 2. นางชัญญ์ญาพัชช์ เนตรวิเชียร
116 คณิตศาสตร์
0774 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ป.4-ป.6
71.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน บ้านชากยายจีน ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงปิ่นมุก ทายะ
 2. เด็กชายธนา วรามิตร
 3. เด็กชายติณภพ เกตุไทย
 1. นางสาวลาวัล สุบิน
 2. นางสาวจิราภา อินทรวัฒนา
117 คณิตศาสตร์
0774 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ป.4-ป.6
68.60 อันดับ 9 เหรียญทองแดง ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สัตหีบ 2
 1. เด็กชายอดิเทพ เอโกมล
 2. เด็กชายนฤพน นางาม
 3. เด็กหญิงณัฐณิชา พุฒแย้ม
 1. นางสาวสุธิชา ณ นครพนม
 2. นางสาวรุ่งฤดีรัตน์ สีเขียว
118 คณิตศาสตร์
0774 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ป.4-ป.6
68.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง บ้านห้วยไข่เน่า บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงณัฐณิชา ถาวะโร
 2. เด็กหญิงพรชนก วัฒนธำรงค์
 3. เด็กชายศุภชัย จงรักษ์
 1. นายกฤษฎา ดารากรณ์
 2. นางสาวอรณิชา วงศ์มณีวรรณ
119 คณิตศาสตร์
0775 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3
87.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กชายกล้าณรงค์ กุลชรชลัง
 2. เด็กหญิงสุพัตรา เบ้าไธสง
 3. เด็กหญิงวรรณวิษา กิมสุวรรณ
 1. นายวัชรพงษ์ ภูผาแพว
 2. นางพนิดา ทองวิเศษ
120 คณิตศาสตร์
0775 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3
85.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงอรณิชา แสงนุ่มพงษ์
 2. เด็กหญิงเรมิกา มุสิกุล
 3. เด็กชายณัฐชนน แก้วเกือบ
 1. นายปัฐวิกรณ์ โสดา
 2. นางเณศรา จิตรพวน
121 คณิตศาสตร์
0775 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3
82.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. เด็กชายณัฐพงศ์ ปริพล
 2. เด็กหญิงขวัญเนตร บุญปก
 3. เด็กหญิงจตุพร วงค์พลอย
 1. นางสาวปภาวี ทองทิพย์เนตร
 2. นางสาวศุภลักษณ์ เหลือกลาง
122 คณิตศาสตร์
0775 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3
81.00 อันดับ 4 เหรียญทอง เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) เมืองพัทยา
 1. เด็กหญิงทิพย์วาว่าน ลายุกต์
 2. เด็กชายธิติกร วัดแผ่นลำ
 3. เด็กชายชาญณรงค์ สมบุญยิ่ง
 1. นางสาวสุวรรณภา สุดาทิพย์
 2. นางสาวธัญณิชา อุปะทะ
123 คณิตศาสตร์
0775 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3
78.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ญ.สุกัญญา โพน
 2. ด.ช.อนพัชญ์ จันทดี
 3. ด.ญ.ชลดา พาลัง
 1. น.ส.ช่อทิพย์ คำอุ่น
 2. น.ส.รัตติยา ทานอก
124 คณิตศาสตร์
0775 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3
76.00 อันดับ 6 เหรียญเงิน วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร แก่นประธูป
 2. เด็กหญิงศิริปภา คงทอง
 3. เด็กหญิงวรัชยา นาคเอี่ยม
 1. นางสาวนันทนา หินสอ
 2. นายวัชรพงษ์ ชูโชติ
125 คณิตศาสตร์
0775 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3
74.00 อันดับ 7 เหรียญเงิน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงอมรา วงศ์ษา
 2. เด็กหญิงกิรติกา สินชัย
 3. เด็กชายพิชชากร ภู่แก้ว
 1. นางสาวทรายทอง พวงไทย
 2. นางสาวอมรรัตน์ เรืองฉาย
126 คณิตศาสตร์
0775 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3
73.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงปณิตา ยุทธศาสตร์
 2. เด็กหญิงชนาภา ลิมป์ประภาคาร
 3. เด็กหญิงกมลทิพย์ จิราษฎร์
 1. นางสาวสุธิชา ณ นครพนม
 2. นางสาวสุภาภรณ์ โพลงเงิน
127 คณิตศาสตร์
0775 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3
69.00 อันดับ 9 เหรียญทองแดง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กชายวันชนะ นนทะเสน
 2. เด็กหญิงกัญญาวีร์ นามพงษ์
 3. เด็กหญิงทินมณี ทวีวุฒิ
 1. นางสาวสุภาภรณ์ พรมจักร์
 2. นางสาวจุฑารัตน์ พาดี
128 คณิตศาสตร์
0775 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3
67.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กชายสุทธิภัทร อ่อนบ้านแดง
 2. เด็กหญิงบัณฑิตา พึ่งวัด
 3. เด็กหญิงวรรณใหม่ เข็มกลัดมุกต์
 1. นางสาวอัฐภิญญา บุญเลิศ
 2. นางสาวนิภารัตน์ จานรัมย์
129 คณิตศาสตร์
0775 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3
66.00 อันดับ 11 เหรียญทองแดง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ญ. มนปรียา ต้นไทรทอง
 2. ด.ช. สุริยะ กรีฑา
 3. ด.ญ. ชนาธิป เครือบุญ
 1. นางพรทิพย์ บัวเพชร
 2. นางสาวชลิตา ศรีเมือง
130 คณิตศาสตร์
0820 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.1-ป.3
95.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง เกล็ดแก้ว สัตหีบ 1
 1. เด็กชายศุภวิชญ์ อาจหาญ
 1. นางชุรีพร ชลิตพิรัตน์
131 คณิตศาสตร์
0820 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.1-ป.3
88.80 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงปภาวรินท์ แสนราษฎร์
 1. นางสาวไพรวรรณ ม้าแก้ว
132 คณิตศาสตร์
0820 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.1-ป.3
81.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กชายวุฒิภัทร ปัดชากาว
 1. นางเบญจมาศ กะรัตน์
133 คณิตศาสตร์
0820 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.1-ป.3
74.00 อันดับ 4 เหรียญเงิน บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กชายจักรภัทร โจ้พิมาย
 1. 1.นางสาวกาญจนา จิตกังวัน
134 คณิตศาสตร์
0820 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.1-ป.3
68.00 อันดับ 5 เหรียญทองแดง บ้านสันติคาม บางละมุง 1
 1. เด็กชายชนสิษฏ์ ตรีกิ่ง
 1. นายพร้อมพงษ์ นันทะแสง
135 คณิตศาสตร์
0820 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.1-ป.3
67.50 อันดับ 6 เหรียญทองแดง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงวรรณรดา มีสวัสดิ์
 1. นางสาวอังคณา ยางน้อย
136 คณิตศาสตร์
0820 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.1-ป.3
67.00 อันดับ 7 เหรียญทองแดง บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กชายศิรากร ประชุมรักษ์
 1. นางสาวปวีณา บัวชูก้าน
137 คณิตศาสตร์
0820 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.1-ป.3
66.00 อันดับ 8 เหรียญทองแดง วัดอัมพวัน ศรีราชา 3
 1. เด็กชายติณณภพ รัตนกุศลรักษา
 1. นางสาวจุฑามาศ ปรีชารัตน์
138 คณิตศาสตร์
0820 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.1-ป.3
63.00 อันดับ 9 เหรียญทองแดง บ้านกม.ห้า สัตหีบ 2
 1. เด็กชายเจตนิภัทธ์ เสาใจ
 1. นางณัตตินา พรหมจันดา
139 คณิตศาสตร์
0820 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.1-ป.3
43.00 อันดับ 10 เข้าร่วม บ้านมาบฟักทอง บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงมีนา จักโนวัน
 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองชัยยะ
140 คณิตศาสตร์
0820 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.1-ป.3
29.80 อันดับ 11 เข้าร่วม บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กชายศุภกิตติ์ สุขล้อม
 1. นางสาวมยุรา ชั้นน้อย
141 คณิตศาสตร์
0821 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.4-ป.6
99.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง เกล็ดแก้ว สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงชลธิชา เหล่ายนขาม
 1. นางชุรีพร ชลิตพิรัตน์
142 คณิตศาสตร์
0821 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.4-ป.6
92.75 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดพิบูลสัณหธรรม ศรีราชา 4
 1. เด็กชายมีนา สร้อยไทร
 1. นายเอนก มุกดา
143 คณิตศาสตร์
0821 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.4-ป.6
85.33 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กชายชาติไทย มอโป๊ะกู่
 1. นางพนิดา ทองวิเศษ
144 คณิตศาสตร์
0821 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.4-ป.6
80.66 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านมาบฟักทอง บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงซุกเวิน คด
 1. นางสาวชลธิชา จิตมั่น
145 คณิตศาสตร์
0821 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.4-ป.6
78.36 อันดับ 5 เหรียญเงิน วัดเขาโพธิ์ทอง บางละมุง 3
 1. เด็กชายธนากร ลุงน้อย
 1. นางอมรรัตน์ วิญญา
146 คณิตศาสตร์
0821 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.4-ป.6
74.50 อันดับ 6 เหรียญเงิน บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กหญิงกวินธิดา โภคบุตร
 1. 1.นางสาวกาญจนา จิตกังวัน
147 คณิตศาสตร์
0821 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.4-ป.6
71.90 อันดับ 7 เหรียญเงิน วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กชายทีเด็ด เอกวิญญา
 1. นางสาวพิมพ์ชญา ปรีชาธนเกียรติ์
148 คณิตศาสตร์
0821 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.4-ป.6
70.83 อันดับ 8 เหรียญเงิน บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กชายกิติธาดา ศิริพันธ์ุ
 1. นายพศวัต รุ่งเรือง
149 คณิตศาสตร์
0821 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.4-ป.6
68.76 อันดับ 9 เหรียญทองแดง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กชายอชิระ
 1. นางสาวดารารัตน์ จันทเขต
150 คณิตศาสตร์
0821 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.4-ป.6
67.50 อันดับ 10 เหรียญทองแดง ดวงมณี โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กชายพิรัชย์ ฤกษ์เกรียงไกร
 1. นางสาวพึ่งพร วงศ์เลิศ
151 คณิตศาสตร์
0821 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.4-ป.6
65.67 อันดับ 11 เหรียญทองแดง บ้านตะเคียนเตี้ย บางละมุง 1
 1. เด็กชายณัฐวุฒิ ลิทธิสอน
 1. นางสาวพรพรรณ สายสุรินทร์
152 คณิตศาสตร์
0821 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.4-ป.6
63.36 อันดับ 12 เหรียญทองแดง บ้านหนองปรือ ศรีราชา 3
 1. เด็กชายเลิศวรรธณ์ บุญหล่อ
 1. นางสาวสุพัตรา จันทร์เกิด
153 คณิตศาสตร์
0821 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.4-ป.6
62.83 อันดับ 13 เหรียญทองแดง เทศบาลแหลมฉบัง 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงพชรมน ยกยิ่ง
 1. นางสาวสุกัญญา เฟื่องแดน
154 คณิตศาสตร์
0822 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3
84.50 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงณปภา พรมโยธา
 1. นางพนิดา ทองวิเศษ
155 คณิตศาสตร์
0822 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3
80.70 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงสิริศา แคว้นชัยภูมิ
 1. นางสาวกมลรัตน์ พลเยี่ยม
156 คณิตศาสตร์
0822 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3
78.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงบุญญาพัชร ปัสสาวะโก
 1. นางสาวจารุวรรณ เตสาแก้ว
157 คณิตศาสตร์
0822 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3
75.50 อันดับ 4 เหรียญเงิน บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กชายวีรภาพ ชัยพินิจ
 1. 1.นางเยาวลักษณ์ วงศ์รินทร์
158 คณิตศาสตร์
0822 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3
70.60 อันดับ 5 เหรียญเงิน ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สัตหีบ 2
 1. นายวันนา แนน
 1. นางสาวสุธิชา ณ นครพนม
159 คณิตศาสตร์
0822 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3
70.30 อันดับ 6 เหรียญเงิน วัดมโนรม ศรีราชา 1
 1. เด็กชายกฤษฎา สุขแปง
 1. นางสาวภัทรานิษฐ์ เฉียบแหลม
160 คณิตศาสตร์
0822 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3
59.00 อันดับ 7 ชมเชย บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กชายจิรายุ วารุกา
 1. นางสาวเกตุกนก เชื้อบริบูรณ์
161 คณิตศาสตร์
0822 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3
55.40 อันดับ 8 ชมเชย บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กชายลีนา -
 1. นางสาวไหมแพร คงประพันธ์
162 คณิตศาสตร์
0822 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3
55.00 อันดับ 9 ชมเชย วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงสุภาวดี โจกรัมย์
 1. น.ส รัตติยา ทานอก
163 คณิตศาสตร์
0822 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3
53.80 อันดับ 10 ชมเชย บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงกวีธิดา พรมวัง
 1. นางสาวกาญจนาวดี อินปราง
164 คณิตศาสตร์
0822 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3
51.30 อันดับ 11 ชมเชย บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กชายกฤติพงษ์ ปลอดภัย
 1. นางสาวทรายทอง พวงไทย
165 คณิตศาสตร์
0822 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3
50.00 อันดับ 12 ชมเชย วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กชายณฐพงศ์ ศรีทอง
 1. นางสาวอนันตรา แสงจันทร์
166 คณิตศาสตร์
0822 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3
45.20 อันดับ 13 เข้าร่วม บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กชายธันวา เหงาจิ้น
 1. นายพศวัต รุ่งเรือง
167 คณิตศาสตร์
0822 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3
38.20 อันดับ 14 เข้าร่วม ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงนรีกานต์ จุรี
 1. นายภานุพงษ์ ทาโพธิ์
168 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
95.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กชายนภัสดล พิมสิน
 2. 2.เด็กหญิงณภัทร สุเสนา
 3. 3.เด็กหญิงกัญญาพัชร อุทิตสาระ
 1. 1.นางสาวชลธิชา คัชชิมา
 2. 2.นางสาวสุนิสา เพศโพธิ์สิทธิ์
169 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
94.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านชากนอก บางละมุง 4
 1. เด็กชายจักรภพ กุ๊กใจ
 2. เด็กหญิงพิชญา จันทร์คัต
 3. เด็กหญิงณัฏฐนิชา แซ่โค้ว
 1. นางสาวฒาลินี บัวบุศย์
 2. นางสาวรัชนี สิงชารี
170 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
92.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ญ.ฐิตาพร แสงแจ่ม
 2. ด.ญ.กัญญาภัค เคราะห์ดี
 3. ด.ญ.นภสร เซนทองหลาง
 1. 1.นางสาวมยุรา พันดนตรี
 2. 2.นางสาวพัชรี ศรีมงคล
171 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
91.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดสุกรีย์บุญญาราม บางละมุง 1
 1. ด.ช จันท์วัฒนา เชือน
 2. ด.ช ฐิติภัทร แฮดสีทา
 3. ด.ช ธัชชัย บุญเทียม
 1. นางสาวกนกวรรณ ทิพยจันทร์
 2. นางสาวกนกพร มาบัง
172 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
90.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านห้วยกรุ ศรีราชา 5
 1. เด็กชายรัชชานนท์ บุญธัญกรณ์
 2. เด็กหญิงณัฐนิชา อาบสุวรรณ
 3. เด็กชายบดินทร์กร พึ่งสีเกล้า
 1. นางอัจฉราพรรณ ซ่งสกุลชัย
 2. นางสาวสุพัตรา มุ่งหาเงิน
173 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
90.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านเขาดิน ศรีราชา 4
 1. เด็กชายธนกฤต ศรีบุตรดี
 2. เด็กชายชินกฤต พรหมเอาะ
 3. เด็กหญิงเข็มจิรา เปลี่ยนแก้ว
 1. นางสายใจ โคตรทิพย์
 2. นางธนัชชา แสงนิล
174 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
85.00 อันดับ 6 เหรียญทอง วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กชายธนาวุฒิ กลางวิชัย
 2. เด็กชายศิววัชร์ หลักหมั้น
 3. เด็กหญิงทิภาภัทร สำราญ
 1. นางสาววิจิตตรา พังทุย
 2. นางสาวธิดารักษ์ บุตรทองพิมพ์
175 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
84.00 อันดับ 7 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงณิชาภัทร สุขอนันต์
 2. เด็กหญิงตาล
 3. เด็กหญิงรรินทิพย์ ต๊ะลี
 1. นางสาวสวิชญา พรมลิ
 2. นางสาวประวีณา ไชยศรี
176 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
78.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน บ้านหินวง สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงพา -
 2. เด็กหญิงดีชา -
 3. เด็กหญิงนัดดา -
 1. นางสาวอิศราภรณ์ ชะนะบุญ
 2. นางสาวภัทร์ชญาณัท วัฒน์ธนัญญ์เดชา
177 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
77.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายณัฏฐชัย วงศ์ปราณี
 2. เด็กหญิงลลนา สีวันทา
 3. เด็กหญิงณัชชา เขียวอัมพร
 1. นางอุไรภรณ์ ชาดเเดง
 2. นางสาวเวณิกา นาจันทัด
178 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
76.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน เมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ) เมืองพัทยา
 1. เด็กชายกันตภณ พระพิมพ์
 2. เด็กหญิงชุติมน ฆ้องนอก
 3. เด็กหญิงอรดา วิชาดี
 1. นางสาวอรพรรณ เทพสัตรา
179 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
75.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน เลิศปัญญา โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุวรรณโชติ
 2. เด็กหญิงพชรอาภา นันทวิสิทธิ์
 3. เด็กชายธาราภัทร ประพันธ์วงค์
 1. นางสาววชิราภรณ์ วงศ์วิศิษฎ์ชัย
180 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
68.00 อันดับ 12 เหรียญทองแดง วัดอัมพวัน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงศิริกัลญา บริบูรณ์
 2. เด็กหญิงปริยาภัทร ประกอบธรรม
 3. เด็กหญิงเกวลิน สังข์สุวรรณ
 1. นางวณิชยา รอดคลองตัน
 2. นางสาวมัชฌิมา โยธากุล
181 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
67.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงเพ็ญพร อินแบน
 2. เด็กหญิงณิศรา เดนซา
 3. เด็กชายพีรพัฒน์ รักษ์ภักดี
 1. นางสาวชลธิชา สมชิด
 2. นางสาวเพชร ทองเล็ก
182 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
65.00 อันดับ 14 เหรียญทองแดง สาธิตอุดมศึกษา โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. ด.ช.เอลลี่ เจสัน ดัมดัม ออบีอาพลัส
 2. ด.ญ.ซาฟิร่า อนิซิโมว่า
 3. ด.ญ.อลีนา ซาร่า โครซิโอ
 1. นางปานทิพย์ พรหมมา
 2. น.ส.พิชชาพร ยอดเกิด
183 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
63.00 อันดับ 15 เหรียญทองแดง อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงณิชกานต์ แก่นคำ
 2. เด็กหญิงธนิสร วงษ์ยาแดง
 3. เด็กหญิงลภัสนันท์ รักษ์ขันบู่พลอย
 1. นางสาวกาญจนา ชะลูด
 2. นางเพชรบูรณ์ วรรณวงค์
184 ปฐมวัย
0702 | การปั้นดินน้ำมัน ระดับ ปฐมวัย
63.00 อันดับ 15 เหรียญทองแดง เซนต์ปอลคอนแวนต์ โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิงณันท์นภัส วงศ์อะคะ
 2. เด็กหญิงปวริศา กตกุลไพศาล
 3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ตุงคะเสน
 1. นางสาวสุศศิธร ชำนาญธรรม
 2. นางสาวพรสวรรค์ รักมั่น
185 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
93.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดเขาคันธมาทน์ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงจิรณัฐ แซ่กว๊าน
 2. เด็กหญิงจันเหนียด หวาน
 3. เด็กหญิงณิชาพร อรชร
 1. นางแววตา เขียดชื่น
 2. นางมยุรา ยอดโตมร
186 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงเอริกา ขุมทรัพย์
 2. เด็กหญิงภคพร หลักสนาม
 3. เด็กหญิงสุภัสสรา ดวงโพธิ์พิมพ์
 1. นางสาวจิราภา พรหมไหม
 2. นางสาวเกษมศรี ปุเรตัง
187 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านห้วยกรุ ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงศศิธร อบอุ่น
 2. เด็กหญิงลักษิกา เจริญรัตนวรรณ
 3. เด็กหญิงอินทิรา ช่วยปัจ
 1. นางวรรณษา บุญชู
 2. นางอัจฉราพรรณ ซ่งสกุลชัย
188 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
89.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดหนองจับเต่า สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา ร่มรื่น
 2. เด็กหญิงกรวรรณ ปานสมุทร
 3. เด็กหญิงอายลีน เอ
 1. นางสาวศรินทิพย์ เรืองหิรัญ
 2. นางสาวบัวพรม สะสม
189 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
88.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงเกวลิน วังเย็น
 2. เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์อุบล
 3. เด็กหญิงอภิญญา สุนามัย
 1. นางลำเพย อุตรัศมี
 2. นางสาวปริดา พึ่งเกษม
190 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
86.00 อันดับ 5 เหรียญทอง ชุมชนบ้านหนองปรือ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงมีนา ทองวิมล
 2. เด็กหญิงธนพรแกล้วกล้า
 3. เด็กหญิงวาสนา ด้วงปั้น
 1. นางสาวนริศรา ชัยปาน
 2. นางสาวภานุดา กมลอินทร์
191 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
85.00 อันดับ 6 เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กชายพชรกร ชูบาล
 2. เด็กชายชนกันต์ ปัญญาวงษ์
 3. เด็กหญิงกัญญาภัทร ประกอบสุข
 1. นางสาวดารณี ค่าวา
 2. นางสาวภัทริฎา ขยายศรี
192 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
83.00 อันดับ 7 เหรียญทอง วัดอัมพวัน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงกมลชนก วันแรก
 2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชาวหล่ม
 3. เด็กหญิงบัวแก้ว -
 1. นางสาวพัชรินทร์ นาคพุ่ม
 2. นางสาวธีราภรณ์ สว่างชุม
193 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
82.00 อันดับ 8 เหรียญทอง บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ พันสิทธิ์
 2. เด็กหญิงพิญาดา โกติรัมย์
 3. เด็กหญิงเปมิกา ทองนาท
 1. นางสาวหัทยาพร สุริยะ
 2. นางสาวนันทิดา ทองแถม
194 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
80.00 อันดับ 9 เหรียญทอง บ้านภูไทร บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงพลอยวรินทร์ ขุมนาค
 2. เด็กหญิงรัตติกาล ตุเกตุ
 3. เด็กหญิงชญานิน รอดวินิจ
 1. นางสาวอักษร อินบริบูรณ์
 2. นางสาวปุณยวีร์ ศรีเสวกร์
195 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
79.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงพลอยภทร พันธะไชย
 2. เด็กหญิงปูริดานฤภร แพไธสง
 3. เด็กหญิงพลอยปภัสร์ สายสุพรรณ์
 1. นางสาวนิตยา วรรณคำ
 2. นางสาวนิภาภรณ์ โสภาบุญ
196 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
78.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายณัฏฐพัชร์ อภิรัฐภคกุล
 2. เด็กหญิงณัฐฐา เขียวอัมพร
 3. เด็กหญิงธัญชนก ไพรสอน
 1. นางสาวลลิตา โหตะรัตน์
 2. นางสาวอรอนงค์ ศรียาภัย
197 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
77.00 อันดับ 12 เหรียญเงิน อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงนฤพร ทองสี
 2. เด็กหญิงเฌอลิลิณญ์ ชัยวลัญช์โภคิน
 3. เด็กหญิงกมลชนก ขุนอินทร์
 1. นางรุ่งทิพย์ ชินกลาง
 2. นางสาวปาริชาติ เมฆา
198 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
75.00 อันดับ 13 เหรียญเงิน เซนต์ปอลคอนแวนต์ โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิงณิชนันทน์ นาควิลัย
 2. เด็กหญิงสุรภา เรืองฤทธิ์
 3. เด็กหญิงกชการ แดงสมสุขเจริญ
 1. นางสุกัญญา เรืองสม
 2. นางสาวปฐมพร แซ่ล้อ
199 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
74.00 อันดับ 14 เหรียญเงิน เมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) เมืองพัทยา
 1. ด.ญ.ลัลณ์ลลิล เตชะมา
 2. ด.ญ.ปรรณพร บุญทริกรัตน์
 3. ด.ญ.กมลชนก ไชยนาดี
 1. นางรัตนา นพรุจกุล
 2. นางสาวปภาณิณณ์ จอมประโคน
200 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
73.00 อันดับ 15 เหรียญเงิน สาธิตอุดมศึกษา โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. ด.ญ.กนกทิพย์ ปินะถา
 2. ด.ญ.ยองอึน ซง
 3. ด.ญ.จูเลีย แบราร์ดี
 1. นางนิตยา พัฒนา
 2. น.ส.อารียา ปานพรหม
201 ปฐมวัย
0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย
71.00 อันดับ 16 เหรียญเงิน ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. ด.ญ.ณิชมณม์ คงชู
 2. ด.ญ.สารนิติ์ ขำสุนทร
 3. ด.ญ.ลัลณ์ลลิน ชานวิกาล
 1. ครูศิริรัตน์ พรพระพรหม
 2. ครูอรวรรณ อิสสระวงศ์
202 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
91.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. เด็กชายณัฐภัทร ประกาศสอน
 1. นางทรรศนีย์ บุญเรือง
203 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
89.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สว่างบริบูรณ์วิทยา โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. ด.ช.นราศักดิ์ เจะหมีน
 1. นางอุบลศรี มลัยโย
204 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
84.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านหนองปรือ ศรีราชา 3
 1. เด็กชายคุณาสิน ยิ้มละมัย
 1. นางสาวรจนา คงสวัสดิ์
205 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
83.00 อันดับ 4 เหรียญทอง อนุบาลบ้านเตาถ่าน สัตหีบ 2
 1. เด็กชายฤทธา ชัยสมบูรณ์
 1. นางสาววิภาดา อยู่รุ่งเรือง
206 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
82.00 อันดับ 5 เหรียญทอง เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) เมืองพัทยา
 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์ ฉิมลอย
 1. นางสาววิมลฤดี ฝ่ายทะแสง
207 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
79.00 อันดับ 6 เหรียญเงิน ดาราสมุทร โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กชายจุติเดช อินทรวิชัย
 1. นางสาววณิชนันท์ เศวตสุนทรพันธุ์
208 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
78.00 อันดับ 7 เหรียญเงิน เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. ด.ญ.น้ำเพชร หมื่นชนานันท์
 1. นายธนวัฒน์ ศาลางาม
209 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
76.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน เกล็ดแก้ว สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ ชุมพล
 1. นางสถิต ลาไม้
210 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
74.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงศิริรัตน์ ไชยวงศา
 1. นางสาวรุ่งทิวา ทศรักษา
211 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
73.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงนภัสกร ปัดตาสาโต
 1. นายกมลเพ็ชร แคนติ
212 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
72.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กชายวีรโชติ ข้าวเบา
 1. 1.นางกัญญ์วรา ไชยศรีรัมย์
213 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
71.00 อันดับ 12 เหรียญเงิน บ้านทุ่งกลม บางละมุง 3
 1. เด็กชายชิวานนท์ นาจะหมื่น
 1. นางสาวธีระนุช คล้าย ณ รังษี
214 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
68.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง เลิศปัญญา โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กชายนพพิชญะ สีแพร่
 1. นางนรินธิญาภรณ์ การัณยศิลป์
215 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
67.00 อันดับ 14 เหรียญทองแดง อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายเอกอรุณ วิโย
 1. นางสาวอัมพวรรณ ตลับทอง
216 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
64.00 อันดับ 15 เหรียญทองแดง ห้วยใหญ่ บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี คงยัง
 1. นางสาวมนต์นภา สุดโสม
217 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
- วัดตโปทาราม ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงรมิดา ประดุงรัตน์
 1. นางสาวปรางชิด เส้นสุข
218 ภาษาต่างประเทศ
0795 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6
- ชุมชนวัดหนองค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายเมธาศิษฐ อิทธิอมรเกียรติ
 1. นางสาวอรทัย มณีแดง
219 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
95.60 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงกัญญ์ณณัฏฐ์ เฟรเซอร์
 1. นางสาวอารียา เวียงเตา
220 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
89.75 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดตโปทาราม ศรีราชา 5
 1. เด็กชายธนกร ทิพยฤทธิ์
 1. นางศิริลักษณ์ อุเลา
221 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
89.25 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กชายธีรพล บัวจันทร์
 1. 1.นางสาวอมาริตา อรัณอัศรา
222 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
81.60 อันดับ 4 เหรียญทอง บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กชายจักรภัทร จันทยุง
 1. นางสาวนรมน ชุบขุนทด
223 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
81.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงศิริรัตน์ แสนแก้ว
 1. นางสาวกิตติยา ธูปเทียนรัตน์
224 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
75.60 อันดับ 6 เหรียญเงิน วัดสุกรีย์บุญญาราม บางละมุง 1
 1. ด.ช ภัทรพล เหลาวงษ์
 1. นางสาวชัชญาณิช วีระบรรณ
225 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
74.00 อันดับ 7 เหรียญเงิน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว บางละมุง 2
 1. เด็กชายภัทรพล ชินพะวอ
 1. นางสาวพัชรี บุญธรรม
226 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
70.60 อันดับ 8 เหรียญเงิน บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงเชอรีน่า ไวเมธี
 1. นางสาวปุณร์ญภรส์ พุทธานุรักษ์
227 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
67.20 อันดับ 9 เหรียญทองแดง วัดโป่ง บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน อ่อมเฉิบ
 1. นางสาวทิพวรรณ จรรยา
228 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
63.20 อันดับ 10 เหรียญทองแดง วัดมโนรม ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงชลดา สังข์ทอง
 1. นางสาวเพชรรัตน์ กะภูทิน
229 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
62.20 อันดับ 11 เหรียญทองแดง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงโซอี้ ยีน ทานส์ลีย์
 1. นางสุวพร พันธุ์ศรี
230 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
61.80 อันดับ 12 เหรียญทองแดง ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงกนกวรรณ เลพล
 1. นางสาวสุภาภรณ์ โพลงเงิน
231 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
60.20 อันดับ 13 เหรียญทองแดง ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงชุติมันต์ เริงพิทักษ์
 1. นางสาวอัจฉราพร เทศศิริ
232 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
- บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงสุชาวดี วรรณประเภา
 1. นางสาวพรพชร พฤกษติกุล
233 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
- บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงไอมี่ พิททรอฟ
 1. นางสาวลิสา สืบดี
234 ภาษาต่างประเทศ
0796 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3
- วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงพิชญา วชิรัตนาปรัชญ์
 1. นางสาวจินต์จุฑา อุ่นทอง
235 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
96.25 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กชายธนธรณ์ กิริมิตร
 1. นายธรณินทร์ รัตนภักดี
236 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
95.40 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดมโนรม ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงเปรมกมล พูลสวัสดิ์
 1. นางสาวรุจิรา โสนาพูน
237 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
95.40 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงธีรดา ลาภะ
 1. นางสาววัชรีกร วุฒิยา
238 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
93.80 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดเขาคันธมาทน์ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ วนิชติยะอุบล
 1. นางปิยะพรรณ ทองโคตร
239 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
92.20 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กหญิงสุภาวิตา คิดโสภา
 1. 1.นางชนัญชิตา วงค์ทอง
240 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
91.20 อันดับ 5 เหรียญทอง เซนต์ปอลคอนแวนต์ โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิงไอยเรศ อนุมานราชธน
 1. นางสาวอุสาห์ สถิตย์เสถียร
241 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
90.00 อันดับ 6 เหรียญทอง วัดอัมพวัน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงพิชญธิดา ภูรี
 1. นางสาวพจนาวรรณ อนุพันธ์
242 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
89.80 อันดับ 7 เหรียญทอง ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. ด.ช. ดันแคน คอนเนอร์ แม็คอาเธอร์
 1. นางสาวทิพวัลย์ สุทธิเนตร
243 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
89.20 อันดับ 8 เหรียญทอง บ้านตะเคียนเตี้ย บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงวิรันพัชร อมรภูภักษ์
 1. นางสาวสุภารัตน์ นวลน้อม
244 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
89.20 อันดับ 8 เหรียญทอง ห้วยใหญ่ บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงอมีลี่ ตาเบิร์นบาเยบว่า
 1. นางสาวมนต์นภา สุดโสม
245 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
87.80 อันดับ 9 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงเมเก้น ขนิษฐา โบวเด้น
 1. นางสาวฐาปนีย์ สีทอง
246 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
85.80 อันดับ 10 เหรียญทอง สว่างบริบูรณ์วิทยา โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. ด.ช.เจเดน คริสเตียน สุขเจริญ นาวาร์โร
 1. นางเปรมมิกา ยังสูงเนิน
247 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
83.60 อันดับ 11 เหรียญทอง เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงธัญพร แก้วปลั่ง
 1. นางสาวลัดดาวัลย์ กันตรง
248 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
83.00 อันดับ 12 เหรียญทอง เกล็ดแก้ว สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงวันวิสา แก้วอินทร์
 1. นางสถิต ลาไม้
249 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
82.90 อันดับ 13 เหรียญทอง อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายนพกร รอบคอบ
 1. นางสาวจันทิมา จันทร์หอม
250 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
80.60 อันดับ 14 เหรียญทอง เกาะสีชัง สพม.
 1. เด็กชายรัชชานนท์ คำเติม
 1. นางสาวสุพร ชมชื่นดี
251 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
80.40 อันดับ 15 เหรียญทอง อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงภทพร พูลเกษม
 1. นางสาวศนิภา รอบแคว้น
252 ภาษาต่างประเทศ
0800 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-ป.6
77.60 อันดับ 16 เหรียญเงิน บ้านหุบบอน ศรีราชา 2
 1. เด็กชายนัฐพงษ์ สอสูงเนิน
 1. นางวลัยภรณ์ ศรีสวัสดิ์
253 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
95.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดมโนรม ศรีราชา 1
 1. เด็กชายพงศธร เชี่ยวชูกุล
 1. นางสาวฑิฆัมพร สิงห์พรหม
254 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
93.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงธนิสรา จำปาหอม
 1. นางสาวจิราวรรณ คนกล้า
255 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
92.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงศรันย์พร ภักดี
 1. นางประภัสสร จันวฤทธิ์
256 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
91.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงนิทราสิริ สวงรัมย์
 1. นางสาวกานติมา อาจนุการ
257 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
90.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กชายอนภัทย์ ยุตินาวา
 1. นางสาวทิพภาพร สัมทาน
258 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
89.00 อันดับ 6 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงกุยจิง เนือก
 1. นางสาวประณาลี ลือชา
259 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
85.00 อันดับ 7 เหรียญทอง วัดตโปทาราม ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงกมลเนตร ป้องมีคำ
 1. นางศิริลักษณ์ อุเลา
260 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
81.00 อันดับ 8 เหรียญทอง บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กชายธนพนธ์ ศรีบุตรราช
 1. นางสาวคณารักษ์ เสียงเลิศ
261 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
80.00 อันดับ 9 เหรียญทอง บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงวรัญญา จินดาศิริพันธ์
 1. นางสาวจีรภัทร คงยะมาศ
262 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
77.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน วัดสุกรีย์บุญญาราม บางละมุง 1
 1. ด.ญ มุกดา จันทร์บุรี
 1. นางสาวชัชญาณิช วีระบรรณ
263 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
74.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงแพรวา มีทรัพย์
 1. นางสาวปุณร์ญภรส์ พุทธานุรักษ์
264 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
73.00 อันดับ 12 เหรียญเงิน บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงณัฐณิชา อ๊อดเดช
 1. นางอัมพร ปลั่งกลาง
265 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
70.00 อันดับ 13 เหรียญเงิน บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงสมฤดี จุ้ยวงศ์
 1. นางสาวกิตติยา ธูปเทียนรัตน์
266 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
67.00 อันดับ 14 เหรียญทองแดง วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์ ฉิมเพ็ชร
 1. นางสาวจินต์จุฑา อุ่นทอง
267 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
65.00 อันดับ 15 เหรียญทองแดง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันทศรี
 1. นางสาวจิรภัทร ปิ่นทอง
268 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
64.00 อันดับ 16 เหรียญทองแดง บ้านเขาคันทรง ศรีราชา 2
 1. นางสาวศศิธร ศรีเจริญ
 1. นางสาวภานุมาศ คงสุวรรณ
269 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
62.00 อันดับ 17 เหรียญทองแดง วัดหนองเกตุใหญ่ บางละมุง 1
 1. นางสาวณัฐวรา บุญยงค์
 1. นางสาววรินทร์กุล เชาว์เภตราพงษ์
270 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
60.00 อันดับ 18 เหรียญทองแดง วัดโป่ง บางละมุง 2
 1. นางสาวกนกพร บุญฤทธิ์
 1. นางสาวทิพวรรณ จรรยา
271 ภาษาต่างประเทศ
0801 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3
- บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กหญิงณัฐพร พัชรวังสกุล
 1. 1.นายวันเฉลิม นามเสนา
272 ภาษาต่างประเทศ
0813 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
94.33 ชนะเลิศ เหรียญทอง สว่างบริบูรณ์วิทยา โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. ด.ญ.วราภรณ์ บำเรอโชค
 2. ด.ญ.วิรากานต์ ซี่ว์
 1. นางสาวกิ่งกาญจน์ ทวีสวัสดิ์
 2. นางสาวเยี่ยน ลี่ เฉิน
273 ภาษาต่างประเทศ
0813 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
94.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงบัณฑิตา การประเสริฐ
 2. เด็กหญิงบุญญาวีย์ จำรัส
 1. นางสาวอิงอรุณ พงษ์เกษม
 2. นางสาวชญานิศ เกรียงธีรศร
274 ภาษาต่างประเทศ
0813 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
81.67 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กชายพิตติพรรธน์ แสนเสนาะ
 2. เด็กหญิงปลายฟ้า ร่วมใจ
 1. นางสาวญาณิศา สกุลวงศ์ธนา
 2. นายมนตรี ปัดภัย
275 ภาษาต่างประเทศ
0813 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
81.67 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงพนิตพิชา พันธุ์พลเพิ่ม
 2. เด็กหญิงอันดา แสจันทึก
 1. นางสาววนาลี สนิทเหลือ
 2. นางสาวกิ่งกาญจน์ ไขศรีแก้ว
276 ภาษาต่างประเทศ
0813 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
80.00 อันดับ 4 เหรียญทอง เกล็ดแก้ว สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงจิรนันท์ จันทะโสม
 2. เด็กหญืงขวัญจิรา ศรีมจุบุตร์
 1. นางสาวไข่มุก ตั้งจิตรเจริญ
 2. นางสาวศรุดา โชติจำลอง
277 ภาษาต่างประเทศ
0813 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
79.33 อันดับ 5 เหรียญเงิน อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. เด็กชายอาดีบ สุภานิชิ
 2. 2.เด็กหญิงพรนัชชา พานันท์
 1. นางสาวชุติมา เงินบำรุง
 2. นางสาวจินดาพร ดอกแก้ว
278 ภาษาต่างประเทศ
0813 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
75.67 อันดับ 6 เหรียญเงิน วัดตโปทาราม ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงขวัญรตา ถาวรบุญ
 2. เด็กหญิงธันย์ชนก กองพล
 1. นางจิดาภา มงคล
279 ภาษาต่างประเทศ
0813 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
74.33 อันดับ 7 เหรียญเงิน อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์ สว่างงาม
 2. เด็กหญิงพัสวี บุญม่วง
 1. นายณปวร ไชยโคตร
280 ภาษาต่างประเทศ
0813 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
72.33 อันดับ 8 เหรียญเงิน ดาราสมุทร โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิงพิชญาภา เล็กโสภา
 2. เด็กหญิงเกสรา พุ่มนาค
 1. นายพรเทพ แซ่ตี
 2. นางสาวสุภามาศ สุขโสม
281 ภาษาต่างประเทศ
0814 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3
91.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงวริศรา พรมวงค์
 2. เด็กหญิงวิทิตา หลีกทุกข์
 1. นางสาวสารี่ วิใจยา
 2. นางสาวพัชมล อนิฆา
282 ภาษาต่างประเทศ
0814 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3
86.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กชายคณิศร พัฒนโพธิ์
 2. เด็กหญิงอวิกา ยอดหาญ
 1. นางสาวญาณิศา สกุลวงศ์ธนา
 2. นางสุจิตรา อรัญวาสน์
283 ภาษาต่างประเทศ
0814 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3
82.33 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงสาวิกา ไชยเขต
 2. เด็กหญิงเนเน่ะ ซายโต
 1. นางสาววนาลี สนิทเหลือ
 2. นางสาวกิ่งกาญจน์ ไขศรีแก้ว
284 ภาษาต่างประเทศ
0814 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3
61.33 อันดับ 4 เหรียญทองแดง อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายศุภกานต์ คุ้มทัศ
 2. เด็กหญิงเบญจพร เจ๊ะหมัด
 1. นายณปวร ไชยโคตร
285 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
85.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดจุกกะเฌอ ศรีราชา 3
 1. เด็กชายกฤษติพล เรียงใหม่
 1. นายรุ่งรวิน ใจสุทธิ
286 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
83.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. ด.ญ.เบลินดา แช่มวงศ์
 1. นางรัติกา สิงห์ภิรมย์
287 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
74.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน บ้านรถไฟ โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กชายภควัต ฮารโตโน
 1. Miss.Dustri Puspita Adiningsih
288 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
73.00 อันดับ 4 เหรียญเงิน อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายพชรพล สืบหยิ่ว
 1. นายวสุวัฒน์ แก้วบุตรดี
289 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
70.00 อันดับ 5 เหรียญเงิน ดาราสมุทร โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กชายธีทัต อินทศร
 1. นางธัญธิญา ขลุ่ยประเสริฐ
290 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
69.00 อันดับ 6 เหรียญทองแดง ชุมชนวัดหนองค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงอริญท์ โรจนบุญญานนท์
 1. นางสุธาสินี หวังดี
291 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
67.00 อันดับ 7 เหรียญทองแดง วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) ศรีราชา 4
 1. เด็กชายภูเบศ ศรีธิคุณ
 1. นางสาวอมลวรรณ ทองที
292 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
66.00 อันดับ 8 เหรียญทองแดง บ้านบึง บางละมุง 4
 1. ด.ช.แมทริกซ์ สทุยเบอร์
 1. นางสาวภัทราพรรณ วรรณประเสริฐ
293 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
65.00 อันดับ 9 เหรียญทองแดง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงโชติกา ชุดทองม้วน
 1. นางธัญญ์นภัส สุทธิธนวรารมย์
294 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
64.00 อันดับ 10 เหรียญทองแดง เมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) เมืองพัทยา
 1. เด็กหญิงฐิติชญาน์ อนันต์โชติสิริ
 1. นางสาวนพมาศ แซ่ลิ้ม
295 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
63.00 อันดับ 11 เหรียญทองแดง บ้านภูไทร บางละมุง 2
 1. เด็กชายปยุต ทองอินทร์
 1. นางสาวรวินันท์ กลมพันธ์
296 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
62.00 อันดับ 12 เหรียญทองแดง วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็๋กชายพรพิพัฒน์ นุสิทธิ์
 1. นางสาวสุรีภรณ์ สมสกุล
297 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
61.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง เทศบาลบ้านศรีมหาราชา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายภูปกรณ์ ปัญญศิริ
 1. นางสาวรุ่งนภา พิมพ์นาค
298 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
61.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง บ้านตะเคียนเตี้ย บางละมุง 1
 1. เด็กชายวีรภัทร เกิดปราง
 1. นางสาวสุพิชญา สิงห์ลา
299 ภาษาต่างประเทศ
0835 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6
60.00 อันดับ 14 เหรียญทองแดง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ญ. มาธวี สำเภา
 1. นางสาวศจีพรรณ เที่ยงบุญ
300 ภาษาต่างประเทศ
0836 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3
91.33 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กหญิงพรรณภา แปนประโคน
 1. 1.นางสาวอาภัสรา ดอบุตร
301 ภาษาต่างประเทศ
0836 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3
89.33 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) เมืองพัทยา
 1. นายพุทธิพงษ์ สิริรัตนชัยวงศ์
 1. นายชวัลวัฒน์ ปาปัง
302 ภาษาต่างประเทศ
0836 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3
85.33 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงกวินตรา ก้องเสนาะ
 1. นางสาวอัจฉราพร เทศศิริ
303 ภาษาต่างประเทศ
0836 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3
80.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กชายรักดี กุลเกลี้ยง
 1. นางสาวรมิดา พาลีขัน
304 ภาษาต่างประเทศ
0836 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3
80.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กชายวิริยพรรณ พงษ์ดี
 1. นางรัตติยา แซ่ซึ่ง
305 ภาษาต่างประเทศ
0836 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3
80.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา สาขากุล
 1. นางสาวสุภาวิตา ศรีสวาสดิ์
306 ภาษาต่างประเทศ
0836 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3
80.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กชายอดิศักดิ์ วงศ์สังข์
 1. นางสาวทิพภาพร สัมทาน
307 ภาษาต่างประเทศ
0836 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3
80.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงอรจิรา ไววัตถา
 1. นางสาวจินต์จุฑา อุ่นทอง
308 ภาษาต่างประเทศ
0836 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3
80.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดโป่ง บางละมุง 2
 1. 1. นายอภิรเดช หนองเทา
 1. นางสาวทิพวรรณ จรรยา
309 ภาษาต่างประเทศ
0836 | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3
- บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กชายศุภสิน ล่ำสัน
 1. นายโชคอนันต์ ศรีหะ
310 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
93.80 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กชายเตชินทร์ สินธพ
 1. นางสาวกิตติยา พวงปะคำ
311 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
88.40 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านรถไฟ โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กหญิงอัรฟา อันนันหนับ
 1. MissSafhira Rusli
312 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
86.20 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เลิศปัญญา โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กชายอภิรุจ ทวีภักดิ์
 1. นางสาวนฤมล ผิวเหลือง
313 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
84.60 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านอำเภอ สัตหีบ 1
 1. เด็กชายชัยวิชญ์ สุขรัตน์
 1. นางเพชรอำไพ สุขสบาย
314 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
83.40 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านเขาบายศรี สัตหีบ 2
 1. เด็กชายอติรุจน์ คำมี
 1. นางสาวศิริลักษณ์ สมร
315 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
79.00 อันดับ 6 เหรียญเงิน วัดจุกกะเฌอ ศรีราชา 3
 1. เด็กชายณัฐวุฒิ แช่มช้อย
 1. นางสาวภัทรียา สวัสดี
316 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
77.40 อันดับ 7 เหรียญเงิน วัดเขาฉลาก ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงฐิวิพร ช่วยคง
 1. นางสาวพัชราภรณ์ สุพอ
317 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
77.40 อันดับ 7 เหรียญเงิน วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กชายวัชรินทร์ นามวิชา
 1. นางสาววิภาวรรณ หลับรัมย์
318 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
77.20 อันดับ 8 เหรียญเงิน บ้านตะเคียนเตี้ย บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงกชกร โพธิ์ด้วง
 1. นางจันทร์เพ็ญ ชำนาญกุล
319 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
76.60 อันดับ 9 เหรียญเงิน บ้านชากนอก บางละมุง 4
 1. เด็กชายภัทรภณ ลอยบรรดิษฐ
 1. นางสาวสุภาวดี บุญครอง
320 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
73.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กชายนราวิชญ์ สุภา
 1. นางสาวกรกช จันทรังษี
321 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
71.20 อันดับ 11 เหรียญเงิน อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงจิรัชญา อู่แฮ
 1. นางสาวคนึง บวมเอม
322 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
70.20 อันดับ 12 เหรียญเงิน เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายกฤษณะ เครือกล่ำ
 1. นางจิราภา ศาลางาม
323 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
66.80 อันดับ 13 เหรียญทองแดง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กชายภุชคินทร์ ศรีเทา
 1. 1.นางสาวนลินี สครรัมย์
324 ภาษาต่างประเทศ
0840 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3
- ดาราสมุทร โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กชายปวรปรัชญ์ อำภา
 1. นายวชิระ พิมัยรัมย์
325 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
98.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงปราณต์ปรียา จูทา
 1. นายชนวีร์ ยิ้มจันทร์
326 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
95.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงประภัสสร พิกาศ
 1. นางสาวประณาลี ลือชา
327 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านชากนอก บางละมุง 4
 1. เด็กชายต่อเติม บัวขาว
 1. นางสาวสุภาวดี บุญครอง
328 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
89.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านบึง ศรีราชา 3
 1. เด็กชายธนรรชัย หันตุลา
 1. นางวรรณิภา วงศ์ศิริ
329 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
87.00 อันดับ 5 เหรียญทอง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงเกลวริน แผลงศร
 1. นางสาวปวริศา จันทนาม
330 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
83.00 อันดับ 6 เหรียญทอง วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงกนกรัตน์ นาสมยนต์
 1. นางสาวจันทร์นภา อยู่สุข
331 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
80.00 อันดับ 7 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กชายฉัตรติวัฒน์ นิตย์โชติ
 1. นางสาวภิญญามาศ แสงแก้ว
332 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
78.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงกมนทรรศน์ เนาว์ศรีสอน
 1. นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร์โท
333 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
78.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน บ้านอำเภอ สัตหีบ 1
 1. เด็กชายอารุ้ง
 1. นางเพชรอำไพ สุขสบาย
334 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
78.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายศตายุ มะลิยศ
 1. นางสาวเพชรไพริน ทองเอี่ยม
335 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
77.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน เกาะสีชัง สพม.
 1. เด็กหญิงณัฐนรี สิงห์สิทธิ์
 1. นางสาวดวงแก้ว โกติรัมย์
336 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
77.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน บ้านรถไฟ โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กหญิงอัสมารา อรุณนพรัตน์
 1. MissJoy Oberio Casiple
337 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
77.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน ปัญญานฤมิต โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. 1 เด็กหญิงอริสรา หินวิเศษ
 1. นางสาวกฤติกา มิกทา
338 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
75.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน เทศบาลบ้านศรีมหาราชา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงชัญญธรณ์ คำยัง
 1. นางสาวพิจิตรา หลินลาโภ
339 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
73.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงศรินยา โตเฟื่อง
 1. นางสาววีรินท์ สุทธิชาติ
340 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
73.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน เทศบาลแหลมฉบัง 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงปวริศา คำภาบุตร
 1. นายจารุกิตติ์ ภิรมย์รักษ์
341 ภาษาต่างประเทศ
0841 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ระดับ ป.1-ป.3
67.00 อันดับ 12 เหรียญทองแดง จุฬเทพบางเสร่ โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กหญิงน้ำเพชร อินธนาม
 1. นางสาวกฤษณา ชมคำ
342 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
100.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว บางละมุง 2
 1. เด็กชายภูมิภัทร ดีบุญชัย
 2. เด็กชายพีรพัฒน์ นามชุ่ม
 1. นายอุทัย บุญเชิด
 2. นางมัณฑนา สารรัมย์
343 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
99.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กชายนนทพัทธ์ ดังก้อง
 2. เด็กชายพิธิวัฒน์ บุญเสริม
 1. นายมนตรี ปัดภัย
 2. นางปพิชญา ศรีสมสุข
344 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
97.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านนาวัง บางละมุง 1
 1. เด็กชายวันเสาร์ จาย
 2. เด็กชายณัฐธนันท์ แสงอินทร์
 1. นางสาวจุฑามณี สุขไสว
 2. นายธีระภัทร นิลนิตย์
345 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
96.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์ โสภาพล
 2. เด็กชายกรณ์ กุลวพันธ์
 1. นางปาริยชาต ดำรงค์อยู่ยืน
 2. นางสาววิชุฏาภรณ์ คำโฉม
346 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
95.00 อันดับ 5 เหรียญทอง วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กชายธนกฤต เนียมทอง
 2. เด็กชายธนากร กันหาชิน
 1. นายปรีชา ขอกรดสำโรง
 2. นางสาวสุรีภรณ์ สมสกุล
347 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
94.00 อันดับ 6 เหรียญทอง สว่างบริบูรณ์วิทยา โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. ด.ช.ธัญกร ทำทัน
 2. ด.ช.กฤติธี คุณดิลกโชค
 1. นายปัณณวิชญ์ มณฑา
 2. นางสาวกัลยารัตน์ โจ่ยสา
348 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
93.00 อันดับ 7 เหรียญทอง บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กชายกรฤต ประชุมรักษ์
 2. เด็กชายธนกร ยิ้มแย้ม
 1. นางสาวศศิธร ลีทอง
 2. นางสาวจีรภัทร คงยะมาศ
349 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
92.00 อันดับ 8 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงเมลานี เซเยอร์ส
 2. เด็กชายพรเทพ ขุนจิตภักดี
 1. นางสาวอารียา เวียงเตา
 2. นางสาววิภาวรรณ หลับรัมย์
350 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
91.00 อันดับ 9 เหรียญทอง บรรณพันธ์ศึกษา โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิง พจณ์พิชชา อ่อนนุ้ย
 2. เด็กชาย สิรภัทร จันทร์เพ็ชร
 1. นาง สุชาดา ฟักทอง
 2. น.ส. อชิรญา ไปเร็ว
351 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
90.00 อันดับ 10 เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กชายวิโชติ ใจกว้าง
 2. เด็กชายกฤษณะ จำเนียรกูล
 1. นางสาวนัฐริกา บีดิลและ
 2. นางสาวสุธาทิพย์ อุดรพันธ์
352 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
90.00 อันดับ 10 เหรียญทอง ชุมชนบ้านหนองปรือ บางละมุง 3
 1. เด็กชายพิสุทธิ ฝอยทอง
 2. เด็กชายชนวัตย์ เฉลียวสิน
 1. นางสาวนัทธพร จันทะขัน
 2. นางสาวนริศรา ชัยปาน
353 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
89.00 อันดับ 11 เหรียญทอง บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน หัดสูงเนิน
 2. เด็กหญิงสุพรทิพย์ กระชั้น
 1. นายโชคอนันต์ ศรีหะ
354 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
88.00 อันดับ 12 เหรียญทอง วัดนาจอมเทียน สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงเลิศอนงค์ ผุดผาด
 2. เด็กชายณัฐวัฒน์ รัตนไพบูลย์
 1. นางสาวเกศมณี ภัยพิบัติ
 2. นางสาวณิชมล แน่นหนา
355 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
87.00 อันดับ 13 เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กหญิงโสนัม อะฮีร์
 2. 2.เด็กหญิงณัฏฐนันท์ โอชาพันธุ์
 1. 1.นางสาวกุลภา ประคองใจ
 2. 2.นางชนัญชิตา วงค์ทอง
356 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
86.00 อันดับ 14 เหรียญทอง วัดอัมพวัน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงลลิตา เพ็ญจันทร์
 2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน ระหา
 1. นางสาวพจนาวรรณ อนุพันธ์
 2. นางสาวศุกลภัทร สุขอุ้ม
357 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
85.00 อันดับ 15 เหรียญทอง วัดจุกกะเฌอ ศรีราชา 3
 1. 1. เด็กชายกิตติกุล ทองประไพ
 2. 2. เด็กชายอาชวิน ไผ่ล้อมวงศ์
 1. 1. นางสาวสุพิดา ยิ้มเขียว
 2. 2. นางสาวพัชรา สุบุญ
358 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
84.00 อันดับ 16 เหรียญทอง บ้านอำเภอ สัตหีบ 1
 1. เด็กชายวิชชากร ขำทอง
 2. เด็กชายนพณัฐ เมืองใย
 1. นางสาวกนกวรรณ กรมถิน
359 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
83.00 อันดับ 17 เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กชายศรัณยพงศ์ ชัยพิพัฒน์
 2. เด็กหญิงปิยธิดา ทิศาวงศ์
 1. นางสาวกิตติยา พวงปะคำ
360 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
82.00 อันดับ 18 เหรียญทอง บ้านมาบฟักทอง บางละมุง 4
 1. เด็กชายกรณัฏฐ์ กฤตย์ชยานันต์
 2. เด็กหญิงบัวชมพู ปรีดารัตน์
 1. นางสาวจริญญา ระเมาะ
 2. นางสาวสุจิดาภา มิ่งปรีชา
361 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
79.00 อันดับ 19 เหรียญเงิน เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายกวิน ดุษิตกิตติกุล
 2. เด็กชายชนาเมธ สมจิตร
 1. นายธนวัฒน์ ศาลางาม
 2. นางจิราภา ศาลางาม
362 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
78.00 อันดับ 20 เหรียญเงิน วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ช.ตุลภัทร ราชบุรี
 2. ด.ช.อันโทนีโอ อัษดิณย์ เฟซี่
 1. ครูสุนิสา นิลคำ
 2. ครูณัฐกกฤตา สีทิม
363 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
76.00 อันดับ 21 เหรียญเงิน วัดพิบูลสัณหธรรม ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงอันดาริกา ภักดีกุล
 2. เด็กชายภูมิพัฒน์ รัตนวงษา
 1. นางสาวสิริกาญจน์ มาศรีสุข
 2. นางสาววันวิสา เหล็กเพ็ชร
364 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
75.00 อันดับ 22 เหรียญเงิน วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กชายเมธาวัฒน์ เกตุแก้ว
 2. เด็กชายวรัญญู ปานเนตร
 1. นางภาวิณี ชาน้อย
 2. นางสาวจินต์จุฑา อุ่นทอง
365 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
74.00 อันดับ 23 เหรียญเงิน บ้านตะเคียนเตี้ย บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงธัญนภา เกตุจำรูญ
 2. เด็กชายธนกฤต ตุมผกา
 1. นางสาวสุพิชญา สิงห์ลา
366 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
73.00 อันดับ 24 เหรียญเงิน บ้านบางละมุง บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงวรัชยา น้อยหว้า
 2. เด็กหญิงศศินัดดา มุ่งหาดี
 1. นางรภัสสร จูเลียน่า
 2. นางสาววัชรี พลคำ
367 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
72.00 อันดับ 25 เหรียญเงิน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กชายณัฏฐพล พรหมจันทร์
 2. เด็กชายอัษฎาวุธ เมืองข้องน้อย
 1. นางสาวชนัษฎาภรณ์ ใจแน่น
 2. นางชนันต์พร ศรีสุวรรณ
368 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
70.00 อันดับ 26 เหรียญเงิน วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) ศรีราชา 4
 1. เด็กชายบุระธัช เปรมปรีชา
 2. เด็กหญิงชนิสรา เปรมปรีชา
 1. นายวันเฉลิม สะเทือน
369 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
70.00 อันดับ 26 เหรียญเงิน บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงกา วันนะเรน
 2. เด็กหญิงสริดา สงไพรสน
 1. นางธัญญ์นภัส สุทธิธนวรารมย์
 2. นางสาวสุทธาวัลย์ ผึ่งสอาด
370 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
70.00 อันดับ 26 เหรียญเงิน บ้านระเวิง ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงวรันธร แสงเดช
 2. เด็กหญิงกานติมา แก้วปาน
 1. นางสาวผกากาญจน์ ทวีสุข
 2. นายเอกพล เชิดพานิชย์
371 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
70.00 อันดับ 26 เหรียญเงิน บ้านบึง ศรีราชา 3
 1. เด็กชายนันทพัทธ์ โนนแก้ว
 2. เด็กหญิงอนัญญา สุพรรณสาย
 1. นางวารินทร์ สิงห์ลี
 2. นางสาวพัชรีพร คุณวงค์
372 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
69.00 อันดับ 27 เหรียญทองแดง บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กชายสหศวัฒ มาลา
 2. เด็กหญิงวิชญาดา พานน้อย
 1. นางสาวพัทธ์ธีรา เฉวียงหงส์
 2. นางสาวเบญจรัตน์ คำเหม็ง
373 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
68.00 อันดับ 28 เหรียญทองแดง เกาะสีชัง สพม.
 1. เด็กชายนันทชาติ เกรียงกูล
 2. เด็กชายนพรัตน์ แหวนทองคำ
 1. นางสาวสุพร ชมชื่นดี
374 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
67.00 อันดับ 29 เหรียญทองแดง บ้านเขาบายศรี สัตหีบ 2
 1. เด็กชายนิธิฤทธิ์ นามณี
 2. เด็กชายธีรภัทร แก่นจันทร์
 1. นางรัญจวน วงษ์วิพัฒน์
375 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
66.00 อันดับ 30 เหรียญทองแดง บ้านชากนอก บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงกมลวรรณ แสนรัมย์
 2. เด็กชายชูเดช เดรเฮอร์
 1. นายสำเนียง ปีมะนาว
 2. นางสาวสุภาวดี บุญครอง
376 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
65.00 อันดับ 31 เหรียญทองแดง ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงทามมิกา ด้วงนิล
 2. เด็กชายกรวิชช์ เหมืองสาม
 1. นางสาวแพรวประภา ไพพรเรือง
377 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
64.00 อันดับ 32 เหรียญทองแดง เกล็ดแก้ว สัตหีบ 1
 1. เด็กชายเปศล สังกฤษ
 2. เด็กชายกรวุฒิ ศรีนุ่นอินทร์
 1. นางสถิต ลาไม้
 2. นางสาวไข่มุก ตั้งจิตรเจริญ
378 ภาษาต่างประเทศ
0842 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.4-ป.6
48.00 อันดับ 33 เข้าร่วม บ้านพันเสด็จนอก ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงกนกวรรณ ล่ามแขก
 2. เด็กชายเมธาสิทธิ์ ทุมมาโต
 1. นางสาวพิรดา ตุมโฮม
 2. นางสาวศิรภัสสร อุดมชัย
379 ภาษาต่างประเทศ
0843 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
98.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง สว่างบริบูรณ์วิทยา โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. ด.ญ.จินตภา หนองใหญ่
 1. นางสาวกิ่งกาญจน์ ทวีสวัสดิ์
380 ภาษาต่างประเทศ
0843 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
95.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงพริมพิมุกต์ สมเผ่า
 1. นางสาวกานต์สินี รงคะวิรุจน์ชัย
381 ภาษาต่างประเทศ
0843 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
90.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ดาราสมุทร โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิงโปรดปราน ธรรมโชติ
 1. นางสาวญาริดา นิยมศักดิ์
382 ภาษาต่างประเทศ
0843 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
88.00 อันดับ 4 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ญ.เกศรินทร์ ผาสอน
 1. นางสาวพัชมล อนิฆา
383 ภาษาต่างประเทศ
0843 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
87.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงนาย
 1. นางสาวญาณิศา สกุลวงศ์ธนา
384 ภาษาต่างประเทศ
0843 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
85.00 อันดับ 6 เหรียญทอง อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงพลอยปภัส จินตนะศิริ
 1. นายณปวร ไชยโคตร
385 ภาษาต่างประเทศ
0843 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
83.00 อันดับ 7 เหรียญทอง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ญ.ชุติกาญจน์ โยธี
 1. นางสาวจินดาพร ดอกแก้ว
386 ภาษาต่างประเทศ
0843 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
81.00 อันดับ 8 เหรียญทอง ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงชัญญานุช สีสุพล
 1. นางสาวกาญจนา คุ้ยจุ่น
387 ภาษาต่างประเทศ
0843 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6
80.00 อันดับ 9 เหรียญทอง เกล็ดแก้ว สัตหีบ 1
 1. เด็กหญิงขวัญชนก ลิ่มตี๋
 1. นางสาวไข่มุก ตั้งจิตรเจริญ
388 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
100.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กชายปกรณ์ โพธิ์ศรี
 2. 2.เด็กชายรามพิสุทธิ์ เคนแสนโคตร
 1. 1.นางชนัญชิตา วงค์ทอง
 2. 2.นายวันเฉลิม นามเสนา
389 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
99.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงญานภัทร ประพาน
 2. เด็กหญิงประวีณา พรมเล็ก
 1. นางสาวนัฐริกา บีดิลและ
 2. นางสาวสุธาทิพย์ อุดรพันธ์
390 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
98.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง บ้านห้วยกุ่ม ศรีราชา 5
 1. เด็กชายธนชัย งามแม้น
 2. เด็กชายวีรภัทร พรมชาวนา
 1. นางสาวจีรภัทร คงยะมาศ
 2. นางสาวศศิธร ลีทอง
391 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
97.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กชายอัครพนธ์ โฆษณายุค
 2. เด็กชายชนกานต์ ปั้นถวิล
 1. นางสาวกิตติยา ธูปเทียนรัตน์
 2. นางรัตติยา แซ่ซึ่ง
392 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
96.00 อันดับ 5 เหรียญทอง วัดตโปทาราม ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงธารธารา เมืองพรม
 2. เด็กหญิงปริญญา ทองแม้น
 1. นางสาวปรางชิด เส้นสุข
393 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
95.00 อันดับ 6 เหรียญทอง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. นายทิชานนท์ รุ่งเรืองนิยม
 2. ด.ญ.พลอยปภัส ฤาชา
 1. นางสาวคัทยะวรรณ กล้าเชิดสกุล
394 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
94.00 อันดับ 7 เหรียญทอง บ้านหุบบอน ศรีราชา 2
 1. เด็กชายธันวา ทินขุนทด
 2. เด็กชายดบัสวิน จันทร์ขวัญ
 1. นางเสาวรินทร์ มงคลทรัพย์
 2. นางวลัยภรณ์ ศรีสวัสดิ์
395 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
93.00 อันดับ 8 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงอันนา มณีวงษ์
 2. เด็กชายชยพัทธ์ บำรุงยา
 1. นางสาวอารียา เวียงเตา
 2. นางสาวประณาลี ลือชา
396 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
92.00 อันดับ 9 เหรียญทอง วัดหนองเกตุใหญ่ บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงลิต้า แพนด้า
 2. เด็กชายนำโชค -
 1. นางสาววรินทร์กุล เชาว์เภตราพงษ์
397 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
91.00 อันดับ 10 เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กชายจุลเทพ เงินท้วม
 2. เด็กหญิงนิศากานต์ กลางประพันธ์
 1. ครูทัศนีย์ ปาละ
 2. ครูสมหญิง สิทธิบุญ
398 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
79.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กชายอดิศร ขันแก้ว
 2. เด็กหญิงอภิญญา อรุณเนตร
 1. นายโชคอนันต์ ศรีหะ
399 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
78.00 อันดับ 12 เหรียญเงิน บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กชายธนภัทร เกื้อหนุน
 2. เด็กหญิงภัทรภร รักกลาง
 1. นางสาวจิรภัทร ปิ่นทอง
 2. นางสาวจินตนา เปี่ยมลาภ
400 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
76.00 อันดับ 13 เหรียญเงิน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทับแสง
 2. นางสาวชญานิศ พลอยปฐม
 1. นางสาวจิราวรรณ คนกล้า
 2. นางสาวชลลดา บุตรรอด
401 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
75.00 อันดับ 14 เหรียญเงิน ชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ 1
 1. เด็กชายสวัสดิ์ อาเมท
 2. เด็กหญิงพัชชา ไกรสินธ์
 1. นางสาวอัจฉราพร เทศศิริ
402 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
74.00 อันดับ 15 เหรียญเงิน วัดโป่ง บางละมุง 2
 1. เด็กชายวีรภัทร พลสวัสดิ์
 2. เด็กหญิงพิชชาภา ชมภูเขียว
 1. นางสาวทิพวรรณ จรรยา
 2. นายอานุภาพ ทิพนนท์
403 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
73.00 อันดับ 16 เหรียญเงิน บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กชายอานัส จันทร์ศรีลา
 2. เด็กหญิงสุวรรณา เกิดทอง
 1. นางสาวเบญจรัตน์ คำเหม็ง
 2. นางสาวรมิดา พาลีขัน
404 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
68.00 อันดับ 17 เหรียญทองแดง วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงสุภาวดี ยุรยาตร์
 2. เด็กหญิงศิริลักษณ์ สว่างจันทร์
 1. นางสาวจินต์จุฑา อุ่นทอง
 2. นางภาวิณี ชาน้อย
405 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
67.00 อันดับ 18 เหรียญทองแดง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กชายอริยศักดิ์ จั่นมา
 2. เด็กชายรามิน มอญสะแก
 1. นางอัมพร ปลั่งกลาง
 2. สิบเอกเกียรติศักดิ์ พลนำ
406 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
66.00 อันดับ 19 เหรียญทองแดง อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ศรีราชา 5
 1. นายกฤษดา แก้วพันธ์งาม
 2. นายซันที พม่า
 1. นางสาวณัฐธยาน์ อิ่นภา
407 ภาษาต่างประเทศ
0844 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3
65.00 อันดับ 20 เหรียญทองแดง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กชาย วรเวช ช่างไม้
 2. เด็กหญิงสุภาพร สีลุน
 1. นางสาวสุภลักษณ์ รุ่งเรือง
408 ภาษาต่างประเทศ
0845 | การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับ ม.1-ม.3
93.66 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. นาย ธนวัฒน์ รอสูงเนิน
 2. ด.ญ.เกศรินทร์ คะหะวงษ์
 3. ด.ญ.น้ำเพชร ปลื้มจิตต์
 4. ด.ช.ภูวดินทร์ เพชรรักษา
 5. ด.ช.พงศพัฒน์ แสงเฉวตร
 1. นางสาววีรินท์ กาหลง
 2. นางสาวกานติมา อาจนุการ
409 ภาษาต่างประเทศ
0845 | การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับ ม.1-ม.3
84.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. นางสาวมณีกานต์ สุโขพันธ์
 2. เด็กหญิงจีระนันท์ แสนสงค์
 3. เด็กหญิงสุภิสรา แซ่เฉิน
 4. นายณัฐพล พันดนตรี
 5. นายโทมัส จันทร์แดง
 1. นางสาวลิสา สืบดี
410 ภาษาต่างประเทศ
0846 | การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3
82.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. เด็กชายไรอัน โบวเด้น
 2. เด็กชายสิปปกร หวังผล
 3. เด็กหญิงสิริธากรณ์ แก้วเกิด
 4. เด็กหญิงมนชญา ศิริธวัช
 5. เด็กหญิงกนกวรรณ สิงห์โตทองเจริญ
 1. นางสาวอิงอรุณ พงษ์เกษม
 2. นางสาวชญานิศ เกรียงธีรศร
411 ภาษาต่างประเทศ
0847 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3
95.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. นางสาวสุธาสินี นะมัน
 1. นางสาวสารี่ วิใจยา
412 ภาษาต่างประเทศ
0847 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ เดชวิไชย
 1. นางสาวญาณิศา สกุลวงศ์ธนา
413 ภาษาต่างประเทศ
0847 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3
88.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงมนสิการ ปั้นประสงค์
 1. นางสาววนาลี สนิทเหลือ
414 ภาษาต่างประเทศ
0847 | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3
84.00 อันดับ 4 เหรียญทอง ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงทอฝัน ประเสริฐ
 1. นางสาวรากิตาร์ ภูกองไชย
415 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
94.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงกรวรรณ เหล่าบูรณะสันติ
 1. นางสาวคัทรียา สายน้ำเย็น
416 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
92.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง บ้านหินวง สัตหีบ 1
 1. 1. เด็กหญิงฮานา ฮัน
 1. 1. นางสาวธัญญรัตน์ พื้นแสน
417 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
90.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เทศบาลแหลมฉบัง 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงวิภาสิณี แสนสุข
 1. นางฐญภัสสร์ นิมมิตตานนท์
418 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
86.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านเขาหิน ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์ คงบุรี
 1. นางสาวศิริยา สินสุพรรณ
419 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
85.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านโค้งดารา ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงบุณยาพร ภาคน้อย
 1. นางชฎารัตน์ ธนนันต์ชัยสกุล
420 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
84.00 อันดับ 6 เหรียญทอง วัดบ้านนา ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงศุภัคชญา แก่นอินทร์
 1. นางสาวจันทกานต์ ถนอมแนบ
421 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
81.00 อันดับ 7 เหรียญทอง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ญ.บุณยาพร ยิ้มถนอม
 1. นางสาวพานิชย์ ขันเงิน
422 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
78.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงศุภนุช แป้นศรีทอง
 1. นางสาวหทัยรัตน์ อยู่สมบูรณ์
423 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
77.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงณปภา มูลน้อย
 1. นางสาวชลณี วงศ์ใหญ่
424 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
76.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน เทศบาลบ้านศรีมหาราชา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงพันเนตร กาญจนวิจิตร
 1. นางสาววรรณพร แก้วซ้อน
425 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
75.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน บ้านรถไฟ โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กหญิงฮาวา กาญจนสมวงศ์
 1. นางสาวฮูดา บุรีเจริญ
426 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
74.00 อันดับ 12 เหรียญเงิน วัดอัมพวัน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงกัลชลิกา บุญคล้าย
 1. นางบูชิตา วังตาล
427 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
73.00 อันดับ 13 เหรียญเงิน บ้านบึง บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงสุจิตา คงสบาย
 1. นางสาวภัคจิรา สุนอุ่น
428 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
70.00 อันดับ 14 เหรียญเงิน เมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) เมืองพัทยา
 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา นาคถั่ว
 1. นางชไมพร กิจจานนท์
429 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
69.00 อันดับ 15 เหรียญทองแดง บ้านขลอด สัตหีบ 2
 1. ด.ญ.พรลภัส อ่วมสร้อย
 1. นางสาวนภัสวรรณจันทร์ รัศมี
430 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
68.00 อันดับ 16 เหรียญทองแดง วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ญ.ไอริณ คงเจริญ
 1. นางเทียนทอง ดุจพายัพ
431 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
65.00 อันดับ 17 เหรียญทองแดง ชุมชนวัดหนองค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงชาลิดา ฟ้อนฟุ้ง
 1. นางสาวกิตติยา สุขกิจ
432 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
64.00 อันดับ 18 เหรียญทองแดง เกาะสีชัง สพม.
 1. เด็กหญิงกานต์วิชญา กว้างขวาง
 1. นางสาวดาวิกา ศรีอนุช
433 ภาษาไทย
0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3
61.00 อันดับ 19 เหรียญทองแดง จุฬเทพบางเสร่ โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กหญิงณิชากร สิงฆ้อง
 1. นางสาวกรรณิการ์ พรมวงค์
434 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
93.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง เลิศปัญญา โรงเรียนเอกชน อ.สัตหีบ
 1. เด็กชายภวัต ไชยยอด
 1. นางวัชรินทร์ อุ้ยรัมย์
435 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
91.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงดาริกา ลามัญ
 1. นางสาวดลภิญญ์ นำ้เจ็ด
436 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
90.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดมโนรม ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงสมิตานัน ประทิตย์
 1. นางสาวพรรณภา วาไทย
437 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
89.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านภูไทร บางละมุง 2
 1. เด็กชายรชต ฟีจัตุรัส
 1. นายศิริเทพ หาญสู้
438 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
88.00 อันดับ 5 เหรียญทอง ชุมชนวัดหนองค้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงเพลงญาภา พันธ์ผูก
 1. นางสาวปภัชญา ประเสริฐ
439 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
82.00 อันดับ 6 เหรียญทอง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ญ.ณัฎฐินภา สูงโคกกรวด
 1. นางสาวสุภารัตน์ จันทรประทักษ์
440 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
79.00 อันดับ 7 เหรียญเงิน อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กชายธีรวัฒน์ แจ่มสว่าง
 1. นางสาวอรอนงค์ สุวรรณมะณี
441 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
78.00 อันดับ 8 เหรียญเงิน วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิง วรัญญา บุญยัง
 1. นางรุจิรา แสงนัยนา
442 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
77.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน สว่างบริบูรณ์วิทยา โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. ด.ญ.ญาณภา กาญจนสมญา
 1. นายสุทธิพงษ์ แซ่หย่ง
443 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
76.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน บ้านห้วยกรุ ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงวดี สมพร
 1. นายธีรพงศ์ พรมเกษา
444 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
75.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน บ้านอำเภอ สัตหีบ 1
 1. เด็กชายฌาณวิชญ์ ฐิตานันท์ธนโชติ
 1. นางณิชากร จุลสวัสดิ์
445 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
74.00 อันดับ 12 เหรียญเงิน บ้านบึง ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงชลธิชา ปุยะติ
 1. นางสาวเกษร พุทธานุ
446 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
66.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง เทศบาลแหลมฉบัง 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงปุณณดา ศรีเมือง
 1. นางกันณัฏฐกาญจน์ สุโนภักดิ์
447 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
65.00 อันดับ 14 เหรียญทองแดง บ้านเขาดิน ศรีราชา 4
 1. เด็กหญิงหนึ่งธิดา นิวัตร
 1. นางสุภาวรรณ สิทธิชัย
448 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
64.00 อันดับ 15 เหรียญทองแดง บ้านระเวิง ศรีราชา 2
 1. เด็กชายกิตติธัช นาคกร
 1. นางสาวรุ่งรวี ชุบไธสง
449 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
63.00 อันดับ 16 เหรียญทองแดง เซนต์ปอลคอนแวนต์ โรงเรียนเอกชน อ.ศรีราชา
 1. เด็กหญิงพิมพิชญา อารีราษฎร์
 1. นางจันทนา ภูพานทอง
450 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
62.00 อันดับ 17 เหรียญทองแดง บ้านเขาบายศรี สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงอาภา เกตุดี
 1. นางสาวนริศรา แก้วเชื่อม
451 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
61.00 อันดับ 18 เหรียญทองแดง บ้านมาบฟักทอง บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงธนภรณ์ ทองดี
 1. นางสาววิมลมาศ พรมกุล
452 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
60.00 อันดับ 19 เหรียญทองแดง เทศบาลบ้านศรีมหาราชา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงวีรดา วารุณศาสตร์
 1. นางสาวเสาวลักษณ์ มะยา
453 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
50.00 อันดับ 20 ชมเชย เกาะสีชัง สพม.
 1. เด็กชายภูธิป กลิ่นกาหลง
 1. นายสราวุธ ไชยมูล
454 ภาษาไทย
0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6
50.00 อันดับ 20 ชมเชย บ้านรถไฟ โรงเรียนเอกชน อ.บางละมุง
 1. เด็กหญิงนูรอัยนี สนูน้อย
 1. นางสาวเรวดี เทศงามถ้วน
455 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
88.00 ชนะเลิศ เหรียญทอง อนุบาลบางละมุง บางละมุง 1
 1. ด.ญ.อารียา สุขสนิท
 1. นายนัทธพงศ์ เฉลิมพงษ์
456 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
87.00 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วัดตโปทาราม ศรีราชา 5
 1. เด็กชายอนุภัทร เชิดชู
 1. นางสาวนุชนาถ บุญม่วง
457 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
86.00 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วัดหนองเกตุใหญ่ บางละมุง 1
 1. นางสาวปภาดา กะวะระสูตร
 1. นางณัฏฐินีนาถ วรภัควลัญช์
458 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
85.00 อันดับ 4 เหรียญทอง บ้านบ่อวิน ศรีราชา 3
 1. เด็กหญิงสุขฤทัย กระแสโสม
 1. นายพจนาฏ รุ่งเรือง
459 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
83.00 อันดับ 5 เหรียญทอง บ้านทุ่งคา บางละมุง 4
 1. เด็กหญิงภัทรธิดา พัฒนกุล
 1. นางสาวเอกอนงค์ นิจสุนกิจ
460 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
82.00 อันดับ 6 เหรียญทอง บ้านโป่งสะเก็ต บางละมุง 2
 1. 1.เด็กหญิงอนัญญา เจริญผล
 1. 1.นางสาวแสงฤทัย ปทุมสาย
461 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
81.00 อันดับ 7 เหรียญทอง วัดแหลมฉบัง ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงกนกวรรณ สำราญใจ
 1. นางสาวฐิติรัตน์ กลิ่นคูณ
462 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
80.00 อันดับ 8 เหรียญทอง อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ศรีราชา 5
 1. เด็กหญิงซันดี้ พลอยดีเลิศ
 1. นางสาวอณัฐชภรณ์ ตุ้มทอง
463 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
78.00 อันดับ 9 เหรียญเงิน วัดบุญสัมพันธ์ บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงชุติมา ภูเงิน
 1. นางรุจิรา แสงนัยนา
464 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
77.00 อันดับ 10 เหรียญเงิน บ้านเนินพลับหวาน บางละมุง 3
 1. เด็กหญิงอามาลีนา สะอะ
 1. นางสาวมยุรี วงษ์อารี
465 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
75.00 อันดับ 11 เหรียญเงิน วัดสุทธาวาส บางละมุง 3
 1. ด.ญ.ชลดา​ พลขันธ์
 1. นางสาวอิงค์นภัส อริยธนบูลย์
466 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
68.00 อันดับ 12 เหรียญทองแดง วัดหนองเกตุน้อย บางละมุง 2
 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา จันทร์ที
 1. นางสาวพัชราภรณ์ จันทพล
467 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
67.00 อันดับ 13 เหรียญทองแดง บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ศรีราชา 1
 1. เด็กหญิงเอมวิกา ถีระพันธ์
 1. นายปฏิพล สุวรรณโน
468 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
66.00 อันดับ 14 เหรียญทองแดง บ้านสุรศักดิ์ ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงเกตุศิรินทร์ สานารินทร์
 1. นางสาววรวรรณ หงษ์กัน
469 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
65.00 อันดับ 15 เหรียญทองแดง วัดโป่ง บางละมุง 2
 1. เด็กชายณัฐวุฒิ บทขุนทด
 1. นางสาววันทนา โพธิ์เกิด
470 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
64.00 อันดับ 16 เหรียญทองแดง บ้านสัตหีบ สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงปิยะนุช ปรีเปรม
 1. นายสุรัตน์ เฉิดวาสนา
471 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
63.00 อันดับ 17 เหรียญทองแดง อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. เด็กหญิงธันวรัตน์ กลางอรัญ
 1. นายพิชามญชุ์ สูงขาว
472 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
62.00 อันดับ 18 เหรียญทองแดง บ้านหุบบอน ศรีราชา 2
 1. เด็กหญิงปวฎา บุญรอด
 1. นางสาวเกษราภรณ์ มะปะโท
473 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
61.00 อันดับ 19 เหรียญทองแดง บ้านทุ่งกราด บางละมุง 1
 1. เด็กหญิงอาทิมา เหง้าพรหมมินทร์
 1. นางศิริลักษณ์ ธนูชาญ
474 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
50.00 อันดับ 20 ชมเชย ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สัตหีบ 2
 1. เด็กหญิงชลธิชา สายสินธ์
 1. นางสาวรุ่งฤดี สมดี
475 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
50.00 อันดับ 20 ชมเชย บ้านเขาคันทรง ศรีราชา 2
 1. ด.ญ.จิราพร เรไร
 1. นางสาวจุฑาทิพย์ จุฑาจันทร์
476 ภาษาไทย
0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
50.00 อันดับ 20 ชมเชย วัดสุกรีย์บุญญาราม บางละมุง 1
 1. ด.ญ แพรวา ชื่นรส