ผลการแข่งขันทั้งหมด โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม


ลำดับที่ หมวดหมู่ กิจกรรม/รายการ ระดับ คะแนน อันดับ เหรียญ
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.50 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81 ชนะเลิศ เหรียญทอง
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 อันดับ 6 เหรียญทอง
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 อันดับ 4 เหรียญเงิน
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 อันดับ 4 เหรียญทอง
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 75 อันดับ 6 เหรียญเงิน
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.25 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78 อันดับ 5 เหรียญเงิน
19 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 97 ชนะเลิศ เหรียญทอง
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 72 อันดับ 8 เหรียญเงิน
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 91 อันดับ 4 เหรียญทอง
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 อันดับ 16 เหรียญเงิน
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 อันดับ 4 เหรียญเงิน
24 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ม.1-ม.3 77 อันดับ 8 เหรียญเงิน
25 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 62 อันดับ 6 เหรียญทองแดง
26 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 78 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน
27 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83 อันดับ 7 เหรียญทอง
28 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 86 อันดับ 6 เหรียญทอง
29 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 63 อันดับ 8 เหรียญทองแดง
30 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 82 อันดับ 7 เหรียญทอง
31 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82 อันดับ 8 เหรียญทอง
32 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
33 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง
34 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 อันดับ 11 เหรียญทองแดง
35 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 อันดับ 10 เหรียญทองแดง
36 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง
37 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
38 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
39 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 97 ชนะเลิศ เหรียญทอง
40 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 91 ชนะเลิศ เหรียญทอง
41 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง
42 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 0
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 อันดับ 6 เหรียญทอง
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.5 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 0
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 อันดับ 6 เหรียญทอง
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ชนะเลิศ เหรียญทอง
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 อันดับ 6 เหรียญทอง
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 96 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 อันดับ 4 เหรียญทอง
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 อันดับ 4 เหรียญทอง
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ชนะเลิศ เหรียญทอง
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ชนะเลิศ เหรียญทอง
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.25 อันดับ 6 เหรียญทอง
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.5 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.75 อันดับ 8 เหรียญทอง
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82 อันดับ 12 เหรียญทอง
70 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง
71 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง