สรุปเหรียญอันดับรองชนะเลิศ อันดับ 2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สหวิทยาเขตวังภูผา
ระหว่างวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 ถึง 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566

ลำดับ รหัส หมวดหมู่ กิจกรรม คะแนน อันดับ เหรียญ โรงเรียน กลุ่ม นักเรียน ผู้ฝึกสอน
1 0039 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายคมกฤษ ภูมิกระจาย
 2. นายจตุพล คำวงษา
 3. นายธรรมวรรธ วินทะชัย
 1. นายอนุรักษ์ พันธุ์กวี
 2. นายอดิศักดิ์ อินทร์อุดม
2 0062 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นายเกียรติภูมิ บุตรพรม
 2. นางสาวชลดา เนทิบุตร
 3. นางสาวเนตรนภา ศรีบุรินทร์
 1. นางสาวนฤมล ลุนระวงศ์
 2. นายบุญเรือง อยู่ดี
3 0079 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ม.4-ม.6 87 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายศุภศักดิ์ วงศ์นิคม
 2. นายศุภลักษณ์ วงศ์นิคม
 3. นางสาวเสาวลักษณ์ พินขุนทด
 1. นายนัฐพล พลสมัคร
 2. นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
4 0084 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวนิชชา เฟื่องฟู
 2. นายเกียรติศักดิ์ ภูบัวเงิน
 3. นางสาวกัลญากรณ์ บึงมุม
 1. นายกฤษฎา พลหงษ์
 2. นางกรรณิการ์ สิงห์สถิตย์
5 0602 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1-ม.3 78 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กชายนักรบ โอฬาร์พฤกษ์
 2. เด็กชายปองภพ ธำธงวงศถาวร
 3. เด็กชายนวพล กลางหนองแสง
 1. นายอดิศักดิ์ อินทร์อุดม
 2. นายอนุรักษ์ พันธุ์กวี
6 0604 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-ม.3 91 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยุพงษ์
 2. เด็กหญิงนงนภัส แก้วทุ่ง
 3. เด็กหญิงสุวิภา ธิอุด
 4. เด็กหญิงยุวดี แซ่ย่าง
 5. เด็กชายณัฐพล จันทะเสน
 6. เด็กหญิงไพลิน ภูหนององค์
 1. นางสาววรรณภา แหลมดี
 2. นางสาวศิรินันท์ ทองโสด
 3. นางสาวรัตติยากร ชนะพันธ์
7 0606 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 96 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงธัญวลัย น้อยสิมมะ
 2. เด็กชายญาณพัฒน์ สารีบุตร
 3. เด็กหญิงธมกรสิริ รัตนะมงคล
 1. นายภูษิต สากองสี
 2. นางสาวสุชาดา ศรีจันทร์
8 0610 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงวรดา แซ่หลอ
 2. เด็กหญิงวรนุช แซ่หลอ
 1. นางอภิชญา บัวเผื่อน
 2. นางสาววรรณภา แหลมดี
9 0624 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาววิลาสินี รูปงาม
 2. นางสาวเบ็ญจมาพร สิทธิมงคล
 3. นางสาวเบญญาภา สิทธิ์สูงเนิน
 1. นายบุญเที่ยง คนกล้า
 2. นางสาวกัญฑิมา ใจงาม
10 0206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 86 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงจุฑามาศ กลิ่นแมน
 2. นางสาวชลธิชา ศาลา
 3. นางสาวมณีรัตน์ ทองมาก
 1. นางสุภาพร จุระ
 2. นางสาวณัฐฐิญา จุระ
11 0207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.4-ม.6 94 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. 1. นางสาวอรนภา รักษ์คีรีเขต
 2. 2. นางสาวณัฏฐณิชา หงษ์ไธสง
 3. 3. นางสาวอุษา ช่วยชัย
 1. 1. นางสาวสุวรรณา คำมา
 2. นางสาวธัญศิพร พระสุนี
12 0282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 86 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายภูตะวัน ผงบุญตา
 1. นายวีระยุทธ อ่อนจันทร์
13 0283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายปัณวิชญ์ สุทธิโมก
 1. นางสาวสุธาสินี ไชยแสน
14 0283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นายธนวัฒน์ สองสี
 1. นายยุทธการ เหล่ามะลอ
15 0286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.1-ม.3 72 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายศศิพงศ์ คำสามารถ
 2. เด็กหญิงณิจชา อ้วนป้อง
 1. นางสาวปาลิดา บุญชูธัญนพ
 2. นายณัฐกานต์ แควภูเขียว
16 0287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.4-ม.6 79 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวรัตติกาล บาบุญ
 2. นายธีรกร พิมเห็ม
 1. นางสาวปาลิดา บุญชูธัญนพ
 2. นายณัฐกานต์ แควภูเขียว
17 0288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3 78 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวพินินัดดา นามราชา
 1. นางสาวสิริยา ลาสุธรรม
18 0289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.4-ม.6 78 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นายนัฐชัย แสวงสุข
 1. นางสาวนทีธาร บุญเพ็ง
19 0678 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นางสาวสุทธิดา กลิ่นพยอม
 2. นางสาวจิรภัทร จันทร์ชนะ
 3. นางสาวขนิษฐพร น้อยสถิตย์
 1. นางสาวพีรดา เปรมผล
 2. นางสาวปักษา พิมคีรี
20 0679 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายธนกร สีเทา
 2. นายรตพล วิเศษยา
 3. นายสิทธิภาคย์ ภู่ทอง
 1. นางยุพา ลิภา
 2. นางสาวทิวากานต์ ศรีสวัสดิ์
21 0680 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.4-ม.6 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวนรพร ดิษฐสุข
 2. นางสาวพิชชาพา ศรีแก้ว
 3. นางสาวธนพร เจริญชัย
 1. นางสาวสุธาสินี ไชยแสน
 2. นางสาวปิยวรรณ มงคลนิมิตร
22 0688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ผาน้อยวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงสุพัตรา สุขชัย
 2. เด็กหญิงโสพิศนภา บุญประคม
 1. นางสาวนันพิดา สีลาทอง
 2. นายยุทธนา พิลาทา
23 0689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วังทรายขาววิทยา 2
 1. นายจักรินทร์ ขุนน้อย
 1. นายเกียรติศักดิ์ ปราบสาร
24 0690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 91 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงสุพัตรา กองสิงห์
 1. นางศิราภรณ์ สุจิมงคล
25 0691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 97 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวอัจฉรา จุลนันท์
 1. นางปนัดดา จะโนรัตน์
26 0726 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3 87 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. ด.ช.จิระเดช ปลัดกอง
 1. นางสาวพรสุดา แคล้วไพรี
27 0040 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับ ม.1-ม.3 91 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. ด.ช.พบธรรม อมรสันติศิริพร
 2. ด.ญ.สุพัตตรา แสนโบราณ
 1. นางใบตอง ขะพินิจ
 2. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์
28 0053 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงเบญญาภา พรมมาตย์
 1. นางนุจรี ช้างอินทร์
 2. นางสาวอัญชลี มณีศรี
29 0063 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 89 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. นายธนัท เพ็งโคตร
 2. เด็กชายนวพล มารอด
 1. นายธีระ โจะโหวะสิงห์
 2. นายวุฒิชัย ตาละพัน
30 0064 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 88 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นายพุทธรักษ์ ศรีหนารถ
 2. นายชัยภพ ยอดศรีเมือง
 1. นายปริวัตร มะดาศรี
 2. นายพีระพัฒน์ อุทธบูรณ์
31 0064 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 88 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวจิราภา ไชยสงค์
 2. นางสาวธาริณี ศรีมูลทา
 1. นายธีรวัฒน์ ศรีบัวรินทร์
 2. นายจารุพิชญ์ แสงมะโน
32 0080 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงเกสรา เหง้าชัยภูมิ
 2. เด็กหญิงเจนจิรา ตรงประสิทธิ์
 1. นางสาวดลนภา พลพาน
 2. นางเจษฎาวัลย์ จันทร์ศิริ
33 0089 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับ ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นางสาววรัชญา ทีฆะสุข
 2. นางสาวบุษกร คงการุณ
 1. นายปริวัตร มะดาศรี
 2. นายพีระพัฒน์ อุทธบูรณ์
34 0089 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับ ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาวปริฉัตร จันทร์จำนงค์
 2. นางสาวอรปรียา ภาคสาลี
 1. นายจีรพัฒน์ ชนะพันธ์
 2. นายณัฐวุฒิ อุทาทิศ
35 0089 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับ ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นายโกวิชญ์ เมาทา
 2. นายสุรัตน์ ฮุงหวล
 1. นายนพรัตน์ ทองล้น
 2. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์
36 0104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.1-ม.3 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์ สาระแก้ว
 2. เด็กหญิงนิตยา สุระชาติ
 1. นางสุพัตรา สิงห์สถิตย์
 2. นางสาวสุนิษา ทอกไข
37 0114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.1-ม.3 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กชายแทนคุณ พลีตา
 2. เด็กชายอิทธิพล หินเพชร
 1. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์
 2. นายนพรัตน์ ทองล้น
38 0134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาววิลาสินี จันคูณ
 2. นายธนโชติ แสงสว่าง
 1. นางสุกัลยา ดานา
 2. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์
39 0634 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ระดับ ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายธนานพ คงเมือง
 2. นางสาวลักษิกา เกษทองมา
 1. นายฤกษ์ชัย ชะตาถนอม
 2. นายจารุพิชญ์ แสงมโน
40 0635 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 88 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นายพรชัย นามภูมี
 2. นางสาวภัทริน มีหมื่นไวย์
 1. นางสาวดวงฤดี ราชา
 2. นายสุรสีห์ บุญศาสตร์
41 0693 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สมสืบ
 1. Miss Maureen Manje Tekwe
42 0694 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.4-ม.6 77 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวจันทร์ฉาย พลไทยสงค์
 1. นางสาววิไลพร ผองแก้ว
43 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 89.25 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงณัฐธัญญา อินทร์นาง
 1. นางสาวพิราวรรณ เพชรคุ้ม
44 0698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.4-ม.6 88 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวศนันธฉัตร มะลิกำ
 1. นางสาวจารุวรรณ พันธ์นาง
45 0703 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงฑิตติมา เทศประเสริฐ
 2. เด็กหญิงศุวิมล มาคะวงค์
 1. นางสาวเกษสุดา เมืองเย็น
46 0704 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.4-ม.6 86 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายพีรพัฒน์ ผางน้ำคำ
 2. นางสาวสุพิชญ์ มูลสาร
 1. นางสาวพรรัมภา ชำนาญจันทร์
 2. นางสาวปรัชญากร โพธิ์ทอง
47 0717 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาจีน ระดับ ม.4-ม.6 80 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวบุณยธิดา เจริญทรัพย์
 2. นางสาวจินตพร เหล่าขาล
 1. นางสาวทวีพร พูลจิตร
 2. นางนุชนาถ วงษ์เสนา
48 0721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วังทรายขาววิทยา 2
 1. เด็กหญิงปาฐิตา ใคร่นุ่นนา
 2. เด็กหญิงวริศรา ธรรมกุล
 1. นายวิทวัส พิลาชัย
 2. นางสาวกมลทิพย์ ทาคีรี
49 0729 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กชายภานุพงศ์ ภักดีเหลา
 1. นางสาววรุณี ทองแลง
50 0730 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.4-ม.6 88 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายพัชรศิษฎ์ พานกระดึง
 1. นายไพโรจน์ ลิภา
51 0738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาวสุดาพร เสนาวงษ์
 1. นางสาวปิยะพร สีที
52 0740 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับ ม.4-ม.6 80 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นางสาวปิมระพัฒน์ โพธาราม
 2. นางสาวกรกนก จันทร์พาณิชย์
 3. นางสาวณัฐชา พิมพ์โยธา
 4. นางสาวณัฐธิดา พะวา
 5. นายสุรยุทธิ์ ทุมทา
 1. นางสาวละมัย สุมังเกษตร
 2. นางสาววรุณี ทองแลง
53 0743 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงณัฎธิดา นามปัญญา
 1. นางสาวปรัชญากร โพธิ์ทอง
54 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงเขมนิต อุตรพรม
 1. นายวุฒิศักดิ์ กรมทอง
55 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวนุชจรี ขอนสงเคราะห์
 1. นางอรทัย พูนสวัสดิ์
56 0276 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงแพรวนภา สามัญ
 1. นางสาววรัญญารัตน์ ชัชวาลย์
57 0277 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวภัทราภา แก้วอุดร
 1. นางสาววรัญญารัตน์ ชัชวาลย์
58 0650 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3 75 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน วรราชวิทยา 2
 1. เด็กหญิงนริสรา โสภารักษ์
 1. นางทัศนีย์ ปราบมาก
59 0651 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.4-ม.6 78 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นางสาวนุจรี ยี่ยวน
 1. นางชนัดดา พรบุญ
60 0652 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3 87 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เขาหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิง ธันยชนก อาระสา
 1. นาย พีรพงศ์ ภูสิงห์
61 0653 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวธัญญาเรศ เกษทอง
 1. นางอรทัย พูนสวัสดิ์
62 0654 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3 82 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงศรัณย์พร สารทิศ
 1. นางสาวสุภารตี หงษ์เวียง
63 0655 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นายธนกฤต ดาแก้ว
 1. นางสาวสุภารตี หงษ์เวียง
64 0657 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ระดับ ม.4-ม.6 93.67 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาววรรณิภา ลีบาง
 2. นางสาวพิมพ์อัปสร วินากร
 1. นางศิรประภา พานิคม
 2. นายณัฐพล สาโพนทัน
65 0658 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. เด็กชายณัฐดนัย อิสระภักดีธรรม
 2. เด็กหญิงฑิตฐิตา อาธรรมระชะ
 1. นางทัศนีย์ ปราบมาก
 2. นายจีรพัฒน์ นาเทวา
66 0686 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงสุภาพร หมื่นผัด
 2. เด็กหญิงณิชามล ศรีคุณ
 1. นางสาวสิรินญาพร การเกษม
 2. นางสาวอาทิตยา หลักเพชร
67 0687 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวกนกนาถ มาตา
 1. นางสาวสุกัญญา สีเคน
68 0746 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3 86 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงมุทิตา โยทะคง
 1. นางสาวพิมภิภัทร์ ขุนทายก
69 0747 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวสุภนิดา สุวรรณสิงห์
 1. นางสาวสุภารตี หงษ์เวียง
70 0290 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กชายนวมินทร์ สอนสุขภาพ
 2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ภูสมมาตร
 3. เด็กหญิงอัญชิฐา หล้าพูน
 1. นางพิตตินันท์ พานุสี
 2. นางสิริวรรณ ตลับนาค
71 0291 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นางสาวจริยา แก้ววงแสน
 2. นางสาวอัยยา จันทะนาม
 3. นางสาวสุดใจ เพ็งธรรม
 1. นางสาวแพรวพรรณ นาลา
 2. นางสาวศิณากร เปจะยัง
72 0293 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.4-ม.6 82 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายธีรภัทร ขันเสนาะ
 2. นางสาวโชติรส เมืองแพน
 3. นางสาวเกื้อกูล อ่อนหวาน
 1. นางสาวกฤตภรณ์ สมคำ
 2. นางสาวสุนิตา นิตตะโย
73 0293 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.4-ม.6 82 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายนพรัตน์ รองไชย
 2. นางสาวกมลชนก อารมย์ชื่น
 3. นางสาวปิราภรณ์ พงษ์สระพัง
 1. นายจิรวัฒน์ โลกายุทธ์
 2. นางสาวธัญญลักษณ์ ลากุล
74 0296 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3 88 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงพิมพิไล อรรคธรรม
 2. เด็กหญิงนีรชา บุญอาจ
 3. เด็กชายรัชชานนท์ คำประทุม
 1. นายจิรวัฒน์ โลกายุทธ์
 2. นางสาวธัญญลักษณ์ ลากุล
75 0297 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. 1. นางสาวกนกวรรณ ประชุมพันธ์
 2. 2. นางสาวสุจิตราภรณ์ ไชยมงคล
 3. 3. นางสาวสุธิมา ดวงดี
 1. 1. นางพิชามญชุ์ วังภูงา
 2. 2. นางสาวจรีพร วังคีรี
76 0298 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 81 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นางสาวกชกร สอนเสนา
 2. นางสาวพุทธนันท์ สิริพิสุทธิ์สกุล
 1. นายธนิต สุนา
 2. นางสาวศิริรัตน์ นครโสภา
77 0662 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นางสาวธัญชนก อำพร
 2. นางสาวพิมพ์ชนก หลวงบุรินทร์
 1. นายสุริโย สุขสมบูรณ์
 2. นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ประเสริฐ
78 0663 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ระดับ ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กชายจตุพล  หลาบบุญเรือง
 2. เด็กชายนพรุทธ์  ดารา
 1. นายภูเบศ เพ็งธรรม
 2. นายจำรัส เสริมแสง
79 0749 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายพัทรดนย์ การะพงษ์
 1. นายนพนัย ทองคำ
80 0753 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ระดับ ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นายณัฐพงษ์ เพชรสังคูณ
 1. นายสันทราย สิงห์รักษ์
81 0139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับ ม.4-ม.6 88 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นายภูมิธเนตร นันตะวัน
 1. นายสันทราย สิงห์รักษ์
82 0140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับ ม.1-ม.3 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. 1.เด็กหญิงยุภารัตน์ ทานอุทิศ
 1. 1.นายณัฐวัฒน์ พลซา
83 0141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับ ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. นางสาวภัทราวดี จันนา
 1. นางสาวปาริชาติ อะวะตา
84 0157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นายสุชานันท์ ภูน้ำเย็น
 1. นายปิยวัฒน์ จุลกองฮ้อ
85 0158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับ ม.1-ม.3 89 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวกรรวี กำแก้ว
 1. นางสาวปานขวัญ บุญประคอง
86 0159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับ ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. น.ส.นิสรา มุกอาสา
 1. นางสาวปานขวัญ บุญประคอง
87 0161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับ ม.4-ม.6 84 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เขาหลวงวิทยา 2
 1. นาย นพคุณ จุลเพ็ชร
 1. นาย อาทิตย์ เอกทัศน์
88 0270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับ ม.1-ม.3 81 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เขาหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิง ปทิตตา ท่าวังม่วง
 1. นางสาว มิรัญตรี ลาไป
89 0271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับ ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวอัจฉราพรรณ ป้องปา
 1. นายฤทธิศร อุตรัศมี
90 0612 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับ ม.4-ม.6 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายชัยวัฒน์ อยู่สุข
 1. นายสุรเชษฎ์ บุตรปาละ
91 0613 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับ ม.1-ม.3 84 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. ด.ญ.กรชนก มีน้อย
 1. นางสาวปานขวัญ บุญประคอง
92 0614 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับ ม.4-ม.6 86 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวรุ่งทิวา หลวงสวนจิก
 1. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตร
93 0644 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับ ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายอรรถชัย ภาคูณ
 2. นายอภิรักษ์ กิริยา
 3. นายดุลยเดช สุขชัย
 4. นางสาวสิริทิพย์ ภูมิการีย์
 5. เด็กชายอิทธิเดช ปราบหลอด
 1. นายฤทธิศร อุตรัศมี
 2. นายอพิภู อาจศรี
 3. นายนพนัย ทองคำ
94 0043 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ม.1-ม.3 96 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. ด.ญ.ยุพารัตน์ ทานอุทิศ
 1. นายศิริโชติ ศิริกลิ่น
95 0044 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ม.4-ม.6 96 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวมนัสวรรณ ทาโบราณ
 1. นายกิตติพงษ์ ธรรมวรรณ
96 0045 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.1-ม.3 96 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ ภาวะโน
 1. นายศิรปกรณ์ ยอดพุทธ
97 0046 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.4-ม.6 96 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวภัทรวดี หงษ์สง่า
 1. นางสาวสุนิสา หมอแพทย์
98 0048 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.4-ม.6 96 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวธัญกร เส็งภูเวียง
 1. ว่าที่ร้อยโทจิรติ พุฒพันธ์
99 0049 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.1-ม.3 96 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. ด.ญ.วรรณวิษา สิงห์ทอง
 1. นายศิริโชติ ศิริกลิ่น
100 0050 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.4-ม.6 96 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายอติชาต คีรีมังคละ
 1. นางสาวสายชล ญาติปราโมทย์
101 0054 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.1-ม.3 96 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงกัญญาณัท ภาวะโน
 1. นางสาวรสสุคนธ์ นามกันยา
102 0055 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.4-ม.6 95 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาววรุณยุพา วงไชยา
 1. นางสาวปรัชญากร โพธิ์ทอง
103 0629 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.1-ม.3 96 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงแก้วนพรัตน์ บุญเสงี่ยม
 1. นายศิรปกรณ์ ยอดพุทธ
104 0260 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับ ม.1-ม.3 89 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กชายทินธนากรณ์ ธนูชิต
 2. เด็กชายณัฐพัชร แก้วพิลา
 3. เด็กชายณัฐภูมินทร์ ชัยภิบาล
 4. นายทวีวัฒน์ ประโพธิ์ราทัง
 5. เด็กหญิงอรปรียา คำเบ้า
 6. เด็กหญิงพิชชาพร สอนสุภาพ
 7. เด็กหญิงเกสรา อุดมสินธ์
 8. เด็กหญิงอนัญญา โควิชัย
 1. นางสาวทิพวรรณ ภูกิ้งหิน
 2. นางสาวธนวรรณ เพียภูเขียว
 3. นายรณกร อนุพันธ์
105 0263 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับ ม.4-ม.6 84 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วังทรายขาววิทยา 2
 1. นายชัยนรินทร์ ลอดทองใหม่
 2. นางสาววิปัศยา นามุ่น
 3. นางสาวกชพร สุมทุมทิพย์
 4. นางสาวกุลธิดา บุตรเต
 5. นางสาวมนธิชา สิงห์สถิตย์
 6. นางสาวณัฐพร แดงสุข
 1. นายสำเนียง อามาตย์มนตรี
 2. นางสาวนิรมล อุทธตรี
106 0300 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.3 90.25 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงวริศรา ศิริฉัย
 2. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ น้อยปา
 3. เด็กหญิงปาริตา ภูตาเพิด
 4. เด็กหญิงรัชนีกร เพ็ชรโก
 5. เด็กหญิงพรกนก ทองมีค่า
 1. นายพิเศษ บรรพลา
 2. นายพงศธร แก้วก่ำ
107 0301 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับ ม.4-ม.6 91.67 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวธันยพร เรืองรองกูล
 2. นางสาวตันหยง ดอนหล้า
 3. นางสาวธนัชญา ตันชีเปลือย
 4. นางสาวธัญสุดา เหล่าลิ้ม
 5. นางสาวอรปรียา สิงห์เดช
 1. นางสาวนิตยา พรมพื้น
 2. นายวุฒิไกร ภูศรี
108 0302 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.3 86 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กชายกิตติศักดิ์ พรมมี
 2. เด็กชายมงคล จงพิลา
 3. เด็กชายธนกรณ์ กิ่งกนทา
 4. เด็กชายรัชชานนท์ สุวรรณประทีป
 5. เด็กชายหัสดิน บุญศิริชัย
 1. นายแมนพงษ์ เห็มกอง
 2. ว่าที่ร้อยตรีสุระสิทธิ์ สีไชย
109 0303 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวกานต์สิร เดชพรม
 2. นางสาวณัฐธิยาพร สุวรรณรัตน์
 3. นายอรรถพล คำพิมา
 4. นางสาวกรรณิการ์ เลียบทวี
 5. นางสาววราภรณ์ รัตน์ประพันธ์
 1. นายประจวบ ดานา
 2. นายวาธิต ภูพาดหิน
110 0307 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.3 89 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กชายสิทธินนท์ บุตรนัย
 1. ว่าที่ร้อยตรีพุทธคุณ จำปาน้อย
111 0308 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.4-ม.6 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นางสาววิลาวัลย์ กรุณา
 1. นางรัชนี กล้าหาญ
112 0309 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.1-ม.3 93.75 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. เด็กชายอภิสิทธิ์ บัวงาม
 2. เด็กหญิงน้ำค้าง อุปกา
 1. นายพงศธร พงทะวง
 2. นางสาวอาภัสรา สะดาแนน
113 0310 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นายคลังเพิ่มดี ศรีทุมสุข
 2. นางสาวกัญชภัค สอนเวียน
 1. นางสาวจิตรลดา ทับงาม
 2. นายประกฤษฎิ์ วงเลิง
114 0641 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.4-ม.6 86 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวรัชนก พุทธะวอ
 2. นางสาววรดา อ่อนพิมพ์
 3. นางสาวอธิติยา ฤทธิยา
 4. นายธีระวัฒน์ สีปัดขน
 5. นางสาวณัฐสุฏา บุดดาซุย
 1. นางสาวรัชนีกรณ์ ธนันท์ไชยสิน
 2. นางสาวชนัดดา ประกิ่ง
115 0641 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.4-ม.6 86 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นาสาวช่อทิพย์ ปาระมี
 2. นางสาวฟ้าใส นามนุษย์ศรี
 3. นางสาวสุวรรณา ศรีภูมิพรหม
 4. นางสาวมนัสนันท์ เทโพธิ์
 5. นางสาวชลลดา แพงพยอม
 1. นางศิริขวัญ นาบุตร
 2. นางสาวจินตนา ขุนสอน
116 0661 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ระดับ ม.1-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน คำวงษา
 2. เด็กหญิงสุรีรัตน์ ดอกจันทร์
 3. เด็กหญิงช่อผกา ศรีหาภูธร
 4. นางสาวปิยนุช สุนา
 5. นางสาวจุฑารัตน์ ดีทองคำ
 6. เด็กหญิงกัญญาภัค มาตรนอก
 1. นางสาววรนุช โคตรนิมิตร
 2. นางวิพาภรณ์ ว่องไวดี
 3. นางสาวปรียาภรณ์ ธนิกกุล
117 0661 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ระดับ ม.1-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. นางสาวอรอนงค์ นันทะบุตร
 2. นางสาว ณัฐณิชา ภานิล
 3. เด็กหญิงฐิติยา กำแพงศิริชัย
 4. เด็กหญิงพรรณิภา ภานิล
 5. เด็กหญิงศิริรัตน์ จันทิพย์
 6. นายภัทรพล วาลา
 1. นางสุกัญญา บุพาที
 2. นายพนากรณ์ นามสีฐาน
 3. นายนพเกศ มูลสละ
118 0724 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1-ม.3 96 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงโชติกา ภูผาผิว
 2. เด็กชายวรวิช เจ๊กคำ
 1. นายวัชระ แปงทอง
 2. นางจารุนีย์ สิงห์ทองลา
119 0724 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1-ม.3 96 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงเนตรอัปสร สีลาเพชร
 2. เด็กหญิงวันวิสา กุลชาติ
 1. นายชยานันต์ อรรคบุตร
 2. นายวินัย อ่อนอาจ
120 0725 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4-ม.6 96 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวชรินรัตน์ เหมือนกลาง
 2. นางสาวมุนินทร์ แก้วภิภพ
 1. นายจะเด็ด สิงห์สถิตย์
 2. นายเกรียงศักดิ์ เปานาเรียง
121 0163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับ ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กชายภัควัติ อินทรชัยศรี
 2. เด็กชายสิทธิพงษ์ ธรรมรัง
 3. เด็กชายกิตติภพ ศึกสงคราม
 1. นายบุญเที่ยง คนกล้า
 2. นางสาวสุธาสินี ไชยแสน
122 0683 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับ ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ผาน้อยวิทยาคม 2
 1. นายณัฐกร ชูไข
 2. นายศาสตรา เพียลาด
 3. นายธนกร วงษ์ชมพู
 1. นายสัตยา เสนา
 2. นายเหมวัฒน์ สิงห์มณี
123 0684 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับ ม.1-ม.3 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายอักษราภัค กิ่งสุวรรณ
 2. นายต้นกล้า ขันคำ
 3. นายปาริวัฒน์ จันทราช
 1. นางจิตสุภาฏ์ เสริฐศรี
124 0685 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวภัทรวดี บุญชิต
 2. นางสาวรุ่งนภา เภาพรม
 3. นางสาวปรัชญา ลาลัย
 1. นางสาวณัฐมน คำขัน
 2. นายจารุพิชญ์ แสงมะโน