สรุปเหรียญรางวัลเหรียญทอง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สหวิทยาเขตวังภูผา
ระหว่างวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 ถึง 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566

ลำดับ รหัส หมวดหมู่ กิจกรรม คะแนน อันดับ เหรียญ โรงเรียน กลุ่ม นักเรียน ผู้ฝึกสอน
1 0039 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.4-ม.6 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นายฉัตรมงคล สมดี
 2. นายธีรดนย์ ศรีบุรินทร์
 3. นายเอกสิทธิ์ ฉายกระจ่าง
 1. นายสมควร คำมะณีจันทร์
 2. นายสุรสีห์ บุญศาสตร์
2 0039 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.4-ม.6 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นายปริญญา ชมิฬ
 2. นายวรวิช วงศ์ศรีชา
 3. นายภูชนะ ภิญโญยาง
 1. นายมานัส สวัสดิ์ธรรม
 2. นางเอี่ยมศิริ สวัสดิ์ธรรม
3 0039 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายคมกฤษ ภูมิกระจาย
 2. นายจตุพล คำวงษา
 3. นายธรรมวรรธ วินทะชัย
 1. นายอนุรักษ์ พันธุ์กวี
 2. นายอดิศักดิ์ อินทร์อุดม
4 0039 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.4-ม.6 91 อันดับ 4 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นายกฤษฏา บุญคง
 2. นายมนัญชัย คำมุงคุณ
 3. นายฐิติพงศ์ แสนตา
 1. นายบุญถม ดูดี
 2. นายทรงวุฒิ สำราญรื่น
5 0039 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.4-ม.6 90 อันดับ 5 เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. นายพีรพล ธิมะดี
 2. นายเมฆา นาคงยืน
 3. นางสาวสุภารัตน์ สัญสมบัติ
 1. นางพิมพ์ชนก อ่อนอาจ
 2. นางสาวพัชรียา แสงวิเชียร
6 0056 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.4-ม.6 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวฐิติพร นามวงษา
 2. นางสาวกัญจนาพร เกตุหอม
 3. นายวุฒิชัย กิ่งแก้วเพชร
 4. นางสาวปิยธิดา โคตรแสง
 5. นายจักริน สมบัติหอม
 6. นางสาวศุภกานต์ พันสนิท
 1. นางสาวสมจิตร ใจเอื้อ
 2. นางเจษฎาวัลย์ จันทร์ศิริ
 3. นางสาวดลนภา พลพาน
7 0062 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.4-ม.6 95.75 ชนะเลิศ เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นางสาวรณิษฐา วงษา
 2. นางสาวหนึ่งธิดา คงเสมา
 3. นางสาวนงลักษณ์ หุ่นดี
 1. นางกิ่งแก้ว ศรีบุตร
 2. นางกิติราภรณ์ จันทะวัน
8 0062 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.4-ม.6 91.50 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นางสาวลลิตา คำวงษา
 2. นางสาวทักษพร คำวงษา
 3. นางสาวอภิชญา อุปรีที
 1. นางเมธาวี พามี
 2. นายอนุรักษ์ พันธุ์กวี
9 0062 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นายเกียรติภูมิ บุตรพรม
 2. นางสาวชลดา เนทิบุตร
 3. นางสาวเนตรนภา ศรีบุรินทร์
 1. นางสาวนฤมล ลุนระวงศ์
 2. นายบุญเรือง อยู่ดี
10 0079 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ม.4-ม.6 92 ชนะเลิศ เหรียญทอง เลยสว่างวิทยาคม 2
 1. นางสาวพัชราพร แหล่ป้อง ม.4/1
 2. นางสาวพิมพ์ชนก มีจันที ม.4/1
 3. นางสาวพุทธรักษา คำอุ่น ม.6/1
 1. นางสาวกรชุลี ชาลีพรม
 2. นางภิชานันท์ สุภาวรรณ์
11 0079 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นางสาวธิษณามตี ม่วงจำปา
 2. นางสาวจินนภา วงษา
 3. นางสาวสุกานดา อรรคโสภา
 1. นางกิ่งแก้ว ศรีบุตร
 2. นางกิติราภรณ์ จันทะวัน
12 0079 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ม.4-ม.6 87 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายศุภศักดิ์ วงศ์นิคม
 2. นายศุภลักษณ์ วงศ์นิคม
 3. นางสาวเสาวลักษณ์ พินขุนทด
 1. นายนัฐพล พลสมัคร
 2. นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
13 0079 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ม.4-ม.6 84 อันดับ 4 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวอรชุมา เงินห้วยพระ
 2. นางสาวชลธิชา ภานุรักษ์
 3. นางสาวทัตพิชา ปานสูงเนิน
 1. นางดวงวิภา ประโสทะนัง
 2. นางสูติกาล สิทธิรัตน์
14 0084 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับ ม.4-ม.6 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาวสุพนิตา สันหา
 2. นางสาวกนกวรรณ คำลือ
 3. นางสาวบุษบา ชาลีกุล
 1. นายภูษิต สากองสี
 2. นายนราวิชญ์ เต็มวงษ์
15 0084 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับ ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. 1) นางสาวกาญจนา หาญเชิงชัย
 2. 2) นางสาวกมลลักษณ์ กรรณะลา
 3. 3) นางสาวจิรพรรณ คำศรี
 1. 1) นายอาทิตย์อุทัย ศรีแดน
 2. 2) นายนัฐพล พลสมัคร
16 0084 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวนิชชา เฟื่องฟู
 2. นายเกียรติศักดิ์ ภูบัวเงิน
 3. นางสาวกัลญากรณ์ บึงมุม
 1. นายกฤษฎา พลหงษ์
 2. นางกรรณิการ์ สิงห์สถิตย์
17 0100 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับ ม.4-ม.6 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นางสาวนิตยา ผุยขันธ์
 2. นางสาวกีรติกา ภูตาเพิด
 3. นางสาวจิราพร ม่วงนนทะศรี
 1. นางกิติยา คำมะณีจันทร์
 2. นางพิตตินันท์ พานุสี
18 0115 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับ ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวทิวากร ผิวพันธมิตร
 2. นางสาวสุพัทรชาณ์ แสนชุ่มชื่น
 3. นางสาววรัญญา นิลผาย
 1. นางสาวพัชรดา เหล่ากิจรุ่งเรือง
 2. นางสาวปวีณา จันทะภา
19 0123 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวอริสรา ชนะสะแบง
 2. นางสาวชลดา พิมเขตร
 3. นางสาวกัญติญากรณ์ กองแก้ว
 1. นางสาวสมจิตร ใจเอื้อ
 2. นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
20 0123 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม.4-ม.6 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาวจิรวดี เสนานุช
 2. นายพีรวิชญ์ แซ่หว้า
 3. นางสาวอาโณฌา โรจน์นิรันด์กุล
 1. นางอภิชญา บัวเผื่อน
 2. นางสาววรรณภา แหลมดี
21 0602 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1-ม.3 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กชายพีรพัฒน์ ภูมิภาค
 2. เด็กชายภัทรดนัย หนองเป็ด
 3. เด็กชายนันทวุฒิ ป่าขมิ้น
 1. นายสมควร คำมะณีจันทร์
 2. นายสุรสีห์ บุญศาสตร์
22 0602 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กชายศราวุฒิ ศรีดารัตน์
 2. เด็กชายธนกร ทับทิมหิน
 3. เด็กชายปฏิภาณ ทรงแก้ว
 1. นายบุญถม ดูดี
 2. นายทรงวุฒิ สำราญรื่น
23 0603 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.1-ม.3 95.5 ชนะเลิศ เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงอภิสรา วงษา
 2. เด็กหญิงเบญจมิน สหะวงค์
 3. เด็กหญิงเหมือนฝัน มิ่งขวัญ
 1. นางกิติราภรณ์ จันทะวัน
 2. นางกิ่งแก้ว ศรีบุตร
24 0603 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นางสาวสุพัตรา ศรีเพ็ญ
 2. นางสาวธัญลักษณ์ จำปา
 3. เด็กหญิงพัดชา ป้านภูมิ
 1. นางเมธาวี พามี
 2. นายอนุรักษ์ พันธุ์กวี
25 0604 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีชมภู
 2. นายณัฐกิตติ์ พิมจันทร์
 3. เด็กชายอาชาวิน แดงนา
 4. เด็กชายสรนันท์ จันตา
 5. นายเกียรติศักดิ์ ผิวพงษ์
 6. เด็กชายปานุวัฒน์ เกตโยธา
 1. นางสาวศิริพร ศรีบุรินทร์
 2. นางสาวรัตนันท์ คำทอง
 3. นางสาวพิลักษณ์ดา ลือเลื่อง
26 0604 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-ม.3 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา มาจุ่ม
 2. เด็กหญิงจิรภิญญา บุญประคม
 3. เด็กชายศุภกฤษ นามวงษา
 4. เด็กหญิงสโรชา นรปัญญา
 5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เกตุแก้ว
 6. เด็กหญิงอมรรัตน์ แสนวงค์
 1. นายสุพิน พระสุนี
 2. นายอาทิตย์อุทัย ศรีแดน
 3. นางสาวนภสร พลายวิเคราะห์
27 0604 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-ม.3 91 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยุพงษ์
 2. เด็กหญิงนงนภัส แก้วทุ่ง
 3. เด็กหญิงสุวิภา ธิอุด
 4. เด็กหญิงยุวดี แซ่ย่าง
 5. เด็กชายณัฐพล จันทะเสน
 6. เด็กหญิงไพลิน ภูหนององค์
 1. นางสาววรรณภา แหลมดี
 2. นางสาวศิรินันท์ ทองโสด
 3. นางสาวรัตติยากร ชนะพันธ์
28 0605 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงปรีชญา นามให
 2. เด็กหญิงปุณณ์ภัสสร จุยะพันธ์
 3. เด็กหญิงฉัตริญารักษณ์ ไกรดวง
 1. นางกิติราภรณ์ จันทะวัน
 2. นางกิ่งแก้ว ศรีบุตร
29 0606 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง เขาหลวงวิทยา 2
 1. เด็กชาย เอกชัย บัวเกษ
 2. เด็กชาย ปพนพชร โพธิดอกไม้
 3. เด็กชาย ไกรวิชญ์ วังคีรี
 1. นาย อนันตพูล บุญแก้ว
 2. นาย พีรพงศ์ ภูสิงห์
30 0606 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายสิทธิพล จันทราช
 2. นายพชรพล นนทศิริ
 3. นายวริศ นามกันยา
 1. นายณัฐพงศ์ มงคล
 2. นายบรรพต พรหมพินิจ
31 0606 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 96 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงธัญวลัย น้อยสิมมะ
 2. เด็กชายญาณพัฒน์ สารีบุตร
 3. เด็กหญิงธมกรสิริ รัตนะมงคล
 1. นายภูษิต สากองสี
 2. นางสาวสุชาดา ศรีจันทร์
32 0606 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 95 อันดับ 4 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงยลดา จัดว้อง
 2. เด็กหญิงนันทวัน สมศิริ
 3. เด็กชายนันทภพ ศรีหนองแวง
 1. นายปรเมศ สุจิมงคล
 2. นางสาวปวีณา จันทะภา
33 0606 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 94 อันดับ 5 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กชายธนากร บุตรไชย
 2. เด็กชายอภินันท์ เบาราญ
 3. เด็กชายสิทธิชัย สุขิตา
 1. นายโยธารักษ์ กองจันทร์
 2. นายชยานันต์ อรรคบุตร
34 0606 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 93 อันดับ 6 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. 1) เด็กหญิงกัญญรัตน์ ลุนเดชา
 2. เด็กหญิงธัญญรัตน์ ปริฆี
 3. นางสาวอารายา สุทธิโส
 1. นายอาทิตย์อุทัย ศรีแดน
 2. นายสุพิน พระสุนี
35 0606 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 92 อันดับ 7 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวปัดทวิกา คงดี
 2. นางสาวธิติมา คุณฟอง
 3. นางสาวนพินประภา ถุงน้ำคำ
 1. นายกฤษฎา พลหงษ์
 2. นางกรรณิการ์ สิงห์สถิตย์
36 0606 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 91 อันดับ 8 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. เด็กชายพีรพัฒน์ มีบุญ
 2. เด็กชายณัฐภัทร วังคีรี
 3. เด็กชายวรจักร นาจาร
 1. นางสาวนฤมล ลุนระวงศ์
 2. นายกฤษกร ศรีประจง
37 0607 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับ ม.1-ม.3 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง เซไลวิทยาคม 2
 1. นางสาวอาริสา ทองจำรูญ
 2. นางสาวกุลนันท์ สุเรรัมย์
 3. เด็กหญิงปัดทิตา ผางสา
 1. นางธนพร จะเกรง
 2. นายธิติวัฒน์ สำนวน
38 0609 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับ ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงภัทรินรดา ปะกิระคะ
 2. เด็กหญิงพิธชิชา เคลื่อนไธสงค์
 3. เด็กหญิงนริศรา ขันมณี
 1. นางสาวพัชรดา เหล่ากิจรุ่งเรือง
 2. นายบุญถม ดูดี
39 0610 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงปิยนุช สุริพุทธ
 2. เด็กหญิงชนรดี หัสนาม
 3. เด็กหญิงอัญชิสา ถ้วยทอง
 1. นางเมธาวี พามี
40 0610 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงฐิติพร สีละลวย
 2. เด็กหญิงปุณณรัต กรรณลา
 3. เด็กหญิงนริศรา เนตรนอง
 1. นายนัฐพล พลสมัคร
 2. นางสมควร ศรีโยธา
41 0610 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงวรดา แซ่หลอ
 2. เด็กหญิงวรนุช แซ่หลอ
 1. นางอภิชญา บัวเผื่อน
 2. นางสาววรรณภา แหลมดี
42 0623 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงญาณิศา แสงหิรัญ
 2. เด็กหญิงสุภัสสรา ภะวะเสนัง
 3. เด็กหญิงอธิกา แกวเรือ
 1. นางกมลลักษณ์ ศุภอมรเรืองศรี
 2. นายปรเมศ สุจิมงคล
43 0623 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กชายกรณัฐ ลำพะบุตร
 2. เด็กหญิงจินนภา ตาลช่วยเจริญสุข
 1. นายบุญเที่ยง คนกล้า
 2. นางสาวกัญญาณัฐ แสนสุวรรณดี
44 0624 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวณัฐธิดา ปลอดภัย
 2. นางสาวฐานิกา ชายทิพย์
 3. นางสาวสุประวีณ์ สีหะวงษ์
 1. นางกมลลักษณ์ ศุภอมรเรืองศรี
 2. นางสาวปวีณา จันทะภา
45 0624 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.4-ม.6 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายณัฐดนัย คำแพงทอง
 2. นางสาวจิรัชยา ศรีเมือง
 3. นางสาวรจเลข พฤฒิวิญญู
 1. นางสาวรัตนันท์ คำทอง
 2. นางสาวพิลักษณ์ดา ลือเลื่อง
46 0624 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาววิลาสินี รูปงาม
 2. นางสาวเบ็ญจมาพร สิทธิมงคล
 3. นางสาวเบญญาภา สิทธิ์สูงเนิน
 1. นายบุญเที่ยง คนกล้า
 2. นางสาวกัญฑิมา ใจงาม
47 0191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับ ม.1-ม.3 82 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. ด.ช.ไชยวัฒน์ โจระสา
 2. ด.ช.จิรายุส เขียวขำ
 3. ด.ช.ภูมิพงษ์ องค์นาม
 4. ด.ช.ธีรวัต นาศพัฒน์
 5. ด.ช.วชิรพงษ์ ศิริวัฒน์
 6. ด.ช.ธนวัฒน์ สิงห์รักษ์
 7. ด.ช.ณัฐวัฒน์ แก้วไชยะ
 8. ด.ช.ภัทรเดช พงษ์ดี
 1. นายชลพรรธน์ จีระพรพันธ์
 2. นายณัฐพงศ์ มงคล
 3. นายบรรพต พรหมพินิจ
48 0192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับ ม.4-ม.6 89.6 ชนะเลิศ เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นายสัญญา อ่อนหวาน
 2. นายภูริทัต พงษ์พันธุ์นา
 3. นายเจษฎา ถาระคร
 4. นายธิตินันท์ โคตรชัยงาม
 5. นายศิรายุ ศรีลากลาง
 6. นายโยธิน อิฐทาม
 1. นายวินัย อ่อนอาจ
 2. นายสุริโย ประสงค์สุข
 3. นายโยธารักษ์ กองจันทร์
49 0192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับ ม.4-ม.6 82.8 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เซไลวิทยาคม 2
 1. นายจิตกร สิงห์ทอง
 2. นายอนุวัตน์ การะเกษ
 3. นายณัฐภัทร บงแก้ว
 4. นายเฉลิมวงษ์ อาจเดช
 5. นายพีรเดช คณะแพง
 6. นายพงศภัค บงแก้ว
 1. นายจีรศักดิ์ แสงประโคน
 2. นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์
 3. นางสาวชุดาภรณ์ โทแก้ว
50 0199 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับ ม.1-ม.6 81 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายศุภฤกษ์ ศรีเนตร
 2. นางสาวศิรดา จำปาสิม
 3. นางสาวโชติกา โสภี
 4. นางสาวบุณยนุช บงแก้ว
 5. นางสาวฐิติรัตน์ บัวนาค
 6. นางสาวฉันท์สินี วงษ์ตาธรรม
 7. นางสาวลักษิมา เทียบพรหม
 8. นางสาวภัทรวดี เจริญสวัสดิ์
 1. นางสาวพิราวรรณ เพชรคุ้ม
 2. นายมนตรี ศรีพรม
 3. นายไวยวิทย์ สารมโน
51 0202 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ระดับ ม.1-ม.3 85 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวจิราพัชร กองลาแซ
 2. นางสาวชนัญชิตา บุญประกอบ
 3. เด็กหญิงกนกรดา อินทรนาง
 4. เด็กหญิงพัสตราภรณ์ ใจกล้า
 5. เด็กหญิงบัวกนก ศรีทองแท้
 1. นางสาวจรีพร อนุศรี
 2. นางสายชล ศรีนาค
52 0203 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ระดับ ม.4-ม.6 87 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวอธิตยา สีดามาต
 2. นายชนาภัทร บุบผา
 3. นางสาวเบญจรัตน์ ธำรงค์โชติ
 4. นางสาวศศิประภา บุญหนัก
 5. นางสาวภัคจิรา บุญดวง
 1. นางประทุมวัน มาศรี
 2. นายเพ็ญเพชร สุวรรณพงษ์
53 0206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงดารุณี นักธรรม
 2. เด็กชายณัฐวัฒน์ เคียนตะคุ
 3. เด็กหญิงสุจิรา พรมมาปี
 1. นายสุทธินันท์ ภูขามา
 2. นางสุชานันท์ แพงดี
54 0206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง บุญประคม
 2. 2. เด็กหญิงพัฒน์นรี คำสีนิล
 3. 3. เด็กชายอภิวิชญ์ พรวสันต์ยิ่ง
 1. 1. นางสาวสุวรรณา คำมา
 2. นางสาวธัญศิพร พระสุนี
55 0206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 86 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงจุฑามาศ กลิ่นแมน
 2. นางสาวชลธิชา ศาลา
 3. นางสาวมณีรัตน์ ทองมาก
 1. นางสุภาพร จุระ
 2. นางสาวณัฐฐิญา จุระ
56 0206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 82 อันดับ 4 เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. นางสาวสวิตา ภาษี
 2. นางสาวณัฐนันท์ ทองอ่อน
 3. เด็กหญิงวรินภา เอกนพพระ
 1. นายจีรพัฒน์ นาเทวา
 2. นางสาวจิตตานันท์ สุพรมอินทร์
57 0207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.4-ม.6 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นายคุณานนท์ ตรวจชำนาญ
 2. นางสาวขวัญกมน พิมสอน
 3. นางสาวพิชชาภา แซ่เติน
 1. นางณัฐปภัสร์ ศรีสาลี
 2. นางสาวปิ่นสุดา ภูคากัน
58 0207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.4-ม.6 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นางสาวพิชญธิดา บุญจันทร์
 2. นางสาวปาริตรา เทวดา
 3. นางสาววิลัยลักษณ์ เอียดทอง
 1. นายสุทธินันท์ ภูขามา
 2. นางสุชานันท์ แพงดี
59 0207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.4-ม.6 94 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. 1. นางสาวอรนภา รักษ์คีรีเขต
 2. 2. นางสาวณัฏฐณิชา หงษ์ไธสง
 3. 3. นางสาวอุษา ช่วยชัย
 1. 1. นางสาวสุวรรณา คำมา
 2. นางสาวธัญศิพร พระสุนี
60 0207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.4-ม.6 86 อันดับ 4 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาววรรณวิภา บุริมิตร
 2. นางสาวสุธาสินี มากกมล
 3. นางสาวอารยา แซ่ลี่
 1. นายณัฐพล สาโพนทัน
 2. นางศิรประภา พานิคม
61 0207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.4-ม.6 84 อันดับ 5 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายวรวิทย์ แก่งจำปา
 2. นายพัสกร พิมสร
 3. นายพงศ์สทร หมื่นสม
 1. นางสาวเณริศา ประจันตเสน
 2. นางสถาพร อุทธบูรณ์
62 0207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.4-ม.6 82 อันดับ 6 เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. นางสาวสายธาร ศรีไพร
 2. นางสาวเปรมยุดา โอทยากุล
 3. นางสาวธมนวรรณ จันดาหาญ
 1. 1.นางสุกัญญา บุพาที
 2. 2.นางสาวจิตตานันท์ สุพรมอินทร์
63 0625 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ บุญหว่าน
 2. เด็กหญิงพิมพ์ยาดา กินูน
 3. เด็กหญิงนวลอนงค์ คิริซี
 1. นายสุทธินันท์ ภูขามา
 2. นางวนิดา เครือหงษ์
64 0732 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ระดับ ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง เซไลวิทยาคม 2
 1. นางสาวอรนลิน การะเกษ
 2. นางสาวจันทภา ถิ่นคำบง
 3. นางสาวแพรวา สร้อยอูป
 4. นางสาวเข็มมิกา เดชเจริญ
 5. นางสาวขวัญแก้ว อุณวงค์
 6. นางสาวฉัตรณิชานันท์ สมออร
 7. นางสาวญาณิศา สมหวาน
 8. นางสาวพรปวีณ์ สุวรรณ์
 9. นางสาวศิริประภา เสาตรง
 10. เด็กหญิงสุภัสสร แน่นอุดร
 1. นางฌารินี ทองมี
 2. นางบัวหลัน คำประมวล
 3. นายสิรวิชญ์ ศรีสมบัติ
 4. นายภัควัฒน์ โพธิ์ศรี
65 0282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายวชิรวิทย์ รกชัฏ
 1. นางสาวอรยา ภูตาลุน
66 0282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 87 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวณัฐชา เอ็นภา
 1. นางเพิ่มพูล สิงห์สถิตย์
67 0282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 86 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายภูตะวัน ผงบุญตา
 1. นายวีระยุทธ อ่อนจันทร์
68 0282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 80 อันดับ 4 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กชายชนปกรณ์ ไชยบัวแดง
 1. นางนงค์เยาว์ รอนศึก
69 0283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวอัจฉริญา พลชา
 1. นางสาวสุดารัตน์ แฝงสีคำ
70 0283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวนิจจารีย์ ปวีณ์ทิพย์
 1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญ์สินี จันดีบาง
71 0283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายปัณวิชญ์ สุทธิโมก
 1. นางสาวสุธาสินี ไชยแสน
72 0283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นายธนวัฒน์ สองสี
 1. นายยุทธการ เหล่ามะลอ
73 0283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 83 อันดับ 4 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นางสาวศศิธร ฝ่ายพลแสน
 1. นางสาวพรสุดา แคล้วไพรี
74 0283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 81 อันดับ 5 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวสุภัสนิตา ศรีทอง
 1. นายนรินทร์ จันสวัสดิ์
75 0283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 80 อันดับ 6 เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. นายธนโชติ ทองพู
 1. นายโชคชัย โสภารักษ์
76 0283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 80 อันดับ 6 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นางสาวกานติมา สุธงษา
 1. นางสุดใจ แก้วอ้น
77 0283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 80 อันดับ 6 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายภูริวัฒน์ หิรัญมูล
 1. นายจักรวาล การะเกตุ
78 0286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายกรวุฒิ บุญหนัก
 2. เด็กชายรติบดี พงทะวงษ์
 1. นายณรงศักดิ์ สอนสุภาพ
 2. นางสาวดวงสุดา ภูเมฆ
79 0287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.4-ม.6 85 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายภูริภัทร ออมสิน
 2. นายพีรทรรศน์ อัศจรรย์
 1. นางปาทิตตา นิธิสันถวะคุปต์
 2. นางสาวศิรประภา ฮะเอี๋ยน
80 0287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.4-ม.6 82 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายณัฐวุฒิ จุฬาพัทธ
 2. นางสาววรดา บุญประคม
 1. นางสาวจีระนันท์ กรรณลา
 2. นายอาทิตย์ ภูชุม
81 0288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กชายกฤษดา แสนราช
 1. นายภูวนาถ เสนานุช
82 0288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3 84 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายจตุรภัทร วงศ์ขัน
 1. นายอาทิตย์ ภูชุม
83 0289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.4-ม.6 82 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายสุรศักดิ์ พานิชย์
 1. นางสาวสุธาสินี ไชยแสน
84 0289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.4-ม.6 80 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายณัฐกรณ์ อุทธตรี
 1. นางขวัญเรือน เสนานุช
85 0677 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชานันท์ นามวงษ์
 2. เด็กหญิงขวัญจิรา ขันเสนาะ
 3. เด็กหญิงพิชญ์นรี บุตะเขียว
 1. นางยุวเรศ พิลาแดง
 2. นางสาวสมพร สิมมาสุด
86 0677 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงญาณศา แก้วเหล่ายูง
 2. เด็กหญิงอภิณห์พร บุผู
 3. เด็กหญิงดวงลอองศรี สุโพธิ์
 1. นางสาวสิริยา ลาสุธรรม
 2. นายกุลเชษฐ ศรีพล
87 0678 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายศุภชัย สามพันเย็น
 2. นางสาวศิริวรรณ คำวิชิต
 3. นางสาวปิ่นธิภา วิเศษสัย
 1. นายกุลเชษฐ ศรีพล
 2. นางสาววาสนา ผลาผล
88 0678 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวกชพร สิทธิสาร
 2. นางสาวจุรีรัตน์ นวลขาว
 3. นางสาววชิรญาณ์ ภามีพร
 1. นางยุวเรศ พิลาแดง
 2. นายมนต์ชัย เกษทองมา
89 0678 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นางสาวสุทธิดา กลิ่นพยอม
 2. นางสาวจิรภัทร จันทร์ชนะ
 3. นางสาวขนิษฐพร น้อยสถิตย์
 1. นางสาวพีรดา เปรมผล
 2. นางสาวปักษา พิมคีรี
90 0679 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาววิไลพร เฮงศรีรุ่งโรจน์
 2. นางสาวพัทธนันท์ พิมเห็ม
 3. นางสาวภิรัญญา บับภาเอก
 1. นางสาวสุธาสินี ไชยแสน
 2. นางสาวพาวิณี เหล็กโอก
91 0679 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวจิตรกัญญา ใสงาม
 2. เด็กหญิงธัญธรณ์ สมศิริ
 3. เด็กหญิงถาวรีย์ สุพรหม
 1. นายวรภัทร สุขสมบัติ
 2. นางนงค์เยาว์ รอนศึก
92 0679 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายธนกร สีเทา
 2. นายรตพล วิเศษยา
 3. นายสิทธิภาคย์ ภู่ทอง
 1. นางยุพา ลิภา
 2. นางสาวทิวากานต์ ศรีสวัสดิ์
93 0679 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3 92 อันดับ 4 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายภานุวัฒน์ ภูศรีฐาน
 2. ด.ญ. เขมนิจ กลางเสนา
 3. ด.ช. ธณัญณ์ณพัฒน์ภงค์ สุขเสน
 1. นายอุดม เริงโพธิ์
 2. นางสาวมณีนภา แสงชมภู
94 0679 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3 92 อันดับ 4 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงสุทธิดา ติยะโคตร
 2. เด็กหญิงกุลธิดา ราชเพชร
 3. เด็กหญิงอินยาพร ภูมิสัตย์
 1. นางรัตนาพร นวนมา
 2. นางสาวอรยา ภูตาลุน
95 0679 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3 92 อันดับ 4 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงจันทร์นิภา บัวระภา
 2. นางสาวกัญญาภัค จันทะคุณ
 3. เด็กหญิงเนตรนภาภรณ์ หนูหล่า
 1. นางนิพร ราชสว่าง
 2. นางสาวรัตติยากร ชนะพันธ์
96 0680 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายสุริเยศ บงแก้ว
 2. นางสาวเมลาลิน ลำพาย
 3. นางสาวกัลยารัตน์ เกษสีมาปภัสร์
 1. นายจักรวาล การะเกตุ
 2. นางสาวมณีนภา แสงชมภู
97 0680 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.4-ม.6 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายพีรวิทย์ ภูมิดอนใส
 2. นายรัชชานนท์ ภาษี
 3. นายนันทวัฒน์ ปัจชุมชัย
 1. นางยุวเรศ พิลาแดง
 2. นางสาวลลิณณ์วิมล ศรีหริ่ง
98 0680 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.4-ม.6 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวนรพร ดิษฐสุข
 2. นางสาวพิชชาพา ศรีแก้ว
 3. นางสาวธนพร เจริญชัย
 1. นางสาวสุธาสินี ไชยแสน
 2. นางสาวปิยวรรณ มงคลนิมิตร
99 0680 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.4-ม.6 92 อันดับ 4 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวเจนจิรา ศรีหงษา
 2. นางสาววนิดา กองศรีเศษ
 3. นางสาวอรทัย ระเวรี
 1. น.ส.นภสร พลายวิเคราะห์
 2. น.ส.รุ่งทิวา อะโน
100 0688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 98 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงอารตี นามวงศ์
 2. เด็กชายณัฐสิทธิ์ ธิติมูล
 1. นายทวีวัฒน์ ริดชัยนาม
 2. นางสาวเกษราภรณ์ เหตุเกษ
101 0688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ผาน้อยวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงสุพัตรา สุขชัย
 2. เด็กหญิงโสพิศนภา บุญประคม
 1. นางสาวนันพิดา สีลาทอง
 2. นายยุทธนา พิลาทา
102 0688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 90 อันดับ 4 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงชนัญชิดา นามจันดาโชค
 2. เด็กหญิงไปรยา เทียมดอกไม้
 1. นายชาญชัย นันทะผา
 2. นายธนพล ธนุการ
103 0688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 88 อันดับ 5 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กชายรพีพัฒน์ พลซา
 2. เด็กหญิงตันหยง ทวีชีพ
 1. นางปักษา พิมคีรี
 2. นางพีรดา เปรมผล
104 0688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 86 อันดับ 6 เหรียญทอง วังทรายขาววิทยา 2
 1. เด็กหญิงวีรชญา แก้วกันหา
 2. เด็กหญิงศศิวิมล บุญทัน
 1. นายเกียรติศักดิ์ ปราบสาร
 2. นางสาวสุธิมาภรณ์ ดีมา
105 0688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 84 อันดับ 7 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กชายจิตติพงษ์ สมวัชรจิต
 2. เด็กหญิงสุพิชฌา มหาศิริพันธ์
 1. นางขวัญใจ ทองนาม
 2. นายอภิสัณห์ พรมสอน
106 0688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 100 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายประสิทธิชัย ศรีหามาตร์
 2. นางสาวณิชานันท์ ปัญญาสิม
 1. นายศักดา พรมกุล
107 0689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.4-ม.6 96 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายนธนวัฒน์ ศรีประวัติ
 1. นายทวีวัฒน์ ริดชัยนาม
108 0689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วังทรายขาววิทยา 2
 1. นายจักรินทร์ ขุนน้อย
 1. นายเกียรติศักดิ์ ปราบสาร
109 0689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.4-ม.6 88 อันดับ 4 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายวงศธร สอนสุภาพ
 1. นางสาวนภสร พลายวิเคราะห์
110 0689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.4-ม.6 84 อันดับ 5 เหรียญทอง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นายสิริพงษ์ มงคลพัชรโรจน์
 1. นางสาวอรอนงค์ วังคีลี
111 0689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.4-ม.6 80 อันดับ 6 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นายกิตติพล โยดี
 1. นายธนพล ธนุการ
112 0689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.4-ม.6 100 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายธนากร ปองดี
 1. นายศักดา พรมกุล
113 0690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 97 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวอารดา พิชัย
 1. นางปนัดดา จะโนรัตน์
114 0690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงณัฐชญา สอนสุภาพ
 1. นายจักรวาล การะเกตุ
115 0690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 91 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงสุพัตรา กองสิงห์
 1. นางศิราภรณ์ สุจิมงคล
116 0691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 99 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายอานนท์ บุญภา
 1. นางสาวรุ่งทิวา อะโน
117 0691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 97 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวอัจฉรา จุลนันท์
 1. นางปนัดดา จะโนรัตน์
118 0691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 86 อันดับ 4 เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. นายทิวากร ผุกแสน
 1. นางสาวสุธาทิพย์ แสงแก้ว
119 0691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 83 อันดับ 5 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาววิมลมณี ชัยสาด
 1. นางสาวปาลิดา บุญชูธัญนพ
120 0691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 100 ชนะเลิศ เหรียญทอง วังทรายขาววิทยา 2
 1. นางสาวรัตนาภรณ์ สายสารี
 1. นายเกียรติศักดิ์ ปราบสาร
121 0726 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวศุภิสรา บุตรนัย
 1. นางสาวศิรประภา ฮะเอี๋ยน
122 0726 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3 88 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงกชกร จ่าอ่อน
 1. นายพิทักษ์พงษ์ บัวเขียว
123 0726 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3 87 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. ด.ช.จิระเดช ปลัดกอง
 1. นางสาวพรสุดา แคล้วไพรี
124 0726 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3 86 อันดับ 4 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงภาณินี ญาณไพรโรจน์
 1. นายนรินทร์ จันสวัสดิ์
125 0726 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3 85 อันดับ 5 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงวนัสนันท์ พรหมศรี
 1. นายกุลเชษฐ ศรีพล
126 0040 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับ ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงพลอยอันดา ผดุงโกเม็ด
 2. เด็กหญิงวิภาวี แสนผุ
 1. นายณัฐวุฒิ อุทาทิศ
 2. นายจีรพัฒน์ ชนะพันธ์
127 0040 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. ด.ช ธนากร กันแสน
 2. ด.ช กิตติพัชญ์ สุขคำ
 1. นางสาวนิออน พันยา
 2. นางสาวสวิตตา ทับแปลง
128 0040 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับ ม.1-ม.3 91 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. ด.ช.พบธรรม อมรสันติศิริพร
 2. ด.ญ.สุพัตตรา แสนโบราณ
 1. นางใบตอง ขะพินิจ
 2. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์
129 0040 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับ ม.1-ม.3 89 อันดับ 4 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กชายพิตตินันท์ ทองแลง
 2. เด็กหญิงกัลยา ผลทวี
 1. นางสาวสุกัญญา ศรีสุข
 2. นายนักรบ กองมณี
130 0040 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับ ม.1-ม.3 87 อันดับ 5 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงชญาณี ทาดทา
 2. เด็กหญิงรวิศรา ประเสริฐศรี
 1. นางสุพัตรา สิงห์สถิตย์
 2. นายอนุกิจ ใจมนต์
131 0053 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงวิลาสินี คำมา
 2. เด็กหญิงกนกอร โสระมัด
 1. นายธีรวัฒน์ ศรีบัวรินทร์
 2. นายฤกษ์ชัย ชะตาถนอม
132 0053 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วังทรายขาววิทยา 2
 1. เด็กชายสิทธิชัย วิกล
 2. เด็กชายศุกร์ธิชา จันทรัตน์
 1. นายเดชา ศิริกุลวิริยะ
 2. นายณรงค์ฤทธิ์ กองสิงห์
133 0053 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงเบญญาภา พรมมาตย์
 1. นางนุจรี ช้างอินทร์
 2. นางสาวอัญชลี มณีศรี
134 0053 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 86 อันดับ 4 เหรียญทอง เขาหลวงวิทยา 2
 1. เด็กชาย จิรศักดิ์ กุลนุบาล
 2. เด็กชาย เจตนิพัทธ์ สง่าลี
 1. นาย นัฐวุฒิ มูลทากรม
 2. นาย ยงยุทธ กันพนม
135 0053 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 85 อันดับ 5 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กชายพสิษฐ์ ชุ่มสูงเนิน
 2. เด็กชายพีรดนย์ รัววิชา
 1. นางสาวดลนภา พลพาน
 2. นางเจษฎาวัลย์ จันทร์ศิริ
136 0053 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 84 อันดับ 6 เหรียญทอง เซไลวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงสุดารัตน์ กระแสโสม
 2. เด็กชายรัตชพล ดลประชา
 1. นายธิติวัฒน์ สำนวน
 2. นายภัควัฒน์ โพธิ์ศรี
137 0053 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 83 อันดับ 7 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กชายวิวัฒน์ชัย ภาจันทร์ลา
 2. เด็กหญิงพิชญาพร คำแพงแก้ว
 1. นางสุกัลยา ดานา
 2. นายนพรัตน์ ทองล้น
138 0053 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 82 อันดับ 8 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. ดช.อานุภาพ พรมมาปี
 2. ดช.ชินกร ชินสีหา
 1. นายสุธาทร เมฆทวี
 2. นายศิวะวงศ์ สิงห์ลา
139 0053 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 80 อันดับ 9 เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงนริศรา ศรีพัฒนา
 2. เด็กหญิงวีรินทร์ธิดา สง่าดี
 1. นายภูเบศ เพ็งธรรม
 2. นางสาวจารุวรรณ กางแก้ว
140 0063 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 92 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กชายภาสกร ภาจันทร์ลา
 2. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ ชมจันทร์
 1. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์
 2. นางสุกัลยา ดานา
141 0063 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงทินมณี สุขสมบูรณ์
 2. เด็กหญิงโสวิชญา บุตรรัตน์
 1. นายธีรวัฒน์ ศรีบัวรินทร์
 2. นางสาวฐิตาภรณ์ คงนวล
142 0063 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 89 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. นายธนัท เพ็งโคตร
 2. เด็กชายนวพล มารอด
 1. นายธีระ โจะโหวะสิงห์
 2. นายวุฒิชัย ตาละพัน
143 0063 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 87 อันดับ 4 เหรียญทอง เขาหลวงวิทยา 2
 1. เด็กชาย วชิรวิชญ์ ครโสภา
 2. เด็กชาย กรวิชญ์ ต้นคำ
 1. นาย นัฐวุฒิ มูลทากรม
 2. นาย ยงยุทธ กันพนม
144 0063 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 87 อันดับ 4 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวหนึ่งฤทัย ปานศรี
 2. นายกรวิชญ์ จำปาสิม
 1. นางวนิดา สิมาชัย
 2. นายเสฏฐวุฒิ สุขเกษม
145 0064 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นายจารุปกรณ์ ธงพรรษา
 2. นายวุฒิพงษ์ บุญโญ
 1. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์
 2. นางสุกัลยา ดานา
146 0064 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นายเทพพิทัศ โสภาเปี้ย
 2. นายวรากรณ์ ธนะกิจรุ่งเรือง
 1. นางสาวฐิติมา รัตโนทัย
 2. นายเทียนชัย บ้านเป้า
147 0064 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายกฤษดา กิ่งแก้ว
 2. นายกิตติเดช จันทรเสนา
 1. ว่าที่ร้อยตรี อรรถพล วิรัตน์
 2. นางเจษฎาวัลย์ จันทร์ศิริ
148 0064 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 88 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นายพุทธรักษ์ ศรีหนารถ
 2. นายชัยภพ ยอดศรีเมือง
 1. นายปริวัตร มะดาศรี
 2. นายพีระพัฒน์ อุทธบูรณ์
149 0064 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 88 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวจิราภา ไชยสงค์
 2. นางสาวธาริณี ศรีมูลทา
 1. นายธีรวัฒน์ ศรีบัวรินทร์
 2. นายจารุพิชญ์ แสงมะโน
150 0080 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายณฐกร แก้วพิภพ
 2. นางสาวณัฐชลิตา มณเฑียรทอง
 1. นางสาวนิออน พันยา
 2. นางสาวณัฐมน คำขัน
151 0080 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ม.1-ม.3 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นางสาวกรณิศา แสนโคตร
 2. นายธนทัต สุวเสน
 1. นางสาวสุกัญญา ศรีสุข
 2. นายนักรบ กองมณี
152 0080 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงเกสรา เหง้าชัยภูมิ
 2. เด็กหญิงเจนจิรา ตรงประสิทธิ์
 1. นางสาวดลนภา พลพาน
 2. นางเจษฎาวัลย์ จันทร์ศิริ
153 0080 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ม.1-ม.3 90 อันดับ 4 เหรียญทอง เลยสว่างวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงสุพัทตรา ตาทอง
 2. เด็กหญิงกันติยา ภูจันทึก
 1. นางสาวนิตญา กาฬพันธ์
 2. นางสาวคัทยาณัฎฐ์ ตระกูลกะตะศิลา
154 0080 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ม.1-ม.3 87 อันดับ 5 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. ด.ญ.ณิชภัส นาศพัฒน์
 2. ด.ญ.อรกัญญา สายบุญเตียง
 1. นางใบตอง ขะพินิจ
 2. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์
155 0080 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ม.1-ม.3 85 อันดับ 6 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงจันทราภา วงษ์ชัย
 2. เด็กหญิงวรัญพร มุขแก้ว
 1. นางวนิดา สิมาชัย
 2. นายวรพล พิมพ์สารี
156 0089 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับ ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายวรัท ปัตตายะโส
 2. นายขัตติยะ กันพนม
 1. นางสาวณัฐมน คำขัน
 2. นายนคร สร้อยสน
157 0089 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับ ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายจีระพัทร วัฒนะ
 2. นายกฤษฏิ์ธนทัต กนกสังแคลนพรหม
 1. นางสุพิชตา ประทุมทอง
 2. นายเสฎฐวุติ สุขเกษม
158 0089 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับ ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นางสาววรัชญา ทีฆะสุข
 2. นางสาวบุษกร คงการุณ
 1. นายปริวัตร มะดาศรี
 2. นายพีระพัฒน์ อุทธบูรณ์
159 0089 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับ ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาวปริฉัตร จันทร์จำนงค์
 2. นางสาวอรปรียา ภาคสาลี
 1. นายจีรพัฒน์ ชนะพันธ์
 2. นายณัฐวุฒิ อุทาทิศ
160 0089 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับ ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นายโกวิชญ์ เมาทา
 2. นายสุรัตน์ ฮุงหวล
 1. นายนพรัตน์ ทองล้น
 2. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์
161 0104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์ นามสีพันธ์
 2. เด็กหญิงเบญญาภา บุตนัย
 1. นายธีรวัฒน์ ศรีบัวรินทร์
 2. นายสัญญา โทรัตน์
162 0104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กชายกิตติพัศ อุปเกต
 2. เด็กชายพีรพัฒน์ มั่งมูล
 1. นายภูเบศ เพ็งธรรม
 2. นางสาวจารุวรรณ กางแก้ว
163 0104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.1-ม.3 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์ สาระแก้ว
 2. เด็กหญิงนิตยา สุระชาติ
 1. นางสุพัตรา สิงห์สถิตย์
 2. นางสาวสุนิษา ทอกไข
164 0114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กชายเตชินท์ อินทะลา
 2. นางสาวนิชา นุตทะบัต
 1. นายสัญญา โทรัตน์
 2. นายนคร สร้อยสน
165 0114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวนันท์นภัส บับภาเอก
 2. นางสาวนัฐนันท์ เงินศรีสุข
 1. นางวนิดา สิมาชัย
 2. นายเสฏฐวุฒิ สุขเกษม
166 0114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.1-ม.3 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กชายแทนคุณ พลีตา
 2. เด็กชายอิทธิพล หินเพชร
 1. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์
 2. นายนพรัตน์ ทองล้น
167 0121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 83 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายนนทวัฒน์ ญาติปราโมทย์
 2. นายภูบดินทร์ ศรีสอาด
 1. นางสุพิชตา ประทุมทอง
 2. นายวรพล พิมพ์สารี
168 0121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 80 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวชลิตา ภูเมฆ
 2. นางสาวรจิตพิชญ์ บุญทะจันทร์
 1. นางสาวณัฐมน คำขัน
 2. นายนคร สร้อยสน
169 0125 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.1-ม.3 89 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กชายเตชิต อารยภัทรวงศ์
 2. เด็กหญิงณัชชาพัชญ์ กันภู
 3. เด็กหญิงกัญญาพัชร ไกรเลิศณรงค์
 1. นางสาวฐิตาภรณ์ คงนวล
 2. นางสุธาสินี ดาวเรือง
170 0125 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.1-ม.3 89 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวอิสริยาภรณ์ เปภูเวียง
 2. เด็กหญิงปาลิตา สังข์แคลนพรม
 3. เด็กชายเพิ่มเกียรติ ชะรา
 1. นางนุจรี ช้างอินทร์
 2. นางสาวอัญชลี มณีศรี
171 0125 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.1-ม.3 89 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงภัทรภร วอระสิงห์
 2. เด็กหญิงอารยา บุญชิต
 3. เด็กหญิงวิลาวัณย์ รุ่งเรืองเงินทอง
 1. นางสุกัลยา ดานา
 2. นางสาวพรพรหมพร มุงคุณ
172 0126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายศุภกิตติ์ เสนาสุ
 2. นางสาวอัครยา คำบู่
 3. นางสาวไอรดา วงษา
 1. นางสาวฐิตาภรณ์ คงนวล
 2. นางสุธาสินี ดาวเรือง
173 0126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายอภิวัฒน์ พิเคราะห์งาม
 2. นายเอกมล กำจัด
 3. นางสาวภัทรวดี ไชยชะนะ
 1. นางนุจรี ช้างอินทร์
 2. นางสาวอัญชลี มณีศรี
174 0126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. นางสาวปิยวรรณ พงษ์สระพัง
 2. นางสาวรัฏฐธิดา คำมา
 3. นางสาวซากุระ เหมรา
 1. ว่าที่ร้อยตรีไกรสรณ์ กองสีทา
 2. นางสาวจุฬารัตน์ นามปัญญา
175 0126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวธัญสินี ปัตเขถานัง
 2. นางสาวกัญญาภัค พรมนิล
 3. นางสาวนารีรัตน์ สุวรรณมล
 1. ว่าที่ ร.ต.อมรวัฒน์ สายคำภา
 2. นางสาวดลนภา พลพาน
176 0134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายปัณณธร ศรีทา
 2. นายศุกร์ชัย จันดา
 1. นางสาวนิออน พันยา
 2. นายฤกษ์ชัย ชะตาถนอม
177 0134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.4-ม.6 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายมติชน หมีกุละ
 2. นายชัยวัฒน์ หล้าโนนตุ่น
 1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล วิรัตน์
 2. นางสาวดลนภา พลพาน
178 0134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาววิลาสินี จันคูณ
 2. นายธนโชติ แสงสว่าง
 1. นางสุกัลยา ดานา
 2. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์
179 0134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.4-ม.6 90 อันดับ 4 เหรียญทอง เซไลวิทยาคม 2
 1. นายปรีชา โกเลื่อน
 2. นายณัฐพงษ์ ขำเขียน
 1. นายธิติวัฒน์ สำนวน
 2. นายสิรวิชญ์ ศรีสมบัติ
180 0134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.4-ม.6 89 อันดับ 5 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายกวี ธารีวัฒน์
 2. นางสาวพนัชกร ศิริกานต์สกุล
 1. นางนุจรี ช้างอินทร์
 2. นางสุพิชตา ประทุมทอง
181 0134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.4-ม.6 87 อันดับ 6 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นายวรากรณ์ ปัญญาดี
 2. นายพรหมกฤษณ์ คงอินทร์
 1. นายปริวัตร มะดาศรี
 2. นายพีระพัฒน์ อุทธบูรณ์
182 0134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.4-ม.6 86 อันดับ 7 เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. นางสาวนลพรรณ ทุมชะ
 2. นายกิตติศักดิ์ รุ่งเรืองยั่งยืน
 1. นายภูเบศ เพ็งธรรม
 2. นายจำรัส เสริมแสง
183 0134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.4-ม.6 85 อันดับ 8 เหรียญทอง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นายณัฐวุฒิ จันทิหล้า
 2. นางสาวชญานุช หมอกเมฆ
 1. นางสาวฐิติมา รัตโนทัย
 2. นายเกียรติศักดิ์ สอนพรม
184 0134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.4-ม.6 84 อันดับ 9 เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. นาย นพกร คำละมูล
 2. นาย อดิศักดิ์ โสดามา
 1. ว่าที่ร้อยตรีไกรสรณ์ กองสีทา
 2. นางสาวจุฬารัตน์ นามปัญญา
185 0134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.4-ม.6 80 อันดับ 10 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นายเกษฎาวุธ บัวมิ่ง
 2. นายณัฐภูมิ ผงธุลี
 1. นางสาวดวงฤดี ราชา
 2. นายสุรสีห์ บุญศาสตร์
186 0634 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ระดับ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาววทันยา บุญเชียงมา
 2. นางสาวรัตนพรรณหงษ์ สุดลาวดี
 1. นางสุพัตรา สิงห์สถิตย์
 2. นางสาวสุนิษา ทอกไข
187 0634 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ระดับ ม.4-ม.6 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวญาณิศา จุฬาพันศรี
 2. นายธันวา ศูนย์รัม
 1. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์
 2. นางใบตอง ขะพินิจ
188 0634 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ระดับ ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายธนานพ คงเมือง
 2. นางสาวลักษิกา เกษทองมา
 1. นายฤกษ์ชัย ชะตาถนอม
 2. นายจารุพิชญ์ แสงมโน
189 0634 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ระดับ ม.4-ม.6 90 อันดับ 4 เหรียญทอง เลยสว่างวิทยาคม 2
 1. นายวิสา ไชยสีดา ม.4/1
 2. นายวีระยุทธ เพ็งพล ม.4/1
 1. นางสาวคัทยาณัฏฐ์ ตระกูลกะตะศิลา
 2. นางสาวนิตญา กาฬพันธ์
190 0635 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวรัชญาพร จีนะ
 2. นางสาวอารียา อุทัยดา
 1. นายธีรวัฒน์ ศรีบัวรินทร์
 2. นางสาวสวิตตา ทับแปลง
191 0635 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นายวีรากานต์ มั่นระวัง
 2. นายธนกฤต สาดแย้ม
 1. นางสาวฐิติมา รัตโนทัย
 2. นายเทียนชัย บ้านเป้า
192 0635 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 88 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นายพรชัย นามภูมี
 2. นางสาวภัทริน มีหมื่นไวย์
 1. นางสาวดวงฤดี ราชา
 2. นายสุรสีห์ บุญศาสตร์
193 0635 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 87 อันดับ 4 เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. นางสาววรดา พันสนิท
 2. นางสาวกุลนัดดา สากองสี
 1. ว่าที่ร้อยตรีไกรสรณ์ กองสีทา
 2. นางสาวจุฬารัตน์ นามปัญญา
194 0635 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 85 อันดับ 5 เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. นายธรรมาราม ศรีสูงเนิน
 2. นายสรวิชญ์ ฤทธิ์สูงเมือง
 1. นายภูเบศ เพ็งธรรม
 2. นายจำรัส เสริมแสง
195 0635 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 85 อันดับ 5 เหรียญทอง วังทรายขาววิทยา 2
 1. นายดิษกรณ์ คายทอง
 2. นายวีระวัช แสนมะฮุง
 1. นายเดชา ศิริกุลวิริยะ
 2. นางสุกัญญา มหาสิงห์
196 0635 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 85 อันดับ 5 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวณัฐชนันท์พร จิตหาญ
 2. นางสาวอรพรรณ มงคล
 1. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์
 2. นางใบตอง ขะพินิจ
197 0635 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 82 อันดับ 6 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นางสาวน้ำทิพย์ นงทิพย์
 2. นางสาวปวีณา จุตตะโน
 1. นายปริวัตร มะดาศรี
 2. นายพีระพัฒน์ อุทธบูรณ์
198 0635 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 80 อันดับ 7 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวอภิชญา รามศิริ
 2. นางสาวธัญพร ภาใสย์
 1. นางสุพัตรา สิงห์สถิตย์
 2. นายอนุกิจ ใจมนต์
199 0693 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์ ศรีคุณ
 1. นางสาวกันต์กมล ชมภูโคตร
200 0693 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กชายภัทรพล จอดนอก
 1. นางสาวพิมพ์ประภา โพธิจารย์
201 0693 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สมสืบ
 1. Miss Maureen Manje Tekwe
202 0694 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.4-ม.6 92 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวตะวันฉาย สุวรรณะ
 1. นางบุญญาพร สีไชย
203 0694 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.4-ม.6 80 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายอดิเทพ หันชนา
 1. นายศิรวิชญ์ จันทร์เกตุ
204 0694 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.4-ม.6 80 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นางสาวธวิสรา จันทร์สอน
 1. นางกิติยา คำมะณีจันทร์
205 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 96.2 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กชายศุกลวัฒน์ สิงห์นันท์
 1. นางกรรณิการ์ อินทิแสน
206 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 95.4 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงเมษา ชินชัยภูมิ
 1. นางพลอยภัสสรณ์ สุจันทร์ศรี
207 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 89.25 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงณัฐธัญญา อินทร์นาง
 1. นางสาวพิราวรรณ เพชรคุ้ม
208 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 87.75 อันดับ 4 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงณัฎฐา พิมพ์โยธา
 1. นางดรัลรัตน์ ฮามพิทักษ์
209 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 82.8 อันดับ 5 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงธิชา มะรังศรี
 1. นางสาวพิมพ์ประภา โพธิจารย์
210 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 82.6 อันดับ 6 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงอริสรา โทเซอร์
 1. นางกรชนก สุจันทร์ศรี
211 0698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.4-ม.6 92 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวมณีรัตน์ สุขบัว
 1. นางอุบล ศุภบวรรัตน์
212 0698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นายพีรพัฒน์ ผิวงาม
 1. นางสาวพิมพ์ประภา โพธิจารย์
213 0698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.4-ม.6 88 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวศนันธฉัตร มะลิกำ
 1. นางสาวจารุวรรณ พันธ์นาง
214 0698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.4-ม.6 87 อันดับ 4 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวกัญญารัตวัชระ สุขวโรทัย
 1. นางสาวชุติกาญจน์ เอื้อวรรณกิจ
215 0698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.4-ม.6 84 อันดับ 5 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นายพีรนาท ราพรมมา
 1. นางลัดดา เดชแพง
216 0698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.4-ม.6 82 อันดับ 6 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นางสาวสิริวรรณ หลวงสนิท
 1. นางสาววรุณี ทองแลง
217 0698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.4-ม.6 80 อันดับ 7 เหรียญทอง เซไลวิทยาคม 2
 1. นางสาวศรัณยภัทต์ โกเลื่อน
 1. นางสาวจารุวรรณ จันพิพิศ
218 0703 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงนงคาน จันทะวง
 2. เด็กหญิงปฐมพร สอนเสนา
 1. นายภาณุวิชญ์ แก้วบุญรอด
 2. นางศิรินารถ ผาจิรวัฒนชาติ
219 0703 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายสุวรรณ วีระสมเกียรติ
 2. นางสาวนนทิชา อุปรีที
 1. นางอัจฉราพร โอชาอัมพวัน
 2. นางสาวขวัญเรือน ประจวบมอญ
220 0703 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงฑิตติมา เทศประเสริฐ
 2. เด็กหญิงศุวิมล มาคะวงค์
 1. นางสาวเกษสุดา เมืองเย็น
221 0703 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3 86 อันดับ 4 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กชายพีรพัฒน์ แน่นอุดร
 2. เด็กหญิงสุชานาฎ ละวาศชัย
 1. นางสาวปรัชญากร โพธิ์ทอง
 2. นางสาวพรรัมภา ชำนาญจันทร์
222 0703 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3 80 อันดับ 5 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงอัณรญา จรรยายงค์
 2. นางสาวพิมพ์ชนก มาตย์นอก
 1. นางสาวศิริลักษณ์ สมปาน
 2. นางสาวละมัย สุมังเกษตร
223 0704 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นางสาวธัญญาเรศ โข้บุรี
 2. นางสาวมณฑิตา สิมสา
 1. นายภาณุวิชญ์ แก้วบุญรอด
 2. นางสาวพิราวรรณ เพชรคุ้ม
224 0704 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวฑิตฐิตา เรืองศิลป์
 2. นางสาวปวริศา วงแก้ว
 1. นางสาวธริชญา สิงห์คะ
 2. นางสุพัตรา ตันบริภัณฑ์
225 0704 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.4-ม.6 86 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายพีรพัฒน์ ผางน้ำคำ
 2. นางสาวสุพิชญ์ มูลสาร
 1. นางสาวพรรัมภา ชำนาญจันทร์
 2. นางสาวปรัชญากร โพธิ์ทอง
226 0704 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.4-ม.6 80 อันดับ 4 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวเหมือนฝัน ตองหว้าน
 2. นางสาวพนิดา อ่อนทะ
 1. นางนุชนาถ วงษ์เสนา
 2. นางสาวทวีพร พูลจิตร
227 0706 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.4-ม.6 89 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวธัญญารัตน์ บำรุงสำราญ
 2. นางสาววรรณิภา พลซา
 1. นางสาวชมพูนุท รังศิริ
 2. นางวารุณี มูลกองศรี
228 0706 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.4-ม.6 82 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวผกามาศ ศรีหงษา
 2. นางสาวพิชญธิดา แนวหล้า
 1. นายกฤษกร ใหมทอง
 2. นางยสินทรา พุทธเชียง
229 0714 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวโสภาพัชร คุณนา
 2. นางสาวนันธิดา เพ็งมาต
 3. นางสาวณิชนันท์ พลซา
 4. นางสาวชุติมา ลานทะจันทร์
 5. นายพาสุข แก้วไสย์
 1. นายพัฒนพงษ์ นวนรักษา
 2. นางวารุณี มูลกองศรี
230 0714 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวดวงฤดี สิทธิโห
 2. นางสาวสุนิสา แก้วโวหาร
 3. นายสิทธิพงศ์ เขียวบัว
 4. นายจิรวัฒน์ มีพรม
 5. นางสาวขวัญจิรา บุญตัว
 1. นายกฤษกร ใหมทอง
 2. นางยสินทรา พุทธเชียง
231 0717 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาจีน ระดับ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวกุลธิดา คำสอน
 2. นางสาวพิมพ์ชนก พวงผกา
 1. นางสาวลัลน์ลลิตา ทุมสิงห์
232 0717 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาจีน ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวพิมพ์ชนก พลสูงเนิน
 2. นางสาวรัตนาภรณ์ คุณพรรษา
 1. นางสาวธริชญา สิงห์คะ
 2. นางสุพัตรา ตันบริภัณฑ์
233 0717 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาจีน ระดับ ม.4-ม.6 80 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวบุณยธิดา เจริญทรัพย์
 2. นางสาวจินตพร เหล่าขาล
 1. นางสาวทวีพร พูลจิตร
 2. นางนุชนาถ วงษ์เสนา
234 0721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.1-ม.3 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กชายอัษฎายุธ คุ้มทรัพย์
 2. นางสาวรมณียา อันทะสา
 1. นางอินทิรา แถลงกัณฑ์
235 0721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กชายธเนศ ภาษี
 2. เด็กชายรัฐศาสตร์ ดิลกชูสวัสดิ์
 1. นางสาวกันต์กมล ชมภูโคตร
 2. นางสาววิไลพร ผองแก้ว
236 0721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วังทรายขาววิทยา 2
 1. เด็กหญิงปาฐิตา ใคร่นุ่นนา
 2. เด็กหญิงวริศรา ธรรมกุล
 1. นายวิทวัส พิลาชัย
 2. นางสาวกมลทิพย์ ทาคีรี
237 0721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.1-ม.3 90 อันดับ 4 เหรียญทอง เลยสว่างวิทยาคม 2
 1. นางสาววรรษชล วงศ์คำเสาร์ ม.3/1
 2. นายพรเทพ ขุมทรัพย์ ม.3/1
 1. นางสาวปาณิสรา อะทะโน
238 0729 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวณัฐณิชา บัวมี
 1. นางสาววิไลรัตน์ แก้วคำ
239 0729 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3 88 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงสุชัญญา บุญรอด
 1. นางสาวพิมพ์ประภา โพธิจารย์
240 0729 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กชายภานุพงศ์ ภักดีเหลา
 1. นางสาววรุณี ทองแลง
241 0729 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3 80 อันดับ 4 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นายสุทธินนท์ชัย พิพัฒน์ประสิทธิ์
 1. นางสาวสุกัญญา เสโส
242 0730 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.4-ม.6 97 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นางสาวรัญญา พิมนาคุณ
 1. นางศิรินารถ ผาจิรวัฒนชาติ
243 0730 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นายนวมินทร์ เฉียวกลาง
 1. นางสาวรัตติยากร สุภกรรม
244 0730 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.4-ม.6 88 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายพัชรศิษฎ์ พานกระดึง
 1. นายไพโรจน์ ลิภา
245 0730 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.4-ม.6 82 อันดับ 4 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นางสาวธัญพร ภาโส
 1. นางสาววรุณี ทองแลง
246 0738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.4-ม.6 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง วังทรายขาววิทยา 2
 1. นางสาวพวงผกา อุทธตรี
 1. นางสาวกมลทิพย์ ทาคีรี
247 0738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.4-ม.6 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวหทัยชนก ทองพูล
 1. นางพรศิลป์ กองสิงห์
248 0738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาวสุดาพร เสนาวงษ์
 1. นางสาวปิยะพร สีที
249 0738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.4-ม.6 90 อันดับ 4 เหรียญทอง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นางสาวชนิดาภา ลานนท์
 1. นางสาวพิชฎาณัฏฐ์ แหล่งสนาม
250 0739 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับ ม.1-ม.3 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. ด.ญ.สิริมาตา ศักดิ์นุภาพ
 2. น.ส.ภัทรนันท์ คำวิลัย
 3. ด.ญ.ชาคริยา ชัยสงคราม
 4. ด.ญ.ปรีย์ธิฌา น้อยปา
 5. ด.ญ.กัญญารัตน์ ครุนันท์
 1. นางผักแว่น จันทร์อินทร์
 2. นางสาวประภัทรสร เอี่ยมเวียง
251 0739 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับ ม.1-ม.3 82 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงพิชญธิดา ภูกาบทอง
 2. เด็กหญิงพัชราภร ไกรพล
 3. เด็กหญิงสุชาดา แก้วมาต
 4. เด็กหญิงดาวิกา ทองสม
 5. เด็กชายพัชรพล สมอาจ
 1. นางสาววรุณี ทองแลง
 2. นางสาวละมัย สุมังเกษตร
252 0740 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับ ม.4-ม.6 92 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. น.ส.ปานตา ทวีชัย
 2. น.ส.เสาวนีย์ โหมแพง
 3. น.ส.วรัทยา ปัญจะภักดี
 4. น.ส.ญาฑิตา จันทิหล้า
 5. น.ส.กาญจนิน คุ้มสวน
 1. น.ส.วรลักษม์ น้อยโสภา
 2. น.ส.พสิกา พิมพ์ประชา
253 0740 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับ ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวเพชรไพลิน เอี่ยมคง
 2. นางสาวธารตะวัน จันทร์ศรีงาม
 3. นางสาววันวิษา ถิ่นคำบง
 4. นางสาวจิรชยา วันอินทร์
 5. นายรัชติภูมิ พิมใจ
 1. นางสาวสุวรรณา บุญมี
 2. นางสาวน้ำฝน รัตนพลที
254 0740 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับ ม.4-ม.6 80 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นางสาวปิมระพัฒน์ โพธาราม
 2. นางสาวกรกนก จันทร์พาณิชย์
 3. นางสาวณัฐชา พิมพ์โยธา
 4. นางสาวณัฐธิดา พะวา
 5. นายสุรยุทธิ์ ทุมทา
 1. นางสาวละมัย สุมังเกษตร
 2. นางสาววรุณี ทองแลง
255 0743 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงนภัสกร ภูพรรนาแสง
 1. นางสาวเกษสุดา เมืองเย็น
256 0743 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงสารณี ศรีจันทะ
 1. นางสาวธริชญา สิงห์คะ
257 0743 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงณัฎธิดา นามปัญญา
 1. นางสาวปรัชญากร โพธิ์ทอง
258 0743 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3 91 อันดับ 4 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงสุพิตตา อินทะนาม
 1. นายภาณุวิชญ์ แก้วบุญรอด
259 0743 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3 85 อันดับ 5 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงเกล้ารัชจิกาลต์ หอมชะเอม
 1. นางสาวธัญลักขณ์ แก้วอ้น
260 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงเอมอร คณะแพง
 1. นายวิชาญ ศรีจันทร์
261 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงกฤติพร พันเงิน
 1. นางพรศรี ศรีพรรณ์
262 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงเขมนิต อุตรพรม
 1. นายวุฒิศักดิ์ กรมทอง
263 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 92 อันดับ 4 เหรียญทอง เขาหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิง ธัญลักษณ์ สุนันทะ
 1. นางสาว จิราภรณ์ สุธงษา
264 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 91 อันดับ 5 เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงกนกอร ศรีผักผ่อง
 1. นางณัฏฐ์ชญาภา เวียงสมุด
265 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 90 อันดับ 6 เหรียญทอง เซไลวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงธนพร อ้วนโฮม
 1. นางศิมลกานต์ นามวงษา
266 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 89 อันดับ 7 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงไอรดา วิลัยลาน
 1. นางอรุณศรี แก้วสังหาร
267 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นางสาวนภาภรณ์ วังคีรี
 1. นางวนิดา เครือหงษ์
268 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวสุพิชชา เบิกบาน
 1. นางสาวศิริวรรณ เยี่ยมโกศรี
269 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวนุชจรี ขอนสงเคราะห์
 1. นางอรทัย พูนสวัสดิ์
270 0276 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กชายพงษ์ศกร กงกะเรียน
 1. นางสาวเจตสุภา สุวรรณวงศ์
271 0276 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงนวพรรษ เทียนทอง
 1. นางสาวกาญจนาวดี ไชยสงค์
272 0276 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงแพรวนภา สามัญ
 1. นางสาววรัญญารัตน์ ชัชวาลย์
273 0276 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3 92 อันดับ 4 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงนารากรณ์ จำปาตา
 1. นางสาวมลฐิชา อุ่นแก้ว
274 0276 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3 91 อันดับ 5 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงวิภากมล คำโคตรสูนย์
 1. นางสาวอาทิตยา หลักเพชร
275 0276 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3 90 อันดับ 6 เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงปวีณา ศรีบุรินทร์
 1. นางสาวเสาวลักษณ์ ภูตาพัฒน์
276 0277 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.4-ม.6 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวขวัญจิรา บุตรหลอด
 1. นางสาวอาทิตยา หลักเพชร
277 0277 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.4-ม.6 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวศิริรัตน์ อ่อนพิมพ์
 1. นางกิตติยา สุขปื้อ
278 0277 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวภัทราภา แก้วอุดร
 1. นางสาววรัญญารัตน์ ชัชวาลย์
279 0277 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.4-ม.6 87 อันดับ 4 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาวเนตรดาว ศรีจำปา
 1. นางศิรประภา พานิคม
280 0277 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.4-ม.6 86 อันดับ 5 เหรียญทอง เลยสว่างวิทยาคม 2
 1. นางสาวภัทราภรณ์ แสนหาญ ม.5/1
 1. นางสาวขนิษฐา หอมภักดี
281 0277 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.4-ม.6 85 อันดับ 6 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นายธีรเดช บุตรนาม
 1. นายสุทธินันท์ ภูขามา
282 0277 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.4-ม.6 83 อันดับ 7 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นางสาวพฤกษา เหวห้วย
 1. นางสาวปิ่นสุดา ภูคากัน
283 0650 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงภัทรภร ศรีบุญมี
 1. นางสาวอิงดาว สีเชียงสา
284 0651 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.4-ม.6 87 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวชุติมา เรือนกลาง
 1. นางสาวอรนิภา อาจนิยม
285 0651 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.4-ม.6 83 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นางสาวบัณฑิตา อินทรีย์
 1. นางมณีรัตน์ จิตธรรมมา
286 0651 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.4-ม.6 83 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสางอังสนา โยธากุล
 1. นายวิระพงศ์ คุณประทุม
287 0652 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3 89 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาววาสนา นารายนะคามิน
 1. นายวิรัตน์ ดาธรรม
288 0652 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3 88 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงวิมลศิริ หมอยา
 1. นางพรศรี ศรีพรรณ์
289 0652 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3 87 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เขาหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิง ธันยชนก อาระสา
 1. นาย พีรพงศ์ ภูสิงห์
290 0652 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3 86 อันดับ 4 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงวรารัตน์ สันสมบัติ
 1. นางณัฐปภัสร์ ศรีสาลี
291 0652 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3 85 อันดับ 5 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงกันย์ทิพา บัวระภา
 1. นางสาวอรพรรณ จันทนา
292 0652 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3 84 อันดับ 6 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาวสุพรรษา วันอ่อน
 1. นายณัฐพล สาโพนทัน
293 0652 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3 83 อันดับ 7 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงวรพร นามวงษ์
 1. นางชนัดดา พรบุญ
294 0652 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3 82 อันดับ 8 เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงปนัดดา บัวจันทร์
 1. นางณัฏฐ์ชญาภา เวียงสมุด
295 0652 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3 81 อันดับ 9 เหรียญทอง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. เด็กหญิงปาริตา สุทธิสอน
 1. นายสมเกียรติ อารีย์
296 0653 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวปวันรัตน์ แจ้งมณี
 1. นางสาวศิริพร วุทธนู
297 0653 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาวปวีณ์สุดา ศรีสมุทร
 1. นางศิรประภา พานิคม
298 0653 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวธัญญาเรศ เกษทอง
 1. นางอรทัย พูนสวัสดิ์
299 0653 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.4-ม.6 88 อันดับ 4 เหรียญทอง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นางสาวทักษพร ดวงดี
 1. นางสาวสิริยากร ซื่อสัตย์
300 0653 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.4-ม.6 87 อันดับ 5 เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. นางสาวภิญญาพัชญ์ พิมยะมาตร
 1. นายจีรพัฒน์ นาเทวา
301 0653 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.4-ม.6 86 อันดับ 6 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นางสาวอุษามณี จันทร์ศรีทอง
 1. นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณศรี
302 0653 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.4-ม.6 85 อันดับ 7 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาววัลลิภา พรหมเจดีย์
 1. นางสาวศิริวรรณ เยี่ยมโกศรี
303 0653 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.4-ม.6 84 อันดับ 8 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายศุภชัย สระทองบ้อง
 1. นางวัชราภรณ์ คำลา
304 0653 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.4-ม.6 83 อันดับ 9 เหรียญทอง เลยสว่างวิทยาคม 2
 1. นางสาววีรปริยา ยอดเจริญ ม.6/1
 1. นางสาวขนิษฐา หอมภักดี
305 0653 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.4-ม.6 82 อันดับ 10 เหรียญทอง วังทรายขาววิทยา 2
 1. นางสาวณัฐพร แดงสุข
 1. นางสาวชุติมา พิมพ์ใจ
306 0654 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายรุ่งเรือง ทองอ่อน
 1. นางสาวนิศาชล แพงตาแก้ว
307 0654 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3 86 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงพุทธธิดา กันราช
 1. นางณัฐปภัสร์ ศรีสาลี
308 0654 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3 82 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงศรัณย์พร สารทิศ
 1. นางสาวสุภารตี หงษ์เวียง
309 0655 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.4-ม.6 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวศุภิชญา ศรีทาทุม
 1. นางสาววิไลวรรณ ไปนา
310 0655 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผาน้อยวิทยาคม 2
 1. นางสาววิภารัฐ สนิทสตรี
 1. นางสาวพรปวีณ์ ไมล์หรือ
311 0655 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นายธนกฤต ดาแก้ว
 1. นางสาวสุภารตี หงษ์เวียง
312 0655 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.4-ม.6 88 อันดับ 4 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายเทพมงคล หล้าเปี้ย
 1. นางทิพยา สมัครวงศ์
313 0655 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.4-ม.6 87 อันดับ 5 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาววชิราภรณ์ สุพร
 1. นางสาวจินตนา คิดหนองสรวง
314 0655 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.4-ม.6 84 อันดับ 6 เหรียญทอง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นางสาวจิตติมา สุวรรณ์ใกษร
 1. นางสาวมัณฑิตา บังเย็น
315 0655 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.4-ม.6 82 อันดับ 7 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นางสาวปัณณพร คุณุ
 1. นางสุภารัตน์ สร้อยสมพงษ์
316 0655 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.4-ม.6 81 อันดับ 8 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นางสาวปวรรณรัตน์ แก้ววงษ์แสน
 1. นางสาวมลฐิชา อุ่นแก้ว
317 0657 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ระดับ ม.4-ม.6 97.33 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวปวริศา อินทนนท์
 2. นางสาวนริศรา สุต้น
 1. นางอรทัย พูนสวัสดิ์
 2. นายวิรัตน์ ดาธรรม
318 0657 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ระดับ ม.4-ม.6 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวธนภรณ์ พิมใจ
 2. นางสาววทันยา แก้ววงษาโรจน์
 1. นางวาสนา ทองพูล
 2. นางสาวณัฐชลิตา อามาตมุลตรี
319 0657 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ระดับ ม.4-ม.6 93.67 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาววรรณิภา ลีบาง
 2. นางสาวพิมพ์อัปสร วินากร
 1. นางศิรประภา พานิคม
 2. นายณัฐพล สาโพนทัน
320 0657 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ระดับ ม.4-ม.6 85.67 อันดับ 4 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นายศิวกร สีหะวงษ์
 2. นางสาววัลลภา พรหมเจดีย์
 1. นายสมัย สายลาด
 2. นางสาวสุภารตี หงษ์เวียง
321 0658 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวพรทิพา วงษ์ภูธร
 2. เด็กหญิงวรรณนิศา แก่งจำปา
 1. นางสาวศรุดา ก้อมมณี
 2. นางสาวพิมภิภัทร์ ขุนทายก
322 0658 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กชายวุฒิภัทร แสงสืบ
 2. เด็กหญิงชนัฐปภา มูลชะนาม
 1. นางสาววรัญญารัตน์ ชัชวาลย์
 2. นายสมัย สายลาด
323 0658 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. เด็กชายณัฐดนัย อิสระภักดีธรรม
 2. เด็กหญิงฑิตฐิตา อาธรรมระชะ
 1. นางทัศนีย์ ปราบมาก
 2. นายจีรพัฒน์ นาเทวา
324 0658 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3 85 อันดับ 4 เหรียญทอง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นางสาวชนิกา แสนพรมมา
 2. เด็กหญิงสรัญญา ปิ่นทอง
 1. นางมณีรัตน์ จิตตธรรมมา
 2. นางสาวมัณฑิตา บัวเย็น
325 0686 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงกรกมล ชายคำ
 2. เด็กหญิงรัตนวลี สานา
 1. นางสาวสุกัญญา สีเคน
 2. นางสาวศิริวรรณ เยี่ยมโกศรี
326 0686 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงพัชริน ใจดี
 2. เด็กหญิงกัญพัชญ์ ศิริกุล
 1. นายองอาจ แก้วอ้น
 2. นางสาวมลฐิชา อุ่นแก้ว
327 0686 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงสุภาพร หมื่นผัด
 2. เด็กหญิงณิชามล ศรีคุณ
 1. นางสาวสิรินญาพร การเกษม
 2. นางสาวอาทิตยา หลักเพชร
328 0686 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3 90 อันดับ 4 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงกานติมา หัสดง
 2. เด็กหญิงไชยานุช นามคร
 1. นางลดาวัลย์ พิมพ์เขต
 2. นางสาวเจตสุภา สุวรรณวงศ์
329 0686 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3 88 อันดับ 5 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงทัตพิชา สิงห์รักษ์
 2. เด็กหญิงชลชญา พรมพุทธา
 1. นางสาวสุภารัตน์ บุญป้อง
 2. นางสาวทิพย์กมล อุดมชัย
330 0686 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3 86 อันดับ 6 เหรียญทอง ผาน้อยวิทยาคม 2
 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก สุวรรณสนธิ์
 2. เด็กหญิงไวรัญญา เมืองน้ำเที่ยง
 1. นางสาวพรปวีณ์ ไมล์หรือ
 2. นางสาวอัญชลี อธิสุมงคล
331 0686 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3 84 อันดับ 7 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงวรวลัญช์ เทวสัตย์
 2. เด็กหญิงชนิกานต์ เกษนาค
 1. นางสาววรรณิศา ผาคำ
 2. นางสาววรรณวิภา วรรณโชติ
332 0686 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3 82 อันดับ 8 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงอธิกา พลฤทธิ์
 2. เด็กหญิงสุชาดา โข้บุรี
 1. นางรุ่งฤดี ศรแผลง ปลาส
333 0686 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3 80 อันดับ 9 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กชายรัฐภาคย์ กองสิงห์
 2. เด็กชายธนภัทร ทองรุ่ง
 1. นางสาวชูติมา บังสงเคราะห์
 2. นางสาวปิ่นสุดา ภูคากัน
334 0687 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.4-ม.6 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวศิรินทรา อินทร์เพชร
 1. นางสาวสิรินญาพร การเกษม
335 0687 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.4-ม.6 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายเฉลิมชัย ผางสา
 1. นางรุ่งฤดี ศรแผลง ปลาส
336 0687 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวกนกนาถ มาตา
 1. นางสาวสุกัญญา สีเคน
337 0687 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.4-ม.6 90 อันดับ 4 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาววรรณิศา คำภาพล
 1. นางลดาวัลย์ พิมพ์เขต
338 0687 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.4-ม.6 88 อันดับ 5 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวปวริสา นุ่มนวลศรี
 1. นางสาววรรณิศา ผาคำ
339 0687 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.4-ม.6 87 อันดับ 6 เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. นายอภิลักษณ์ ธรรมโสม
 1. นายจีรพัฒน์ นาเทวา
340 0687 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.4-ม.6 86 อันดับ 7 เหรียญทอง วังทรายขาววิทยา 2
 1. นางสาวรินลดา อบมา
 1. นางสาวกมลทิพย์ ทาคีรี
341 0687 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.4-ม.6 84 อันดับ 8 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นางสาวเกศรินทร์ กิ่งเกษม
 1. นายองอาจ แก้วอ้น
342 0687 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.4-ม.6 83 อันดับ 9 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาวชนิกานต์ นามมะนุ
 1. นางสาวสุภารัตน์ บุญป้อง
343 0687 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.4-ม.6 81 อันดับ 10 เหรียญทอง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นางสาวณัฐจิรา วงเวียน
 1. นางสาวสิริยากร ซื่อสัตย์
344 0687 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.4-ม.6 80 อันดับ 11 เหรียญทอง ผาน้อยวิทยาคม 2
 1. นางสาวพิมพกานต์ ชำนิ
 1. นางสาวพรปวีณ์ ไมล์หรือ
345 0746 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงศดานันท์ อ่ำศรี
 1. นางรุ่งฤดี ศรแผลง ปลาส
346 0746 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3 88 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงวริสรา โนนยะโส
 1. นางสาวจินตนา คิดหนองสรวง
347 0746 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3 86 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงมุทิตา โยทะคง
 1. นางสาวพิมภิภัทร์ ขุนทายก
348 0746 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3 83 อันดับ 4 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงจินตนา ปัตฐามัง
 1. นางสาวมลฐิชา อุ่นแก้ว
349 0746 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3 81 อันดับ 5 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงกรกนก คำแพงแก้ว
 1. นางสาวอรนิภา อาจนิยม
350 0747 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.4-ม.6 97 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวสุนิสา พลซา
 1. นางกิตติยา สุขปื้อ
351 0747 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.4-ม.6 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นางสาวสุดารัตน์ อินทรา
 1. นายสุทธินันท์ ภูขามา
352 0747 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวสุภนิดา สุวรรณสิงห์
 1. นางสาวสุภารตี หงษ์เวียง
353 0290 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 89 ชนะเลิศ เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงณิชาภรณ์ นามพรม
 2. เด็กชายธีรนันท์ สุวรรณ
 3. เด็กชายวรากรณ์ กองจันทร์ดี
 1. นางสาวทิพย์กมล อุดมชัย
 2. นางสาวสินสาคร จันอุตสาห์
354 0290 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 86 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงวรางคณา โกมาสถิตย์
 2. เด็กหญิงอุษณิษา แจ่มวรรณ์
 3. เด็กชายเกษมสันต์ เป๊ะชาน
 1. นางสาวพรทิพา คุณประทุม
 2. นางสาวศิริกานต์ พรหมจารีย์
355 0290 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กชายนวมินทร์ สอนสุขภาพ
 2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ภูสมมาตร
 3. เด็กหญิงอัญชิฐา หล้าพูน
 1. นางพิตตินันท์ พานุสี
 2. นางสิริวรรณ ตลับนาค
356 0290 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 84 อันดับ 4 เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. เด็กชายอติวิชญ์ สิทธิกุล
 2. เด็กชายปิยคุณ เทพจันทึก
 3. เด็กหญิงกุลนิษฐ์ จรัสกูล
 1. นางสาววันดี หมื่นรัตน์
 2. นางสาววิลาวัลย์ กองสิงห์
357 0290 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 83 อันดับ 5 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงอังซัน ถิ่นคำบง
 2. เด็กหญิงประภาวริน ชิดประทุม
 3. เด็กหญิงกมลรัตน์ แสงจันทร์
 1. นางสาวสุทธิดา จันนาวัน
 2. นางสาวศิวรรณ อะวะตา
358 0290 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 82 อันดับ 6 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวพัชรมาศ จินตวิเศษกุล
 2. นางสาวปรีญาพร คุณนา
 3. นางสาวมนัสนันท์ สนอุป
 1. นางภาวิไล อุทาทิน
 2. นางสาวปฏิมาพร แซ่ตั้ง
359 0290 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 81 อันดับ 7 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กชายวรัญญู ประเสริฐสิริ
 2. เด็กชายพีรภัทร เกตุคำขวา
 3. เด็กหญิงทิพย์สุดา วงศ์อักษร
 1. นางวิยะดา ศรีบุรินทร์
 2. นายสุริโย ประสงค์สุข
360 0291 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 97 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาววชิราภรณ์ สอนสุภาพ
 2. นางสาวน้ำทิพย์ ภาระโข
 3. นางสาวคณิตรัตน์ วงศ์ไชยยา
 1. นางสาวน้ำฝน มีศิลป์
 2. นายณัฐ สุคนมณี
361 0291 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายทรงคุณ เรศสันเหี๊ยะ
 2. นางสาวจุฑามาศ นามมณี
 3. นางสาวชนิภรณ์ ชาโท
 1. นางสาวมลฤดี พิมพ์เขต
 2. นางสาวสุภัสสร หอยสังข์
362 0291 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นางสาวจริยา แก้ววงแสน
 2. นางสาวอัยยา จันทะนาม
 3. นางสาวสุดใจ เพ็งธรรม
 1. นางสาวแพรวพรรณ นาลา
 2. นางสาวศิณากร เปจะยัง
363 0291 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 89 อันดับ 4 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาววิราสินี บับภาเอก
 2. นางสาวอัมราพร ศรีมันตะ
 3. นางสาวสุพัตรา คำนา
 1. นางสาวอิสริยารักษ์ ยศสุภาพ
 2. นางสาวอนงค์ กณารักษ์
364 0291 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 80 อันดับ 5 เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. นางสาวนารีรัตน์ อ่อนพิมพ์
 2. นางสาวอินทิรา ทองอ้ม
 3. นางสาวเกวลิน วงค์สาคำ
 1. นางเพ็ญพักตร์ นิลยอง
 2. นางสาวจารุวรรณ กางแก้ว
365 0292 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3 90.60 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กชายฉัฐภูมิ แก้วบับภา
 2. เด็กหญิงปวริศา บุตเพ็ง
 3. เด็กหญิงกาญจนา แก้วบุญศรี
 1. นางนิศาชล อุทัยนิตย์
 2. นางสาวสุมิตรา กะไรยะ
366 0292 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3 84.20 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี ทองภู
 2. เด็กหญิงธนัทดา อุตรินทร์
 3. เด็กหญิงฉันทพิชญา ทัศนิยม
 1. นางสาวมุกรินทร์ นุตทะบัตร
 2. นางสาวสาวนีย์ สิทธิชัยจารุเมธี
367 0293 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.4-ม.6 84 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวธนัญญา ขุนอินทร์
 2. นางสาวณภัทร ทุมเที่ยง
 3. นายชัยมงคล ปัสสาพันธ์
 1. นางสาวกนกวรรณ สุขใจ
 2. นางสาวภัทรวดี มีคำ
368 0293 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.4-ม.6 83 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นางสาวเอิร์นอารียา จันทร์ตรี
 2. นางสาวกันยารัตน์ ศรีหะ
 3. นางสาวบุญสิตา คำฤทธิ์
 1. นางสาวนัจรีภรณ์ สิมมารุณ
 2. นางสาวอรวรรณ ทีแสงแดง
369 0293 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.4-ม.6 82 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายธีรภัทร ขันเสนาะ
 2. นางสาวโชติรส เมืองแพน
 3. นางสาวเกื้อกูล อ่อนหวาน
 1. นางสาวกฤตภรณ์ สมคำ
 2. นางสาวสุนิตา นิตตะโย
370 0293 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.4-ม.6 82 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายนพรัตน์ รองไชย
 2. นางสาวกมลชนก อารมย์ชื่น
 3. นางสาวปิราภรณ์ พงษ์สระพัง
 1. นายจิรวัฒน์ โลกายุทธ์
 2. นางสาวธัญญลักษณ์ ลากุล
371 0294 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1-ม.3 87 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงณัฐธิดา สร้อยจักร
 2. เด็กหญิงปุณยาพร ภูมิ
 3. เด็กหญิงภัทรศยา เมืองกุดเรือ
 1. นางพัชรี ฤทธิ์โพธิ์
 2. นางสาวมะลิวัลย์ ณ เสน
372 0295 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4-ม.6 80 ชนะเลิศ เหรียญทอง เขาหลวงวิทยา 2
 1. นางสาว บุษราคัม นิลมณี
 2. นางสาว กนกพรรณ สุขปื้อ
 3. นาย ศรันย์ พีเกาะ
 1. นาย ยงยุทธ. กันพนม
 2. นางสาว มิรัญตรี ลาไป
373 0296 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. 1.เด็กชายปฎิภาค บุตรโคตร
 2. 2.นูญนภัทร วันณา
 3. 3.เด็กหญิงสโรชิน อินทร์ตระกูล
 1. 1.นางจัดติพร รัตนมาลี
374 0296 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงพิชญาภา ธรรมรัง
 2. นางสาววรพรรณ พันสนิท
 3. นางสาวทิพปภา หมอแพทย์
 1. นายเฉลิมพล บุตรมูล
 2. นางสาวทิพวรรน มูลสาร
375 0296 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3 88 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงพิมพิไล อรรคธรรม
 2. เด็กหญิงนีรชา บุญอาจ
 3. เด็กชายรัชชานนท์ คำประทุม
 1. นายจิรวัฒน์ โลกายุทธ์
 2. นางสาวธัญญลักษณ์ ลากุล
376 0296 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3 85 อันดับ 4 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. ด.ญ.จรรยา เกตุสันเทียะ
 2. ด.ญ.ปาณปวีณ์ คำประดิษฐ์
 3. ด.ญ.อังศินันท์ แสนคำเพิงใจ
 1. นางขวัญตา อะโนศรี
377 0296 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3 83 อันดับ 5 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์ วัดเวียงคำ
 2. เด็กหญิงณปภัฒณ์ พรมโสภา
 3. เด็กหญิงภรณ์ธิดา หงษ์คำ
 1. นางปาริชาติ เทพภูเขียว
 2. นางสาวอุมาภรณ์ สมศรี
378 0297 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4-ม.6 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นายประสพโชค บัวโคกรัง
 2. นางสาวเปรมฤทัย สีหาบุตร
 3. นางสาวสุดารัตน์ สุขเหลือง
 1. นายเฉลิมพล บุตรมูล
 2. นางสาวทิพวรรน มูลสาร
379 0297 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. 1.นางสาวปฎิมาภรณ์ อินทะพุฒิ
 2. 2.นางสาวพัฒติญา วันนา
 3. 3.นางสาวชนิศา แสนแก้ว
 1. 1.นางจัดติพร รัตนมาลี
380 0297 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. 1. นางสาวกนกวรรณ ประชุมพันธ์
 2. 2. นางสาวสุจิตราภรณ์ ไชยมงคล
 3. 3. นางสาวสุธิมา ดวงดี
 1. 1. นางพิชามญชุ์ วังภูงา
 2. 2. นางสาวจรีพร วังคีรี
381 0297 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4-ม.6 89 อันดับ 4 เหรียญทอง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นางสาวจุฑาทิพย์ พิมพ์ที
 2. นางสาวอรณิชา นามวงค์
 3. นายธีรภัทร สุขปื้อ
 1. นางปรียากร รัตนา
 2. นางสาวปริยากร อินจันทร์
382 0297 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4-ม.6 88 อันดับ 5 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นางสาวณัฐนิชา กุมพล
 2. นางสาวณัฐธิดา ก๋าเล็ก
 3. นางสาวกันต์ฤทัย คำเสียง
 1. นางเพ็ญพร วังภูมิใหญ่
 2. นายชัชวาล วังภูมิใหญ่
383 0297 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4-ม.6 85 อันดับ 6 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาวณัฐณิชา ทองจันทร์
 2. นางสาวนันท์นภัส ชาติมนตรี
 3. นางสาววารี สุดน้อย
 1. นางสาวประนิดา บุญกว้าง
 2. นายอานนท์ แพงมี
384 0298 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวธันยพร ศรีบุญ
 2. นายปฏิมากร มณเฑียร
 1. นายเริงสันต์ ธรรมขันธ์
 2. นายทินวัฒน์ นามพุทธา
385 0298 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงภัทราพร เพ็งธรรม
 2. เด็กชายกฤษณพล สุดคง
 1. นางสาวอารียา โสมาบุตร
 2. นางสาวพิมลมาศ ราชมี
386 0298 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 81 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นางสาวกชกร สอนเสนา
 2. นางสาวพุทธนันท์ สิริพิสุทธิ์สกุล
 1. นายธนิต สุนา
 2. นางสาวศิริรัตน์ นครโสภา
387 0299 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 92 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นายคุณากร ผานุช
 2. นายยุทธพงศ์ พันสนิท
 1. นายธีรพงษ์ จะโนรัตน์
 2. นางสาวอารียา โสมาบุตร
388 0299 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 82 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เขาหลวงวิทยา 2
 1. นางสาว ดรุณี. คุณเศรษฐ์
 2. นางสา ววราภรณ์ มะลิสิงห์
 1. นาย ยงยุทธ กันพนม
 2. นาย เฉลิมพิพัฒน์ สอนศรี
389 0662 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายกิตตินันท์ วงษา
 2. นายวรินทร์ธร ศรีหนารถ
 1. นายชาญชัย บุษบา
 2. นางสาวเก็จมณี บุผู
390 0662 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-ม.3 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กชายกฤษฎา สุดาชม
 2. เด็กชายณัฐนุกูล นามมนตรี
 1. นายภูเบศ เพ็งธรรม
 2. นายจักรภพ อุปโท
391 0662 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นางสาวธัญชนก อำพร
 2. นางสาวพิมพ์ชนก หลวงบุรินทร์
 1. นายสุริโย สุขสมบูรณ์
 2. นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ประเสริฐ
392 0662 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-ม.3 90 อันดับ 4 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กชายศรัณย์ ปักษี
 2. เด็กชายจิรศักดิ์ เมฆวัน
 1. นายอภิเชษฐ์ ขันจันทร์แสง
 2. นายสุรจักร ต๊ะผัด
393 0663 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ระดับ ม.1-ม.3 97 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นางสาวกชกร อุทธบูรณ์
 2. นางสาวฐิติพร กองสะดี
 1. นายสุริโย สุขสมบูรณ์
 2. นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ประเสริฐ
394 0663 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ระดับ ม.1-ม.3 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กชายอาณัฐพล สิงห์สุ
 2. นายธีรภัทร วังเกี้ยง
 1. นายชาญชัย บุษบา
 2. นายสุรสิทธิ์ อุตระผิว
395 0663 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ระดับ ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กชายจตุพล  หลาบบุญเรือง
 2. เด็กชายนพรุทธ์  ดารา
 1. นายภูเบศ เพ็งธรรม
 2. นายจำรัส เสริมแสง
396 0663 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ระดับ ม.1-ม.3 90 อันดับ 4 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กชายสุภัทร ไรธานี
 2. เด็กชายกิตติพัฒน์ ฮวดชัย
 1. นายอภิเชษฐ์ ขันจันทร์แสง
 2. นายสุรจักร ต๊ะผัด
397 0664 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ระดับ ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นายสิทธิพร อุดมพงษ์
 2. นายเพชรายุธ คำตื้อ
 3. นายณัฐภูมิ ช่างทำ
 1. นางสาวอารียา โสมาบุตร
 2. นางสาวพิมลมาศ ราชมี
398 0664 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ระดับ ม.4-ม.6 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายศักดิ์สิทธิ์ มูลทอง
 2. นายพีรัชชัย รักตะรัตนา
 3. นายธีรกาญจน์ กล้วยแดง
 1. นายพิทยา สิงห์สถิตย์
 2. นางสาววาสุรี โวลา
399 0748 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ระดับ ม.1-ม.3 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กชายอนุศิษฐ์ จุ้ยกะมุทร
 1. นายอภิชาติ สอนสุภาพ
400 0749 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ระดับ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. นายธนาภูมิ ศิริโชคทวีทรัพย์
 1. นายอินทนนท์ อินถา
401 0749 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ระดับ ม.4-ม.6 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นายณรงค์ฤทธิ์ แสนแก้ว
 1. นายปิยวัฒน์ จุลกองฮ้อ
402 0749 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายพัทรดนย์ การะพงษ์
 1. นายนพนัย ทองคำ
403 0750 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ระดับ ม.1-ม.3 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. เด็กชายพงศพัศ แซ่เติ๋น
 1. นายจิรพงษ์ สารีสุข
404 0751 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ระดับ ม.4-ม.6 97 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายธนาวุฒิ สาริยา
 1. นายณัฐวัฒน์ พลซา
405 0752 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ระดับ ม.1-ม.3 92 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กชายวิชชา ไชยวงศ์
 1. นายอพิภู อาจศรี
406 0752 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ระดับ ม.1-ม.3 91 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กชายกรวิชญ์ พิมพ์ธรรม
 1. นายอภิชาติ สอนสุภาพ
407 0753 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ระดับ ม.4-ม.6 91 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายเจษฏา คำยอด
 1. นายณัฐวัฒน์ พลซา
408 0753 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นายชินราช ทองคำแสน
 1. นายปิยวัฒน์ จุลกองฮ้อ
409 0753 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ระดับ ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นายณัฐพงษ์ เพชรสังคูณ
 1. นายสันทราย สิงห์รักษ์
410 0754 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ระดับ ม.1-ม.3 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. เด็กชายณัฐฏกรณ์ ประเสริฐไทย
 1. นายจิรพงษ์ สารีสุข
411 0754 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ระดับ ม.1-ม.3 91 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีทรัพย์
 1. นายฤทธิศร อุตรัศมี
412 0755 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ระดับ ม.4-ม.6 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. การัณยภาส รุ่งเรือง
 1. นายณัฐวัฒน์ พลซา