ผลการแข่งขันทั้งหมด โรงเรียนเขาหลวงวิทยา


ลำดับที่ หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ คะแนน อันดับ เหรียญ
1 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 อันดับ 5 เหรียญเงิน
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 0
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 0
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 อันดับ 4 เหรียญทอง
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 อันดับ 4 เหรียญทอง
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77 อันดับ 8 เหรียญเงิน
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76 อันดับ 6 เหรียญเงิน
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68 อันดับ 9 เหรียญทองแดง
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 อันดับ 4 เหรียญทอง
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 อันดับ 9 เหรียญทองแดง
13 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
14 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ชนะเลิศ เหรียญทอง
15 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 อันดับ 6 เหรียญทอง
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 อันดับ 8 เหรียญทอง
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 อันดับ 4 เหรียญทอง
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 อันดับ 4 เหรียญทอง
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 อันดับ 7 เหรียญทอง
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 อันดับ 8 เหรียญทอง
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 อันดับ 4 เหรียญทอง
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 อันดับ 6 เหรียญทอง
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.25 อันดับ 9 เหรียญทอง
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81 อันดับ 13 เหรียญทอง
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 อันดับ 5 เหรียญทอง