สรุปเหรียญอันดับรองชนะเลิศ อันดับ 1
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สหวิทยาเขตวังภูผา
ระหว่างวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 ถึง 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566

ลำดับ รหัส หมวดหมู่ กิจกรรม คะแนน อันดับ เหรียญ โรงเรียน กลุ่ม นักเรียน ผู้ฝึกสอน
1 0039 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.4-ม.6 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นายปริญญา ชมิฬ
 2. นายวรวิช วงศ์ศรีชา
 3. นายภูชนะ ภิญโญยาง
 1. นายมานัส สวัสดิ์ธรรม
 2. นางเอี่ยมศิริ สวัสดิ์ธรรม
2 0062 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.4-ม.6 91.50 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นางสาวลลิตา คำวงษา
 2. นางสาวทักษพร คำวงษา
 3. นางสาวอภิชญา อุปรีที
 1. นางเมธาวี พามี
 2. นายอนุรักษ์ พันธุ์กวี
3 0079 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นางสาวธิษณามตี ม่วงจำปา
 2. นางสาวจินนภา วงษา
 3. นางสาวสุกานดา อรรคโสภา
 1. นางกิ่งแก้ว ศรีบุตร
 2. นางกิติราภรณ์ จันทะวัน
4 0084 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับ ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. 1) นางสาวกาญจนา หาญเชิงชัย
 2. 2) นางสาวกมลลักษณ์ กรรณะลา
 3. 3) นางสาวจิรพรรณ คำศรี
 1. 1) นายอาทิตย์อุทัย ศรีแดน
 2. 2) นายนัฐพล พลสมัคร
5 0123 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม.4-ม.6 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาวจิรวดี เสนานุช
 2. นายพีรวิชญ์ แซ่หว้า
 3. นางสาวอาโณฌา โรจน์นิรันด์กุล
 1. นางอภิชญา บัวเผื่อน
 2. นางสาววรรณภา แหลมดี
6 0602 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กชายศราวุฒิ ศรีดารัตน์
 2. เด็กชายธนกร ทับทิมหิน
 3. เด็กชายปฏิภาณ ทรงแก้ว
 1. นายบุญถม ดูดี
 2. นายทรงวุฒิ สำราญรื่น
7 0603 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นางสาวสุพัตรา ศรีเพ็ญ
 2. นางสาวธัญลักษณ์ จำปา
 3. เด็กหญิงพัดชา ป้านภูมิ
 1. นางเมธาวี พามี
 2. นายอนุรักษ์ พันธุ์กวี
8 0604 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-ม.3 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา มาจุ่ม
 2. เด็กหญิงจิรภิญญา บุญประคม
 3. เด็กชายศุภกฤษ นามวงษา
 4. เด็กหญิงสโรชา นรปัญญา
 5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เกตุแก้ว
 6. เด็กหญิงอมรรัตน์ แสนวงค์
 1. นายสุพิน พระสุนี
 2. นายอาทิตย์อุทัย ศรีแดน
 3. นางสาวนภสร พลายวิเคราะห์
9 0606 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายสิทธิพล จันทราช
 2. นายพชรพล นนทศิริ
 3. นายวริศ นามกันยา
 1. นายณัฐพงศ์ มงคล
 2. นายบรรพต พรหมพินิจ
10 0610 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงฐิติพร สีละลวย
 2. เด็กหญิงปุณณรัต กรรณลา
 3. เด็กหญิงนริศรา เนตรนอง
 1. นายนัฐพล พลสมัคร
 2. นางสมควร ศรีโยธา
11 0623 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กชายกรณัฐ ลำพะบุตร
 2. เด็กหญิงจินนภา ตาลช่วยเจริญสุข
 1. นายบุญเที่ยง คนกล้า
 2. นางสาวกัญญาณัฐ แสนสุวรรณดี
12 0624 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.4-ม.6 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายณัฐดนัย คำแพงทอง
 2. นางสาวจิรัชยา ศรีเมือง
 3. นางสาวรจเลข พฤฒิวิญญู
 1. นางสาวรัตนันท์ คำทอง
 2. นางสาวพิลักษณ์ดา ลือเลื่อง
13 0192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับ ม.4-ม.6 82.8 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เซไลวิทยาคม 2
 1. นายจิตกร สิงห์ทอง
 2. นายอนุวัตน์ การะเกษ
 3. นายณัฐภัทร บงแก้ว
 4. นายเฉลิมวงษ์ อาจเดช
 5. นายพีรเดช คณะแพง
 6. นายพงศภัค บงแก้ว
 1. นายจีรศักดิ์ แสงประโคน
 2. นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์
 3. นางสาวชุดาภรณ์ โทแก้ว
14 0206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง บุญประคม
 2. 2. เด็กหญิงพัฒน์นรี คำสีนิล
 3. 3. เด็กชายอภิวิชญ์ พรวสันต์ยิ่ง
 1. 1. นางสาวสุวรรณา คำมา
 2. นางสาวธัญศิพร พระสุนี
15 0207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.4-ม.6 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นางสาวพิชญธิดา บุญจันทร์
 2. นางสาวปาริตรา เทวดา
 3. นางสาววิลัยลักษณ์ เอียดทอง
 1. นายสุทธินันท์ ภูขามา
 2. นางสุชานันท์ แพงดี
16 0282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 87 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวณัฐชา เอ็นภา
 1. นางเพิ่มพูล สิงห์สถิตย์
17 0283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวนิจจารีย์ ปวีณ์ทิพย์
 1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญ์สินี จันดีบาง
18 0286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.1-ม.3 75 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กชายพรพล สินหมี่
 2. เด็กชายพัฒการ เงินศรี
 1. นายอภิเชษฐ์ ขันจันทร์แสง
 2. นางสาวอุมารินทร์ อุทธาญาติ
19 0287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.4-ม.6 82 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายณัฐวุฒิ จุฬาพัทธ
 2. นางสาววรดา บุญประคม
 1. นางสาวจีระนันท์ กรรณลา
 2. นายอาทิตย์ ภูชุม
20 0288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3 84 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายจตุรภัทร วงศ์ขัน
 1. นายอาทิตย์ ภูชุม
21 0289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.4-ม.6 80 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายณัฐกรณ์ อุทธตรี
 1. นางขวัญเรือน เสนานุช
22 0677 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงญาณศา แก้วเหล่ายูง
 2. เด็กหญิงอภิณห์พร บุผู
 3. เด็กหญิงดวงลอองศรี สุโพธิ์
 1. นางสาวสิริยา ลาสุธรรม
 2. นายกุลเชษฐ ศรีพล
23 0678 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวกชพร สิทธิสาร
 2. นางสาวจุรีรัตน์ นวลขาว
 3. นางสาววชิรญาณ์ ภามีพร
 1. นางยุวเรศ พิลาแดง
 2. นายมนต์ชัย เกษทองมา
24 0679 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวจิตรกัญญา ใสงาม
 2. เด็กหญิงธัญธรณ์ สมศิริ
 3. เด็กหญิงถาวรีย์ สุพรหม
 1. นายวรภัทร สุขสมบัติ
 2. นางนงค์เยาว์ รอนศึก
25 0680 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.4-ม.6 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายพีรวิทย์ ภูมิดอนใส
 2. นายรัชชานนท์ ภาษี
 3. นายนันทวัฒน์ ปัจชุมชัย
 1. นางยุวเรศ พิลาแดง
 2. นางสาวลลิณณ์วิมล ศรีหริ่ง
26 0688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 98 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงอารตี นามวงศ์
 2. เด็กชายณัฐสิทธิ์ ธิติมูล
 1. นายทวีวัฒน์ ริดชัยนาม
 2. นางสาวเกษราภรณ์ เหตุเกษ
27 0689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.4-ม.6 96 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายนธนวัฒน์ ศรีประวัติ
 1. นายทวีวัฒน์ ริดชัยนาม
28 0690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงณัฐชญา สอนสุภาพ
 1. นายจักรวาล การะเกตุ
29 0691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 99 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายอานนท์ บุญภา
 1. นางสาวรุ่งทิวา อะโน
30 0726 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3 88 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงกชกร จ่าอ่อน
 1. นายพิทักษ์พงษ์ บัวเขียว
31 0040 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. ด.ช ธนากร กันแสน
 2. ด.ช กิตติพัชญ์ สุขคำ
 1. นางสาวนิออน พันยา
 2. นางสาวสวิตตา ทับแปลง
32 0053 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วังทรายขาววิทยา 2
 1. เด็กชายสิทธิชัย วิกล
 2. เด็กชายศุกร์ธิชา จันทรัตน์
 1. นายเดชา ศิริกุลวิริยะ
 2. นายณรงค์ฤทธิ์ กองสิงห์
33 0063 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงทินมณี สุขสมบูรณ์
 2. เด็กหญิงโสวิชญา บุตรรัตน์
 1. นายธีรวัฒน์ ศรีบัวรินทร์
 2. นางสาวฐิตาภรณ์ คงนวล
34 0064 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นายเทพพิทัศ โสภาเปี้ย
 2. นายวรากรณ์ ธนะกิจรุ่งเรือง
 1. นางสาวฐิติมา รัตโนทัย
 2. นายเทียนชัย บ้านเป้า
35 0064 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายกฤษดา กิ่งแก้ว
 2. นายกิตติเดช จันทรเสนา
 1. ว่าที่ร้อยตรี อรรถพล วิรัตน์
 2. นางเจษฎาวัลย์ จันทร์ศิริ
36 0080 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ม.1-ม.3 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นางสาวกรณิศา แสนโคตร
 2. นายธนทัต สุวเสน
 1. นางสาวสุกัญญา ศรีสุข
 2. นายนักรบ กองมณี
37 0089 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับ ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายจีระพัทร วัฒนะ
 2. นายกฤษฏิ์ธนทัต กนกสังแคลนพรหม
 1. นางสุพิชตา ประทุมทอง
 2. นายเสฎฐวุติ สุขเกษม
38 0104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กชายกิตติพัศ อุปเกต
 2. เด็กชายพีรพัฒน์ มั่งมูล
 1. นายภูเบศ เพ็งธรรม
 2. นางสาวจารุวรรณ กางแก้ว
39 0114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวนันท์นภัส บับภาเอก
 2. นางสาวนัฐนันท์ เงินศรีสุข
 1. นางวนิดา สิมาชัย
 2. นายเสฏฐวุฒิ สุขเกษม
40 0121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 80 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวชลิตา ภูเมฆ
 2. นางสาวรจิตพิชญ์ บุญทะจันทร์
 1. นางสาวณัฐมน คำขัน
 2. นายนคร สร้อยสน
41 0134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.4-ม.6 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายมติชน หมีกุละ
 2. นายชัยวัฒน์ หล้าโนนตุ่น
 1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล วิรัตน์
 2. นางสาวดลนภา พลพาน
42 0634 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ระดับ ม.4-ม.6 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวญาณิศา จุฬาพันศรี
 2. นายธันวา ศูนย์รัม
 1. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์
 2. นางใบตอง ขะพินิจ
43 0635 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นายวีรากานต์ มั่นระวัง
 2. นายธนกฤต สาดแย้ม
 1. นางสาวฐิติมา รัตโนทัย
 2. นายเทียนชัย บ้านเป้า
44 0693 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กชายภัทรพล จอดนอก
 1. นางสาวพิมพ์ประภา โพธิจารย์
45 0694 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.4-ม.6 80 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายอดิเทพ หันชนา
 1. นายศิรวิชญ์ จันทร์เกตุ
46 0694 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.4-ม.6 80 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นางสาวธวิสรา จันทร์สอน
 1. นางกิติยา คำมะณีจันทร์
47 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 95.4 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงเมษา ชินชัยภูมิ
 1. นางพลอยภัสสรณ์ สุจันทร์ศรี
48 0698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นายพีรพัฒน์ ผิวงาม
 1. นางสาวพิมพ์ประภา โพธิจารย์
49 0703 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายสุวรรณ วีระสมเกียรติ
 2. นางสาวนนทิชา อุปรีที
 1. นางอัจฉราพร โอชาอัมพวัน
 2. นางสาวขวัญเรือน ประจวบมอญ
50 0704 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวฑิตฐิตา เรืองศิลป์
 2. นางสาวปวริศา วงแก้ว
 1. นางสาวธริชญา สิงห์คะ
 2. นางสุพัตรา ตันบริภัณฑ์
51 0706 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.4-ม.6 82 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวผกามาศ ศรีหงษา
 2. นางสาวพิชญธิดา แนวหล้า
 1. นายกฤษกร ใหมทอง
 2. นางยสินทรา พุทธเชียง
52 0714 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวดวงฤดี สิทธิโห
 2. นางสาวสุนิสา แก้วโวหาร
 3. นายสิทธิพงศ์ เขียวบัว
 4. นายจิรวัฒน์ มีพรม
 5. นางสาวขวัญจิรา บุญตัว
 1. นายกฤษกร ใหมทอง
 2. นางยสินทรา พุทธเชียง
53 0717 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาจีน ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวพิมพ์ชนก พลสูงเนิน
 2. นางสาวรัตนาภรณ์ คุณพรรษา
 1. นางสาวธริชญา สิงห์คะ
 2. นางสุพัตรา ตันบริภัณฑ์
54 0721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กชายธเนศ ภาษี
 2. เด็กชายรัฐศาสตร์ ดิลกชูสวัสดิ์
 1. นางสาวกันต์กมล ชมภูโคตร
 2. นางสาววิไลพร ผองแก้ว
55 0729 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3 88 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงสุชัญญา บุญรอด
 1. นางสาวพิมพ์ประภา โพธิจารย์
56 0730 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นายนวมินทร์ เฉียวกลาง
 1. นางสาวรัตติยากร สุภกรรม
57 0738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.4-ม.6 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวหทัยชนก ทองพูล
 1. นางพรศิลป์ กองสิงห์
58 0739 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับ ม.1-ม.3 82 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงพิชญธิดา ภูกาบทอง
 2. เด็กหญิงพัชราภร ไกรพล
 3. เด็กหญิงสุชาดา แก้วมาต
 4. เด็กหญิงดาวิกา ทองสม
 5. เด็กชายพัชรพล สมอาจ
 1. นางสาววรุณี ทองแลง
 2. นางสาวละมัย สุมังเกษตร
59 0740 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับ ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวเพชรไพลิน เอี่ยมคง
 2. นางสาวธารตะวัน จันทร์ศรีงาม
 3. นางสาววันวิษา ถิ่นคำบง
 4. นางสาวจิรชยา วันอินทร์
 5. นายรัชติภูมิ พิมใจ
 1. นางสาวสุวรรณา บุญมี
 2. นางสาวน้ำฝน รัตนพลที
60 0743 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงสารณี ศรีจันทะ
 1. นางสาวธริชญา สิงห์คะ
61 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงกฤติพร พันเงิน
 1. นางพรศรี ศรีพรรณ์
62 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวสุพิชชา เบิกบาน
 1. นางสาวศิริวรรณ เยี่ยมโกศรี
63 0276 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงนวพรรษ เทียนทอง
 1. นางสาวกาญจนาวดี ไชยสงค์
64 0277 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.4-ม.6 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวศิริรัตน์ อ่อนพิมพ์
 1. นางกิตติยา สุขปื้อ
65 0650 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3 76 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงณัฐติกานต์ วงษ์ณรัตน์
 1. นางสาวอรนิภา อาจนิยม
66 0651 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.4-ม.6 83 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นางสาวบัณฑิตา อินทรีย์
 1. นางมณีรัตน์ จิตธรรมมา
67 0651 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.4-ม.6 83 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสางอังสนา โยธากุล
 1. นายวิระพงศ์ คุณประทุม
68 0652 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3 88 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงวิมลศิริ หมอยา
 1. นางพรศรี ศรีพรรณ์
69 0653 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาวปวีณ์สุดา ศรีสมุทร
 1. นางศิรประภา พานิคม
70 0654 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3 86 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงพุทธธิดา กันราช
 1. นางณัฐปภัสร์ ศรีสาลี
71 0655 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผาน้อยวิทยาคม 2
 1. นางสาววิภารัฐ สนิทสตรี
 1. นางสาวพรปวีณ์ ไมล์หรือ
72 0657 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ระดับ ม.4-ม.6 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวธนภรณ์ พิมใจ
 2. นางสาววทันยา แก้ววงษาโรจน์
 1. นางวาสนา ทองพูล
 2. นางสาวณัฐชลิตา อามาตมุลตรี
73 0658 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กชายวุฒิภัทร แสงสืบ
 2. เด็กหญิงชนัฐปภา มูลชะนาม
 1. นางสาววรัญญารัตน์ ชัชวาลย์
 2. นายสมัย สายลาด
74 0686 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงพัชริน ใจดี
 2. เด็กหญิงกัญพัชญ์ ศิริกุล
 1. นายองอาจ แก้วอ้น
 2. นางสาวมลฐิชา อุ่นแก้ว
75 0687 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.4-ม.6 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายเฉลิมชัย ผางสา
 1. นางรุ่งฤดี ศรแผลง ปลาส
76 0746 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3 88 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงวริสรา โนนยะโส
 1. นางสาวจินตนา คิดหนองสรวง
77 0747 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.4-ม.6 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นางสาวสุดารัตน์ อินทรา
 1. นายสุทธินันท์ ภูขามา
78 0290 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 86 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงวรางคณา โกมาสถิตย์
 2. เด็กหญิงอุษณิษา แจ่มวรรณ์
 3. เด็กชายเกษมสันต์ เป๊ะชาน
 1. นางสาวพรทิพา คุณประทุม
 2. นางสาวศิริกานต์ พรหมจารีย์
79 0291 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายทรงคุณ เรศสันเหี๊ยะ
 2. นางสาวจุฑามาศ นามมณี
 3. นางสาวชนิภรณ์ ชาโท
 1. นางสาวมลฤดี พิมพ์เขต
 2. นางสาวสุภัสสร หอยสังข์
80 0292 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3 84.20 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี ทองภู
 2. เด็กหญิงธนัทดา อุตรินทร์
 3. เด็กหญิงฉันทพิชญา ทัศนิยม
 1. นางสาวมุกรินทร์ นุตทะบัตร
 2. นางสาวสาวนีย์ สิทธิชัยจารุเมธี
81 0293 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.4-ม.6 83 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นางสาวเอิร์นอารียา จันทร์ตรี
 2. นางสาวกันยารัตน์ ศรีหะ
 3. นางสาวบุญสิตา คำฤทธิ์
 1. นางสาวนัจรีภรณ์ สิมมารุณ
 2. นางสาวอรวรรณ ทีแสงแดง
82 0296 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงพิชญาภา ธรรมรัง
 2. นางสาววรพรรณ พันสนิท
 3. นางสาวทิพปภา หมอแพทย์
 1. นายเฉลิมพล บุตรมูล
 2. นางสาวทิพวรรน มูลสาร
83 0297 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. 1.นางสาวปฎิมาภรณ์ อินทะพุฒิ
 2. 2.นางสาวพัฒติญา วันนา
 3. 3.นางสาวชนิศา แสนแก้ว
 1. 1.นางจัดติพร รัตนมาลี
84 0298 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงภัทราพร เพ็งธรรม
 2. เด็กชายกฤษณพล สุดคง
 1. นางสาวอารียา โสมาบุตร
 2. นางสาวพิมลมาศ ราชมี
85 0299 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 82 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เขาหลวงวิทยา 2
 1. นางสาว ดรุณี. คุณเศรษฐ์
 2. นางสา ววราภรณ์ มะลิสิงห์
 1. นาย ยงยุทธ กันพนม
 2. นาย เฉลิมพิพัฒน์ สอนศรี
86 0662 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-ม.3 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กชายกฤษฎา สุดาชม
 2. เด็กชายณัฐนุกูล นามมนตรี
 1. นายภูเบศ เพ็งธรรม
 2. นายจักรภพ อุปโท
87 0663 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ระดับ ม.1-ม.3 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กชายอาณัฐพล สิงห์สุ
 2. นายธีรภัทร วังเกี้ยง
 1. นายชาญชัย บุษบา
 2. นายสุรสิทธิ์ อุตระผิว
88 0664 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ระดับ ม.4-ม.6 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายศักดิ์สิทธิ์ มูลทอง
 2. นายพีรัชชัย รักตะรัตนา
 3. นายธีรกาญจน์ กล้วยแดง
 1. นายพิทยา สิงห์สถิตย์
 2. นางสาววาสุรี โวลา
89 0749 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ระดับ ม.4-ม.6 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นายณรงค์ฤทธิ์ แสนแก้ว
 1. นายปิยวัฒน์ จุลกองฮ้อ
90 0752 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ระดับ ม.1-ม.3 91 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กชายกรวิชญ์ พิมพ์ธรรม
 1. นายอภิชาติ สอนสุภาพ
91 0753 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นายชินราช ทองคำแสน
 1. นายปิยวัฒน์ จุลกองฮ้อ
92 0754 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ระดับ ม.1-ม.3 91 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีทรัพย์
 1. นายฤทธิศร อุตรัศมี
93 0756 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ระดับ ม.1-ม.6 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายเจษฏา คำยอด
 2. นายธนาวุฒิ สาริยา
 3. การัณยภาส รุ่งเรือง
 4. นายนิธิ ตะเคียนศก
 5. เด็กชายจีรศักด์ ผิวขาว
 6. เด็กชายทักษ์ดนัย ศักดาพิทักษ์
 7. เด็กชายนคริทร์ กงประโคน
 8. เด็กชายพิชญะนันท์ ศรีนวลสูง
 9. เด็กชายภูริณัฐ ลานตวน
 10. เด็กชายณัฐนนท์ โป้กันยา
 11. นางสาวเจตนิพิฐ อ่ำศรี
 12. นายอดิเทพ หันชะนา
 13. นางสาววันวิสา ผละพล
 14. นายพัฒนศักดิ์ ประทุมมาศ
 15. นางสาวอริสา มาราช
 16. นางสาวจันทกานต์ รามศิริ
 17. นางสาวมลิวรรณ สำคัญ
 18. นางสาวอรชา โกพิมาย
 19. นางสาวสุพัชชา บัวสระ
 20. เด็กหญิงศศิวิมล บัวมี
 21. เด็กหญิงวริญา เสริฐศรี
 22. เด็กหญิงสุพรรษา เชิดทอง
 23. เด็กหญิงธนัชพร วรรณชัย
 24. เด็กหญิงจันทรภา วันนา
 25. เด็กหญิงอภิญญา อุ่นทะยา
 26. เด็กหญิงผดาพร บุษบง
 27. เด็กชายวิทวัส เทียบคุณ
 28. เด็กชายเอกรินทร์ จันทร์ดม
 29. นายศักดิ์ดา บงแก้ว
 30. เด็กชายอัครเดช กองแก้ว
 1. นายณัฐวัฒน์ พลซา
 2. นายอภิวัฒน์ กาญจนากาจ
 3. นายศิริโชติ ศิริกลิ่น
 4. นางรุ่งฤดี ศรแผลง ปลาส
 5. นายธนิต สุนา
 6. นายธนวัฒน์ ธรรมมิยะ
 7. นายไอยเรศ อินทะสร้อย
94 0138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับ ม.1-ม.3 81 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. เด็กชายกรธวัช บริวัน
 1. นางสาวปาริชาติ อะวะตา
95 0139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายอรรถชัย ภาคูณ
 1. นายนพนัย ทองคำ
96 0140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับ ม.1-ม.3 86 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. เด็กหญิงร่มฉัตร รุ้งวิโรจน์
 1. นายสกลวัฒน์ สีนวล
97 0141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. 1.นางสาววริศรา นามวงศ์
 1. 1.นายณัฐวัฒน์ พลซา
98 0156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับ ม.1-ม.3 65 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทองแดง วรราชวิทยา 2
 1. เด็กชายศราวุธ ชาพรม
 1. นางสาวปาริชาติ อะวะตา
99 0157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับ ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายภัทรกร เรืองยศ
 1. นายอนุชา ภูวิเศษ
100 0158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับ ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์ ศรีสุข
 1. นางณัชชารีย์ วันนา
101 0159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับ ม.4-ม.6 94.5 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. 1.นางสาวรัตนาภรณ์ ทานอุทิศ
 1. 1.นายณัฐวัฒน์ พลซา
102 0160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับ ม.1-ม.3 86 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กชายภัคคุณเกล้า จันทร์มาลย์
 1. นายจิตติ ผดุงกิจ
103 0161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับ ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายอรรถชัย ภาคูณ
 1. นายฤทธิศร อุตรัศมี
104 0270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับ ม.1-ม.3 82 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. เด็กหญิงชาฎาญา ลานนท์
 1. นายสกลวัฒน์ สีนวล
105 0271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับ ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวรุ่งทิวา หลวงสวนจิก
 1. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตร
106 0611 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับ ม.1-ม.3 88 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กชายมนัสวีร์ ไวยวารี
 1. นายอนุวัชร์ เดชพันธ์
107 0612 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับ ม.4-ม.6 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายดุลยเดช สุขชัย
 1. นายฤทธิศร อุตรัศมี
108 0613 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับ ม.1-ม.3 86 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ป้องปา
 1. นายอพิภู อาจศรี
109 0614 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับ ม.4-ม.6 88 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. นางสาวปริมปภา อ้วนโฮม
 1. นายวุฒิชัย ตาละพัน
110 0643 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับ ม.1-ม.3 83 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงวริศรา ถานันท์ตะ
 2. เด็กชายวิรชัช เทวสัตย์
 3. เด็กชายสิงหา บัวระภา
 4. นางสาวชุลีพร นามนุษย์ศรี
 5. เด็กชายยุคลธร บุญประสงค์
 6. นางสาวสุดารัตน์ ปิสาทุม
 1. นายธนาวัฒน์ วาดเสนะ
 2. นายวรวิทย์ บาดาจันทร์
111 0644 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับ ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายสถาปัตย์ วงษา
 2. นายพงษ์พรหม พิมเมือง
 3. นายกุลเกียรติ พลหงษ์
 4. นายณัฐพงษ์ เปรมทา
 5. นายสิริชัย เบ้าสารี
 6. นายพีรภัทร โพธิ์คำ
 1. นายอนุชา ภูวิเศษ
 2. นางสาวปานขวัญ บุญประคอง
 3. นายปุณยวัจน์ พิลาแก้ว
112 0043 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ม.1-ม.3 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก ภาจันทร์ลา
 1. นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วโวหาร
113 0044 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ม.4-ม.6 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวธันยพร เส็งภูเวียง
 1. ว่าที่ร้อยโทจิรติ พุฒพันธ์
114 0045 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.1-ม.3 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงมินเบนจาพร บุตรโพธิ์
 1. ว่าที่ร้อยโทจิรติ พุฒพันธ์
115 0046 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.4-ม.6 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวเบญจทิพย์ ทาสมบูรณ์
 1. นางสาวธนวรรณ เพียภูเขียว
116 0048 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.4-ม.6 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวดาราวดี แก้วโวหาร
 1. นางสาวทิพวรรณ ภูกิ้งหิน
117 0049 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.1-ม.3 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เขาหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิง ศศิธร ราคาแพง
 1. นาง จิราลักษณ์ ตะพานบุญ
118 0050 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.4-ม.6 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นางสาวธนภรณ์ นันทเสน
 1. นายศิริโชติ ศิริกลิ่น
119 0052 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ม.1-ม.3 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผาน้อยวิทยาคม 2
 1. นางสาวรัตนาพร เนื้อไม้หอม
 2. นายภาคภูมิ โยธาภักดี
 1. นางสาวอัญธิกา อุ่นแก้ว
 2. นางเสาวนีย์ แสงชมภู
120 0054 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.1-ม.3 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กชายเกียรติภูมิ ดาวช่วย
 1. นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วโวหาร
121 0055 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.4-ม.6 96 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวปนับดาว สารฤทธิ์
 1. ว่าที่ร้อยโทจิรติ พุฒพันธ์
122 0057 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ม.1-ม.3 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กชายธนภูมิ ทองบุรี
 2. เด็กชายธนภัทร พรมมันทา
 3. เด็กชายออร์แกน สอนสุภาพ
 1. ้นายเอนก สินทร
 2. นายศิรปกรณ์ ยอดพุทธ
123 0058 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ม.4-ม.6 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายรชต แก้วสุวรรณ์
 2. นายผลบุญ จุลกองฮ้อ
 3. นายพรหมพิริยะ ตระพรม
 1. นายกิตติพงษ์ ธรรมวรรณ
 2. นายพีระเดศ นามวงษ์
124 0629 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.1-ม.3 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายธนโชติ ประเสริฐสังข์
 1. นางสาวสายชล ญาติปราโมทย์
125 0260 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กชายปพณธีร์ ศรีศุภร
 2. เด็กชายศิวกร ลือคำหาญ
 3. เด็กชายชนะภูมิ จำศักดิ์
 4. เด็กชายภัทรพล ทวยทา
 5. เด็กชายเจษฎากร แก้วไชยะ
 6. เด็กหญิงทิวาพร ผางทุม
 7. เด็กหญิงเมธาพร ศรีพล
 8. เด็กหญิงนฤมล กอพล
 9. เด็กหญิงจิตรินทร์ สุขปื้อ
 10. เด็กหญิงณัฐนิชา นาเลิง
 1. นางทิพสุคนธ์ มอญขันธ์
 2. นางสาวสุพรรษา ล้วนโสม
126 0261 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับ ม.4-ม.6 86 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นางสาวรชนีกร แสนประเสริฐ
 2. นางสาวขวัญฤทัย สักการิทา
 3. นางสาวเปรมมิกา ทัพทะมาตย์
 4. นางสาวเขมนิจ เพชรล้ำ
 5. นายรณกฤต ขุนทิพย์
 6. นายพลวัต แสนแก้ว
 7. นายศุภัทร์ชัย อรทัด
 8. นายกิตติคุณ อำพรัก
 1. นางสาวณัฐชานันท์ ปภาศรีวิบูลย์
 2. นางสาวกัญญารัตน์ เชื้อวังคำ
 3. นายสันทราย สิงห์รักษ์
127 0262 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับ ม.1-ม.3 80 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วังทรายขาววิทยา 2
 1. เด็กชายธีรเดช ก้านพลู
 2. เด็กหญิงณิชา ธรรมปิยะ
 3. เด็กหญิงรุ้งฟ้า ดวงบุบผา
 4. เด็กหญิงเกณิการ์ มูลกองศรี
 5. เด็กหญิงปุณยาพร จันทะสิงห์
 6. เด็กหญิงอุษธิตา ศรีนรจันทร์
 1. นายสำเนียง อามาตย์มนตรี
 2. นางสาวนิรมล อุทธตรี
128 0263 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับ ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวนฤมล นามสมดี
 2. นายวรกฤต สิงห์บุบผา
 3. นางสาวสุรารักษ์ มุกดาหาร
 4. นางสาวภารดี แก้วสำราญ
 5. นางสาวพนิดา อ้อมนอก
 6. นางสาวณัฐตญา สแกนอก
 1. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลม
 2. นายเกศฎา คำพรพิมพ์กระดึง
129 0266 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.1-ม.3 87 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงศศิภา นภารุ่งเรือง
 2. เด็กหญิงดาราวดี สีสุก
 3. เด็กหญิงอมรรัตน์ มหิพันธ์
 4. เด็กหยิงธาวิตา พันธ์พงษ์
 5. เด็กหญิงณัฐณิชา รูปคม
 6. เด็กหญิงเกตน์นิภา ลาดี
 7. เด็กหญิงเสาวภา สีลาดเลา
 8. เด็กหญิงกรรณิกา ลีลาเมือง
 9. เด็กหญิงธิดารัตน์ อสุรินทร์
 10. นางสาววราพร พันธ์ลูกท้าว
 11. นางสาวพรพิมล โนนสุวรรณ
 12. นางสาวนรินทร์ทิพย์ ชนไพโรจน์
 13. เด็กชายทนงศักดิ์ แซ่วื้อ
 14. เด็กชายก้องกิดากร ลำพองพวง
 15. เด็กชายปฏิภาณ แก้วเสน่หา
 16. เด็กชายภัทรพล โพธิ์คำ
 1. นายศรีทอง พิมทอง
 2. นายพลอยภัทร์ชา สวัสดิ์
 3. นายพุทธรักษ์ อัยแก้ว
 4. นางสาวสุภารัตน์ บุญป้อง
 5. นางสาวสุภาพร ธุระพันธ์
130 0267 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.4-ม.6 81 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงณัฐณิชา น้อยแสงศรี
 2. เด็กหญิงจุฑามาศ บัวเนาว์
 3. เด็กหญิงสุพรรษา ศิลปรียา
 4. เด็กหญิงนิภาวรรณ ปวงสุข
 5. เด็กหญิงธศร ฉิมนอก
 6. เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชนิดชน
 7. เด็กหญิงวรรณวิสา ชาเชียงทุ่ง
 8. นางสาววฤณดา บุญประคม
 9. นางสาวธิดารัตน์ ตะพานบุญ
 10. นางสาวชลธิชา หาบุญมี
 11. นางสาวศิริยากร อสุรินทร์
 12. นางสาวพินาพร ม่วงนนศรี
 13. นายณัฐพงษ์ กำลังศิลป์
 14. นายสุชาตรี ตาบเอี่ยม
 15. นายธนภัทธ์ โคตรบุญเรือง
 16. นายธีรวัตร เมฆวัน
 1. นายศรีทอง พิมทอง
 2. นางสาวปิยะพร สีที
 3. นายพลอยภัทร์ชา สวัสดิ์
 4. นายพุทธรักษ์ อัยแก้ว
 5. นางเกษสุดา จุตะโน
131 0300 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.3 91 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงกรรณิการ์ พลณรงค์
 2. เด็กหญิงวิลัยพร ทุมนานอก
 3. เด็กหญิงวันณพา ภามี
 4. เด็กหญิงวรรณนิษา พละพงษ์
 5. เด็กหญิงวิลาวรรณ แสงสว่าง
 1. นางสาวเสาวลักษณ์ ภูตาพัฒน์
 2. นางสาวณัฐริกา คงไมตรี
132 0301 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับ ม.4-ม.6 92.5 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายกีรติ เตโพธิ์
 2. นายสัญญาณ ชาญสูงเนิน
 3. นายโชติกุล พรมทา
 4. นายสุรเชษฐ์ สารวงค์
 5. นางสาวสุชาดา นครขวาง
 1. นายวีระยุทธ์ ไพยา
 2. นางอภิวัฒน์ กาญจนากาจ
133 0302 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.3 88 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวอรอุมา ลิสี
 2. นางสาาวเพ็ญนภา มีวรรณ
 3. นางสาวกฤษณา ช่วยปุ้ง
 4. นางสาวชุมพิตา ภูธานี
 5. นางสาวกชพรรณ พลสิมมา
 1. นางสาวชนัดดา ประกิ่ง
 2. นางสาวทิพวรรณ ศรีนวล
134 0303 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.4-ม.6 88 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวรุจจิรา สุขสบาย
 2. นางสาววรัญญา สอนเต็ม
 3. นางสาวพรภิรุณ นาคะหุง
 4. นางสาวอริสา แถลงกัณฑ์
 5. นางสาวฐิติภัทร โสมาศรี
 1. นางพัชรี ดวงศรี
 2. นางสาววิภาดา อะโนราช
135 0304 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-ม.3 88 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงดาริกา เพ็งคุณ
 2. เด็กหญิงรุ่งนภา บุญกัน
 3. เด็กหญิงพัชริดา ตาปู่
 4. เด็กชายรชต สีดา
 5. เด็กหญิงเบญจมาศ ดิษฐผักแว่น
 1. นายวุฒิไกร ภูศรี
 2. นายขรรค์ชัย วรราช
136 0307 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กชายบุญหลาย ธรรมรัง
 1. นายธนพล กรรณลา
137 0308 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.4-ม.6 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เลยสว่างวิทยาคม 2
 1. นางสาวนิตยา คำบุ ม.6/1
 1. นายยอดรัก คำหาญพล
138 0309 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.1-ม.3 94.25 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นายบุญไท ชมชาลี
 2. เด็กหญิงคุณิตา ปะฎิโก
 1. นายไกร มาลาแสง
 2. นางสาวจุฬารัตน์ โครตนรินทร์
139 0310 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นายณัฐพล โยธารักษ์
 2. นางสาววรัญญา งามหนองอ้อ
 1. นางรัชนี กล้าหาญ
 2. นายชาติชาย อรินฤทธิ์
140 0641 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.4-ม.6 87 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นางสาววริทธิ์ธร คะดีเวียง
 2. นางสาวรุ่งลัดดา ยูรสูงเนิน
 3. นางสาวยลดา ดาหอม
 4. นางสาวณัฐณิชา จันทาฟ้าเหลื่อม
 5. นางสาวเปรมมิกา ทัพทะมาตย์
 1. นางรัชนี กล้าหาญ
 2. นายนักรบ กองมณี
141 0661 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ระดับ ม.1-ม.6 86 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุขชัยสงค์
 2. เด็กหญิงแพรวา จันทร์ด่านซ้าย
 3. เด็กหญิงกนกรัชต์ ศรีพารา
 4. เด็กหญิงณัฐธิดา พินิจกิจ
 5. นางสาวญาโณทัย สอนเต็ม
 6. นางสาวฐิติพร เผือกแก้ว
 1. นางปนิตา แก้วกัญญา
 2. นางสาวพักตร์สุดา วงศ์ชมภู
 3. นางสุดใจ สุทธิศรีสมบูรณ์
142 0724 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1-ม.3 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กชายกิตติพันธ์ ไทยโคกสี
 2. เด็กชายภานุพล เยาวภาค
 1. นายจำรัส เสริมแสง
143 0724 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1-ม.3 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กชายภควัต ท่าดีสม
 2. เด็กหญิงณัฐณิชา พิมพุฒิ
 1. นายวุฒิพงษ์ ฝั้นสิม
 2. นายพัสกร จันทศร
144 0725 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4-ม.6 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวนภาศิริ สิงห์สิทธิ์
 2. นางสาววชิรญาณ์ ขันสัมฤทธิ์
 1. นายบรรเทิง ขวัญต่อ
 2. นายวัชระ แปงทอง
145 0163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับ ม.1-ม.3 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กชายณัฐวุฒิ จันทะพินิจ
 2. ด็กชายกฤษฎา ใบอ่อน
 3. เด็กชายบัญญพนต์ ภักดีอำนาจ
 1. นายสุรจักร ต๊ะผัด
 2. นายชัยนรินทร์ วิจารณรงค์
146 0628 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผาน้อยวิทยาคม 2
 1. นายพัฒนศักดิ์ ซุยทอง
 2. นายวรัญญู พลซา
 3. นายพรชัย ศรีประเสริฐ
 4. นายณัฐพงศ์ พันธุ์แตง
 1. นางชุลีพร ราชพัฒน์
 2. นายละมัน เกษทองมา
147 0682 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับ ม.1-ม.3 85 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กชายพีรพัฒน์ ถิ่นคำแบ่ง
 2. เด็กชายชวัลวัศ ทาวงษ์
 3. เด็กชายณัฐชัย ทุมมะลา
 1. นางสาวณัฐมน คำขัน
 2. นายจารุพิชญ์ แสงมะโน
148 0683 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายอนุวิท สุขบัว
 2. นางสาวพรพิมล ทองการุณ
 3. นางสาวศวิตา คำภาพล
 1. นายธงศักดิ์ มาศรี
 2. นางสาวสุธาสินี ไชยแสน
149 0684 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับ ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายพศิน ศรีสวัสดิ์
 2. เด็กหญิงจิรฐิดา สิมสวัสดิ์
 3. เด็กชายปริตต์ พลซา
 1. นางสาวณัฐมน คำขัน
 2. นายสัญญา โทรัตน์
150 0685 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับ ม.4-ม.6 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายบารมี สาดแล่น
 2. นายสิทธิพงษ์ นครขวาง
 3. นายธนพนธ์ คณะแพง
 1. นางจิตสุภาฏ์ เสริฐศรี