ตารางการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สหวิทยาเขตวังภูผา
วันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566

ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม สถานที่ เริ่ม สิ้นสุด หมายเหตุ
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคารอุตสาหกรรม โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 13.00 -
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร6 ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 ไมโครโฟน ,หูฟัง ผู้เข้าแข่งขันนำมาเอง
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับชั้น ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ - ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 16.00 -
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับชั้น ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ - ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 16.00 -
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ - ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 16.00 -
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ - ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 16.00 -
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ - ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 16.00 -
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ - ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 16.00 -
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ - ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 16.00 -
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ - ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 16.00 -
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์4 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ - ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 16.00 -
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ - ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 16.00 -
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.4-ม.6 โรงอาหาร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ - ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 16.00 -
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 ศูนย์พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ - ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.4-ม.6 โรงอาหาร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 14.00 ไมโครโฟน ,หูฟัง ผู้เข้าแข่งขันนำมาเอง
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 14.00 ไมโครโฟน ,หูฟัง ผู้เข้าแข่งขันนำมาเอง
20 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร 2 ห้อง 217 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร6 ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 โรงอาหาร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 14.00 -
24 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.4-ม.6 โรงอาหาร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
27 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.4-ม.6 โรงอาหาร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์1 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
29 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.4-ม.6 โรงอาหาร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
30 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร6 ชั้น 4 ห้อง HCEC โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 14.00 -
31 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร6 ชั้น 4 ห้อง HCEC โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 14.00 -
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร6 ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 14.00 ไมโครโฟน ,หูฟัง ผู้เข้าแข่งขันนำมาเอง
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 ห้องดนตรี 2 09.00 16.30 -
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 ห้องดนตรี 2 09.00 16.00 -
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 ห้องดนตรี 2 09.00 16.00 -
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 ห้องดนตรี 2 09.00 12.00 -
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 ห้องนาฏศิลป์ 2 09.00 12.00 -
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 ห้องนาฏศิลป์ 2 09.00 10.30 -
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 ห้องนาฏศิลป์ 2 09.00 10.30 -
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 ห้องนาฏศิลป์ 2 09.00 12.00 -
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 ห้องนาฏศิลป์ 2 09.00 12.00 -
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 ห้องนาฏศิลป์ 2 09.00 10.30 -
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 สนามฟุตบอล โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.4-ม.6 สนามฟุตบอล โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 2 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 1 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 1 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร 6 ชั้น 1 ห้องสมุด โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 16.30 -
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร 6 ชั้น 1 ห้องสมุด โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 16.30 -
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 หอประชุมหลังใหม่ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 16.00 -
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.4-ม.6 หอประชุมใหม่ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 น. 16.00 น. -
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 หอประชุมหลังใหม่ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 16.00 -
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ม.4-ม.6 หอประชุมหลังใหม่ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 16.00 -
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 หอประชุมใหม่ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 16.00 -
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 หอประชุมใหม่ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 16.00 -
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 หอประชุมใหม่ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 16.00 -
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 หอประชุมใหม่ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 16.00 -
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ม.1-ม.6 หอประชุมใหม่ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 16.00 -
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ระดับชั้น ม.1-ม.6 หอประชุมใหม่ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 16.00 -
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 ห้องโยธวาทิต 09.00 10.30 -
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 ห้องโยธวาทิต 09.00 10.30 -
62 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 2 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 10.30 น. -
63 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 10.30 น. -
64 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 5 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 น. -
65 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 8 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 น. -
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 2 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 7 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 7 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
70 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ห้องโลกดาราศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2 09.00 16.00 น. -
71 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ห้องวิทยาศาสตร์ 1 อาคาร 3 ชั้น 2 09.00 16.00 -
72 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-ม.3 ใต้ถุนอาคาร 2 09.00 16.00 -
73 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-ม.6 ใต้ถุนอาคาร 2 09.00 16.00 -
74 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ใต้ถุนอาคาร 2 09.00 16.00 -
75 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ใต้ถุนอาคาร 2 09.00 16.00 -
76 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1-ม.3 ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
77 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.4-ม.6 ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 13.00 16.00 -
78 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 อาคาร 3 ชั้น 2 09.00 16.00 -
79 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 อาคาร 3 ชั้น 2 09.00 16.00 -
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงอาหาร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 13.00 -
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงอาหาร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงอาหาร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
91 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร 2 ห้อง 218 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
92 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงอาหาร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
93 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงอาหาร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงอาหาร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงอาหาร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 ห้องโยธวาทิต 09.00 10.30 -
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 ห้องโยธวาทิต 09.00 10.30 -
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 ห้องโยธวาทิต 09.00 10.30 -
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 ห้องโยธวาทิต 09.00 16.00 -
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงอาหาร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4-ม.6 โรงอาหาร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร 6 ชั้น 1 ห้องสมุด โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ - ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร6 ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 14.00 ไมโครโฟน ,หูฟัง ผู้เข้าแข่งขันนำมาเอง
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้องคอมพิวเตอร์ 4 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 น. 12.00 น. -
106 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.1-ม.6 โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 14.00 -
107 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-ม.6 โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 14.00 -
108 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 10.30 น. -
109 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 10.30 น. -
110 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 5 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 10.30 น. -
111 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 5 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 10.30 น. -
112 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 7 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 10.30 น. -
113 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 10.30 น. -
114 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 4 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 10.30 น. -
115 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 5 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 10.30 น. -
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.6 อาคารธรรมสถาน ชั้น 2 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
117 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1-ม.3 หอประชุมหลังเก่า โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 16.00 -
118 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ใต้ถุนอาคาร 2 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
119 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ใต้ถุนอาคาร 2 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
120 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ใต้ถุนอาคาร 2 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
121 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ใต้ถุนอาคาร 2 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
122 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 8 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 16.00 น. -
123 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 8 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 16.00 น. -
124 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง 1 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 15.00 -
125 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง 2 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 15.00 -
126 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 2 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
127 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 น. 12.00 น. -
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 น. 12.00 น. -
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 2 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 น. 12.00 น. -
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 4 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 น. -
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 4 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 น. -
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 น. -
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 5 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 น. -
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 น. -
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 2 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 น. -
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 8 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 1ุ6.00 น. -
138 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 516 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
139 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 518 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
140 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 4 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
141 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
142 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ระดับชั้น ม.4-ม.6 โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 7 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 16.00 -
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 1 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 น. -
146 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 4 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 น. -
147 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับชั้น ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 7 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 น. -