ผลการแข่งขันทั้งหมด โรงเรียนศรีสงครามวิทยา


ลำดับที่ หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ คะแนน อันดับ เหรียญ
1 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 อันดับ 4 เหรียญทอง
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง
3 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ชนะเลิศ เหรียญทอง
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85 ชนะเลิศ เหรียญทอง
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87 ชนะเลิศ เหรียญทอง
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 อันดับ 5 เหรียญทอง
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ชนะเลิศ เหรียญทอง
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 96 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 91 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 65 อันดับ 11 เหรียญทองแดง
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
33 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ชนะเลิศ เหรียญทอง
34 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77 อันดับ 4 เหรียญเงิน
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92 ชนะเลิศ เหรียญทอง
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95.4 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80 อันดับ 4 เหรียญทอง
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ชนะเลิศ เหรียญทอง
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาจีน ม.4-ม.6 80 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 72 อันดับ 8 เหรียญเงิน
48 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง
49 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 88 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92 ชนะเลิศ เหรียญทอง
53 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง
54 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 อันดับ 6 เหรียญเงิน
55 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ม.1-ม.3 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
56 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ม.4-ม.6 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
57 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง
58 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 83 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
59 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 อันดับ 5 เหรียญทอง
60 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง
61 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง
62 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง
63 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
64 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง
65 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84 อันดับ 7 เหรียญทอง
66 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 88 อันดับ 5 เหรียญทอง
67 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ม.1-ม.3 86 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
68 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ม.4-ม.6 97 ชนะเลิศ เหรียญทอง
69 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 อันดับ 6 เหรียญทอง
70 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 อันดับ 6 เหรียญเงิน
71 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.60 ชนะเลิศ เหรียญทอง
72 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
73 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ชนะเลิศ เหรียญทอง
74 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ชนะเลิศ เหรียญทอง
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 อันดับ 5 เหรียญทอง
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 อันดับ 4 เหรียญทอง
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ชนะเลิศ เหรียญทอง
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 87 ชนะเลิศ เหรียญทอง
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 อันดับ 4 เหรียญทอง
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 อันดับ 4 เหรียญทอง
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ชนะเลิศ เหรียญทอง
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 96 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 97 ชนะเลิศ เหรียญทอง
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.25 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ชนะเลิศ เหรียญทอง
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
117 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
118 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง
119 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
120 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 100 ชนะเลิศ เหรียญทอง
121 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
122 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง