ผลการแข่งขันทั้งหมด โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์


ลำดับที่ หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ คะแนน อันดับ เหรียญ
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง
2 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
3 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
4 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 อันดับ 6 เหรียญทอง
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 อันดับ 4 เหรียญทองแดง
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 อันดับ 5 เหรียญเงิน
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 0
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 อันดับ 4 เหรียญทอง
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 92 อันดับ 4 เหรียญทอง
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 อันดับ 9 เหรียญเงิน
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 88 อันดับ 4 เหรียญทอง
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 73 อันดับ 6 เหรียญเงิน
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 88 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 อันดับ 5 เหรียญทอง
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
27 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 73 อันดับ 6 เหรียญเงิน
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 0
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.8 อันดับ 7 เหรียญเงิน
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 60 อันดับ 10 เหรียญทองแดง
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86 อันดับ 4 เหรียญทอง
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74 อันดับ 7 เหรียญเงิน
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 76 อันดับ 6 เหรียญเงิน
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
38 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
39 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 อันดับ 6 เหรียญเงิน
40 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ม.1-ม.3 91 อันดับ 5 เหรียญทอง
41 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง
42 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 62 อันดับ 6 เหรียญทองแดง
43 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 60 อันดับ 10 เหรียญทองแดง
44 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 84 อันดับ 8 เหรียญทอง
45 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 0
46 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 88 อันดับ 4 เหรียญทอง
47 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
48 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง
49 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
50 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 97 ชนะเลิศ เหรียญทอง
51 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.20 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
52 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
53 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
54 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
55 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
56 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92 ชนะเลิศ เหรียญทอง
57 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 91 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ชนะเลิศ เหรียญทอง
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 อันดับ 4 เหรียญทอง
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 อันดับ 6 เหรียญทอง
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 อันดับ 4 เหรียญทอง
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ชนะเลิศ เหรียญทอง
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 อันดับ 6 เหรียญทอง
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 94 อันดับ 5 เหรียญทอง
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 95 อันดับ 4 เหรียญทอง
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 อันดับ 6 เหรียญเงิน
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 อันดับ 5 เหรียญเงิน
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 อันดับ 6 เหรียญทอง
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 อันดับ 4 เหรียญเงิน
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ชนะเลิศ เหรียญทอง
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 อันดับ 8 เหรียญทอง
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.25 อันดับ 7 เหรียญทอง
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 อันดับ 6 เหรียญทอง
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 อันดับ 5 เหรียญทอง
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.5 อันดับ 6 เหรียญทอง
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 อันดับ 6 เหรียญทอง
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
94 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง