ตารางการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สหวิทยาเขตวังภูผา
วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566

ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม สถานที่ เริ่ม สิ้นสุด หมายเหตุ
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ห้องดนตรี 1 09.00 16.30 -
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ห้องดนตรี 1 09.00 16.30 -
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 หอประชุมใหม่ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 14.00 -
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.4-ม.6 หอประชุมใหม่ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 14.00 -
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.1-ม.3 เวทีโดมเชื่อมหอประชุม 09.00 10.30 -
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.4-ม.6 เวทีโดมเชื่อมหอประชุม 09.00 10.30 -
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1-ม.3 ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคาร6 ชั้น 4 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 13.00 -
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4-ม.6 ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคาร 6 ชั้น 4 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 13.00 -
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 1 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 12.00 -
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.6 ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 11.00 12.00 -
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้น ม.1-ม.3 หอประชุมใหม่ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 14.00 -
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้น ม.4-ม.6 หอประชุมใหม่ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 14.00 -
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-ม.6 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 1 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 13.00 16.00 -
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-ม.3 เวทีโดมเชื่อมหอประชุม 09.00 16.00 -
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.4-ม.6 เวทีโดมเชื่อมหอประชุม 09.00 12.00 -
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ระดับชั้น ม.1-ม.3 เวทีโดมเชื่อมหอประชุม 09.00 12.00 -
17 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ระดับชั้น ม.1-ม.3 หอประชุมหลังเก่า โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 16.00 -
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 สนามฟุตบอล ป.ศรีวิไลลักษณ์ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 16.00 -
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.1-ม.3 หอประชุมใหม่ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 14.00 -
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.4-ม.6 หอประชุมใหม่ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 14.00 -
21 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.1-ม.3 หอประชุมใหม่ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 14.00 -
22 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.4-ม.6 หอประชุมใหม่ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 14.00 -
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ระดับชั้น ม.4-ม.6 เวทีโดมเชื่อมหอประชุม 09.00 น. 1ุ6.00 น. -
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.1-ม.3 ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 11.00 -
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.4-ม.6 ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 11.00 -
26 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ระดับชั้น ม.1-ม.3 ห้องดนตรี 1 09.00 16.30 -
27 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ระดับชั้น ม.4-ม.6 ห้องดนตรี 1 09.00 16.30 -
28 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ระดับชั้น ม.1-ม.3 ห้องดนตรี 1 09.00 16.00 -
29 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ระดับชั้น ม.4-ม.6 ห้องดนตรี 1 09.00 16.00 -
30 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ห้องดนตรี 1 09.00 16.30 -
31 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ห้องดนตรี 1 09.00 16.30 -
32 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ห้องดนตรี 1 09.00 16.30 -
33 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ระดับชั้น ม.4-ม.6 ห้องดนตรี 1 09.00 16.30 -
34 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ระดับชั้น ม.1-ม.6 เวทีโดมเชื่อมหอประชุม โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 09.00 น. 16.30 น. -