ผลการแข่งขันทั้งหมด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52


ลำดับที่ หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ คะแนน อันดับ เหรียญ
1 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง
2 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 0
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 อันดับ 4 เหรียญทอง
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 อันดับ 8 เหรียญทองแดง
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 0
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 78 อันดับ 4 เหรียญเงิน
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 อันดับ 6 เหรียญทองแดง
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 อันดับ 9 เหรียญทองแดง
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 อันดับ 4 เหรียญทอง
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 อันดับ 12 เหรียญทองแดง
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 อันดับ 7 เหรียญเงิน
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 69 อันดับ 8 เหรียญทองแดง
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 78 อันดับ 6 เหรียญเงิน
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 62 อันดับ 7 เหรียญทองแดง
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 0
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 62 อันดับ 12 เหรียญทองแดง
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 อันดับ 7 เหรียญทอง
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 อันดับ 8 เหรียญเงิน
29 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ม.1-ม.3 76 อันดับ 9 เหรียญเงิน
30 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ม.4-ม.6 87 อันดับ 4 เหรียญทอง
31 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 46 อันดับ 11 เข้าร่วม
32 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 62 อันดับ 8 เหรียญทองแดง
33 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 อันดับ 6 เหรียญทอง
34 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
35 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 72 อันดับ 5 เหรียญเงิน
36 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 77 อันดับ 10 เหรียญเงิน
37 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 93.67 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
38 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78 อันดับ 5 เหรียญเงิน
39 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88 อันดับ 5 เหรียญทอง
40 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 83 อันดับ 9 เหรียญทอง
41 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ชนะเลิศ เหรียญทอง
42 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 อันดับ 8 เหรียญเงิน
43 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 0
44 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 อันดับ 6 เหรียญทอง
45 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 อันดับ 4 เหรียญทอง
46 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 90 อันดับ 4 เหรียญทอง
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 อันดับ 5 เหรียญทอง
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 อันดับ 5 เหรียญทอง
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 อันดับ 11 เหรียญทอง
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 อันดับ 4 เหรียญทอง
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 อันดับ 9 เหรียญทอง
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 อันดับ 4 เหรียญทอง
57 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
58 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 0
59 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 0