ผลการแข่งขันทั้งหมด โรงเรียนภูหลวงวิทยา


ลำดับที่ หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ คะแนน อันดับ เหรียญ
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
2 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 อันดับ 8 เหรียญทอง
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 อันดับ 6 เหรียญเงิน
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 อันดับ 5 เหรียญเงิน
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 อันดับ 8 เหรียญทองแดง
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 67 อันดับ 9 เหรียญทองแดง
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 อันดับ 8 เหรียญทอง
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 อันดับ 6 เหรียญทอง
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 อันดับ 6 เหรียญทอง
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68.8 อันดับ 12 เหรียญทองแดง
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84 อันดับ 5 เหรียญทอง
18 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 80 อันดับ 4 เหรียญทอง
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง
21 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ม.4-ม.6 85 อันดับ 6 เหรียญทอง
22 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 72 อันดับ 4 เหรียญเงิน
23 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
24 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 70 อันดับ 6 เหรียญเงิน
25 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ม.4-ม.6 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
26 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 อันดับ 12 เหรียญทองแดง
27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 อันดับ 8 เหรียญเงิน
28 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
29 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 อันดับ 4 เหรียญทอง
30 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 อันดับ 5 เหรียญทอง
31 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
32 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 97 ชนะเลิศ เหรียญทอง
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 อันดับ 5 เหรียญทอง
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 0
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 อันดับ 4 เหรียญทอง
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 79 อันดับ 5 เหรียญเงิน
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 0
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 อันดับ 4 เหรียญเงิน
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 อันดับ 4 เหรียญเงิน
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 อันดับ 4 เหรียญทอง
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 อันดับ 6 เหรียญเงิน
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 0
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 อันดับ 4 เหรียญทอง
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 0
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84 อันดับ 10 เหรียญทอง
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 อันดับ 4 เหรียญทอง
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 อันดับ 7 เหรียญทอง