ผลการลงทะเบียนทั้งหมดของหมวดหมู่ศิลปะ-ดนตรี


ลำดับที่ หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ จำนวนทีม นักเรียน ครู สถานะ
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 0 0 0
แข่งขัน
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 1 1 1
แข่งขัน
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 0 0 0
แข่งขัน
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 1 1 1
แข่งขัน
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 0 0 0
แข่งขัน
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 0 0 0
แข่งขัน
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 0 0 0
แข่งขัน
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 0 0 0
แข่งขัน
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ม.1-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 0 0 0
ไม่มีการแข่งขัน
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 0 0 0
แข่งขัน
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 0 0 0
แข่งขัน
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 3 3 3
แข่งขัน
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 6 6 6
แข่งขัน
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 9 9 9
แข่งขัน
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 10 10 10
แข่งขัน
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 2 2 2
แข่งขัน
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 4 4 4
แข่งขัน
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 6 6 6
แข่งขัน
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 7 7 7
แข่งขัน
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 3 3 3
แข่งขัน
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 3 3 3
แข่งขัน
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 1 34 8
แข่งขัน
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 1 40 8
แข่งขัน
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 5 5 5
แข่งขัน
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 10 10 10
แข่งขัน
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 2 2 2
แข่งขัน
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 4 4 4
แข่งขัน
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 6 6 6
แข่งขัน
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 8 8 8
แข่งขัน
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 2 12 6
แข่งขัน
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 4 24 12
แข่งขัน
47 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.1-ม.3 1 12 4
แข่งขัน
48 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.4-ม.6 1 10 4
แข่งขัน