ผลการแข่งขันทั้งหมด โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม


ลำดับที่ หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ คะแนน อันดับ เหรียญ
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 อันดับ 4 เหรียญทอง
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
4 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 อันดับ 4 เหรียญทอง
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 อันดับ 4 เหรียญทอง
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 อันดับ 5 เหรียญทอง
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 อันดับ 4 เหรียญทอง
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 80 อันดับ 6 เหรียญทอง
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ชนะเลิศ เหรียญทอง
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 86 อันดับ 4 เหรียญทอง
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 อันดับ 7 เหรียญทอง
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ชนะเลิศ เหรียญทอง
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 87 อันดับ 5 เหรียญทอง
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
24 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ชนะเลิศ เหรียญทอง
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 อันดับ 5 เหรียญทอง
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 75 อันดับ 5 เหรียญเงิน
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 75 อันดับ 4 เหรียญเงิน
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96.2 ชนะเลิศ เหรียญทอง
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87 อันดับ 4 เหรียญทอง
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง
34 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 75 อันดับ 6 เหรียญเงิน
35 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 74 อันดับ 7 เหรียญเงิน
37 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 อันดับ 10 เหรียญเงิน
38 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
39 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
40 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
41 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 76 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน
42 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 87 ชนะเลิศ เหรียญทอง
43 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78 อันดับ 10 เหรียญเงิน
44 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 85 อันดับ 7 เหรียญทอง
45 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 82 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
46 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
47 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 85.67 อันดับ 4 เหรียญทอง
48 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
49 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง
50 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
51 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ม.1-ม.3 81 อันดับ 5 เหรียญทอง
52 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
53 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 อันดับ 9 เหรียญเงิน
54 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 อันดับ 4 เหรียญทอง
55 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ชนะเลิศ เหรียญทอง
56 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
57 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง
58 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
59 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ชนะเลิศ เหรียญทอง
60 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ชนะเลิศ เหรียญทอง
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.1-ม.3 88 ชนะเลิศ เหรียญทอง
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.4-ม.6 88 ชนะเลิศ เหรียญทอง
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 อันดับ 5 เหรียญทอง
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 อันดับ 5 เหรียญเงิน
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.50 อันดับ 5 เหรียญทอง
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.67 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 อันดับ 4 เหรียญทอง
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.25 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 อันดับ 8 เหรียญทอง
83 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
84 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง