สรุปเหรียญอันดับชนะเลิศ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สหวิทยาเขตวังภูผา
ระหว่างวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 ถึง 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566

ลำดับ รหัส หมวดหมู่ กิจกรรม คะแนน อันดับ เหรียญ โรงเรียน กลุ่ม นักเรียน ผู้ฝึกสอน
1 0039 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.4-ม.6 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นายฉัตรมงคล สมดี
 2. นายธีรดนย์ ศรีบุรินทร์
 3. นายเอกสิทธิ์ ฉายกระจ่าง
 1. นายสมควร คำมะณีจันทร์
 2. นายสุรสีห์ บุญศาสตร์
2 0056 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.4-ม.6 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวฐิติพร นามวงษา
 2. นางสาวกัญจนาพร เกตุหอม
 3. นายวุฒิชัย กิ่งแก้วเพชร
 4. นางสาวปิยธิดา โคตรแสง
 5. นายจักริน สมบัติหอม
 6. นางสาวศุภกานต์ พันสนิท
 1. นางสาวสมจิตร ใจเอื้อ
 2. นางเจษฎาวัลย์ จันทร์ศิริ
 3. นางสาวดลนภา พลพาน
3 0062 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.4-ม.6 95.75 ชนะเลิศ เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นางสาวรณิษฐา วงษา
 2. นางสาวหนึ่งธิดา คงเสมา
 3. นางสาวนงลักษณ์ หุ่นดี
 1. นางกิ่งแก้ว ศรีบุตร
 2. นางกิติราภรณ์ จันทะวัน
4 0079 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ม.4-ม.6 92 ชนะเลิศ เหรียญทอง เลยสว่างวิทยาคม 2
 1. นางสาวพัชราพร แหล่ป้อง ม.4/1
 2. นางสาวพิมพ์ชนก มีจันที ม.4/1
 3. นางสาวพุทธรักษา คำอุ่น ม.6/1
 1. นางสาวกรชุลี ชาลีพรม
 2. นางภิชานันท์ สุภาวรรณ์
5 0084 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับ ม.4-ม.6 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาวสุพนิตา สันหา
 2. นางสาวกนกวรรณ คำลือ
 3. นางสาวบุษบา ชาลีกุล
 1. นายภูษิต สากองสี
 2. นายนราวิชญ์ เต็มวงษ์
6 0100 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับ ม.4-ม.6 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นางสาวนิตยา ผุยขันธ์
 2. นางสาวกีรติกา ภูตาเพิด
 3. นางสาวจิราพร ม่วงนนทะศรี
 1. นางกิติยา คำมะณีจันทร์
 2. นางพิตตินันท์ พานุสี
7 0115 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับ ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวทิวากร ผิวพันธมิตร
 2. นางสาวสุพัทรชาณ์ แสนชุ่มชื่น
 3. นางสาววรัญญา นิลผาย
 1. นางสาวพัชรดา เหล่ากิจรุ่งเรือง
 2. นางสาวปวีณา จันทะภา
8 0123 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวอริสรา ชนะสะแบง
 2. นางสาวชลดา พิมเขตร
 3. นางสาวกัญติญากรณ์ กองแก้ว
 1. นางสาวสมจิตร ใจเอื้อ
 2. นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
9 0602 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1-ม.3 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กชายพีรพัฒน์ ภูมิภาค
 2. เด็กชายภัทรดนัย หนองเป็ด
 3. เด็กชายนันทวุฒิ ป่าขมิ้น
 1. นายสมควร คำมะณีจันทร์
 2. นายสุรสีห์ บุญศาสตร์
10 0603 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.1-ม.3 95.5 ชนะเลิศ เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงอภิสรา วงษา
 2. เด็กหญิงเบญจมิน สหะวงค์
 3. เด็กหญิงเหมือนฝัน มิ่งขวัญ
 1. นางกิติราภรณ์ จันทะวัน
 2. นางกิ่งแก้ว ศรีบุตร
11 0604 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีชมภู
 2. นายณัฐกิตติ์ พิมจันทร์
 3. เด็กชายอาชาวิน แดงนา
 4. เด็กชายสรนันท์ จันตา
 5. นายเกียรติศักดิ์ ผิวพงษ์
 6. เด็กชายปานุวัฒน์ เกตโยธา
 1. นางสาวศิริพร ศรีบุรินทร์
 2. นางสาวรัตนันท์ คำทอง
 3. นางสาวพิลักษณ์ดา ลือเลื่อง
12 0605 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงปรีชญา นามให
 2. เด็กหญิงปุณณ์ภัสสร จุยะพันธ์
 3. เด็กหญิงฉัตริญารักษณ์ ไกรดวง
 1. นางกิติราภรณ์ จันทะวัน
 2. นางกิ่งแก้ว ศรีบุตร
13 0606 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง เขาหลวงวิทยา 2
 1. เด็กชาย เอกชัย บัวเกษ
 2. เด็กชาย ปพนพชร โพธิดอกไม้
 3. เด็กชาย ไกรวิชญ์ วังคีรี
 1. นาย อนันตพูล บุญแก้ว
 2. นาย พีรพงศ์ ภูสิงห์
14 0607 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับ ม.1-ม.3 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง เซไลวิทยาคม 2
 1. นางสาวอาริสา ทองจำรูญ
 2. นางสาวกุลนันท์ สุเรรัมย์
 3. เด็กหญิงปัดทิตา ผางสา
 1. นางธนพร จะเกรง
 2. นายธิติวัฒน์ สำนวน
15 0609 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับ ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงภัทรินรดา ปะกิระคะ
 2. เด็กหญิงพิธชิชา เคลื่อนไธสงค์
 3. เด็กหญิงนริศรา ขันมณี
 1. นางสาวพัชรดา เหล่ากิจรุ่งเรือง
 2. นายบุญถม ดูดี
16 0610 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงปิยนุช สุริพุทธ
 2. เด็กหญิงชนรดี หัสนาม
 3. เด็กหญิงอัญชิสา ถ้วยทอง
 1. นางเมธาวี พามี
17 0623 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงญาณิศา แสงหิรัญ
 2. เด็กหญิงสุภัสสรา ภะวะเสนัง
 3. เด็กหญิงอธิกา แกวเรือ
 1. นางกมลลักษณ์ ศุภอมรเรืองศรี
 2. นายปรเมศ สุจิมงคล
18 0624 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวณัฐธิดา ปลอดภัย
 2. นางสาวฐานิกา ชายทิพย์
 3. นางสาวสุประวีณ์ สีหะวงษ์
 1. นางกมลลักษณ์ ศุภอมรเรืองศรี
 2. นางสาวปวีณา จันทะภา
19 0191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับ ม.1-ม.3 82 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. ด.ช.ไชยวัฒน์ โจระสา
 2. ด.ช.จิรายุส เขียวขำ
 3. ด.ช.ภูมิพงษ์ องค์นาม
 4. ด.ช.ธีรวัต นาศพัฒน์
 5. ด.ช.วชิรพงษ์ ศิริวัฒน์
 6. ด.ช.ธนวัฒน์ สิงห์รักษ์
 7. ด.ช.ณัฐวัฒน์ แก้วไชยะ
 8. ด.ช.ภัทรเดช พงษ์ดี
 1. นายชลพรรธน์ จีระพรพันธ์
 2. นายณัฐพงศ์ มงคล
 3. นายบรรพต พรหมพินิจ
20 0192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับ ม.4-ม.6 89.6 ชนะเลิศ เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นายสัญญา อ่อนหวาน
 2. นายภูริทัต พงษ์พันธุ์นา
 3. นายเจษฎา ถาระคร
 4. นายธิตินันท์ โคตรชัยงาม
 5. นายศิรายุ ศรีลากลาง
 6. นายโยธิน อิฐทาม
 1. นายวินัย อ่อนอาจ
 2. นายสุริโย ประสงค์สุข
 3. นายโยธารักษ์ กองจันทร์
21 0199 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับ ม.1-ม.6 81 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายศุภฤกษ์ ศรีเนตร
 2. นางสาวศิรดา จำปาสิม
 3. นางสาวโชติกา โสภี
 4. นางสาวบุณยนุช บงแก้ว
 5. นางสาวฐิติรัตน์ บัวนาค
 6. นางสาวฉันท์สินี วงษ์ตาธรรม
 7. นางสาวลักษิมา เทียบพรหม
 8. นางสาวภัทรวดี เจริญสวัสดิ์
 1. นางสาวพิราวรรณ เพชรคุ้ม
 2. นายมนตรี ศรีพรม
 3. นายไวยวิทย์ สารมโน
22 0202 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ระดับ ม.1-ม.3 85 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวจิราพัชร กองลาแซ
 2. นางสาวชนัญชิตา บุญประกอบ
 3. เด็กหญิงกนกรดา อินทรนาง
 4. เด็กหญิงพัสตราภรณ์ ใจกล้า
 5. เด็กหญิงบัวกนก ศรีทองแท้
 1. นางสาวจรีพร อนุศรี
 2. นางสายชล ศรีนาค
23 0203 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ระดับ ม.4-ม.6 87 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวอธิตยา สีดามาต
 2. นายชนาภัทร บุบผา
 3. นางสาวเบญจรัตน์ ธำรงค์โชติ
 4. นางสาวศศิประภา บุญหนัก
 5. นางสาวภัคจิรา บุญดวง
 1. นางประทุมวัน มาศรี
 2. นายเพ็ญเพชร สุวรรณพงษ์
24 0206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงดารุณี นักธรรม
 2. เด็กชายณัฐวัฒน์ เคียนตะคุ
 3. เด็กหญิงสุจิรา พรมมาปี
 1. นายสุทธินันท์ ภูขามา
 2. นางสุชานันท์ แพงดี
25 0207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.4-ม.6 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นายคุณานนท์ ตรวจชำนาญ
 2. นางสาวขวัญกมน พิมสอน
 3. นางสาวพิชชาภา แซ่เติน
 1. นางณัฐปภัสร์ ศรีสาลี
 2. นางสาวปิ่นสุดา ภูคากัน
26 0625 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ บุญหว่าน
 2. เด็กหญิงพิมพ์ยาดา กินูน
 3. เด็กหญิงนวลอนงค์ คิริซี
 1. นายสุทธินันท์ ภูขามา
 2. นางวนิดา เครือหงษ์
27 0732 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ระดับ ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง เซไลวิทยาคม 2
 1. นางสาวอรนลิน การะเกษ
 2. นางสาวจันทภา ถิ่นคำบง
 3. นางสาวแพรวา สร้อยอูป
 4. นางสาวเข็มมิกา เดชเจริญ
 5. นางสาวขวัญแก้ว อุณวงค์
 6. นางสาวฉัตรณิชานันท์ สมออร
 7. นางสาวญาณิศา สมหวาน
 8. นางสาวพรปวีณ์ สุวรรณ์
 9. นางสาวศิริประภา เสาตรง
 10. เด็กหญิงสุภัสสร แน่นอุดร
 1. นางฌารินี ทองมี
 2. นางบัวหลัน คำประมวล
 3. นายสิรวิชญ์ ศรีสมบัติ
 4. นายภัควัฒน์ โพธิ์ศรี
28 0282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายวชิรวิทย์ รกชัฏ
 1. นางสาวอรยา ภูตาลุน
29 0283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวอัจฉริญา พลชา
 1. นางสาวสุดารัตน์ แฝงสีคำ
30 0286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายกรวุฒิ บุญหนัก
 2. เด็กชายรติบดี พงทะวงษ์
 1. นายณรงศักดิ์ สอนสุภาพ
 2. นางสาวดวงสุดา ภูเมฆ
31 0287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.4-ม.6 85 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายภูริภัทร ออมสิน
 2. นายพีรทรรศน์ อัศจรรย์
 1. นางปาทิตตา นิธิสันถวะคุปต์
 2. นางสาวศิรประภา ฮะเอี๋ยน
32 0288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กชายกฤษดา แสนราช
 1. นายภูวนาถ เสนานุช
33 0289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.4-ม.6 82 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายสุรศักดิ์ พานิชย์
 1. นางสาวสุธาสินี ไชยแสน
34 0677 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชานันท์ นามวงษ์
 2. เด็กหญิงขวัญจิรา ขันเสนาะ
 3. เด็กหญิงพิชญ์นรี บุตะเขียว
 1. นางยุวเรศ พิลาแดง
 2. นางสาวสมพร สิมมาสุด
35 0678 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายศุภชัย สามพันเย็น
 2. นางสาวศิริวรรณ คำวิชิต
 3. นางสาวปิ่นธิภา วิเศษสัย
 1. นายกุลเชษฐ ศรีพล
 2. นางสาววาสนา ผลาผล
36 0679 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาววิไลพร เฮงศรีรุ่งโรจน์
 2. นางสาวพัทธนันท์ พิมเห็ม
 3. นางสาวภิรัญญา บับภาเอก
 1. นางสาวสุธาสินี ไชยแสน
 2. นางสาวพาวิณี เหล็กโอก
37 0680 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายสุริเยศ บงแก้ว
 2. นางสาวเมลาลิน ลำพาย
 3. นางสาวกัลยารัตน์ เกษสีมาปภัสร์
 1. นายจักรวาล การะเกตุ
 2. นางสาวมณีนภา แสงชมภู
38 0688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 100 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายประสิทธิชัย ศรีหามาตร์
 2. นางสาวณิชานันท์ ปัญญาสิม
 1. นายศักดา พรมกุล
39 0689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.4-ม.6 100 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายธนากร ปองดี
 1. นายศักดา พรมกุล
40 0690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 97 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวอารดา พิชัย
 1. นางปนัดดา จะโนรัตน์
41 0691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 100 ชนะเลิศ เหรียญทอง วังทรายขาววิทยา 2
 1. นางสาวรัตนาภรณ์ สายสารี
 1. นายเกียรติศักดิ์ ปราบสาร
42 0726 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวศุภิสรา บุตรนัย
 1. นางสาวศิรประภา ฮะเอี๋ยน
43 0040 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับ ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงพลอยอันดา ผดุงโกเม็ด
 2. เด็กหญิงวิภาวี แสนผุ
 1. นายณัฐวุฒิ อุทาทิศ
 2. นายจีรพัฒน์ ชนะพันธ์
44 0053 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงวิลาสินี คำมา
 2. เด็กหญิงกนกอร โสระมัด
 1. นายธีรวัฒน์ ศรีบัวรินทร์
 2. นายฤกษ์ชัย ชะตาถนอม
45 0063 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 92 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กชายภาสกร ภาจันทร์ลา
 2. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ ชมจันทร์
 1. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์
 2. นางสุกัลยา ดานา
46 0064 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นายจารุปกรณ์ ธงพรรษา
 2. นายวุฒิพงษ์ บุญโญ
 1. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์
 2. นางสุกัลยา ดานา
47 0080 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายณฐกร แก้วพิภพ
 2. นางสาวณัฐชลิตา มณเฑียรทอง
 1. นางสาวนิออน พันยา
 2. นางสาวณัฐมน คำขัน
48 0089 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับ ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายวรัท ปัตตายะโส
 2. นายขัตติยะ กันพนม
 1. นางสาวณัฐมน คำขัน
 2. นายนคร สร้อยสน
49 0104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์ นามสีพันธ์
 2. เด็กหญิงเบญญาภา บุตนัย
 1. นายธีรวัฒน์ ศรีบัวรินทร์
 2. นายสัญญา โทรัตน์
50 0114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กชายเตชินท์ อินทะลา
 2. นางสาวนิชา นุตทะบัต
 1. นายสัญญา โทรัตน์
 2. นายนคร สร้อยสน
51 0121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 83 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายนนทวัฒน์ ญาติปราโมทย์
 2. นายภูบดินทร์ ศรีสอาด
 1. นางสุพิชตา ประทุมทอง
 2. นายวรพล พิมพ์สารี
52 0125 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.1-ม.3 89 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กชายเตชิต อารยภัทรวงศ์
 2. เด็กหญิงณัชชาพัชญ์ กันภู
 3. เด็กหญิงกัญญาพัชร ไกรเลิศณรงค์
 1. นางสาวฐิตาภรณ์ คงนวล
 2. นางสุธาสินี ดาวเรือง
53 0125 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.1-ม.3 89 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวอิสริยาภรณ์ เปภูเวียง
 2. เด็กหญิงปาลิตา สังข์แคลนพรม
 3. เด็กชายเพิ่มเกียรติ ชะรา
 1. นางนุจรี ช้างอินทร์
 2. นางสาวอัญชลี มณีศรี
54 0125 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.1-ม.3 89 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงภัทรภร วอระสิงห์
 2. เด็กหญิงอารยา บุญชิต
 3. เด็กหญิงวิลาวัณย์ รุ่งเรืองเงินทอง
 1. นางสุกัลยา ดานา
 2. นางสาวพรพรหมพร มุงคุณ
55 0126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายศุภกิตติ์ เสนาสุ
 2. นางสาวอัครยา คำบู่
 3. นางสาวไอรดา วงษา
 1. นางสาวฐิตาภรณ์ คงนวล
 2. นางสุธาสินี ดาวเรือง
56 0126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายอภิวัฒน์ พิเคราะห์งาม
 2. นายเอกมล กำจัด
 3. นางสาวภัทรวดี ไชยชะนะ
 1. นางนุจรี ช้างอินทร์
 2. นางสาวอัญชลี มณีศรี
57 0126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. นางสาวปิยวรรณ พงษ์สระพัง
 2. นางสาวรัฏฐธิดา คำมา
 3. นางสาวซากุระ เหมรา
 1. ว่าที่ร้อยตรีไกรสรณ์ กองสีทา
 2. นางสาวจุฬารัตน์ นามปัญญา
58 0126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวธัญสินี ปัตเขถานัง
 2. นางสาวกัญญาภัค พรมนิล
 3. นางสาวนารีรัตน์ สุวรรณมล
 1. ว่าที่ ร.ต.อมรวัฒน์ สายคำภา
 2. นางสาวดลนภา พลพาน
59 0134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายปัณณธร ศรีทา
 2. นายศุกร์ชัย จันดา
 1. นางสาวนิออน พันยา
 2. นายฤกษ์ชัย ชะตาถนอม
60 0634 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ระดับ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาววทันยา บุญเชียงมา
 2. นางสาวรัตนพรรณหงษ์ สุดลาวดี
 1. นางสุพัตรา สิงห์สถิตย์
 2. นางสาวสุนิษา ทอกไข
61 0635 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวรัชญาพร จีนะ
 2. นางสาวอารียา อุทัยดา
 1. นายธีรวัฒน์ ศรีบัวรินทร์
 2. นางสาวสวิตตา ทับแปลง
62 0693 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์ ศรีคุณ
 1. นางสาวกันต์กมล ชมภูโคตร
63 0694 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.4-ม.6 92 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวตะวันฉาย สุวรรณะ
 1. นางบุญญาพร สีไชย
64 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 96.2 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กชายศุกลวัฒน์ สิงห์นันท์
 1. นางกรรณิการ์ อินทิแสน
65 0698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.4-ม.6 92 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวมณีรัตน์ สุขบัว
 1. นางอุบล ศุภบวรรัตน์
66 0703 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงนงคาน จันทะวง
 2. เด็กหญิงปฐมพร สอนเสนา
 1. นายภาณุวิชญ์ แก้วบุญรอด
 2. นางศิรินารถ ผาจิรวัฒนชาติ
67 0704 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นางสาวธัญญาเรศ โข้บุรี
 2. นางสาวมณฑิตา สิมสา
 1. นายภาณุวิชญ์ แก้วบุญรอด
 2. นางสาวพิราวรรณ เพชรคุ้ม
68 0706 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.4-ม.6 89 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวธัญญารัตน์ บำรุงสำราญ
 2. นางสาววรรณิภา พลซา
 1. นางสาวชมพูนุท รังศิริ
 2. นางวารุณี มูลกองศรี
69 0714 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวโสภาพัชร คุณนา
 2. นางสาวนันธิดา เพ็งมาต
 3. นางสาวณิชนันท์ พลซา
 4. นางสาวชุติมา ลานทะจันทร์
 5. นายพาสุข แก้วไสย์
 1. นายพัฒนพงษ์ นวนรักษา
 2. นางวารุณี มูลกองศรี
70 0717 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาจีน ระดับ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวกุลธิดา คำสอน
 2. นางสาวพิมพ์ชนก พวงผกา
 1. นางสาวลัลน์ลลิตา ทุมสิงห์
71 0721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.1-ม.3 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กชายอัษฎายุธ คุ้มทรัพย์
 2. นางสาวรมณียา อันทะสา
 1. นางอินทิรา แถลงกัณฑ์
72 0729 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวณัฐณิชา บัวมี
 1. นางสาววิไลรัตน์ แก้วคำ
73 0730 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.4-ม.6 97 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นางสาวรัญญา พิมนาคุณ
 1. นางศิรินารถ ผาจิรวัฒนชาติ
74 0738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.4-ม.6 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง วังทรายขาววิทยา 2
 1. นางสาวพวงผกา อุทธตรี
 1. นางสาวกมลทิพย์ ทาคีรี
75 0739 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับ ม.1-ม.3 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. ด.ญ.สิริมาตา ศักดิ์นุภาพ
 2. น.ส.ภัทรนันท์ คำวิลัย
 3. ด.ญ.ชาคริยา ชัยสงคราม
 4. ด.ญ.ปรีย์ธิฌา น้อยปา
 5. ด.ญ.กัญญารัตน์ ครุนันท์
 1. นางผักแว่น จันทร์อินทร์
 2. นางสาวประภัทรสร เอี่ยมเวียง
76 0740 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับ ม.4-ม.6 92 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. น.ส.ปานตา ทวีชัย
 2. น.ส.เสาวนีย์ โหมแพง
 3. น.ส.วรัทยา ปัญจะภักดี
 4. น.ส.ญาฑิตา จันทิหล้า
 5. น.ส.กาญจนิน คุ้มสวน
 1. น.ส.วรลักษม์ น้อยโสภา
 2. น.ส.พสิกา พิมพ์ประชา
77 0743 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงนภัสกร ภูพรรนาแสง
 1. นางสาวเกษสุดา เมืองเย็น
78 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงเอมอร คณะแพง
 1. นายวิชาญ ศรีจันทร์
79 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นางสาวนภาภรณ์ วังคีรี
 1. นางวนิดา เครือหงษ์
80 0276 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กชายพงษ์ศกร กงกะเรียน
 1. นางสาวเจตสุภา สุวรรณวงศ์
81 0277 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.4-ม.6 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวขวัญจิรา บุตรหลอด
 1. นางสาวอาทิตยา หลักเพชร
82 0650 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงภัทรภร ศรีบุญมี
 1. นางสาวอิงดาว สีเชียงสา
83 0651 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.4-ม.6 87 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวชุติมา เรือนกลาง
 1. นางสาวอรนิภา อาจนิยม
84 0652 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3 89 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาววาสนา นารายนะคามิน
 1. นายวิรัตน์ ดาธรรม
85 0653 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวปวันรัตน์ แจ้งมณี
 1. นางสาวศิริพร วุทธนู
86 0654 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายรุ่งเรือง ทองอ่อน
 1. นางสาวนิศาชล แพงตาแก้ว
87 0655 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.4-ม.6 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวศุภิชญา ศรีทาทุม
 1. นางสาววิไลวรรณ ไปนา
88 0657 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ระดับ ม.4-ม.6 97.33 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวปวริศา อินทนนท์
 2. นางสาวนริศรา สุต้น
 1. นางอรทัย พูนสวัสดิ์
 2. นายวิรัตน์ ดาธรรม
89 0658 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวพรทิพา วงษ์ภูธร
 2. เด็กหญิงวรรณนิศา แก่งจำปา
 1. นางสาวศรุดา ก้อมมณี
 2. นางสาวพิมภิภัทร์ ขุนทายก
90 0686 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงกรกมล ชายคำ
 2. เด็กหญิงรัตนวลี สานา
 1. นางสาวสุกัญญา สีเคน
 2. นางสาวศิริวรรณ เยี่ยมโกศรี
91 0687 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.4-ม.6 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวศิรินทรา อินทร์เพชร
 1. นางสาวสิรินญาพร การเกษม
92 0746 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงศดานันท์ อ่ำศรี
 1. นางรุ่งฤดี ศรแผลง ปลาส
93 0747 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.4-ม.6 97 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวสุนิสา พลซา
 1. นางกิตติยา สุขปื้อ
94 0290 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 89 ชนะเลิศ เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงณิชาภรณ์ นามพรม
 2. เด็กชายธีรนันท์ สุวรรณ
 3. เด็กชายวรากรณ์ กองจันทร์ดี
 1. นางสาวทิพย์กมล อุดมชัย
 2. นางสาวสินสาคร จันอุตสาห์
95 0291 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 97 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาววชิราภรณ์ สอนสุภาพ
 2. นางสาวน้ำทิพย์ ภาระโข
 3. นางสาวคณิตรัตน์ วงศ์ไชยยา
 1. นางสาวน้ำฝน มีศิลป์
 2. นายณัฐ สุคนมณี
96 0292 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3 90.60 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กชายฉัฐภูมิ แก้วบับภา
 2. เด็กหญิงปวริศา บุตเพ็ง
 3. เด็กหญิงกาญจนา แก้วบุญศรี
 1. นางนิศาชล อุทัยนิตย์
 2. นางสาวสุมิตรา กะไรยะ
97 0293 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.4-ม.6 84 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวธนัญญา ขุนอินทร์
 2. นางสาวณภัทร ทุมเที่ยง
 3. นายชัยมงคล ปัสสาพันธ์
 1. นางสาวกนกวรรณ สุขใจ
 2. นางสาวภัทรวดี มีคำ
98 0294 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1-ม.3 87 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงณัฐธิดา สร้อยจักร
 2. เด็กหญิงปุณยาพร ภูมิ
 3. เด็กหญิงภัทรศยา เมืองกุดเรือ
 1. นางพัชรี ฤทธิ์โพธิ์
 2. นางสาวมะลิวัลย์ ณ เสน
99 0295 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4-ม.6 80 ชนะเลิศ เหรียญทอง เขาหลวงวิทยา 2
 1. นางสาว บุษราคัม นิลมณี
 2. นางสาว กนกพรรณ สุขปื้อ
 3. นาย ศรันย์ พีเกาะ
 1. นาย ยงยุทธ. กันพนม
 2. นางสาว มิรัญตรี ลาไป
100 0296 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. 1.เด็กชายปฎิภาค บุตรโคตร
 2. 2.นูญนภัทร วันณา
 3. 3.เด็กหญิงสโรชิน อินทร์ตระกูล
 1. 1.นางจัดติพร รัตนมาลี
101 0297 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4-ม.6 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นายประสพโชค บัวโคกรัง
 2. นางสาวเปรมฤทัย สีหาบุตร
 3. นางสาวสุดารัตน์ สุขเหลือง
 1. นายเฉลิมพล บุตรมูล
 2. นางสาวทิพวรรน มูลสาร
102 0298 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวธันยพร ศรีบุญ
 2. นายปฏิมากร มณเฑียร
 1. นายเริงสันต์ ธรรมขันธ์
 2. นายทินวัฒน์ นามพุทธา
103 0299 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 92 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นายคุณากร ผานุช
 2. นายยุทธพงศ์ พันสนิท
 1. นายธีรพงษ์ จะโนรัตน์
 2. นางสาวอารียา โสมาบุตร
104 0662 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายกิตตินันท์ วงษา
 2. นายวรินทร์ธร ศรีหนารถ
 1. นายชาญชัย บุษบา
 2. นางสาวเก็จมณี บุผู
105 0663 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ระดับ ม.1-ม.3 97 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นางสาวกชกร อุทธบูรณ์
 2. นางสาวฐิติพร กองสะดี
 1. นายสุริโย สุขสมบูรณ์
 2. นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ประเสริฐ
106 0664 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ระดับ ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นายสิทธิพร อุดมพงษ์
 2. นายเพชรายุธ คำตื้อ
 3. นายณัฐภูมิ ช่างทำ
 1. นางสาวอารียา โสมาบุตร
 2. นางสาวพิมลมาศ ราชมี
107 0748 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ระดับ ม.1-ม.3 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กชายอนุศิษฐ์ จุ้ยกะมุทร
 1. นายอภิชาติ สอนสุภาพ
108 0749 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ระดับ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. นายธนาภูมิ ศิริโชคทวีทรัพย์
 1. นายอินทนนท์ อินถา
109 0750 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ระดับ ม.1-ม.3 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. เด็กชายพงศพัศ แซ่เติ๋น
 1. นายจิรพงษ์ สารีสุข
110 0751 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ระดับ ม.4-ม.6 97 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายธนาวุฒิ สาริยา
 1. นายณัฐวัฒน์ พลซา
111 0752 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ระดับ ม.1-ม.3 92 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กชายวิชชา ไชยวงศ์
 1. นายอพิภู อาจศรี
112 0753 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ระดับ ม.4-ม.6 91 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายเจษฏา คำยอด
 1. นายณัฐวัฒน์ พลซา
113 0754 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ระดับ ม.1-ม.3 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. เด็กชายณัฐฏกรณ์ ประเสริฐไทย
 1. นายจิรพงษ์ สารีสุข
114 0755 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ระดับ ม.4-ม.6 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. การัณยภาส รุ่งเรือง
 1. นายณัฐวัฒน์ พลซา
115 0756 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ระดับ ม.1-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. นาย ธนาภูมิ ศิริโชคทวีทรัพย์
 2. นายอศิวะ บรรดาศักดิ์
 3. นายธีระวัฒน์ ป้องกัน
 4. เด็กชายณัฐกิตติ์ ทองพันลำ
 5. นายณัฏฐกรณ์ สิงห์เดช
 6. เด็กชายพงศพัศ แซ่เติ๋น
 7. เด็กชายเจษฎา จันนา
 8. เด็กชายณัฐวรัศ์ ฉลองคุณ
 9. เด็กชายณัฐฏกรณ์ ประเสริฐไทย
 10. เด็กชายศราวุธ ชาพรม
 11. เด็กชายเพชรสยาม บุญเพ็ง
 12. นายชัยยศ บัวมั่น
 13. เด็กชายกรธวัช บริวัน
 14. นางสาวภัทราวดี จันนา
 15. นางสาวภัทรภรณ์ ศรีดุลย์
 16. นางสาววรรณษา ศรีแก้ว
 17. นางสาว ปนัสยา อรัญมาลา
 18. นางสาว ธัญญลักษณ์ ดียา
 19. นางสาวฉัตรชนก จานมีชัย
 20. เด็กหญิงสุจิรา รอดพรมมา
 21. เด็กหญิงสุปาณี รอดพรมมา
 22. เด็กหญิงภัคภิรมย์ ถมจอหอ
 23. เด็กหญิงอรอุมา สังฆรักษ์
 24. เด็กหญิงญารินดา บุญรอด
 25. เด็กหญิงจุฑารัตน์ ถิ่นคำแบ่ง
 26. เด็กหญิงฑิตฐิตา อาธรรมระชะ
 27. เด็กชายพบพร บุญประคม
 28. เด็กชายอดิเทพ กงล้อม
 29. เด็กชายอติเทพ พันธ์มุง
 30. เด็กชายสุชานนท์ เกษทองมา
 1. นางสาวปาริชาติ อะวะตา
 2. นายจิรพงษ์ สารีสุข
 3. นายอินทนนท์ อินถา
 4. น.ส.มัชฌิมา เพียรชนะ
 5. นายวสันต์ อินนอก
 6. นายจีรพัฒน์ นาเทวา
 7. น.ส.อลิษา คณะแพง
116 0068 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับ ม.4-ม.6 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นายวีระนิติ ราตรี บาร์เนท
 1. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตร
117 0106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับ ม.4-ม.6 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นายวัชระ จันทิหล้า
 1. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตร
118 0138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับ ม.1-ม.3 91 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กชายสุทิวัส คำฟอก
 1. นายฤทธิศร อุตรัศมี
119 0139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับ ม.4-ม.6 92 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายธีระพัฒน์ ประสมเพชร
 1. นายอนุชา ภูวิเศษ
120 0140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับ ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงน้ำฝน คำวังแก้ว
 1. นายอภิชาติ สอนสุภาพ
121 0141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับ ม.4-ม.6 91 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวสุธาวัลย์ กัลยารัตน์
 1. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตร
122 0156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับ ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กชายสุทิวัส คำฟอก
 1. นายฤทธิศร อุตรัศมี
123 0157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับ ม.4-ม.6 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายอรรถชัย ภาคูณ
 1. นายฤทธิศร อุตรัศมี
124 0158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับ ม.1-ม.3 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงปณิดา ปลอดรัมย์
 1. นายฤทธิศร อุตรัศมี
125 0159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวสุธาวัลย์ กัลยารัตน์
 1. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตร
126 0160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับ ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กชายสุทิวัส คำฟอก
 1. นายฤทธิศร อุตรัศมี
127 0161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับ ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายสิริชัย ประเสริฐ
 1. นายอนุชา ภูวิเศษ
128 0258 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับ ม.1-ม.3 85 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงภรัณยา หลวงพันเทา
 2. เด็กหญิงภัทรธิดา ศรีทุมสุข
 3. เด็กหญิงภัทรวดี จันทบุตร
 4. เด็กหญิงณัฐกฤตา รัตนเพชร
 5. ด็กหญิงณัฐพร ศรีบุรินทร์
 6. เด็กหญิงภัทธีรา บงแก้ว
 7. เด็กชายปรวีย์ ไพรยา
 8. เด็กหญิงชาลิสา หมอยา
 9. เด็กหญิงรักษิณา บรรณทอง
 10. เด็กหญิงธมลวรรณ พลซา
 11. เด็กหญิงสุภาวดี นนทโครต
 12. เด็กหญิงณัฐพร จันปัตถา
 13. เด็กหญิงศศิธร รัตนภักดี
 14. เด็กหญิงสิริยากร พลรัตนศักดิ์
 15. เด็กหญิงอรัญา ชาภักดี
 16. เด็กหญิงธัญญ์ชญา อาระสา
 17. เด็กหญิงภัณฑิลา แจ้งกำพี้
 18. เด็กหญิงจิตรลดา เหล่าชะโน
 19. เด็กหญิงนุชทิตา เทวะสัตย์
 20. เด็กหญิงโสภิตนภา พิมพ์มาดา
 21. เด็กหญิงกานต์ชนิดา โพธิ์ชัยทร
 22. เด็กหญิงจิรานันท์ โสภารักษ์
 23. เด็กหญิงชญาภรณ์ ภากุดเลาะ
 24. เด็กหญิงธนพร ศรีพล
 25. เด็กหญิงสุชาดา ชมภูวิเศษ
 26. เด็กหญิงอุมากร แสงแดง
 27. เด็กหญิงจิดาภา วันปลั่ง
 28. เด็กหญิงพิชญากร เขตมนตรี
 29. เด็กหญิงกรรวี กำแก้ว
 30. เด็กหญิงกานต์พิชชา พรหมมาศ
 31. เด็กหญิงถิรดา สลางสิงห์
 32. นายอัครินทร์ ดอกพอง
 33. นางสาวกันตยา พวงไพรวัลย์
 34. นางสาวมุธิตา โยทะคง
 1. นายวิทยา ศรีภูธร
 2. นางสาวปานขวัญ บุญปะครอง
 3. นางประพร จันทร์พรหม
 4. นายกุน พลซา
 5. นายอนุชา ภูวิเศษ
 6. นางสาวอรยา อ้วนศิริ
 7. นางสาวอรประภา กันพนม
 8. นางสาวขวัญฤทัย เมืองชา
129 0259 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับ ม.4-ม.6 87 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายอัครินทร์ ดอกพอง
 2. นางสาวรัตติยา รัตนทิพย์
 3. นายธนกฤต หอมแช่ม
 4. นางสาวณิชนันทน์ ธารเพิ่ม
 5. นายธีราวัฒน์ ขุนพรม
 6. นางสาวชลธิชา หิรัญมูล
 7. นางสาวพรยุพา จงศรีวัฒนพร
 8. นางสาวสุมิตรตา สิมะพรรณ
 9. นางสาวปวริศา ศรีแก้ว
 10. นางสาวปนัดดา ศรีบุรินทร์
 11. นางสาวแพรวา เกศมณเฑียร
 12. นางสาวสุภาวิตา ตาต่อง
 13. นางสาววศินี แนบกลาง
 14. นางสาวจิราภา บัวระภา
 15. นางสาวรัมภา เข็มภูเขียว
 16. นางสาวชลนิภา ภูมิกระจาย
 17. นางสาวพัชรพร ทอนจรุง
 18. นางสาวชลธิชา หมอแพทย์
 19. นางสาวกรรณิกา เวียงแก้ว
 20. นางสาวชญานี แก่งตัน
 21. นางสาวพราวรวี ศรีคุณ
 22. นายถิรวิทย์ เกษทองมา
 23. นางสาวศิรประภา บุตะโย
 24. นางสาวณัฐชุกาญจน์ บุญแสน
 25. นายยงค์ธนาวิน ภักดีพันดอน
 26. นายสิริชัย ประเสริฐ
 27. นายภัทรพล พรมชนะสินธุ์
 28. นางสาวชัญญานุช อยู่คร
 29. นางสาวพรมณี พูลพิมาย
 30. นางสาววราภรณ์ เหลืองทอง
 31. นางสาวอัมพรพรรณ วรรณโส
 32. นางสาววริสา พันพลอย
 33. นางสาวอรสา สงวนประสิทธิ์
 34. นายภัทรกร เรืองยศ
 35. นายพีรพัฒ โพธ์คำ
 36. นายกุลเกรียติ พลหงษ์
 37. นายพงษ์พรหม พิมเมือง
 38. นางสาวจิตภา สมัยคำ
 39. นายวรัตน์ ดอกพุทธา
 40. นางสาวพัชรพร สมลา
 1. นายวิทยา ศรีภูธร
 2. นางสาวปานขวัญ บุญปะครอง
 3. นายอนุชา ภูวิเศษ
 4. นางลภัสนัสท์ เจ้าทรัพย์
 5. นายกุน พลซา
 6. นางสาวรสสุคนธ์ นามกันยา
 7. นางประพร จันทร์พรหม
 8. นางสาวอรยา อ้วนศิริ
130 0270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับ ม.1-ม.3 85 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงปณิดา ปลอดรัมย์
 1. นายฤทธิศร อุตรัศมี
131 0271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับ ม.4-ม.6 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง เซไลวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงปาลิดา คุรนันท์
 1. นางสาวชุดาภรณ์ โทแก้ว
132 0611 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับ ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กชายภัคคุณเกล้า จันทร์มาลย์
 1. ่นายจิตติ ผดุงกิจ
133 0612 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายสถาปัตย์ วงษา
 1. นายอนุชา ภูวิเศษ
134 0613 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับ ม.1-ม.3 88 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงเกศกนก ปิสาทุม
 1. นางสาวพิราวรรณ เพชรคุ้ม
135 0614 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับ ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. น.ส.อรสา สงวนประสิทธิ์
 1. นางสาวปานขวัญ บุญประคอง
136 0643 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับ ม.1-ม.3 87 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กชายธนารักษ์ นิพวงลา
 2. เด็กชายวรุตน์ สำคัญ
 3. เด็กชายภัทรานิษฐ์ แก้วแสนเมือง
 4. เด็กชายภูริพัฒน์ พลซา
 1. นายวิทยา ศรีภูธร
 2. นายอนุชา ภูวิเศษ
 3. นางสาวปานขวัญ บุญประคอง
137 0644 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับ ม.4-ม.6 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. นายตรัยรัตน์ เกษมรัตน์
 2. นายญาณกิรติ ไชยดา
 3. นางสาวนฐพร นาคบุตรศรี
 4. นายบูรพา ศรีเรืองพันธ์ ม
 5. นางสาวธันยพร สอนเต็ม
 6. นางสาว รุ่งวิวา ทำดา
 1. นายวุฒิชัย ตาละพัน
 2. นายนิตินัย สุวรรณผู
138 0649 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ระดับ ม.1-ม.3 88 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงปิยธิดาพร พันลิลา
 2. เด็กหญิงวนัสนันท์ จันทะแพน
 3. เด็กหญิงวรรณชนก ศิริวิเศษ
 4. นางสาวอภิญญา สุวรรณชาติ
 5. เด็กชายรพีภัทร์ พันธะไชย
 6. เด็กชายธีรเดช สุพล
 7. นางสาวกมลวรรณ แสงเสวต
 8. เด็กหญิงบัณฑิตา วงษ์เจริญ
 9. เด็กหญิงวริศรา เวฬุวนารักษ์
 10. เด็กชายภาคิน พรรณาวัฒนะ
 11. เด็กหญิงณัฐสินี สังข์ทอง
 12. เด็กหญิงรมณียา อันทะสา
 1. ่นายจิตติ ผดุงกิจ
 2. นายพรชัย ประเมธโก
 3. นายวรวัฒน์ สมวงษา
 4. นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วโวหาร
139 0692 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ระดับ ม.4-ม.6 88 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวชนิดาภา ฤทธิ์นวล
 2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ครุจิต
 3. นายมารุต โชคบัณฑิต
 4. นางสาวกนกลักษณ์ ชมจันทร์
 5. นายเกรียงศักดิ์ โสภางาม
 6. นางสาวรัตนกร แสนยาพิทักษ์
 7. นายพัชรพล จงกลนี
 8. นายศุภโชต แช่มช้อย
 9. นายกฤษบดินทร์ ไทยเรือง
 10. นายธนภัทร์ ซ้ายหนองขาม
 1. นายจิตติ ผดุงกิจ
 2. นายพรชัย ประเมธะโก
 3. นายวรวัฒน์ สมวงษา
 4. นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วโวหาร
140 0043 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงนันภัค รัตนภักดี
 1. นายเอนก สินทร
141 0044 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นางสาวเนตรนภา อินพิทักษ์
 1. นายศิริโชติ ศิริกลิ่น
142 0045 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายนฤพล หยองวังปา
 1. นางสาวธนวรรณ เพียภูเขียว
143 0046 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวสุนิศา ดอกไม้
 1. นายพีระเดศ นามวงษ์
144 0048 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายปิยะชน เมืองซอง
 1. นายพีระเดศ นามวงษ์
145 0049 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงณัฐนิชา ออมสิน
 1. นางสาวรสสุคนธ์ นามกันยา
146 0050 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายเจษฎา นิกรสุข
 1. นางลภัสนัสท์ เจ้าทรัพย์
147 0052 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง เลยสว่างวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์ พลกอง ม.1/1
 2. เด็กหญิงปริชาติ วรรณโชติ ม.2/1
 1. นางรัชฎาภรณ์ คำหาญพล
 2. นายยอดรัก คำหาญพล
148 0054 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงณิชานันท์ โสดามา
 1. ว่าที่ร้อยโทจิรติ พุฒพันธ์
149 0055 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.4-ม.6 97 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวนาฏลดา ขายม
 1. นายกิตติพงษ์ ธรรมวรรณ
150 0057 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กชายกิตติศักดิ์ ภูแป้งป่น
 2. เด็กหญิงพีรดนย์ มาตย์วิเศษ
 3. เด็กชายกฤษฎา พิมพุฒ
 1. ว่าที่ร้อยโทจิรติ พุฒพันธ์
 2. นางสาวสายชล ญาติปราโมทย์
151 0058 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวปาริชาติ โชคเหมาะ
 2. นายภาณุวัฒน์ ทิพมูล
 3. นายภานุวัชร์ ยูรสูงเนิน
 1. ว่าที่ร้อยโทจิรติ พุฒพันธ์
 2. นางสาวสุนิสา หมอแพทย์
152 0629 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. ด.ญ.นันทิตา อินธิจักร์
 1. นายศิริโชติ ศิริกลิ่น
153 0260 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับ ม.1-ม.3 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กชายภัทรพล จอดนอก
 2. เด็กชายชลากร สอนสุภาพ
 3. เด็กชายลภัส ภูมิยิ่ง
 4. เด็กชายธนโชติ แก้ววงษา
 5. เด็กชายเจษฎาภรณ์ แสนสง
 6. เด็กหญิงจันทร์ธิดา ปิตตานัง
 7. เด็กหญิงพฤกษา แก้ววงแสน
 8. เด็กหญิงสุกัญญา ศรีแก้ว
 9. เด็กหญิงผกาพรรณ เมืองกุดเรือ
 10. เด็กหญิงวรกานต์ อินคะมนต์
 1. นายฤทธิพร สอดโสม
 2. นางพีรดา เปรมผล
 3. นายวัฒนชัย ขันชัยภูมิ
154 0261 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับ ม.4-ม.6 87 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายจิตติบุญญเดช คำปิ่น
 2. นายอนุวัฒน์ กงทิพย์
 3. นายกิตติ สำอางค์
 4. นายธาวิน พิมพ์แหวน
 5. นายกิตติภูมิ วิเศษหอม
 6. นางสาวกนกพร สิงห์แก้ว
 7. นางสาวณิชชานันท์ พลนิกาย
 8. นางสาวสุมิตรา สาโยธา
 9. นางสาวปวีณา โสดาดง
 10. นางสาวปภาดา บำรุงเผ่า
 1. นางสาวทิพวรรณ ภูกิ้งหิน
 2. นางสาวธนวรรณ เพียภูเขียว
 3. นายรณกร อนุพันธ์
155 0262 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับ ม.1-ม.3 89 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กชายวิทวัส เทียบคุณ
 2. เด็กชายเอกรินทร์ จันทร์ดม
 3. เด็กหญิงศศิวิมล บัวมี
 4. เด็กหญิงอภิญญา อุ่นทะยา
 5. เด็กหญิงมลิวรรณ สำคัญ
 6. เด็กหญิงอรชา โกพิมาย
 1. นายอภิวัฒน์ กาญจนากาจ
 2. นายศิริโชติ ศิริกลิ่น
 3. นายณัฐวัฒน์ พลซา
 4. นายธนวัฒน ธรรมิยะ
156 0263 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับ ม.4-ม.6 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นางสาวปรัชญาดา ชมิฬ
 2. นางสาวสุพัตตา ยานเรือง
 3. นางสาวพลอยมณีรัตน์ การรักษ์
 4. นางสาวพัชราภา นิพัฒน์
 5. นางสาวณัฐวนันท์ ผิวดำ
 6. นางสาวรัชฎาภรณ์ แน่นอุดร
 7. นางสาวฐนิชา พรมสุข
 8. นางสาวกุลดา คณะบบุตร
 1. นางสาวละมัย สุมังเกษตร
 2. นางสาวสุกัญญา ศรีสุข
 3. นายสิริ เทวิน
157 0264 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับ ม.1-ม.3 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงเมธาพร ศรีพล
 2. เด็กหญิงนฤมล กอพล
 3. เด็กหญิงณัฐวรรณ ติดนอก
 4. เด็กหญิงจิตรินทร์ สุขปื้อ
 5. เด็กหญิงวีระยา โสมาศรี
 6. เด็กหญิงเกวลิน พาทา
 7. เด็กหญิงทิวาพร ผางทุม
 8. เด็กหญิงศุภทิญา บัวระภา
 9. เด็กหญิงพิชญาภา วงสีชา
 10. เด็กหญิงน้ำทิพย์ ศรีนรจันทร์
 11. เด็กหญิงเขมจุฑา หอระเวก
 12. เด็กหญิงณัฐนิชา นาเลิง
 1. นางทิพสุคนธ์ มอญขันธ์
 2. นางสาวสุพรรษา ล้วนโสม
158 0265 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับ ม.4-ม.6 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวเพิ่มสุข เกษทองมา
 2. นางสาวบัณฑิตา ศรีนวนจันทร์
 3. นางสาวกฤติกา มณีศรี
 4. นางสาวกฤติยา มณีศรี
 5. นางสาวฑิฆัมพร พลลา
 6. นางสาวเอื้อมพร บัวระภา
 7. นางสาวชนัญธิดา ดอนชะดา
 8. นางสาวกัญญาพัชร์ คำถาถิรกุล
 9. นางสาวมลณภา ทิพแสง
 10. นางสาวอรกช พงศ์ทะวงศ์
 11. นางสาวอรไพริน มูลกองศรี
 12. นางสาวกรรณิการ์ พิลาโภ
 1. นางทิพสุคนธ์ มอญขันธ์
 2. นางสาวสุพรรษา ล้วนโสม
159 0266 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.1-ม.3 89 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวฐานิศราพร แก้ววาฤทธิ์
 2. นางสาวเพียงขวัญ บางประอินทร์
 3. เด็กหญิงพาขวัญ นาใจเย็น
 4. เด็กหญิงธนภรณ์ ไชยวัง
 5. เด็กหญิงเพชรรดา ตางจงราช
 6. เด็กหญิงไปรยา บุบผา
 7. เด็กหญิงภิญญดา ชาญนอก
 8. เด็กหญิงกัญญาภัค คำมุ้ย
 9. เด็กหญิงศิริธิดา แก้ววาฤทธิ์
 10. นางสาวปิมวิพา สีนิล
 11. นางสาวณัฐจิราภา ธรรมรัง
 12. นางสาวพัชริดา เข็มพันธ์
 1. นางสาวชุติพันธุ์ เรืองใสส่อง
 2. นางศิรานีณ์ แก้วปัตตา
 3. นายศิวกร งานไว
 4. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์
160 0267 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นางสาวปิยธิดา แก้วประสิทธิ์
 2. นางสาวมัญฑิตา อินทนาม
 3. นางสาวกัณทิชา มีคุณ
 4. นางสาวณิชนันทน์ พานิชศิริ
 5. นางสาวภิริดา คณานิต
 6. นางสาวศศิภา ศรีแก้ว
 7. นางสาวพริมพิตา สิมอุตร
 8. นางสาวธนภร โอนกลาง
 9. นางสาวนิตยา เนธิบุตร
 10. นางสาวพันทิภา สมรัก
 11. นางสาวปนัดดา สอนสุภาพ
 12. นายณัฐพล บุญผ่อง
 13. นายพิพัฒพงษ์ เจือจันทร์
 14. นายเอกลักษณ์ คำมะนิตร
 15. นายปฏิภาณ สาวสืบ
 16. นายธนารักษ์ ทาป้อ
 1. นายฤทธิพร สอดโสม
 2. นายปิยวัฒน์ จุลกองฮ้อ
 3. นายชานนท์ เพ็งบุตรดี
 4. นางสาวศิณากร เปจะยัง
 5. นายวัฒนชัย ขันชัยภูมิ
161 0268 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ระดับ ม.1-ม.6 82 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. 1.นายการัณยภาส รุ่งเรือง
 2. 2.เด็กหญิงอรชา โกพิมาย
 3. 3.เด็กหญิงศศิวิมล บัวมี
 4. 5.นายสุรเชษฐ์ สารวงค์
 5. นายธนาวุฒิ สาริยา
 1. 1.นายวีระยุทธ์ ไพยา
 2. 2.นายณัฐวัฒน์ พลซา
162 0269 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ระดับ ม.1-ม.6 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. 1 ) นางสาวพรรณิกา บับทีี
 2. 2 ) นางสาวอัญญารัตน์ จำนงศรี
 1. 1 ) นางภัชรินทร์ อินทร์มณี
163 0300 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.3 92 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงศิรดา คูณจันทร์
 2. เด็กหญิงศิริวิภา ทับอาสา
 3. เด็กหญิงชุติมา ฤทธิยา
 4. เด็กหญิงปาวรา ธรรมรัง
 5. เด็กชายณัฐวุฒิ ป้อมศิลา
 1. นางสาวรัชนีกรณ์ ธนันท์ไชยสิน
 2. นางสิริยากร จำปาสิม
164 0301 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวพัชรา แสนนามวงษ์
 2. นางสาวสุพิชชา แถวบุญตา
 3. นางสาววรัทยา แพงโสภา
 4. นางสาวชญานุตม์ นินทรีย์
 5. นายจีรศักดิ์ เจตนา
 1. นายอิทธิพล แก้วมั่น
 2. นางสาวธัญญารัตน์ แก้วแสนชัย
165 0302 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงวริณทร์พร เกษสีมาปภัสร์
 2. นางสาวศิรินภา สุวรรณมณี
 3. นางสาวภัทรธิดา ภูดวงดาษ
 4. เด็กหญิงปนัดดา คุชิตา
 5. เด็กหญิงพัชรกานต์ ดามะดัน
 1. นางสาวพรนภา คำพิสมัย
 2. นายลอน บัวระภา
166 0303 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.4-ม.6 89 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายกันตพงศ์ ไต้
 2. นางสาวอรนภา สุขสมบูรณ์
 3. นางสาวฐิติกาญจน์ แท่นทอง
 4. นางสาวปณิชา ผองแก้ว
 5. นายปริญญา คำมูล
 1. นายชัชชนะชัย ภูมิพิชิตชัย
 2. นางสาวโสรญา ลบบำรุง
167 0304 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงจิลาพร สุวรรณราช
 2. เด็กหญิงอลิสา สายคำภา
 3. เด็กหญิงวนิดา เลิศวิทยากูล
 4. เด็กหญิงนัฐมนต์ ดวงเงิน
 5. เด็กหญิงปวริศา ศรีสุพอ
 1. นายสุขสันต์ หาดคำ
 2. นายฤทธิศร อุตรัศมี
168 0305 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.6 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายศุภณัฐ จันอุทระ
 2. นายกวินท์ สินค้า
 3. นายกิตติโชค สุทธี
 4. นายธนา สิมมาสุด
 5. นายอัษฎาวุธ วิชาชัย
 6. นายจิรภัทร จันทะนาม
 7. นายธนกฤต น้ำเพชร
 8. นายวริทธิ์ธร แก่งจำปา
 9. นางสาวพัชราวดี บุญปัน
 10. นางสาววรรณิศา บุราณเดช
 11. นางสาววรัญยา เสนามา
 12. นางสาวเพชรลัดดา สุทธิกุล
 13. นางสาวสุชานันท์ สมใจ
 14. นางสาวธนวรรณ สีหาบุญจันทร์
 15. นายอภิชัย บางประอินทร์
 1. นางรัชนีกร แก้วเขียว
 2. นางกัญญา คำไล้
 3. นายกิตติศักดิ์ บุญแสงสี
 4. นางสาวสุกัญญา อันทะระ
 5. นางวิพาภรณ์ ว่องไวดี
169 0307 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.3 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงรสรินทร์ ก้อมณี
 1. นางสาวปิยะทิพย์ บุญหนัก
170 0308 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวศิรประภา พลมาก
 1. นางสาวเพ็ญพักตร แก่นจันทร์
171 0309 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กชายจิรทีปต์ รังสันเทียะ
 2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สุคงเจริญ
 1. นางสาวดวงพร ดวงเก็บ
 2. นางสาวธารา สุธรรมมา
172 0310 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายธรากร สร้อยตา
 2. นางสาวสุพิชญา พาที
 1. นางสาววิราย แซ่หว้า
 2. นางสาวสุทธิดา เกษทองมา
173 0641 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายภูมิประภา ศรีพรม
 2. นายธนากร นวลจันทร์
 3. นางสาววรินยุพา สีหลง
 4. นางสาวอชิรญา ผาหอมสุข
 5. นางสาวเมขลา จวงตะขบ
 1. นางสาวนิออน พันยา
 2. นางสาววิรากร เจริญเชื้อ
174 0661 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ระดับ ม.1-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงเกวลิน อรุณรัตน์
 2. เด็กหญิงนัชชา โนรี
 3. เด็กหญิงน้ำทิพย์ ชาศรีราช
 4. เด็กหญิงพัชราพร จงหอยกลาง
 5. เด็กหญิงพิมพ์วิภา เหล่าศรีดู
 6. เด็กหญิงชลธิชา มาสา
 1. นายอวยพร อะโนศรี
 2. นางทิวา ไหมสมบุญ
 3. นายสิรวัฒน์ ศรีเมือง
175 0645 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ระดับ ม.1-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง เซไลวิทยาคม 2
 1. นางสาวหทัยชนก สุรรีย์
 2. นางสาวภัทรนิษฐ์ ภูชม
 3. นางสาวนารีรัตน์ ครองเคหา
 4. เด็กหญิงอิศรา ศรีวิวัฒน์
 5. เด็กหญิงดาวจรัสฟ้า ขวัญดิน
 6. เด็กหญิงสุดารัตน์ สุวรรณสนธิ์
 7. เด็กหญิงวิภาดา โกเลือน
 8. เด็กชายจักรพงษ์ โกเลือน
 9. เด็กหญิงพิชญาภา วันเสาร์
 10. นางสาวลักษิณา ทองเพชร
 1. นายจีรศักดิ์ แสงประโคน
 2. นายภัควัฒน์ โพธิ์ศรี
 3. นางสาวชุดาภรณ์ โทแก้ว
176 0646 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับ ม.1-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวจิราภรณ์ ประเสริฐนู
 2. นางสาวสุชัญญา ก่ำสี
 3. นางสาวภัคณัฏฐ์ สิงยะเมือง
 4. เด็กหญิงนฤมณ สมใจ
 5. เด็กหญิงสุพิชญา วงษ์ไชยา
 6. เด็กหญิงธนิฏฐา กองทองนอก
 7. เด็กหญิงวาริตา วรรณไกร
 8. เด็กหญิงสุพัตตรา พรภักดี
 9. เด็กหญิงพนิดา เสนาลา
 10. เด็กหญิงพีรดา ยาโสภา
 1. นายอาณัติ สระแก้ว
 2. นายไกรสร ดาบุตร
 3. นายสมบัติ พรหมชนะ
177 0724 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงอนัญญา บงแก้ว
 2. เด็กหญิงนันทวดี ทองสุข
 1. นายกิตติพัฒน์ พิมพ์เขต
 2. นายอิศราวุธ ศรีคูณ
178 0725 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวจิรัชญา กาวสูงเนิน
 2. นายพีรพัฒน์ วรรณประเข
 1. นายพัสกร จันทศร
 2. นายทศพล สุทธิปัญโญ
179 0163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับ ม.1-ม.3 100 ชนะเลิศ เหรียญทอง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. เด็กหญิงณฐพร เดชเจริญ
 2. เด็กชายธนบดี ศรีบุรินทร์
 3. เด็กชายบุญฤทธิ์ เกษทองมา
 1. นางสาวฐิติมา รัตโนทัย
 2. นางสาวณัฐดรุณี นันทะบุตร
180 0166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับ ม.4-ม.6 100 ชนะเลิศ เหรียญทอง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นายวาทิต มีทาษี
 2. นายวศิน ไชยบุคคา
 3. นายกฤษกร แก่งจำปา
 1. นางสาวฐิติมา รัตโนทัย
 2. นางสาวณัฐดรุณี นันทะบุตร
181 0627 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับ ม.1-ม.3 85 ชนะเลิศ เหรียญทอง ผาน้อยวิทยาคม 2
 1. เด็กชายภริทัศน์ ทองบุตร
 2. เด็กชายจีรยุทธ ธิต๊ะ
 3. เด็กชายกิตติภพ มะลิซ้อน
 4. เด็กชายจิรวัฒน์ แก้วศิริ
 1. นายธีรเดช ชัยแก้ว
 2. นางสาวพรปวีณ์ ไมล์หรือ
182 0628 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับ ม.4-ม.6 100 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวรัติยากรณ วิเชียร
 2. นายพลภูมิ บาบุญ
 3. นางสาวจุฑาทิพ ไมตรีสวัสดิ์
 4. นายวีรภัทร ปรีกุล
 1. นายบุญเที่ยง คนกล้า
 2. นางสาวสุธาสินี ไชยแสน
183 0682 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับ ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ผาน้อยวิทยาคม 2
 1. เด็กชายธนวัตน์ วรรณไชย
 2. เด็กชายพงศธร มังตา
 3. เด็กชายวงศกร ชะรัมย์
 1. นายสัตยา เสนา
 2. นายเหมวัฒน์ สิงห์มณี
184 0683 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับ ม.4-ม.6 100 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวธัญจิรา บุ้งทอง
 2. นางสาวพิชญาภา ศรมณี
 3. นายจิรายุ สารวงษ์
 1. นางสาวณัฐมน คำขัน
 2. นายนคร สร้อยสน
185 0684 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับ ม.1-ม.3 100 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กชายปฏิภาณ ลุนใต้
 2. เด็กชายเนติภัทร ศรีบุญมี
 1. นายธงศักดิ์ มาศรี
 2. นางสาวสุธาสินี ไชยแสน
186 0685 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับ ม.4-ม.6 100 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายจิรภัทร คำแสน
 2. นายณรงค์ธร คำมา
 3. นางสาวเกศรินทร์ กิจรุ่งสุวรรณ
 1. นายบุญเที่ยง คนกล้า
 2. นายธงศักดิ์ มาศรี