ผลการลงทะเบียนทั้งหมดของหมวดหมู่คณิตศาสตร์


ลำดับที่ หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ จำนวนทีม นักเรียน ครู สถานะ
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 8 8
ไม่มีการแข่งขัน
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 10 10 10
ไม่มีการแข่งขัน
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 4 8 8
ไม่มีการแข่งขัน
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 4 8 8
ไม่มีการแข่งขัน
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 9 9 9
ไม่มีการแข่งขัน
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 10 10 10
ไม่มีการแข่งขัน
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2 6 4
ไม่มีการแข่งขัน
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 4 9 6
ไม่มีการแข่งขัน
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 6 18 12
ไม่มีการแข่งขัน
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 4 12 8
ไม่มีการแข่งขัน
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 12 24 24
ไม่มีการแข่งขัน
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 11 11 11
ไม่มีการแข่งขัน
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 11 11 11
ไม่มีการแข่งขัน
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 13 13 13
ไม่มีการแข่งขัน
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 8 8 8
ไม่มีการแข่งขัน