สรุปเหรียญรางวัลเหรียญเงิน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สหวิทยาเขตวังภูผา
ระหว่างวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 ถึง 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566

ลำดับ รหัส หมวดหมู่ กิจกรรม คะแนน อันดับ เหรียญ โรงเรียน กลุ่ม นักเรียน ผู้ฝึกสอน
1 0062 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.4-ม.6 78 อันดับ 4 เหรียญเงิน หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวบุษราภรณ์ แผ่นผา
 2. นางสาวชนาภา ธรรมรัง
 3. นางสาวพัชรินทร์ จุปะมะตัง
 1. นายกฤดากร ทิพนนท์
 2. นายอิทธิพล ไชยหาร
2 0602 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1-ม.3 78 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กชายนักรบ โอฬาร์พฤกษ์
 2. เด็กชายปองภพ ธำธงวงศถาวร
 3. เด็กชายนวพล กลางหนองแสง
 1. นายอดิศักดิ์ อินทร์อุดม
 2. นายอนุรักษ์ พันธุ์กวี
3 0282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 75 อันดับ 5 เหรียญเงิน ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กชายอัจฉริยะ ราชบุตรศรี
 1. นายอภิสัณห์ พรมสอน
4 0282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 73 อันดับ 6 เหรียญเงิน ภูหลวงวิทยา 2
 1. เด็กชายวัชรพล แพงดี
 1. นางสาวจีรวรรณ บุญหลาย
5 0282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 70 อันดับ 7 เหรียญเงิน เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กชายเดชทวีรัชต์ พิมคีรี
 1. นางสุดใจ แก้วอ้น
6 0286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.1-ม.3 75 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กชายพรพล สินหมี่
 2. เด็กชายพัฒการ เงินศรี
 1. นายอภิเชษฐ์ ขันจันทร์แสง
 2. นางสาวอุมารินทร์ อุทธาญาติ
7 0286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.1-ม.3 72 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายศศิพงศ์ คำสามารถ
 2. เด็กหญิงณิจชา อ้วนป้อง
 1. นางสาวปาลิดา บุญชูธัญนพ
 2. นายณัฐกานต์ แควภูเขียว
8 0287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.4-ม.6 79 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวรัตติกาล บาบุญ
 2. นายธีรกร พิมเห็ม
 1. นางสาวปาลิดา บุญชูธัญนพ
 2. นายณัฐกานต์ แควภูเขียว
9 0287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.4-ม.6 78 อันดับ 4 เหรียญเงิน ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นายเอกพิชัย แซ่หลอ
 2. นางสาวศุภกร ศรีพาชา
 1. นายอภิเชษฐ์ ขันจันทร์แสง
 2. นางสาวอุมารินทร์ อุทธาญาติ
10 0288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3 78 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวพินินัดดา นามราชา
 1. นางสาวสิริยา ลาสุธรรม
11 0288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3 76 อันดับ 4 เหรียญเงิน ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงรมิตา วรรณวิจิตร
 1. นางสาวลักษมน ชาภูธร
12 0288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3 76 อันดับ 4 เหรียญเงิน เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายเฉลิมเกียรติ บุญเรือง
 1. นายจักรวาล การะเกตุ
13 0288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3 74 อันดับ 5 เหรียญเงิน ภูหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงกานติมา รัตนี
 1. นางสาวนันทนา มีมะจำ
14 0288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3 74 อันดับ 5 เหรียญเงิน เขาหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิง กัญญาพัชร์ วัฒนศรี
 1. นาย เฉลิมพิพัฒน์ สอนศรี
15 0289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.4-ม.6 78 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นายนัฐชัย แสวงสุข
 1. นางสาวนทีธาร บุญเพ็ง
16 0289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.4-ม.6 76 อันดับ 4 เหรียญเงิน ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. นายคฑาวุธ วรรณวิจิตร
 1. นายจักรภพ อุปโท
17 0289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.4-ม.6 74 อันดับ 5 เหรียญเงิน สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวนุชนาฏ กอดสละ
 1. นางสาวจีระนันท์ กรรณลา
18 0289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.4-ม.6 72 อันดับ 6 เหรียญเงิน ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นายจักร์ชัย แก้วกัณหา
 1. นางขวัญใจ ทองนาม
19 0688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 78 อันดับ 8 เหรียญเงิน เซไลวิทยาคม 2
 1. เด็กชายปณิธาน บงแก้ว
 2. นายยุทธนา รักษาผล
 1. นายสิรวิชญ์ ศรีสมบัติ
 2. นายภัควัฒน์ โพธิ์ศรี
20 0688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 76 อันดับ 9 เหรียญเงิน สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายภูมิรพี จันนา
 2. นายธนัช หอมอ่อน
 1. นางรัตนาพร นวนมา
 2. นายพิทักพงษ์ บัวเขียว
21 0688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 74 อันดับ 10 เหรียญเงิน เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. เด็กหญิงอัมราภร กุมพงษ์
 2. เด็กหญิงจุฑามาศ บุญสิงห์
 1. นางสุนันท์ อาจหาญ
 2. นางสาวณัฐพร อุ่นใจ
22 0689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.4-ม.6 78 อันดับ 7 เหรียญเงิน ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นายวรวิชญ์ จำปาบุรี
 1. นางสุธิดา เหล่าพันนา
23 0689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.4-ม.6 76 อันดับ 8 เหรียญเงิน เลยสว่างวิทยาคม 2
 1. นางสาวกมลชนก แสนมนตรี ม.4/1
 1. นางสาวฐิติมา นามราชา
24 0689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.4-ม.6 74 อันดับ 9 เหรียญเงิน เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นางสาวพรชนัน สงค์มา
 1. นางสาวปักษา พิมคีรี
25 0689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.4-ม.6 72 อันดับ 10 เหรียญเงิน ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นายภูวดล เอกนิตย์
 1. นางขวัญใจ ทองนาม
26 0690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 77 อันดับ 4 เหรียญเงิน ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กชายนรวิชญ์ วงษา
 1. นางสาวกัญญารัตน์ เชื้อวังคำ
27 0690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 74 อันดับ 5 เหรียญเงิน หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงธิชานันท์ ชาภักดี
 1. นางสาวปาลิดา บุญชูธัญนพ
28 0690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 73 อันดับ 6 เหรียญเงิน สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงสุชัญญา อรงค์เดช
 1. นางสาวอรยา ภูตาลุน
29 0690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 72 อันดับ 7 เหรียญเงิน เซไลวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงปวีณา ประสงค์
 1. นายสิรวิชญ์ ศรีสมบัติ
30 0691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 78 อันดับ 6 เหรียญเงิน ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาวสาวิตรี ดอยวิริยะ
 1. นายชัยวัฒน์ แข็งขัน
31 0691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 76 อันดับ 7 เหรียญเงิน เซไลวิทยาคม 2
 1. นายกิตติพันธ์ วรรณเรืองไชย
 1. นายสิรวิชญ์ ศรีสมบัติ
32 0691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 74 อันดับ 8 เหรียญเงิน ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นางสาวลีลาวดี บัญชากิจ
 1. นางสาวกัญญารัตน์ เชื้อวังคำ
33 0691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 70 อันดับ 9 เหรียญเงิน เลยสว่างวิทยาคม 2
 1. นางสาวชลธิชา เปียไธสง ม.5/1
 1. นางสาวฐิติมา นามราชา
34 0726 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3 75 อันดับ 6 เหรียญเงิน เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กชายคณิน แสงสุวรรณ
 1. นายอุดม เริงโพธิ์
35 0693 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3 77 อันดับ 4 เหรียญเงิน ศรีสงครามวิทยา 2
 1. ปริชญา จันทร์ภูทัศ
 1. นางปรียาภรณ์ ธนิกกุล พลชำนาญ
36 0693 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3 75 อันดับ 5 เหรียญเงิน ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กชาย วรวิทย์ นามชัย
 1. นางศิริพร โนนุช
37 0693 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3 73 อันดับ 6 เหรียญเงิน สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. ด.ญ.วรัชญา ทองแดง
 1. นางนภัทธนันท์ ทวีวุฒิ
38 0694 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.4-ม.6 77 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวจันทร์ฉาย พลไทยสงค์
 1. นางสาววิไลพร ผองแก้ว
39 0694 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.4-ม.6 75 อันดับ 4 เหรียญเงิน ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นายนาวิน ช่วยบำรุง
 1. นายธนภูมิ มาลี
40 0694 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.4-ม.6 70 อันดับ 5 เหรียญเงิน ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นายภควัฒน์ สมพร
 1. นางศรัญญา ศรีสุธรรม
41 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 76.8 อันดับ 7 เหรียญเงิน สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวธินัดดา เสือสูงเนิน
 1. นางสาวจุฬาวรรณ ปัดภัย
42 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 75.6 อันดับ 8 เหรียญเงิน ผาน้อยวิทยาคม 2
 1. นางสาววรัญญา คำมี
 1. นางสาวกัญญารัตน์ บูรณะถาวร
43 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 70.75 อันดับ 9 เหรียญเงิน เซไลวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงภิญญามาศ การสาน
 1. นางสาวจารุวรรณ จันพิพิศ
44 0698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.4-ม.6 77 อันดับ 8 เหรียญเงิน เขาหลวงวิทยา 2
 1. นางสาว วรรณวลี ศึกษา
 1. นางสาว รัตน์ติกา ศรีอรรคจันทร์
45 0698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.4-ม.6 73 อันดับ 9 เหรียญเงิน ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. นางสาวกรณิศ สาโคตรวัน
 1. นางสาวพรรณพร บุตรดาซุย
46 0721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.1-ม.3 78 อันดับ 5 เหรียญเงิน เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงกมณียา บุรีเลิศ
 2. เด็กชายรัฐศาสตร์ เสนารินทร์
 1. นางศิรินารถ ผาจิรวัฒนชาติ
 2. นางณัชชารีย์ วันนา
47 0721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.1-ม.3 76 อันดับ 6 เหรียญเงิน เขาหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิง ปาริชาติ แก่งจำปา
 2. เด็กหญิง ดารินทร์ คิริชี
 1. นาง ฐิติกานต์ เอกทัศน์
 2. นางสาว รัตน์ติกา ศรีอรรคจันทร์
48 0721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.1-ม.3 74 อันดับ 7 เหรียญเงิน สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ มั่งมีรัตนทรัพย์
 2. เด็กชายอัครชัย นามวงศ์ษา
 1. นางสาวภัทรวรรณ กองณรงค์
 2. นายกิติพงษ์ พรมบ้านเปลือย
49 0721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.1-ม.3 72 อันดับ 8 เหรียญเงิน ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงอรปรียา อุปรีที
 2. เด็กชายวรากร โพธิ์สนิท
 1. นางกนกพร อยู่ครบ
 2. นางวราภรณ์ พลซา
50 0729 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3 77 อันดับ 5 เหรียญเงิน หนองหินวิทยาคม 2
 1. ด.ช.ธนโชติ มังบู่แว่น
 1. นางเกศรา สิทธิพรมมา
51 0729 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3 75 อันดับ 6 เหรียญเงิน ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กชายทิวาวัชร์ ประทาน
 1. วชิรวิทย์ หลุ่งเป้า
52 0730 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.4-ม.6 77 อันดับ 5 เหรียญเงิน วรราชวิทยา 2
 1. นางสาวธาราทิพย์ ทองทวน
 1. นางคมคาย นาอุดม
53 0738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.4-ม.6 78 อันดับ 5 เหรียญเงิน หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวธนัญชนก พลเยี่ยม
 1. นางสาวกันต์กมล ชมภูโคตร
54 0738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.4-ม.6 76 อันดับ 6 เหรียญเงิน สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวศุภิสรา เศษอาด
 1. นางสาวภัทรวรรณ กองณรงค์
55 0738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.4-ม.6 74 อันดับ 7 เหรียญเงิน ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวชลิตา นันทา
 1. นางอินทิรา แถลงกัณฑ์
56 0738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.4-ม.6 72 อันดับ 8 เหรียญเงิน เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายชลพัฒน์ หิมะคุณ
 1. นายสุรเชษฎ์ บุตรปาละ
57 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 78 อันดับ 8 เหรียญเงิน หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายธีรเดช เหินชัยสงค์
 1. นางอรทัย พูนสวัสดิ์
58 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 77 อันดับ 9 เหรียญเงิน ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงปวีณา จันทจิต
 1. นางสาวชูติมา บัวสงเคราะห์
59 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 76 อันดับ 10 เหรียญเงิน ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงพาขวัญ หลวงนันท์
 1. นางสาววรัญญารัตน์ ชัชวาลย์
60 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 75 อันดับ 11 เหรียญเงิน วรราชวิทยา 2
 1. เด็กหญิงจารุกร ยั้งระหัด
 1. นางทัศนีย์ ปราบมาก
61 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 74 อันดับ 12 เหรียญเงิน ผาน้อยวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงนภิสา วรรณไชย
 1. นางสาวพรปวีณ์ ไมล์หรือ
62 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 73 อันดับ 13 เหรียญเงิน เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. เด็กหญิงปวิตรา มาบเมือง
 1. นายสมเกียรติ อารีย์
63 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 72 อันดับ 14 เหรียญเงิน วังทรายขาววิทยา 2
 1. เด็กหญิงศศินิภา นิลหว่าง
 1. นางสาวชุติมา พิมพ์ใจ
64 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 71 อันดับ 15 เหรียญเงิน เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงกนิษฐา วงษา
 1. นางสาวมลฐิชา อุ่นแก้ว
65 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 70 อันดับ 16 เหรียญเงิน เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน กลางเสนา
 1. นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณศรี
66 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 78 อันดับ 4 เหรียญเงิน เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นางสาวภูวรินทร์ แสวงสินธุ์
 1. นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณศรี
67 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 77 อันดับ 5 เหรียญเงิน วรราชวิทยา 2
 1. นายพรภูมินทร์ ยอดอินทร์
 1. นางสาวจิตตานันท์ สุพรมอินทร์
68 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 76 อันดับ 6 เหรียญเงิน ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวศศิกานต์ ฉายแสง
 1. นางสาวสุวิมล ลำมะยศ
69 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 76 อันดับ 6 เหรียญเงิน สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวจิราภา พลสวัสดิ์
 1. นายวุฒิศักดิ์ กรมทอง
70 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 75 อันดับ 7 เหรียญเงิน เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นางสาวปรียาพร พลเยี่ยม
 1. นางสาวสิริยากร ซื่อสัตย์
71 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 75 อันดับ 7 เหรียญเงิน เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นางสาวภัทรียา เผื่อแผ่
 1. นางสาวมลฐิชา อุ่นแก้ว
72 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 74 อันดับ 8 เหรียญเงิน ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาวดวงฤดี อาวาส
 1. นางศิรประภา พานิคม
73 0276 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3 78 อันดับ 7 เหรียญเงิน เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นางสาวธัญชนก เกิดสวรรค์
 1. นายสมเกียรติ อารีย์
74 0276 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3 77 อันดับ 8 เหรียญเงิน เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงศดานันท์ อ่ำศรี
 1. นางรุ่งฤดี ศรแผลง ปลาส
75 0276 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3 76 อันดับ 9 เหรียญเงิน ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงสายฝน ม่วงนนทศรี
 1. นางเกษสุดา จุตะโน
76 0277 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.4-ม.6 72 อันดับ 8 เหรียญเงิน ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. นางสาวชนิษฐา โคตรวิชัย
 1. นางสาวเสาวลักษณ์ ภูตาพัฒน์
77 0277 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.4-ม.6 70 อันดับ 9 เหรียญเงิน วรราชวิทยา 2
 1. นางสาวภัทราวดี จันนา
 1. นายจีรพัฒน์ นาเทวา
78 0650 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3 76 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงณัฐติกานต์ วงษ์ณรัตน์
 1. นางสาวอรนิภา อาจนิยม
79 0650 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3 75 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน วรราชวิทยา 2
 1. เด็กหญิงนริสรา โสภารักษ์
 1. นางทัศนีย์ ปราบมาก
80 0650 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3 72 อันดับ 4 เหรียญเงิน ภูหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงสาวิณี กล้ากสิกิจ
 1. นางวนิดา เครือหงษ์
81 0651 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.4-ม.6 78 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นางสาวนุจรี ยี่ยวน
 1. นางชนัดดา พรบุญ
82 0651 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.4-ม.6 72 อันดับ 4 เหรียญเงิน หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวอธิชา เกตุเมืองน้อย
 1. นางสาวเจตสุภา สุวรรณวงศ์
83 0651 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.4-ม.6 70 อันดับ 5 เหรียญเงิน ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. นางสาวสุกัญญา เหล่าลาพระ
 1. นางสาวเสาวลักษณ์ ภูตาพัฒน์
84 0652 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3 78 อันดับ 10 เหรียญเงิน ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงวีรยา ดุสดินทร์
 1. นางสาวอรนิภา อาจนิยม
85 0652 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3 77 อันดับ 11 เหรียญเงิน วังทรายขาววิทยา 2
 1. เด็กหญิงณิชา ธรรมปิยะ
 1. นางสาวชุติมา พิมพ์ใจ
86 0653 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.4-ม.6 76 อันดับ 11 เหรียญเงิน ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. นางสาววรกาญจน์ เสนาน้อย
 1. นางณัฏฐ์ชญาภา เวียงสมุด
87 0654 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3 76 อันดับ 4 เหรียญเงิน ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงชลธิชา บุญพา
 1. นางณัฏฐ์ชญาภา เวียงสมุด
88 0654 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3 72 อันดับ 5 เหรียญเงิน ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงวราวรรณ หวานอารมณ์
 1. นางสาวณฐพร ปะโมทะโก
89 0654 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3 70 อันดับ 6 เหรียญเงิน ภูหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงชลธิชา ชาจันทร์
 1. นางพรศรี ศรีพรรณ์
90 0655 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.4-ม.6 78 อันดับ 9 เหรียญเงิน วรราชวิทยา 2
 1. นายชิษณุพงศ์ พรมศรี
 1. นางสาวจิตตานันท์ สุพรมอินทร์
91 0655 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.4-ม.6 77 อันดับ 10 เหรียญเงิน ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาวสมัซญา ธงยศ
 1. นายณัฐพล สาโพนทัน
92 0655 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.4-ม.6 71 อันดับ 11 เหรียญเงิน เซไลวิทยาคม 2
 1. นายวีรภัทร สุขสมบูรณ์
 1. นางศิมลกานต์ นามวงษา
93 0657 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ระดับ ม.4-ม.6 78.33 อันดับ 5 เหรียญเงิน เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นางสาวปริญากร ไม้งาม
 2. นางสาวธิญาดา พลซา
 1. นางมณีรัตน์ จิตธรรมมา
 2. นางสาวมัณฑิตา บัวเย็น
94 0657 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ระดับ ม.4-ม.6 77 อันดับ 6 เหรียญเงิน ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. นางสาวฐานิตา ไววิราช
 2. นางสาวศรัณย์พร การสร้าง
 1. นางสาวเสาวลักษณ์ ภูตาพัฒน์
95 0658 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับ ม.1-ม.3 78 อันดับ 5 เหรียญเงิน ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงณิชานันท์ แสงชัยวัน
 2. เด็กหญิงบุษกร อินทวาส
 1. นางสาวณฐพร ปะโมทะโก
96 0686 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3 75.35 อันดับ 10 เหรียญเงิน เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. เด็กชายพงศกร อินทร์สำราญ
 2. เด็กชายชัยสิทธิ์ นาบุญ
 1. นายสมเกียรติ อารีย์
 2. นางสาวสิริยากร ซื่อสัตย์
97 0746 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3 78 อันดับ 6 เหรียญเงิน วรราชวิทยา 2
 1. เด็กหญิงขวัญกมล บัวบานบุตร
 1. นางสาวจิตตานันท์ สุพรมอินทร์
98 0746 ภาษาไทย การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3 76 อันดับ 7 เหรียญเงิน ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงจิราวรรณ นาควิโรจน์
 1. นางณัฏฐ์ชญาภา เวียงสมุด
99 0290 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 76 อันดับ 8 เหรียญเงิน เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นางสาวณัฏฐณิชา ปัสสาคำ
 2. นางสาวกัลยารัตน์ แสงแก้ว
 3. นายทินภัทร สายสุพรรณ
 1. นางสุมาลี แกนภูเขียว
 2. นางสาววศาศิลป์ บัวบานบุตร
100 0290 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 75 อันดับ 9 เหรียญเงิน ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. ด.ญ.ชนานาธ พลเมือง
 2. ด.ญ.ณัฐกานต์ แก้วทาสี
 3. ด.ญ.สุทธิชา ผิวนอก
 1. นางอุไรวรรณ มนตรี
 2. นางสาวอนงค์ กณารักษ์
101 0290 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 72 อันดับ 10 เหรียญเงิน ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงธิดารัตน์ มาคะวงค์
 2. เด็กหญิงปาณิศา เทียงโงก
 3. เด็กหญิงกัลยานี ต้นคำ
 1. นางเพ็ญพักตร์ นิลยอง
 2. นางสาวจารุวรรณ กางแก้ว
102 0291 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 76 อันดับ 6 เหรียญเงิน ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายอิสระ พลซา
 2. นางสาวชนันภรณ์ ลอยทอง
 3. นางสาวณฤดี ผลาสุข
 1. นางสาวปิยะรัตน์ สิงหาพรม
 2. นางรุ่งตะวัน สุขสมบัติ
103 0291 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 76 อันดับ 6 เหรียญเงิน ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นายธนาพล ลอยพิมาย
 2. นางสาวรัตติยา ดวงประทุม
 1. นางสาวดลนภา วิจิตรปัญญา
 2. นางสาวอำพร หรุดคง
104 0291 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 75 อันดับ 7 เหรียญเงิน วรราชวิทยา 2
 1. นางสาวนิรมล สารวงษ์
 2. นางสาวอธิกานต์ ชาติมุลตรี
 3. นางสาวการเกษ คำนาง
 1. นางสาววารีรัตน์ เพียสุระ
 2. นางสาววราลักษณ์ สุขสมบูรณ์
105 0291 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 71 อันดับ 8 เหรียญเงิน ภูหลวงวิทยา 2
 1. นางสาวมนต์ธิดา ยงยุทธ
 2. นางสาวธนัญญา ริตำแหง
 3. นางสาววิยะดา มูลกองศรี
 1. นางเพ็ญพร วังภูมิใหญ่
 2. นายชัชวาล วังภูมิใหญ่
106 0291 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 71 อันดับ 8 เหรียญเงิน ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาวรรรมิลรรภ์ ถาบัว
 2. นางสาวจริยา รักมณี
 3. นางสาวสุนิษา คำอ้อ
 1. นายอานนท์ เเพงมี
 2. นางสาวประนิดา บุญกว้าง
107 0753 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ระดับ ม.4-ม.6 78 อันดับ 4 เหรียญเงิน วรราชวิทยา 2
 1. นายธีระวัฒน์ ป้องกัน
 1. นายอินทนนท์ อินถา
108 0140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับ ม.1-ม.3 78 อันดับ 8 เหรียญเงิน วังทรายขาววิทยา 2
 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา ที่พัก
 1. นางสาวนิรมล อุทธตรี
109 0043 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ม.1-ม.3 79 อันดับ 6 เหรียญเงิน วรราชวิทยา 2
 1. ด.ญ.สุพิชญา จันทมาศ
 1. นายวุฒิชัย ตาละพัน
110 0043 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ม.1-ม.3 78 อันดับ 7 เหรียญเงิน ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กชายธนาวุฒิ พุทธจง
 1. นางสาวมัลลิกา เกษทองมา
111 0044 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ม.4-ม.6 79 อันดับ 5 เหรียญเงิน ภูหลวงวิทยา 2
 1. นางสาวทิวาทิพย์ แก้วลาย
 1. นางภัชรินทร์ อินทร์มณี
112 0045 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.1-ม.3 79 อันดับ 7 เหรียญเงิน วรราชวิทยา 2
 1. ด.ญ.เอมมิกา เเป้นกลาง
 1. นายวุฒิชัย ตาละพัน
113 0045 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.1-ม.3 78 อันดับ 8 เหรียญเงิน วังทรายขาววิทยา 2
 1. เด็กหญิงปุณยวีย์ ไชยขัน
 1. ว่าที่ร้อยโทพิฏฐ์เศรษฐ์ศักดิ์ บัวบาลบุตร์
114 0049 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.1-ม.3 78 อันดับ 4 เหรียญเงิน ภูหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงธนันธร มะปะโพธิ์
 1. นายธนาวัฒน์ วาดเสนะ
115 0049 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.1-ม.3 77 อันดับ 5 เหรียญเงิน หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงอัญมณี พิมเขตร
 1. ว่าที่ร้อยโทจิรติ พุฒพันธ์
116 0049 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.1-ม.3 76 อันดับ 6 เหรียญเงิน สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญตา
 1. นายรณกร อนุพันธ์
117 0050 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.4-ม.6 78 อันดับ 4 เหรียญเงิน ภูหลวงวิทยา 2
 1. นางสาวณัฐยามล ประทุมเกษ
 1. นางภัชรินทร์ อินทร์มณี
118 0050 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.4-ม.6 77 อันดับ 5 เหรียญเงิน สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวณัฐณิชา สารแสน
 1. นายจิรวัฒน์ โลกายุทธิ์
119 0629 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.1-ม.3 78 อันดับ 4 เหรียญเงิน สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย พาโนมัย
 1. นางสาวทิพวรรณ ภูกิ้งหิน
120 0629 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.1-ม.3 76 อันดับ 5 เหรียญเงิน ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ พรมชัย
 1. นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วโวหาร
121 0629 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.1-ม.3 75 อันดับ 6 เหรียญเงิน ภูหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงปัณฑิตา รอดแก้ว
 1. นางภัชรินทร์ อินทร์มณี