ผลการแข่งขันทั้งหมด โรงเรียนวรราชวิทยา


ลำดับที่ หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ คะแนน อันดับ เหรียญ
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 อันดับ 4 เหรียญทอง
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 อันดับ 6 เหรียญทอง
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 อันดับ 6 เหรียญทอง
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 86 อันดับ 4 เหรียญทอง
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
6 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 อันดับ 9 เหรียญทอง
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 อันดับ 4 เหรียญทอง
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 0
10 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 77 อันดับ 5 เหรียญเงิน
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 อันดับ 11 เหรียญเงิน
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 อันดับ 5 เหรียญเงิน
13 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ม.4-ม.6 70 อันดับ 9 เหรียญเงิน
14 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 75 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน
15 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 87 อันดับ 5 เหรียญทอง
16 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 78 อันดับ 9 เหรียญเงิน
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 87 อันดับ 6 เหรียญทอง
19 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ม.1-ม.3 78 อันดับ 6 เหรียญเงิน
20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 อันดับ 4 เหรียญทอง
21 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 อันดับ 7 เหรียญเงิน
22 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง
23 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง
24 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 78 อันดับ 4 เหรียญเงิน
25 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง
26 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 อันดับ 5 เหรียญทอง
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 อันดับ 7 เหรียญทอง
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทองแดง
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 อันดับ 7 เหรียญทอง
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
34 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 79 อันดับ 6 เหรียญเงิน
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 อันดับ 7 เหรียญเงิน
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.20 อันดับ 7 เหรียญทอง
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.5 อันดับ 4 เหรียญทอง
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.5 อันดับ 11 เหรียญทอง
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 อันดับ 4 เหรียญทอง
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 อันดับ 8 เหรียญทอง
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 อันดับ 5 เหรียญทอง