สรุปเหรียญรางวัลเหรียญทองแดง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สหวิทยาเขตวังภูผา
ระหว่างวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 ถึง 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566

ลำดับ รหัส หมวดหมู่ กิจกรรม คะแนน อันดับ เหรียญ โรงเรียน กลุ่ม นักเรียน ผู้ฝึกสอน
1 0282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 61 อันดับ 8 เหรียญทองแดง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงวราภรณ์ ชัยชนะทน
 1. นางหอมหวน สุวรรณชาติ
2 0286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.1-ม.3 68 อันดับ 4 เหรียญทองแดง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กชายณัฐภัทร สิงห์ปั้น
 2. เด็กชายก้องภพ แอมปัชชา
 1. นางสาวจีระนันท์ กรรณลา
 2. นายอาทิตย์ ภูชุม
3 0288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3 64 อันดับ 6 เหรียญทองแดง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. เด็กชายกิตติคุณ บุญปัน
 1. นางสุนันท์ อาจหาญ
4 0288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3 64 อันดับ 6 เหรียญทองแดง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงศรัญญา เกิดไผ่ล้อม
 1. นางสาวรัตติยากร ชนะพันธ์
5 0289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.4-ม.6 68 อันดับ 7 เหรียญทองแดง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นางสาวบัณฑิตา เมืองมูล
 1. นางสุริเยศ แก่นจำปา
6 0289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.4-ม.6 64 อันดับ 8 เหรียญทองแดง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นายพัชรพล จงหอยกลาง
 1. นางสาวรำเพียร น้อยเชียงคูณ
7 0289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.4-ม.6 62 อันดับ 9 เหรียญทองแดง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นายวรากรณ์ สุพรมอินทร์
 1. นางสาววิลาวัณย์ แวววงศ์
8 0688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 68 อันดับ 11 เหรียญทองแดง เลยสว่างวิทยาคม 2
 1. เด็กชายกรวิชญ์ โพหะมาตร ม.1/1
 2. นายศรายุทธ แก้วดอนหัน ม.3/1
 1. นางสาวฐิติมา นามราชา
 2. นางสาวสรญา เหตุเกษ
9 0688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 66 อันดับ 12 เหรียญทองแดง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงนภเกตน์ แซ่ย่าง
 2. เด็กหญิงหยาดทิพย์ เกษทองมา
 1. นางสาวอุมารินทร์ อุทธาญาติ
 2. นางสาววิลาวัณย์ แวววงศ์
10 0690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 69 อันดับ 8 เหรียญทองแดง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงณัฐนันท์ สุวรรณชาติ
 1. นายชัยยัน วิจารณรงค์
11 0690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 67 อันดับ 9 เหรียญทองแดง ภูหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงพุทธมาลี รัตนพลที
 1. นางรุ่งนภา แสนพงษ์
12 0690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 65 อันดับ 10 เหรียญทองแดง เลยสว่างวิทยาคม 2
 1. นางสาววิภาพร อันทะจันทร์ ม.3/1
 1. นางสาวฐิติมา นามราชา
13 0691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 68 อันดับ 10 เหรียญทองแดง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นางสาวมาริสา คูณเมือง
 1. นางสาวปักษา พิมคีรี
14 0691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 65 อันดับ 11 เหรียญทองแดง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาววราภรณ์ เดชลอ
 1. นางพัชราพรรณ สมุทรโคตา
15 0691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 63 อันดับ 12 เหรียญทองแดง ผาน้อยวิทยาคม 2
 1. นางสาวอัมพิกา จันทร์เรืองศรี
 1. นายยุทธนา พิลาทา
16 0726 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3 62 อันดับ 7 เหรียญทองแดง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงธัญชนก ดีจ้อย
 1. นางสาวอุมารินทร์ อุทธาญาติ
17 0693 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3 60 อันดับ 7 เหรียญทองแดง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงนิตยา มะลิหอม
 1. นางสาวอรทัย พงษ์สระพัง
18 0694 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.4-ม.6 61 อันดับ 6 เหรียญทองแดง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. นางสาววิภาวนี ศรีลาอำ
 1. นางสาวอรทัย พงษ์สระพัง
19 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 69.8 อันดับ 10 เหรียญทองแดง วังทรายขาววิทยา 2
 1. เด็กหญิงกนกวรรณ ขุนธง
 1. นางสาวกมลทิพย์ ทาคีรี
20 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 69.2 อันดับ 11 เหรียญทองแดง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงสุกฤตตาพร ทองอ้ม
 1. นางสาวพรรณพร บุตรดาซุย
21 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 68.8 อันดับ 12 เหรียญทองแดง ภูหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร สระทองทา
 1. นางสุชานันท์ แพงดี
22 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 62.2 อันดับ 13 เหรียญทองแดง เลยสว่างวิทยาคม 2
 1. เด็กชายนนทพัทธ์ กาละพันธ์ ม.1/1
 1. นางสาวปาณิสรา อะทะโน
23 0698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.4-ม.6 60 อันดับ 10 เหรียญทองแดง ผาน้อยวิทยาคม 2
 1. นางอำพิกา จันทะเสน
 1. นางสาวขวัญนภา ซามาตย์
24 0698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.4-ม.6 60 อันดับ 10 เหรียญทองแดง วังทรายขาววิทยา 2
 1. นายธีรพจน์ ประนมศรี
 1. นายวิทวัส พิลาชัย
25 0698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.4-ม.6 60 อันดับ 10 เหรียญทองแดง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายสุรชัย แก้วพิภพ
 1. นายกิติพงษ์ พรมบ้านเปลือย
26 0721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.1-ม.3 68 อันดับ 9 เหรียญทองแดง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. เด็กชายดนุพัฒน์ คงประติทาน
 2. เด็กชายศรันยภัทร ศรีสวัสดิ์
 1. นายอัมรินทร์ พรหมหาราช
27 0721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.1-ม.3 66 อันดับ 10 เหรียญทองแดง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กชายวิทวัต ตะพรม
 2. เด็กชายพฤทธิพร บุญที
 1. นางสาวละมัย สุมังเกษตร
 2. นางสาววรุณี ทองแลง
28 0721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.1-ม.3 64 อันดับ 11 เหรียญทองแดง ผาน้อยวิทยาคม 2
 1. ๑.เด็กหญิงณัฐณิชา จำปานิล
 2. ๒.เด็กหญิงไปรดา มาศิริ
 1. นางสาวขวัญนภา ซามาตย์
 2. นางสาวนันพิดา สีลาทอง
29 0721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.1-ม.3 62 อันดับ 12 เหรียญทองแดง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงอรนิชา ชาทอง
 2. เด็กหญิงอัญชุลี อร่ามศรี
 1. นางหทัยกาญจน์ รัศมีศิวโสภา
 2. นางสาวดารุณี สิงห์ทองลา
30 0729 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3 65 อันดับ 7 เหรียญทองแดง ผาน้อยวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงศุจิภา นครธรรม
 1. นางสาวขวัญนภา ซามาตย์
31 0729 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3 60 อันดับ 8 เหรียญทองแดง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. เด็กหญิงรัฐสภา แสนศรี
 1. นางสาวกิตติยา ภูพาดนา
32 0730 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.4-ม.6 68 อันดับ 6 เหรียญทองแดง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นางสาวธนภรณ์ อะคะนัย
 1. นางสาวจิรนุช คิริชี
33 0730 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.4-ม.6 60 อันดับ 7 เหรียญทองแดง ผาน้อยวิทยาคม 2
 1. นางสาวนิตยา สุวรรณ
 1. นางสาวกัญญารัตน์ บูรณะถาวร
34 0730 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.4-ม.6 60 อันดับ 7 เหรียญทองแดง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นางสาวพลอยชมพู ศรนวล
 1. นางกิติยา คำมะณีจันทร์
35 0738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.4-ม.6 68 อันดับ 9 เหรียญทองแดง เขาหลวงวิทยา 2
 1. นางสาว อรทัย แก่งดาภา
 1. นางสาว รัตน์ติกา ศรีอรรคจันทร์
36 0738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.4-ม.6 66 อันดับ 10 เหรียญทองแดง ผาน้อยวิทยาคม 2
 1. นางสาววชิรปกรณ์ ศรีเมือง
 1. นางสาวกัญญารัตน์ บูรณะถาวร
37 0738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.4-ม.6 64 อันดับ 11 เหรียญทองแดง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นางสาวจุฑารัตน์ พูลทรัพย์
 1. นางดรัลรัตน์ ฮามพิทักษ์
38 0738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.4-ม.6 62 อันดับ 12 เหรียญทองแดง เซไลวิทยาคม 2
 1. นางสาวขวัญฤทัย ศรีเพ็ชร
 1. นางสาวจารุวรรณ จันพิพิศ
39 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 68 อันดับ 9 เหรียญทองแดง เขาหลวงวิทยา 2
 1. นางสาว ธีวาพร บานศิริ
 1. นาย พีรพงศ์ ภูสิงห์
40 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 66 อันดับ 10 เหรียญทองแดง เลยสว่างวิทยาคม 2
 1. นางสาวนภสร เพ็งพล ม.4/1
 1. นางสาวขนิษฐา หอมภักดี
41 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 65 อันดับ 11 เหรียญทองแดง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. นางสาวแพรวพรรณ บุญแท้
 1. นางสาวเสาวลักษณ์ ภูตาพัฒน์
42 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 64 อันดับ 12 เหรียญทองแดง วังทรายขาววิทยา 2
 1. นางสาวนริศรา เทวะดา
 1. นางสาวชุติมา พิมพ์ใจ
43 0650 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3 66 อันดับ 5 เหรียญทองแดง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงบัณฑิตา สมสอง
 1. นางสาวมลฐิชา อุ่นแก้ว
44 0650 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3 62 อันดับ 6 เหรียญทองแดง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงสุทธิวรรณ แก้วพิภพ
 1. นางทิพยา สมัครวงศ์
45 0650 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3 62 อันดับ 6 เหรียญทองแดง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงนภัสรา คุณขุนทด
 1. นางชนัดดา พรบุญ
46 0650 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3 60 อันดับ 7 เหรียญทองแดง วังทรายขาววิทยา 2
 1. เด็กหญิงวรวรรณ คำโสภา
 1. นางสาวชุติมา พิมพ์ใจ
47 0651 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.4-ม.6 65 อันดับ 6 เหรียญทองแดง เลยสว่างวิทยาคม 2
 1. นางสาวรัชฎาพร มุงคุณ ม.6/1
 1. นางสาวขนิษฐา หอมภักดี
48 0651 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.4-ม.6 64 อันดับ 7 เหรียญทองแดง เซไลวิทยาคม 2
 1. นางสาวนิตยา วงษ์ศร
 1. นางศิมลกานต์ นามวงษา
49 0651 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.4-ม.6 62 อันดับ 8 เหรียญทองแดง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาวหทัยชนก เชื้อทอง
 1. นางศิรประภา พานิคม
50 0651 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.4-ม.6 61 อันดับ 9 เหรียญทองแดง วังทรายขาววิทยา 2
 1. นายธนกฤต อินทเขื่อน
 1. นางสาวชุติมา พิมพ์ใจ
51 0651 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.4-ม.6 60 อันดับ 10 เหรียญทองแดง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาววิลาสินี แสนไหม
 1. นางทิพยา สมัครวงศ์
52 0654 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3 65 อันดับ 7 เหรียญทองแดง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นางสาวปัทมวรรณ โยธานวล
 1. นางสาวมณีรัตน์ จิตธรรมมา
53 0654 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3 63 อันดับ 8 เหรียญทองแดง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงธันย์ชนก ภาวะโคตร
 1. นางสุภารัตน์ สร้อยสมพงษ์
54 0654 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3 60 อันดับ 9 เหรียญทองแดง วังทรายขาววิทยา 2
 1. เด็กหญิงวิปัศยา โตนเตน
 1. นางสาวชุติมา พิมพ์ใจ
55 0655 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.4-ม.6 61 อันดับ 12 เหรียญทองแดง วังทรายขาววิทยา 2
 1. นางสาวรุ่งนภา ชนะมูล
 1. นางสาวชุติมา พิมพ์ใจ
56 0290 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 66 อันดับ 11 เหรียญทองแดง วังทรายขาววิทยา 2
 1. เด็กหญิงพัชราภา ตันซะ
 2. เด็กหญิงเจนสุดา อุทธตรี
 3. เด็กชายวทัญญู แสงขาน
 1. นางสุกัญญา มหาสิงห์
 2. นายณรงค์ฤทธิ์ กองสิงห์
57 0290 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 66 อันดับ 11 เหรียญทองแดง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นางสาวปรียากร แสวงชน
 2. เด็กหญิงธนพร อนันต์
 3. เด็กหญิงสวพัสตร์ บุผู
 1. นางสาวอ้อมฤทัย พรมภักดี
 2. นางสาวณิริญณ์ญาภัษณ์ สุวรรณพัฒน์
58 0290 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 62 อันดับ 12 เหรียญทองแดง เลยสว่างวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงนันทรัตน์ ศรีคัตตะนะพรม ม.1/1
 2. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร ไชยสันต์ ม.2/1
 3. เด็กหญิงชุติมณฑน์ บงแก้ว ม.2/1
 1. นางสาวปรียานันท์ ไชยชนะ
 2. นางสาวชรินทร์ทิพย์ ศรีเลิศวัฒนา
59 0290 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 62 อันดับ 12 เหรียญทองแดง ภูหลวงวิทยา 2
 1. ด.ญ.ยศวดี พงพรม
 2. ด.ญ.รุ่งนภา ขวัญชม
 3. ด.ญ.วารุณี นนศรีภักดี
 1. นายพลกฤต บุตรนาม
 2. นางสาวอาภากร สอลำ
60 0291 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 68 อันดับ 9 เหรียญทองแดง เลยสว่างวิทยาคม 2
 1. นางสาวมรกต อินทวงศ์ ม.4/1
 2. นายณัฐนนท์ ขวาซุย ม.5/1
 3. นายพรเทพ ผองแก้ว ม.6/1
 1. นางสาวปรียานันท์ ไชยชนะ
 2. นางสาวชรินทร์ทิพย์ ศรีเลิศวัฒนา
61 0291 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 68 อันดับ 9 เหรียญทองแดง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นางสาวกัญญา พงษ์ศานคีรี
 2. นางสาวจันทร์ทราทิพย์ สุขวงค์
 3. นางสาววรนุช แยงแสง
 1. นางสาวณัฐดรุณี นันทะบุตร
62 0291 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 60 อันดับ 10 เหรียญทองแดง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นางสาวพุทธรักษา สุนทราวิรัตน์
 2. นางสาวจุฑามาศ สามะหาดไทย
 3. นางสาวนิภาธร วินทะชัย
 1. นายอัครเดช ประโสทะนัง
 2. นางสาวสุธิรัตน์ หนองฝั้น
63 0156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับ ม.1-ม.3 65 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทองแดง วรราชวิทยา 2
 1. เด็กชายศราวุธ ชาพรม
 1. นางสาวปาริชาติ อะวะตา
64 0043 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ม.1-ม.3 68 อันดับ 8 เหรียญทองแดง วังทรายขาววิทยา 2
 1. เด็กหญิงปุณยวีย์ ไชยขัน
 1. ว่าที่ร้อยโทพิฏฐ์เศรษฐ์ศักดิ์ บัวบาลบุตร์