สรุปเหรียญรางวัลรวมเหรียญ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สหวิทยาเขตวังภูผา
ระหว่างวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 ถึง 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566

ลำดับ รหัส หมวดหมู่ กิจกรรม คะแนน อันดับ เหรียญ โรงเรียน กลุ่ม นักเรียน ผู้ฝึกสอน
1 0039 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.4-ม.6 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นายฉัตรมงคล สมดี
 2. นายธีรดนย์ ศรีบุรินทร์
 3. นายเอกสิทธิ์ ฉายกระจ่าง
 1. นายสมควร คำมะณีจันทร์
 2. นายสุรสีห์ บุญศาสตร์
2 0039 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.4-ม.6 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นายปริญญา ชมิฬ
 2. นายวรวิช วงศ์ศรีชา
 3. นายภูชนะ ภิญโญยาง
 1. นายมานัส สวัสดิ์ธรรม
 2. นางเอี่ยมศิริ สวัสดิ์ธรรม
3 0039 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายคมกฤษ ภูมิกระจาย
 2. นายจตุพล คำวงษา
 3. นายธรรมวรรธ วินทะชัย
 1. นายอนุรักษ์ พันธุ์กวี
 2. นายอดิศักดิ์ อินทร์อุดม
4 0039 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.4-ม.6 91 อันดับ 4 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นายกฤษฏา บุญคง
 2. นายมนัญชัย คำมุงคุณ
 3. นายฐิติพงศ์ แสนตา
 1. นายบุญถม ดูดี
 2. นายทรงวุฒิ สำราญรื่น
5 0039 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.4-ม.6 90 อันดับ 5 เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. นายพีรพล ธิมะดี
 2. นายเมฆา นาคงยืน
 3. นางสาวสุภารัตน์ สัญสมบัติ
 1. นางพิมพ์ชนก อ่อนอาจ
 2. นางสาวพัชรียา แสงวิเชียร
6 0056 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.4-ม.6 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวฐิติพร นามวงษา
 2. นางสาวกัญจนาพร เกตุหอม
 3. นายวุฒิชัย กิ่งแก้วเพชร
 4. นางสาวปิยธิดา โคตรแสง
 5. นายจักริน สมบัติหอม
 6. นางสาวศุภกานต์ พันสนิท
 1. นางสาวสมจิตร ใจเอื้อ
 2. นางเจษฎาวัลย์ จันทร์ศิริ
 3. นางสาวดลนภา พลพาน
7 0062 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.4-ม.6 95.75 ชนะเลิศ เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นางสาวรณิษฐา วงษา
 2. นางสาวหนึ่งธิดา คงเสมา
 3. นางสาวนงลักษณ์ หุ่นดี
 1. นางกิ่งแก้ว ศรีบุตร
 2. นางกิติราภรณ์ จันทะวัน
8 0062 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.4-ม.6 91.50 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นางสาวลลิตา คำวงษา
 2. นางสาวทักษพร คำวงษา
 3. นางสาวอภิชญา อุปรีที
 1. นางเมธาวี พามี
 2. นายอนุรักษ์ พันธุ์กวี
9 0062 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นายเกียรติภูมิ บุตรพรม
 2. นางสาวชลดา เนทิบุตร
 3. นางสาวเนตรนภา ศรีบุรินทร์
 1. นางสาวนฤมล ลุนระวงศ์
 2. นายบุญเรือง อยู่ดี
10 0062 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.4-ม.6 78 อันดับ 4 เหรียญเงิน หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวบุษราภรณ์ แผ่นผา
 2. นางสาวชนาภา ธรรมรัง
 3. นางสาวพัชรินทร์ จุปะมะตัง
 1. นายกฤดากร ทิพนนท์
 2. นายอิทธิพล ไชยหาร
11 0079 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ม.4-ม.6 92 ชนะเลิศ เหรียญทอง เลยสว่างวิทยาคม 2
 1. นางสาวพัชราพร แหล่ป้อง ม.4/1
 2. นางสาวพิมพ์ชนก มีจันที ม.4/1
 3. นางสาวพุทธรักษา คำอุ่น ม.6/1
 1. นางสาวกรชุลี ชาลีพรม
 2. นางภิชานันท์ สุภาวรรณ์
12 0079 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นางสาวธิษณามตี ม่วงจำปา
 2. นางสาวจินนภา วงษา
 3. นางสาวสุกานดา อรรคโสภา
 1. นางกิ่งแก้ว ศรีบุตร
 2. นางกิติราภรณ์ จันทะวัน
13 0079 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ม.4-ม.6 87 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายศุภศักดิ์ วงศ์นิคม
 2. นายศุภลักษณ์ วงศ์นิคม
 3. นางสาวเสาวลักษณ์ พินขุนทด
 1. นายนัฐพล พลสมัคร
 2. นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
14 0079 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ม.4-ม.6 84 อันดับ 4 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวอรชุมา เงินห้วยพระ
 2. นางสาวชลธิชา ภานุรักษ์
 3. นางสาวทัตพิชา ปานสูงเนิน
 1. นางดวงวิภา ประโสทะนัง
 2. นางสูติกาล สิทธิรัตน์
15 0084 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับ ม.4-ม.6 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาวสุพนิตา สันหา
 2. นางสาวกนกวรรณ คำลือ
 3. นางสาวบุษบา ชาลีกุล
 1. นายภูษิต สากองสี
 2. นายนราวิชญ์ เต็มวงษ์
16 0084 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับ ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. 1) นางสาวกาญจนา หาญเชิงชัย
 2. 2) นางสาวกมลลักษณ์ กรรณะลา
 3. 3) นางสาวจิรพรรณ คำศรี
 1. 1) นายอาทิตย์อุทัย ศรีแดน
 2. 2) นายนัฐพล พลสมัคร
17 0084 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวนิชชา เฟื่องฟู
 2. นายเกียรติศักดิ์ ภูบัวเงิน
 3. นางสาวกัลญากรณ์ บึงมุม
 1. นายกฤษฎา พลหงษ์
 2. นางกรรณิการ์ สิงห์สถิตย์
18 0100 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับ ม.4-ม.6 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นางสาวนิตยา ผุยขันธ์
 2. นางสาวกีรติกา ภูตาเพิด
 3. นางสาวจิราพร ม่วงนนทะศรี
 1. นางกิติยา คำมะณีจันทร์
 2. นางพิตตินันท์ พานุสี
19 0115 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับ ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวทิวากร ผิวพันธมิตร
 2. นางสาวสุพัทรชาณ์ แสนชุ่มชื่น
 3. นางสาววรัญญา นิลผาย
 1. นางสาวพัชรดา เหล่ากิจรุ่งเรือง
 2. นางสาวปวีณา จันทะภา
20 0123 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวอริสรา ชนะสะแบง
 2. นางสาวชลดา พิมเขตร
 3. นางสาวกัญติญากรณ์ กองแก้ว
 1. นางสาวสมจิตร ใจเอื้อ
 2. นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
21 0123 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม.4-ม.6 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาวจิรวดี เสนานุช
 2. นายพีรวิชญ์ แซ่หว้า
 3. นางสาวอาโณฌา โรจน์นิรันด์กุล
 1. นางอภิชญา บัวเผื่อน
 2. นางสาววรรณภา แหลมดี
22 0602 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1-ม.3 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กชายพีรพัฒน์ ภูมิภาค
 2. เด็กชายภัทรดนัย หนองเป็ด
 3. เด็กชายนันทวุฒิ ป่าขมิ้น
 1. นายสมควร คำมะณีจันทร์
 2. นายสุรสีห์ บุญศาสตร์
23 0602 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กชายศราวุฒิ ศรีดารัตน์
 2. เด็กชายธนกร ทับทิมหิน
 3. เด็กชายปฏิภาณ ทรงแก้ว
 1. นายบุญถม ดูดี
 2. นายทรงวุฒิ สำราญรื่น
24 0602 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1-ม.3 78 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กชายนักรบ โอฬาร์พฤกษ์
 2. เด็กชายปองภพ ธำธงวงศถาวร
 3. เด็กชายนวพล กลางหนองแสง
 1. นายอดิศักดิ์ อินทร์อุดม
 2. นายอนุรักษ์ พันธุ์กวี
25 0602 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1-ม.3 0 ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นายณฐสิทธิ์ โลขันสา
 2. เด็กชายปฏิณญา ผางทุม
 3. เด็กชายชยังกร ทิพย์โอสถ
 1. ว่าที่พันตรีสุทัศน์ เขียนศรีอ่อน
 2. ว่าที่ร้อยตรีวามินทร์ จุตะโน
26 0603 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.1-ม.3 95.5 ชนะเลิศ เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงอภิสรา วงษา
 2. เด็กหญิงเบญจมิน สหะวงค์
 3. เด็กหญิงเหมือนฝัน มิ่งขวัญ
 1. นางกิติราภรณ์ จันทะวัน
 2. นางกิ่งแก้ว ศรีบุตร
27 0603 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นางสาวสุพัตรา ศรีเพ็ญ
 2. นางสาวธัญลักษณ์ จำปา
 3. เด็กหญิงพัดชา ป้านภูมิ
 1. นางเมธาวี พามี
 2. นายอนุรักษ์ พันธุ์กวี
28 0604 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีชมภู
 2. นายณัฐกิตติ์ พิมจันทร์
 3. เด็กชายอาชาวิน แดงนา
 4. เด็กชายสรนันท์ จันตา
 5. นายเกียรติศักดิ์ ผิวพงษ์
 6. เด็กชายปานุวัฒน์ เกตโยธา
 1. นางสาวศิริพร ศรีบุรินทร์
 2. นางสาวรัตนันท์ คำทอง
 3. นางสาวพิลักษณ์ดา ลือเลื่อง
29 0604 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-ม.3 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา มาจุ่ม
 2. เด็กหญิงจิรภิญญา บุญประคม
 3. เด็กชายศุภกฤษ นามวงษา
 4. เด็กหญิงสโรชา นรปัญญา
 5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เกตุแก้ว
 6. เด็กหญิงอมรรัตน์ แสนวงค์
 1. นายสุพิน พระสุนี
 2. นายอาทิตย์อุทัย ศรีแดน
 3. นางสาวนภสร พลายวิเคราะห์
30 0604 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-ม.3 91 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยุพงษ์
 2. เด็กหญิงนงนภัส แก้วทุ่ง
 3. เด็กหญิงสุวิภา ธิอุด
 4. เด็กหญิงยุวดี แซ่ย่าง
 5. เด็กชายณัฐพล จันทะเสน
 6. เด็กหญิงไพลิน ภูหนององค์
 1. นางสาววรรณภา แหลมดี
 2. นางสาวศิรินันท์ ทองโสด
 3. นางสาวรัตติยากร ชนะพันธ์
31 0605 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงปรีชญา นามให
 2. เด็กหญิงปุณณ์ภัสสร จุยะพันธ์
 3. เด็กหญิงฉัตริญารักษณ์ ไกรดวง
 1. นางกิติราภรณ์ จันทะวัน
 2. นางกิ่งแก้ว ศรีบุตร
32 0606 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง เขาหลวงวิทยา 2
 1. เด็กชาย เอกชัย บัวเกษ
 2. เด็กชาย ปพนพชร โพธิดอกไม้
 3. เด็กชาย ไกรวิชญ์ วังคีรี
 1. นาย อนันตพูล บุญแก้ว
 2. นาย พีรพงศ์ ภูสิงห์
33 0606 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 97 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายสิทธิพล จันทราช
 2. นายพชรพล นนทศิริ
 3. นายวริศ นามกันยา
 1. นายณัฐพงศ์ มงคล
 2. นายบรรพต พรหมพินิจ
34 0606 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 96 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงธัญวลัย น้อยสิมมะ
 2. เด็กชายญาณพัฒน์ สารีบุตร
 3. เด็กหญิงธมกรสิริ รัตนะมงคล
 1. นายภูษิต สากองสี
 2. นางสาวสุชาดา ศรีจันทร์
35 0606 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 95 อันดับ 4 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงยลดา จัดว้อง
 2. เด็กหญิงนันทวัน สมศิริ
 3. เด็กชายนันทภพ ศรีหนองแวง
 1. นายปรเมศ สุจิมงคล
 2. นางสาวปวีณา จันทะภา
36 0606 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 94 อันดับ 5 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กชายธนากร บุตรไชย
 2. เด็กชายอภินันท์ เบาราญ
 3. เด็กชายสิทธิชัย สุขิตา
 1. นายโยธารักษ์ กองจันทร์
 2. นายชยานันต์ อรรคบุตร
37 0606 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 93 อันดับ 6 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. 1) เด็กหญิงกัญญรัตน์ ลุนเดชา
 2. เด็กหญิงธัญญรัตน์ ปริฆี
 3. นางสาวอารายา สุทธิโส
 1. นายอาทิตย์อุทัย ศรีแดน
 2. นายสุพิน พระสุนี
38 0606 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 92 อันดับ 7 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวปัดทวิกา คงดี
 2. นางสาวธิติมา คุณฟอง
 3. นางสาวนพินประภา ถุงน้ำคำ
 1. นายกฤษฎา พลหงษ์
 2. นางกรรณิการ์ สิงห์สถิตย์
39 0606 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 91 อันดับ 8 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. เด็กชายพีรพัฒน์ มีบุญ
 2. เด็กชายณัฐภัทร วังคีรี
 3. เด็กชายวรจักร นาจาร
 1. นางสาวนฤมล ลุนระวงศ์
 2. นายกฤษกร ศรีประจง
40 0607 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับ ม.1-ม.3 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง เซไลวิทยาคม 2
 1. นางสาวอาริสา ทองจำรูญ
 2. นางสาวกุลนันท์ สุเรรัมย์
 3. เด็กหญิงปัดทิตา ผางสา
 1. นางธนพร จะเกรง
 2. นายธิติวัฒน์ สำนวน
41 0609 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับ ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงภัทรินรดา ปะกิระคะ
 2. เด็กหญิงพิธชิชา เคลื่อนไธสงค์
 3. เด็กหญิงนริศรา ขันมณี
 1. นางสาวพัชรดา เหล่ากิจรุ่งเรือง
 2. นายบุญถม ดูดี
42 0610 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงปิยนุช สุริพุทธ
 2. เด็กหญิงชนรดี หัสนาม
 3. เด็กหญิงอัญชิสา ถ้วยทอง
 1. นางเมธาวี พามี
43 0610 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงฐิติพร สีละลวย
 2. เด็กหญิงปุณณรัต กรรณลา
 3. เด็กหญิงนริศรา เนตรนอง
 1. นายนัฐพล พลสมัคร
 2. นางสมควร ศรีโยธา
44 0610 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงวรดา แซ่หลอ
 2. เด็กหญิงวรนุช แซ่หลอ
 1. นางอภิชญา บัวเผื่อน
 2. นางสาววรรณภา แหลมดี
45 0623 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงญาณิศา แสงหิรัญ
 2. เด็กหญิงสุภัสสรา ภะวะเสนัง
 3. เด็กหญิงอธิกา แกวเรือ
 1. นางกมลลักษณ์ ศุภอมรเรืองศรี
 2. นายปรเมศ สุจิมงคล
46 0623 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กชายกรณัฐ ลำพะบุตร
 2. เด็กหญิงจินนภา ตาลช่วยเจริญสุข
 1. นายบุญเที่ยง คนกล้า
 2. นางสาวกัญญาณัฐ แสนสุวรรณดี
47 0624 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวณัฐธิดา ปลอดภัย
 2. นางสาวฐานิกา ชายทิพย์
 3. นางสาวสุประวีณ์ สีหะวงษ์
 1. นางกมลลักษณ์ ศุภอมรเรืองศรี
 2. นางสาวปวีณา จันทะภา
48 0624 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.4-ม.6 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายณัฐดนัย คำแพงทอง
 2. นางสาวจิรัชยา ศรีเมือง
 3. นางสาวรจเลข พฤฒิวิญญู
 1. นางสาวรัตนันท์ คำทอง
 2. นางสาวพิลักษณ์ดา ลือเลื่อง
49 0624 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาววิลาสินี รูปงาม
 2. นางสาวเบ็ญจมาพร สิทธิมงคล
 3. นางสาวเบญญาภา สิทธิ์สูงเนิน
 1. นายบุญเที่ยง คนกล้า
 2. นางสาวกัญฑิมา ใจงาม
50 0191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับ ม.1-ม.3 82 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. ด.ช.ไชยวัฒน์ โจระสา
 2. ด.ช.จิรายุส เขียวขำ
 3. ด.ช.ภูมิพงษ์ องค์นาม
 4. ด.ช.ธีรวัต นาศพัฒน์
 5. ด.ช.วชิรพงษ์ ศิริวัฒน์
 6. ด.ช.ธนวัฒน์ สิงห์รักษ์
 7. ด.ช.ณัฐวัฒน์ แก้วไชยะ
 8. ด.ช.ภัทรเดช พงษ์ดี
 1. นายชลพรรธน์ จีระพรพันธ์
 2. นายณัฐพงศ์ มงคล
 3. นายบรรพต พรหมพินิจ
51 0192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับ ม.4-ม.6 89.6 ชนะเลิศ เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นายสัญญา อ่อนหวาน
 2. นายภูริทัต พงษ์พันธุ์นา
 3. นายเจษฎา ถาระคร
 4. นายธิตินันท์ โคตรชัยงาม
 5. นายศิรายุ ศรีลากลาง
 6. นายโยธิน อิฐทาม
 1. นายวินัย อ่อนอาจ
 2. นายสุริโย ประสงค์สุข
 3. นายโยธารักษ์ กองจันทร์
52 0192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับ ม.4-ม.6 82.8 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เซไลวิทยาคม 2
 1. นายจิตกร สิงห์ทอง
 2. นายอนุวัตน์ การะเกษ
 3. นายณัฐภัทร บงแก้ว
 4. นายเฉลิมวงษ์ อาจเดช
 5. นายพีรเดช คณะแพง
 6. นายพงศภัค บงแก้ว
 1. นายจีรศักดิ์ แสงประโคน
 2. นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์
 3. นางสาวชุดาภรณ์ โทแก้ว
53 0199 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับ ม.1-ม.6 81 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายศุภฤกษ์ ศรีเนตร
 2. นางสาวศิรดา จำปาสิม
 3. นางสาวโชติกา โสภี
 4. นางสาวบุณยนุช บงแก้ว
 5. นางสาวฐิติรัตน์ บัวนาค
 6. นางสาวฉันท์สินี วงษ์ตาธรรม
 7. นางสาวลักษิมา เทียบพรหม
 8. นางสาวภัทรวดี เจริญสวัสดิ์
 1. นางสาวพิราวรรณ เพชรคุ้ม
 2. นายมนตรี ศรีพรม
 3. นายไวยวิทย์ สารมโน
54 0202 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ระดับ ม.1-ม.3 85 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวจิราพัชร กองลาแซ
 2. นางสาวชนัญชิตา บุญประกอบ
 3. เด็กหญิงกนกรดา อินทรนาง
 4. เด็กหญิงพัสตราภรณ์ ใจกล้า
 5. เด็กหญิงบัวกนก ศรีทองแท้
 1. นางสาวจรีพร อนุศรี
 2. นางสายชล ศรีนาค
55 0203 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ระดับ ม.4-ม.6 87 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวอธิตยา สีดามาต
 2. นายชนาภัทร บุบผา
 3. นางสาวเบญจรัตน์ ธำรงค์โชติ
 4. นางสาวศศิประภา บุญหนัก
 5. นางสาวภัคจิรา บุญดวง
 1. นางประทุมวัน มาศรี
 2. นายเพ็ญเพชร สุวรรณพงษ์
56 0206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงดารุณี นักธรรม
 2. เด็กชายณัฐวัฒน์ เคียนตะคุ
 3. เด็กหญิงสุจิรา พรมมาปี
 1. นายสุทธินันท์ ภูขามา
 2. นางสุชานันท์ แพงดี
57 0206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง บุญประคม
 2. 2. เด็กหญิงพัฒน์นรี คำสีนิล
 3. 3. เด็กชายอภิวิชญ์ พรวสันต์ยิ่ง
 1. 1. นางสาวสุวรรณา คำมา
 2. นางสาวธัญศิพร พระสุนี
58 0206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 86 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงจุฑามาศ กลิ่นแมน
 2. นางสาวชลธิชา ศาลา
 3. นางสาวมณีรัตน์ ทองมาก
 1. นางสุภาพร จุระ
 2. นางสาวณัฐฐิญา จุระ
59 0206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 82 อันดับ 4 เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. นางสาวสวิตา ภาษี
 2. นางสาวณัฐนันท์ ทองอ่อน
 3. เด็กหญิงวรินภา เอกนพพระ
 1. นายจีรพัฒน์ นาเทวา
 2. นางสาวจิตตานันท์ สุพรมอินทร์
60 0206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 0 หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวดวงเดือน สารัตน์
 2. นางสาวฐานิศราพร แก้ววาฤทธิ์
 3. นางสาวขัตติยาภรณ์ พรมอินทร์
 1. นายกิตติพัฒน์ พิมพ์เขต
 2. นางลดาวัลย์ พิมพ์เขต
61 0207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.4-ม.6 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นายคุณานนท์ ตรวจชำนาญ
 2. นางสาวขวัญกมน พิมสอน
 3. นางสาวพิชชาภา แซ่เติน
 1. นางณัฐปภัสร์ ศรีสาลี
 2. นางสาวปิ่นสุดา ภูคากัน
62 0207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.4-ม.6 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นางสาวพิชญธิดา บุญจันทร์
 2. นางสาวปาริตรา เทวดา
 3. นางสาววิลัยลักษณ์ เอียดทอง
 1. นายสุทธินันท์ ภูขามา
 2. นางสุชานันท์ แพงดี
63 0207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.4-ม.6 94 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. 1. นางสาวอรนภา รักษ์คีรีเขต
 2. 2. นางสาวณัฏฐณิชา หงษ์ไธสง
 3. 3. นางสาวอุษา ช่วยชัย
 1. 1. นางสาวสุวรรณา คำมา
 2. นางสาวธัญศิพร พระสุนี
64 0207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.4-ม.6 86 อันดับ 4 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาววรรณวิภา บุริมิตร
 2. นางสาวสุธาสินี มากกมล
 3. นางสาวอารยา แซ่ลี่
 1. นายณัฐพล สาโพนทัน
 2. นางศิรประภา พานิคม
65 0207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.4-ม.6 84 อันดับ 5 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายวรวิทย์ แก่งจำปา
 2. นายพัสกร พิมสร
 3. นายพงศ์สทร หมื่นสม
 1. นางสาวเณริศา ประจันตเสน
 2. นางสถาพร อุทธบูรณ์
66 0207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.4-ม.6 82 อันดับ 6 เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. นางสาวสายธาร ศรีไพร
 2. นางสาวเปรมยุดา โอทยากุล
 3. นางสาวธมนวรรณ จันดาหาญ
 1. 1.นางสุกัญญา บุพาที
 2. 2.นางสาวจิตตานันท์ สุพรมอินทร์
67 0625 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ บุญหว่าน
 2. เด็กหญิงพิมพ์ยาดา กินูน
 3. เด็กหญิงนวลอนงค์ คิริซี
 1. นายสุทธินันท์ ภูขามา
 2. นางวนิดา เครือหงษ์
68 0732 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ระดับ ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง เซไลวิทยาคม 2
 1. นางสาวอรนลิน การะเกษ
 2. นางสาวจันทภา ถิ่นคำบง
 3. นางสาวแพรวา สร้อยอูป
 4. นางสาวเข็มมิกา เดชเจริญ
 5. นางสาวขวัญแก้ว อุณวงค์
 6. นางสาวฉัตรณิชานันท์ สมออร
 7. นางสาวญาณิศา สมหวาน
 8. นางสาวพรปวีณ์ สุวรรณ์
 9. นางสาวศิริประภา เสาตรง
 10. เด็กหญิงสุภัสสร แน่นอุดร
 1. นางฌารินี ทองมี
 2. นางบัวหลัน คำประมวล
 3. นายสิรวิชญ์ ศรีสมบัติ
 4. นายภัควัฒน์ โพธิ์ศรี
69 0282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายวชิรวิทย์ รกชัฏ
 1. นางสาวอรยา ภูตาลุน
70 0282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 87 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวณัฐชา เอ็นภา
 1. นางเพิ่มพูล สิงห์สถิตย์
71 0282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 86 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายภูตะวัน ผงบุญตา
 1. นายวีระยุทธ อ่อนจันทร์
72 0282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 80 อันดับ 4 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กชายชนปกรณ์ ไชยบัวแดง
 1. นางนงค์เยาว์ รอนศึก
73 0282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 75 อันดับ 5 เหรียญเงิน ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กชายอัจฉริยะ ราชบุตรศรี
 1. นายอภิสัณห์ พรมสอน
74 0282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 73 อันดับ 6 เหรียญเงิน ภูหลวงวิทยา 2
 1. เด็กชายวัชรพล แพงดี
 1. นางสาวจีรวรรณ บุญหลาย
75 0282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 70 อันดับ 7 เหรียญเงิน เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กชายเดชทวีรัชต์ พิมคีรี
 1. นางสุดใจ แก้วอ้น
76 0282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 61 อันดับ 8 เหรียญทองแดง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงวราภรณ์ ชัยชนะทน
 1. นางหอมหวน สุวรรณชาติ
77 0283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวอัจฉริญา พลชา
 1. นางสาวสุดารัตน์ แฝงสีคำ
78 0283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวนิจจารีย์ ปวีณ์ทิพย์
 1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญ์สินี จันดีบาง
79 0283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายปัณวิชญ์ สุทธิโมก
 1. นางสาวสุธาสินี ไชยแสน
80 0283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นายธนวัฒน์ สองสี
 1. นายยุทธการ เหล่ามะลอ
81 0283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 83 อันดับ 4 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นางสาวศศิธร ฝ่ายพลแสน
 1. นางสาวพรสุดา แคล้วไพรี
82 0283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 81 อันดับ 5 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวสุภัสนิตา ศรีทอง
 1. นายนรินทร์ จันสวัสดิ์
83 0283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 80 อันดับ 6 เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. นายธนโชติ ทองพู
 1. นายโชคชัย โสภารักษ์
84 0283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 80 อันดับ 6 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นางสาวกานติมา สุธงษา
 1. นางสุดใจ แก้วอ้น
85 0283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 80 อันดับ 6 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายภูริวัฒน์ หิรัญมูล
 1. นายจักรวาล การะเกตุ
86 0283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 0 ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นายศิริวัฒน์ สิงห์เสน
 1. นางสาวสุภาพร ธุระพันธ์
87 0286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายกรวุฒิ บุญหนัก
 2. เด็กชายรติบดี พงทะวงษ์
 1. นายณรงศักดิ์ สอนสุภาพ
 2. นางสาวดวงสุดา ภูเมฆ
88 0286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.1-ม.3 75 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กชายพรพล สินหมี่
 2. เด็กชายพัฒการ เงินศรี
 1. นายอภิเชษฐ์ ขันจันทร์แสง
 2. นางสาวอุมารินทร์ อุทธาญาติ
89 0286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.1-ม.3 72 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายศศิพงศ์ คำสามารถ
 2. เด็กหญิงณิจชา อ้วนป้อง
 1. นางสาวปาลิดา บุญชูธัญนพ
 2. นายณัฐกานต์ แควภูเขียว
90 0286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.1-ม.3 68 อันดับ 4 เหรียญทองแดง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กชายณัฐภัทร สิงห์ปั้น
 2. เด็กชายก้องภพ แอมปัชชา
 1. นางสาวจีระนันท์ กรรณลา
 2. นายอาทิตย์ ภูชุม
91 0287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.4-ม.6 85 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายภูริภัทร ออมสิน
 2. นายพีรทรรศน์ อัศจรรย์
 1. นางปาทิตตา นิธิสันถวะคุปต์
 2. นางสาวศิรประภา ฮะเอี๋ยน
92 0287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.4-ม.6 82 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายณัฐวุฒิ จุฬาพัทธ
 2. นางสาววรดา บุญประคม
 1. นางสาวจีระนันท์ กรรณลา
 2. นายอาทิตย์ ภูชุม
93 0287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.4-ม.6 79 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวรัตติกาล บาบุญ
 2. นายธีรกร พิมเห็ม
 1. นางสาวปาลิดา บุญชูธัญนพ
 2. นายณัฐกานต์ แควภูเขียว
94 0287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.4-ม.6 78 อันดับ 4 เหรียญเงิน ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นายเอกพิชัย แซ่หลอ
 2. นางสาวศุภกร ศรีพาชา
 1. นายอภิเชษฐ์ ขันจันทร์แสง
 2. นางสาวอุมารินทร์ อุทธาญาติ
95 0288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กชายกฤษดา แสนราช
 1. นายภูวนาถ เสนานุช
96 0288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3 84 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายจตุรภัทร วงศ์ขัน
 1. นายอาทิตย์ ภูชุม
97 0288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3 78 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวพินินัดดา นามราชา
 1. นางสาวสิริยา ลาสุธรรม
98 0288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3 76 อันดับ 4 เหรียญเงิน ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงรมิตา วรรณวิจิตร
 1. นางสาวลักษมน ชาภูธร
99 0288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3 76 อันดับ 4 เหรียญเงิน เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายเฉลิมเกียรติ บุญเรือง
 1. นายจักรวาล การะเกตุ
100 0288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3 74 อันดับ 5 เหรียญเงิน ภูหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงกานติมา รัตนี
 1. นางสาวนันทนา มีมะจำ
101 0288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3 74 อันดับ 5 เหรียญเงิน เขาหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิง กัญญาพัชร์ วัฒนศรี
 1. นาย เฉลิมพิพัฒน์ สอนศรี
102 0288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3 64 อันดับ 6 เหรียญทองแดง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. เด็กชายกิตติคุณ บุญปัน
 1. นางสุนันท์ อาจหาญ
103 0288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3 64 อันดับ 6 เหรียญทองแดง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงศรัญญา เกิดไผ่ล้อม
 1. นางสาวรัตติยากร ชนะพันธ์
104 0289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.4-ม.6 82 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายสุรศักดิ์ พานิชย์
 1. นางสาวสุธาสินี ไชยแสน
105 0289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.4-ม.6 80 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายณัฐกรณ์ อุทธตรี
 1. นางขวัญเรือน เสนานุช
106 0289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.4-ม.6 78 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นายนัฐชัย แสวงสุข
 1. นางสาวนทีธาร บุญเพ็ง
107 0289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.4-ม.6 76 อันดับ 4 เหรียญเงิน ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. นายคฑาวุธ วรรณวิจิตร
 1. นายจักรภพ อุปโท
108 0289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.4-ม.6 74 อันดับ 5 เหรียญเงิน สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวนุชนาฏ กอดสละ
 1. นางสาวจีระนันท์ กรรณลา
109 0289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.4-ม.6 72 อันดับ 6 เหรียญเงิน ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นายจักร์ชัย แก้วกัณหา
 1. นางขวัญใจ ทองนาม
110 0289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.4-ม.6 68 อันดับ 7 เหรียญทองแดง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นางสาวบัณฑิตา เมืองมูล
 1. นางสุริเยศ แก่นจำปา
111 0289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.4-ม.6 64 อันดับ 8 เหรียญทองแดง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นายพัชรพล จงหอยกลาง
 1. นางสาวรำเพียร น้อยเชียงคูณ
112 0289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.4-ม.6 62 อันดับ 9 เหรียญทองแดง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นายวรากรณ์ สุพรมอินทร์
 1. นางสาววิลาวัณย์ แวววงศ์
113 0289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.4-ม.6 0 เขาหลวงวิทยา 2
 1. นางสาว นภัทร กุลลา
 1. นาย เฉลิมพิพัฒน์ สอนศรี
114 0677 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชานันท์ นามวงษ์
 2. เด็กหญิงขวัญจิรา ขันเสนาะ
 3. เด็กหญิงพิชญ์นรี บุตะเขียว
 1. นางยุวเรศ พิลาแดง
 2. นางสาวสมพร สิมมาสุด
115 0677 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงญาณศา แก้วเหล่ายูง
 2. เด็กหญิงอภิณห์พร บุผู
 3. เด็กหญิงดวงลอองศรี สุโพธิ์
 1. นางสาวสิริยา ลาสุธรรม
 2. นายกุลเชษฐ ศรีพล
116 0678 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายศุภชัย สามพันเย็น
 2. นางสาวศิริวรรณ คำวิชิต
 3. นางสาวปิ่นธิภา วิเศษสัย
 1. นายกุลเชษฐ ศรีพล
 2. นางสาววาสนา ผลาผล
117 0678 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวกชพร สิทธิสาร
 2. นางสาวจุรีรัตน์ นวลขาว
 3. นางสาววชิรญาณ์ ภามีพร
 1. นางยุวเรศ พิลาแดง
 2. นายมนต์ชัย เกษทองมา
118 0678 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นางสาวสุทธิดา กลิ่นพยอม
 2. นางสาวจิรภัทร จันทร์ชนะ
 3. นางสาวขนิษฐพร น้อยสถิตย์
 1. นางสาวพีรดา เปรมผล
 2. นางสาวปักษา พิมคีรี
119 0678 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 0 สันติวิทยาสรรพ์ 2
120 0679 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาววิไลพร เฮงศรีรุ่งโรจน์
 2. นางสาวพัทธนันท์ พิมเห็ม
 3. นางสาวภิรัญญา บับภาเอก
 1. นางสาวสุธาสินี ไชยแสน
 2. นางสาวพาวิณี เหล็กโอก
121 0679 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวจิตรกัญญา ใสงาม
 2. เด็กหญิงธัญธรณ์ สมศิริ
 3. เด็กหญิงถาวรีย์ สุพรหม
 1. นายวรภัทร สุขสมบัติ
 2. นางนงค์เยาว์ รอนศึก
122 0679 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายธนกร สีเทา
 2. นายรตพล วิเศษยา
 3. นายสิทธิภาคย์ ภู่ทอง
 1. นางยุพา ลิภา
 2. นางสาวทิวากานต์ ศรีสวัสดิ์
123 0679 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3 92 อันดับ 4 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายภานุวัฒน์ ภูศรีฐาน
 2. ด.ญ. เขมนิจ กลางเสนา
 3. ด.ช. ธณัญณ์ณพัฒน์ภงค์ สุขเสน
 1. นายอุดม เริงโพธิ์
 2. นางสาวมณีนภา แสงชมภู
124 0679 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3 92 อันดับ 4 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงสุทธิดา ติยะโคตร
 2. เด็กหญิงกุลธิดา ราชเพชร
 3. เด็กหญิงอินยาพร ภูมิสัตย์
 1. นางรัตนาพร นวนมา
 2. นางสาวอรยา ภูตาลุน
125 0679 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3 92 อันดับ 4 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงจันทร์นิภา บัวระภา
 2. นางสาวกัญญาภัค จันทะคุณ
 3. เด็กหญิงเนตรนภาภรณ์ หนูหล่า
 1. นางนิพร ราชสว่าง
 2. นางสาวรัตติยากร ชนะพันธ์
126 0680 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายสุริเยศ บงแก้ว
 2. นางสาวเมลาลิน ลำพาย
 3. นางสาวกัลยารัตน์ เกษสีมาปภัสร์
 1. นายจักรวาล การะเกตุ
 2. นางสาวมณีนภา แสงชมภู
127 0680 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.4-ม.6 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายพีรวิทย์ ภูมิดอนใส
 2. นายรัชชานนท์ ภาษี
 3. นายนันทวัฒน์ ปัจชุมชัย
 1. นางยุวเรศ พิลาแดง
 2. นางสาวลลิณณ์วิมล ศรีหริ่ง
128 0680 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.4-ม.6 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวนรพร ดิษฐสุข
 2. นางสาวพิชชาพา ศรีแก้ว
 3. นางสาวธนพร เจริญชัย
 1. นางสาวสุธาสินี ไชยแสน
 2. นางสาวปิยวรรณ มงคลนิมิตร
129 0680 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.4-ม.6 92 อันดับ 4 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวเจนจิรา ศรีหงษา
 2. นางสาววนิดา กองศรีเศษ
 3. นางสาวอรทัย ระเวรี
 1. น.ส.นภสร พลายวิเคราะห์
 2. น.ส.รุ่งทิวา อะโน
130 0688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 98 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงอารตี นามวงศ์
 2. เด็กชายณัฐสิทธิ์ ธิติมูล
 1. นายทวีวัฒน์ ริดชัยนาม
 2. นางสาวเกษราภรณ์ เหตุเกษ
131 0688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ผาน้อยวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงสุพัตรา สุขชัย
 2. เด็กหญิงโสพิศนภา บุญประคม
 1. นางสาวนันพิดา สีลาทอง
 2. นายยุทธนา พิลาทา
132 0688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 90 อันดับ 4 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงชนัญชิดา นามจันดาโชค
 2. เด็กหญิงไปรยา เทียมดอกไม้
 1. นายชาญชัย นันทะผา
 2. นายธนพล ธนุการ
133 0688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 88 อันดับ 5 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กชายรพีพัฒน์ พลซา
 2. เด็กหญิงตันหยง ทวีชีพ
 1. นางปักษา พิมคีรี
 2. นางพีรดา เปรมผล
134 0688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 86 อันดับ 6 เหรียญทอง วังทรายขาววิทยา 2
 1. เด็กหญิงวีรชญา แก้วกันหา
 2. เด็กหญิงศศิวิมล บุญทัน
 1. นายเกียรติศักดิ์ ปราบสาร
 2. นางสาวสุธิมาภรณ์ ดีมา
135 0688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 84 อันดับ 7 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กชายจิตติพงษ์ สมวัชรจิต
 2. เด็กหญิงสุพิชฌา มหาศิริพันธ์
 1. นางขวัญใจ ทองนาม
 2. นายอภิสัณห์ พรมสอน
136 0688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 78 อันดับ 8 เหรียญเงิน เซไลวิทยาคม 2
 1. เด็กชายปณิธาน บงแก้ว
 2. นายยุทธนา รักษาผล
 1. นายสิรวิชญ์ ศรีสมบัติ
 2. นายภัควัฒน์ โพธิ์ศรี
137 0688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 76 อันดับ 9 เหรียญเงิน สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายภูมิรพี จันนา
 2. นายธนัช หอมอ่อน
 1. นางรัตนาพร นวนมา
 2. นายพิทักพงษ์ บัวเขียว
138 0688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 74 อันดับ 10 เหรียญเงิน เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. เด็กหญิงอัมราภร กุมพงษ์
 2. เด็กหญิงจุฑามาศ บุญสิงห์
 1. นางสุนันท์ อาจหาญ
 2. นางสาวณัฐพร อุ่นใจ
139 0688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 68 อันดับ 11 เหรียญทองแดง เลยสว่างวิทยาคม 2
 1. เด็กชายกรวิชญ์ โพหะมาตร ม.1/1
 2. นายศรายุทธ แก้วดอนหัน ม.3/1
 1. นางสาวฐิติมา นามราชา
 2. นางสาวสรญา เหตุเกษ
140 0688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 66 อันดับ 12 เหรียญทองแดง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงนภเกตน์ แซ่ย่าง
 2. เด็กหญิงหยาดทิพย์ เกษทองมา
 1. นางสาวอุมารินทร์ อุทธาญาติ
 2. นางสาววิลาวัณย์ แวววงศ์
141 0688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 100 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายประสิทธิชัย ศรีหามาตร์
 2. นางสาวณิชานันท์ ปัญญาสิม
 1. นายศักดา พรมกุล
142 0689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.4-ม.6 96 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายนธนวัฒน์ ศรีประวัติ
 1. นายทวีวัฒน์ ริดชัยนาม
143 0689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วังทรายขาววิทยา 2
 1. นายจักรินทร์ ขุนน้อย
 1. นายเกียรติศักดิ์ ปราบสาร
144 0689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.4-ม.6 88 อันดับ 4 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายวงศธร สอนสุภาพ
 1. นางสาวนภสร พลายวิเคราะห์
145 0689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.4-ม.6 84 อันดับ 5 เหรียญทอง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นายสิริพงษ์ มงคลพัชรโรจน์
 1. นางสาวอรอนงค์ วังคีลี
146 0689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.4-ม.6 80 อันดับ 6 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นายกิตติพล โยดี
 1. นายธนพล ธนุการ
147 0689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.4-ม.6 78 อันดับ 7 เหรียญเงิน ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นายวรวิชญ์ จำปาบุรี
 1. นางสุธิดา เหล่าพันนา
148 0689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.4-ม.6 76 อันดับ 8 เหรียญเงิน เลยสว่างวิทยาคม 2
 1. นางสาวกมลชนก แสนมนตรี ม.4/1
 1. นางสาวฐิติมา นามราชา
149 0689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.4-ม.6 74 อันดับ 9 เหรียญเงิน เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นางสาวพรชนัน สงค์มา
 1. นางสาวปักษา พิมคีรี
150 0689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.4-ม.6 72 อันดับ 10 เหรียญเงิน ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นายภูวดล เอกนิตย์
 1. นางขวัญใจ ทองนาม
151 0689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.4-ม.6 100 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายธนากร ปองดี
 1. นายศักดา พรมกุล
152 0689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.4-ม.6 0 ผาน้อยวิทยาคม 2
 1. นางสาวสุชาวดี วรรณไชย
 1. นางสาวนันพิดา สีลาทอง
153 0690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 97 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวอารดา พิชัย
 1. นางปนัดดา จะโนรัตน์
154 0690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงณัฐชญา สอนสุภาพ
 1. นายจักรวาล การะเกตุ
155 0690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 91 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงสุพัตรา กองสิงห์
 1. นางศิราภรณ์ สุจิมงคล
156 0690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 77 อันดับ 4 เหรียญเงิน ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กชายนรวิชญ์ วงษา
 1. นางสาวกัญญารัตน์ เชื้อวังคำ
157 0690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 74 อันดับ 5 เหรียญเงิน หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงธิชานันท์ ชาภักดี
 1. นางสาวปาลิดา บุญชูธัญนพ
158 0690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 73 อันดับ 6 เหรียญเงิน สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงสุชัญญา อรงค์เดช
 1. นางสาวอรยา ภูตาลุน
159 0690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 72 อันดับ 7 เหรียญเงิน เซไลวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงปวีณา ประสงค์
 1. นายสิรวิชญ์ ศรีสมบัติ
160 0690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 69 อันดับ 8 เหรียญทองแดง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงณัฐนันท์ สุวรรณชาติ
 1. นายชัยยัน วิจารณรงค์
161 0690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 67 อันดับ 9 เหรียญทองแดง ภูหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงพุทธมาลี รัตนพลที
 1. นางรุ่งนภา แสนพงษ์
162 0690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 65 อันดับ 10 เหรียญทองแดง เลยสว่างวิทยาคม 2
 1. นางสาววิภาพร อันทะจันทร์ ม.3/1
 1. นางสาวฐิติมา นามราชา
163 0690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 0 วังทรายขาววิทยา 2
 1. เด็กชายวุฒิภัทร เกษทองมา
 1. นางสาวสุธิมาภรณ์ ดีมา
164 0691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 99 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายอานนท์ บุญภา
 1. นางสาวรุ่งทิวา อะโน
165 0691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 97 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวอัจฉรา จุลนันท์
 1. นางปนัดดา จะโนรัตน์
166 0691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 86 อันดับ 4 เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. นายทิวากร ผุกแสน
 1. นางสาวสุธาทิพย์ แสงแก้ว
167 0691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 83 อันดับ 5 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาววิมลมณี ชัยสาด
 1. นางสาวปาลิดา บุญชูธัญนพ
168 0691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 78 อันดับ 6 เหรียญเงิน ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาวสาวิตรี ดอยวิริยะ
 1. นายชัยวัฒน์ แข็งขัน
169 0691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 76 อันดับ 7 เหรียญเงิน เซไลวิทยาคม 2
 1. นายกิตติพันธ์ วรรณเรืองไชย
 1. นายสิรวิชญ์ ศรีสมบัติ
170 0691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 74 อันดับ 8 เหรียญเงิน ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นางสาวลีลาวดี บัญชากิจ
 1. นางสาวกัญญารัตน์ เชื้อวังคำ
171 0691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 70 อันดับ 9 เหรียญเงิน เลยสว่างวิทยาคม 2
 1. นางสาวชลธิชา เปียไธสง ม.5/1
 1. นางสาวฐิติมา นามราชา
172 0691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 68 อันดับ 10 เหรียญทองแดง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นางสาวมาริสา คูณเมือง
 1. นางสาวปักษา พิมคีรี
173 0691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 65 อันดับ 11 เหรียญทองแดง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาววราภรณ์ เดชลอ
 1. นางพัชราพรรณ สมุทรโคตา
174 0691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 63 อันดับ 12 เหรียญทองแดง ผาน้อยวิทยาคม 2
 1. นางสาวอัมพิกา จันทร์เรืองศรี
 1. นายยุทธนา พิลาทา
175 0691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 100 ชนะเลิศ เหรียญทอง วังทรายขาววิทยา 2
 1. นางสาวรัตนาภรณ์ สายสารี
 1. นายเกียรติศักดิ์ ปราบสาร
176 0691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 0 เขาหลวงวิทยา 2
 1. นาย อชิรวัตร ไชยแพทย์
 1. นาย อนันตพูล บุญแก้ว
177 0726 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวศุภิสรา บุตรนัย
 1. นางสาวศิรประภา ฮะเอี๋ยน
178 0726 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3 88 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงกชกร จ่าอ่อน
 1. นายพิทักษ์พงษ์ บัวเขียว
179 0726 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3 87 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. ด.ช.จิระเดช ปลัดกอง
 1. นางสาวพรสุดา แคล้วไพรี
180 0726 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3 86 อันดับ 4 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงภาณินี ญาณไพรโรจน์
 1. นายนรินทร์ จันสวัสดิ์
181 0726 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3 85 อันดับ 5 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงวนัสนันท์ พรหมศรี
 1. นายกุลเชษฐ ศรีพล
182 0726 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3 75 อันดับ 6 เหรียญเงิน เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กชายคณิน แสงสุวรรณ
 1. นายอุดม เริงโพธิ์
183 0726 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3 62 อันดับ 7 เหรียญทองแดง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงธัญชนก ดีจ้อย
 1. นางสาวอุมารินทร์ อุทธาญาติ
184 0726 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3 0 เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กชายธนกร ทองวันทา
 1. นางพีรดา เปรมผล
185 0040 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับ ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงพลอยอันดา ผดุงโกเม็ด
 2. เด็กหญิงวิภาวี แสนผุ
 1. นายณัฐวุฒิ อุทาทิศ
 2. นายจีรพัฒน์ ชนะพันธ์
186 0040 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. ด.ช ธนากร กันแสน
 2. ด.ช กิตติพัชญ์ สุขคำ
 1. นางสาวนิออน พันยา
 2. นางสาวสวิตตา ทับแปลง
187 0040 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับ ม.1-ม.3 91 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. ด.ช.พบธรรม อมรสันติศิริพร
 2. ด.ญ.สุพัตตรา แสนโบราณ
 1. นางใบตอง ขะพินิจ
 2. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์
188 0040 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับ ม.1-ม.3 89 อันดับ 4 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กชายพิตตินันท์ ทองแลง
 2. เด็กหญิงกัลยา ผลทวี
 1. นางสาวสุกัญญา ศรีสุข
 2. นายนักรบ กองมณี
189 0040 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับ ม.1-ม.3 87 อันดับ 5 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงชญาณี ทาดทา
 2. เด็กหญิงรวิศรา ประเสริฐศรี
 1. นางสุพัตรา สิงห์สถิตย์
 2. นายอนุกิจ ใจมนต์
190 0053 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงวิลาสินี คำมา
 2. เด็กหญิงกนกอร โสระมัด
 1. นายธีรวัฒน์ ศรีบัวรินทร์
 2. นายฤกษ์ชัย ชะตาถนอม
191 0053 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง วังทรายขาววิทยา 2
 1. เด็กชายสิทธิชัย วิกล
 2. เด็กชายศุกร์ธิชา จันทรัตน์
 1. นายเดชา ศิริกุลวิริยะ
 2. นายณรงค์ฤทธิ์ กองสิงห์
192 0053 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงเบญญาภา พรมมาตย์
 1. นางนุจรี ช้างอินทร์
 2. นางสาวอัญชลี มณีศรี
193 0053 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 86 อันดับ 4 เหรียญทอง เขาหลวงวิทยา 2
 1. เด็กชาย จิรศักดิ์ กุลนุบาล
 2. เด็กชาย เจตนิพัทธ์ สง่าลี
 1. นาย นัฐวุฒิ มูลทากรม
 2. นาย ยงยุทธ กันพนม
194 0053 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 85 อันดับ 5 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กชายพสิษฐ์ ชุ่มสูงเนิน
 2. เด็กชายพีรดนย์ รัววิชา
 1. นางสาวดลนภา พลพาน
 2. นางเจษฎาวัลย์ จันทร์ศิริ
195 0053 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 84 อันดับ 6 เหรียญทอง เซไลวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงสุดารัตน์ กระแสโสม
 2. เด็กชายรัตชพล ดลประชา
 1. นายธิติวัฒน์ สำนวน
 2. นายภัควัฒน์ โพธิ์ศรี
196 0053 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 83 อันดับ 7 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กชายวิวัฒน์ชัย ภาจันทร์ลา
 2. เด็กหญิงพิชญาพร คำแพงแก้ว
 1. นางสุกัลยา ดานา
 2. นายนพรัตน์ ทองล้น
197 0053 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 82 อันดับ 8 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. ดช.อานุภาพ พรมมาปี
 2. ดช.ชินกร ชินสีหา
 1. นายสุธาทร เมฆทวี
 2. นายศิวะวงศ์ สิงห์ลา
198 0053 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 80 อันดับ 9 เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงนริศรา ศรีพัฒนา
 2. เด็กหญิงวีรินทร์ธิดา สง่าดี
 1. นายภูเบศ เพ็งธรรม
 2. นางสาวจารุวรรณ กางแก้ว
199 0063 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 92 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กชายภาสกร ภาจันทร์ลา
 2. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ ชมจันทร์
 1. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์
 2. นางสุกัลยา ดานา
200 0063 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงทินมณี สุขสมบูรณ์
 2. เด็กหญิงโสวิชญา บุตรรัตน์
 1. นายธีรวัฒน์ ศรีบัวรินทร์
 2. นางสาวฐิตาภรณ์ คงนวล
201 0063 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 89 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. นายธนัท เพ็งโคตร
 2. เด็กชายนวพล มารอด
 1. นายธีระ โจะโหวะสิงห์
 2. นายวุฒิชัย ตาละพัน
202 0063 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 87 อันดับ 4 เหรียญทอง เขาหลวงวิทยา 2
 1. เด็กชาย วชิรวิชญ์ ครโสภา
 2. เด็กชาย กรวิชญ์ ต้นคำ
 1. นาย นัฐวุฒิ มูลทากรม
 2. นาย ยงยุทธ กันพนม
203 0063 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 87 อันดับ 4 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวหนึ่งฤทัย ปานศรี
 2. นายกรวิชญ์ จำปาสิม
 1. นางวนิดา สิมาชัย
 2. นายเสฏฐวุฒิ สุขเกษม
204 0064 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นายจารุปกรณ์ ธงพรรษา
 2. นายวุฒิพงษ์ บุญโญ
 1. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์
 2. นางสุกัลยา ดานา
205 0064 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นายเทพพิทัศ โสภาเปี้ย
 2. นายวรากรณ์ ธนะกิจรุ่งเรือง
 1. นางสาวฐิติมา รัตโนทัย
 2. นายเทียนชัย บ้านเป้า
206 0064 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายกฤษดา กิ่งแก้ว
 2. นายกิตติเดช จันทรเสนา
 1. ว่าที่ร้อยตรี อรรถพล วิรัตน์
 2. นางเจษฎาวัลย์ จันทร์ศิริ
207 0064 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 88 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นายพุทธรักษ์ ศรีหนารถ
 2. นายชัยภพ ยอดศรีเมือง
 1. นายปริวัตร มะดาศรี
 2. นายพีระพัฒน์ อุทธบูรณ์
208 0064 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 88 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวจิราภา ไชยสงค์
 2. นางสาวธาริณี ศรีมูลทา
 1. นายธีรวัฒน์ ศรีบัวรินทร์
 2. นายจารุพิชญ์ แสงมะโน
209 0080 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ม.1-ม.3 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายณฐกร แก้วพิภพ
 2. นางสาวณัฐชลิตา มณเฑียรทอง
 1. นางสาวนิออน พันยา
 2. นางสาวณัฐมน คำขัน
210 0080 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ม.1-ม.3 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นางสาวกรณิศา แสนโคตร
 2. นายธนทัต สุวเสน
 1. นางสาวสุกัญญา ศรีสุข
 2. นายนักรบ กองมณี
211 0080 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงเกสรา เหง้าชัยภูมิ
 2. เด็กหญิงเจนจิรา ตรงประสิทธิ์
 1. นางสาวดลนภา พลพาน
 2. นางเจษฎาวัลย์ จันทร์ศิริ
212 0080 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ม.1-ม.3 90 อันดับ 4 เหรียญทอง เลยสว่างวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงสุพัทตรา ตาทอง
 2. เด็กหญิงกันติยา ภูจันทึก
 1. นางสาวนิตญา กาฬพันธ์
 2. นางสาวคัทยาณัฎฐ์ ตระกูลกะตะศิลา
213 0080 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ม.1-ม.3 87 อันดับ 5 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. ด.ญ.ณิชภัส นาศพัฒน์
 2. ด.ญ.อรกัญญา สายบุญเตียง
 1. นางใบตอง ขะพินิจ
 2. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์
214 0080 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ม.1-ม.3 85 อันดับ 6 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงจันทราภา วงษ์ชัย
 2. เด็กหญิงวรัญพร มุขแก้ว
 1. นางวนิดา สิมาชัย
 2. นายวรพล พิมพ์สารี
215 0089 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับ ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายวรัท ปัตตายะโส
 2. นายขัตติยะ กันพนม
 1. นางสาวณัฐมน คำขัน
 2. นายนคร สร้อยสน
216 0089 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับ ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายจีระพัทร วัฒนะ
 2. นายกฤษฏิ์ธนทัต กนกสังแคลนพรหม
 1. นางสุพิชตา ประทุมทอง
 2. นายเสฎฐวุติ สุขเกษม
217 0089 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับ ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นางสาววรัชญา ทีฆะสุข
 2. นางสาวบุษกร คงการุณ
 1. นายปริวัตร มะดาศรี
 2. นายพีระพัฒน์ อุทธบูรณ์
218 0089 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับ ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาวปริฉัตร จันทร์จำนงค์
 2. นางสาวอรปรียา ภาคสาลี
 1. นายจีรพัฒน์ ชนะพันธ์
 2. นายณัฐวุฒิ อุทาทิศ
219 0089 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับ ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นายโกวิชญ์ เมาทา
 2. นายสุรัตน์ ฮุงหวล
 1. นายนพรัตน์ ทองล้น
 2. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์
220 0104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์ นามสีพันธ์
 2. เด็กหญิงเบญญาภา บุตนัย
 1. นายธีรวัฒน์ ศรีบัวรินทร์
 2. นายสัญญา โทรัตน์
221 0104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กชายกิตติพัศ อุปเกต
 2. เด็กชายพีรพัฒน์ มั่งมูล
 1. นายภูเบศ เพ็งธรรม
 2. นางสาวจารุวรรณ กางแก้ว
222 0104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.1-ม.3 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์ สาระแก้ว
 2. เด็กหญิงนิตยา สุระชาติ
 1. นางสุพัตรา สิงห์สถิตย์
 2. นางสาวสุนิษา ทอกไข
223 0114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กชายเตชินท์ อินทะลา
 2. นางสาวนิชา นุตทะบัต
 1. นายสัญญา โทรัตน์
 2. นายนคร สร้อยสน
224 0114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวนันท์นภัส บับภาเอก
 2. นางสาวนัฐนันท์ เงินศรีสุข
 1. นางวนิดา สิมาชัย
 2. นายเสฏฐวุฒิ สุขเกษม
225 0114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.1-ม.3 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กชายแทนคุณ พลีตา
 2. เด็กชายอิทธิพล หินเพชร
 1. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์
 2. นายนพรัตน์ ทองล้น
226 0121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 83 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายนนทวัฒน์ ญาติปราโมทย์
 2. นายภูบดินทร์ ศรีสอาด
 1. นางสุพิชตา ประทุมทอง
 2. นายวรพล พิมพ์สารี
227 0121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 80 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวชลิตา ภูเมฆ
 2. นางสาวรจิตพิชญ์ บุญทะจันทร์
 1. นางสาวณัฐมน คำขัน
 2. นายนคร สร้อยสน
228 0125 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.1-ม.3 89 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กชายเตชิต อารยภัทรวงศ์
 2. เด็กหญิงณัชชาพัชญ์ กันภู
 3. เด็กหญิงกัญญาพัชร ไกรเลิศณรงค์
 1. นางสาวฐิตาภรณ์ คงนวล
 2. นางสุธาสินี ดาวเรือง
229 0125 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.1-ม.3 89 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวอิสริยาภรณ์ เปภูเวียง
 2. เด็กหญิงปาลิตา สังข์แคลนพรม
 3. เด็กชายเพิ่มเกียรติ ชะรา
 1. นางนุจรี ช้างอินทร์
 2. นางสาวอัญชลี มณีศรี
230 0125 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.1-ม.3 89 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงภัทรภร วอระสิงห์
 2. เด็กหญิงอารยา บุญชิต
 3. เด็กหญิงวิลาวัณย์ รุ่งเรืองเงินทอง
 1. นางสุกัลยา ดานา
 2. นางสาวพรพรหมพร มุงคุณ
231 0126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายศุภกิตติ์ เสนาสุ
 2. นางสาวอัครยา คำบู่
 3. นางสาวไอรดา วงษา
 1. นางสาวฐิตาภรณ์ คงนวล
 2. นางสุธาสินี ดาวเรือง
232 0126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายอภิวัฒน์ พิเคราะห์งาม
 2. นายเอกมล กำจัด
 3. นางสาวภัทรวดี ไชยชะนะ
 1. นางนุจรี ช้างอินทร์
 2. นางสาวอัญชลี มณีศรี
233 0126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. นางสาวปิยวรรณ พงษ์สระพัง
 2. นางสาวรัฏฐธิดา คำมา
 3. นางสาวซากุระ เหมรา
 1. ว่าที่ร้อยตรีไกรสรณ์ กองสีทา
 2. นางสาวจุฬารัตน์ นามปัญญา
234 0126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวธัญสินี ปัตเขถานัง
 2. นางสาวกัญญาภัค พรมนิล
 3. นางสาวนารีรัตน์ สุวรรณมล
 1. ว่าที่ ร.ต.อมรวัฒน์ สายคำภา
 2. นางสาวดลนภา พลพาน
235 0134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.4-ม.6 98 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายปัณณธร ศรีทา
 2. นายศุกร์ชัย จันดา
 1. นางสาวนิออน พันยา
 2. นายฤกษ์ชัย ชะตาถนอม
236 0134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.4-ม.6 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายมติชน หมีกุละ
 2. นายชัยวัฒน์ หล้าโนนตุ่น
 1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล วิรัตน์
 2. นางสาวดลนภา พลพาน
237 0134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาววิลาสินี จันคูณ
 2. นายธนโชติ แสงสว่าง
 1. นางสุกัลยา ดานา
 2. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์
238 0134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.4-ม.6 90 อันดับ 4 เหรียญทอง เซไลวิทยาคม 2
 1. นายปรีชา โกเลื่อน
 2. นายณัฐพงษ์ ขำเขียน
 1. นายธิติวัฒน์ สำนวน
 2. นายสิรวิชญ์ ศรีสมบัติ
239 0134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.4-ม.6 89 อันดับ 5 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายกวี ธารีวัฒน์
 2. นางสาวพนัชกร ศิริกานต์สกุล
 1. นางนุจรี ช้างอินทร์
 2. นางสุพิชตา ประทุมทอง
240 0134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.4-ม.6 87 อันดับ 6 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นายวรากรณ์ ปัญญาดี
 2. นายพรหมกฤษณ์ คงอินทร์
 1. นายปริวัตร มะดาศรี
 2. นายพีระพัฒน์ อุทธบูรณ์
241 0134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.4-ม.6 86 อันดับ 7 เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. นางสาวนลพรรณ ทุมชะ
 2. นายกิตติศักดิ์ รุ่งเรืองยั่งยืน
 1. นายภูเบศ เพ็งธรรม
 2. นายจำรัส เสริมแสง
242 0134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.4-ม.6 85 อันดับ 8 เหรียญทอง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นายณัฐวุฒิ จันทิหล้า
 2. นางสาวชญานุช หมอกเมฆ
 1. นางสาวฐิติมา รัตโนทัย
 2. นายเกียรติศักดิ์ สอนพรม
243 0134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.4-ม.6 84 อันดับ 9 เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. นาย นพกร คำละมูล
 2. นาย อดิศักดิ์ โสดามา
 1. ว่าที่ร้อยตรีไกรสรณ์ กองสีทา
 2. นางสาวจุฬารัตน์ นามปัญญา
244 0134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.4-ม.6 80 อันดับ 10 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นายเกษฎาวุธ บัวมิ่ง
 2. นายณัฐภูมิ ผงธุลี
 1. นางสาวดวงฤดี ราชา
 2. นายสุรสีห์ บุญศาสตร์
245 0634 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ระดับ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาววทันยา บุญเชียงมา
 2. นางสาวรัตนพรรณหงษ์ สุดลาวดี
 1. นางสุพัตรา สิงห์สถิตย์
 2. นางสาวสุนิษา ทอกไข
246 0634 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ระดับ ม.4-ม.6 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวญาณิศา จุฬาพันศรี
 2. นายธันวา ศูนย์รัม
 1. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์
 2. นางใบตอง ขะพินิจ
247 0634 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ระดับ ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายธนานพ คงเมือง
 2. นางสาวลักษิกา เกษทองมา
 1. นายฤกษ์ชัย ชะตาถนอม
 2. นายจารุพิชญ์ แสงมโน
248 0634 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ระดับ ม.4-ม.6 90 อันดับ 4 เหรียญทอง เลยสว่างวิทยาคม 2
 1. นายวิสา ไชยสีดา ม.4/1
 2. นายวีระยุทธ เพ็งพล ม.4/1
 1. นางสาวคัทยาณัฏฐ์ ตระกูลกะตะศิลา
 2. นางสาวนิตญา กาฬพันธ์
249 0635 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวรัชญาพร จีนะ
 2. นางสาวอารียา อุทัยดา
 1. นายธีรวัฒน์ ศรีบัวรินทร์
 2. นางสาวสวิตตา ทับแปลง
250 0635 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นายวีรากานต์ มั่นระวัง
 2. นายธนกฤต สาดแย้ม
 1. นางสาวฐิติมา รัตโนทัย
 2. นายเทียนชัย บ้านเป้า
251 0635 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 88 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นายพรชัย นามภูมี
 2. นางสาวภัทริน มีหมื่นไวย์
 1. นางสาวดวงฤดี ราชา
 2. นายสุรสีห์ บุญศาสตร์
252 0635 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 87 อันดับ 4 เหรียญทอง วรราชวิทยา 2
 1. นางสาววรดา พันสนิท
 2. นางสาวกุลนัดดา สากองสี
 1. ว่าที่ร้อยตรีไกรสรณ์ กองสีทา
 2. นางสาวจุฬารัตน์ นามปัญญา
253 0635 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 85 อันดับ 5 เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. นายธรรมาราม ศรีสูงเนิน
 2. นายสรวิชญ์ ฤทธิ์สูงเมือง
 1. นายภูเบศ เพ็งธรรม
 2. นายจำรัส เสริมแสง
254 0635 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 85 อันดับ 5 เหรียญทอง วังทรายขาววิทยา 2
 1. นายดิษกรณ์ คายทอง
 2. นายวีระวัช แสนมะฮุง
 1. นายเดชา ศิริกุลวิริยะ
 2. นางสุกัญญา มหาสิงห์
255 0635 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 85 อันดับ 5 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวณัฐชนันท์พร จิตหาญ
 2. นางสาวอรพรรณ มงคล
 1. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์
 2. นางใบตอง ขะพินิจ
256 0635 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 82 อันดับ 6 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นางสาวน้ำทิพย์ นงทิพย์
 2. นางสาวปวีณา จุตตะโน
 1. นายปริวัตร มะดาศรี
 2. นายพีระพัฒน์ อุทธบูรณ์
257 0635 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 80 อันดับ 7 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวอภิชญา รามศิริ
 2. นางสาวธัญพร ภาใสย์
 1. นางสุพัตรา สิงห์สถิตย์
 2. นายอนุกิจ ใจมนต์
258 0693 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์ ศรีคุณ
 1. นางสาวกันต์กมล ชมภูโคตร
259 0693 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กชายภัทรพล จอดนอก
 1. นางสาวพิมพ์ประภา โพธิจารย์
260 0693 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สมสืบ
 1. Miss Maureen Manje Tekwe
261 0693 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3 77 อันดับ 4 เหรียญเงิน ศรีสงครามวิทยา 2
 1. ปริชญา จันทร์ภูทัศ
 1. นางปรียาภรณ์ ธนิกกุล พลชำนาญ
262 0693 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3 75 อันดับ 5 เหรียญเงิน ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กชาย วรวิทย์ นามชัย
 1. นางศิริพร โนนุช
263 0693 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3 73 อันดับ 6 เหรียญเงิน สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. ด.ญ.วรัชญา ทองแดง
 1. นางนภัทธนันท์ ทวีวุฒิ
264 0693 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3 60 อันดับ 7 เหรียญทองแดง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงนิตยา มะลิหอม
 1. นางสาวอรทัย พงษ์สระพัง
265 0693 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3 0 ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา ไกกาศ
 1. นางสาวละมัย สุมังเกษตร
266 0694 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.4-ม.6 92 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวตะวันฉาย สุวรรณะ
 1. นางบุญญาพร สีไชย
267 0694 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.4-ม.6 80 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายอดิเทพ หันชนา
 1. นายศิรวิชญ์ จันทร์เกตุ
268 0694 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.4-ม.6 80 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นางสาวธวิสรา จันทร์สอน
 1. นางกิติยา คำมะณีจันทร์
269 0694 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.4-ม.6 77 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวจันทร์ฉาย พลไทยสงค์
 1. นางสาววิไลพร ผองแก้ว
270 0694 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.4-ม.6 75 อันดับ 4 เหรียญเงิน ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นายนาวิน ช่วยบำรุง
 1. นายธนภูมิ มาลี
271 0694 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.4-ม.6 70 อันดับ 5 เหรียญเงิน ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นายภควัฒน์ สมพร
 1. นางศรัญญา ศรีสุธรรม
272 0694 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.4-ม.6 61 อันดับ 6 เหรียญทองแดง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. นางสาววิภาวนี ศรีลาอำ
 1. นางสาวอรทัย พงษ์สระพัง
273 0694 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.4-ม.6 50 อันดับ 7 ชมเชย วังทรายขาววิทยา 2
 1. นางสาวศิริญญา เพียนอก
 1. นางสาวกมลทิพย์ ทาคีรี
274 0694 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.4-ม.6 0 สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวนิติรณี ยกย่อง
 1. นายดนัย รัตนะ
275 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 96.2 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กชายศุกลวัฒน์ สิงห์นันท์
 1. นางกรรณิการ์ อินทิแสน
276 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 95.4 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงเมษา ชินชัยภูมิ
 1. นางพลอยภัสสรณ์ สุจันทร์ศรี
277 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 89.25 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงณัฐธัญญา อินทร์นาง
 1. นางสาวพิราวรรณ เพชรคุ้ม
278 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 87.75 อันดับ 4 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงณัฎฐา พิมพ์โยธา
 1. นางดรัลรัตน์ ฮามพิทักษ์
279 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 82.8 อันดับ 5 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงธิชา มะรังศรี
 1. นางสาวพิมพ์ประภา โพธิจารย์
280 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 82.6 อันดับ 6 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงอริสรา โทเซอร์
 1. นางกรชนก สุจันทร์ศรี
281 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 76.8 อันดับ 7 เหรียญเงิน สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวธินัดดา เสือสูงเนิน
 1. นางสาวจุฬาวรรณ ปัดภัย
282 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 75.6 อันดับ 8 เหรียญเงิน ผาน้อยวิทยาคม 2
 1. นางสาววรัญญา คำมี
 1. นางสาวกัญญารัตน์ บูรณะถาวร
283 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 70.75 อันดับ 9 เหรียญเงิน เซไลวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงภิญญามาศ การสาน
 1. นางสาวจารุวรรณ จันพิพิศ
284 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 69.8 อันดับ 10 เหรียญทองแดง วังทรายขาววิทยา 2
 1. เด็กหญิงกนกวรรณ ขุนธง
 1. นางสาวกมลทิพย์ ทาคีรี
285 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 69.2 อันดับ 11 เหรียญทองแดง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงสุกฤตตาพร ทองอ้ม
 1. นางสาวพรรณพร บุตรดาซุย
286 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 68.8 อันดับ 12 เหรียญทองแดง ภูหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร สระทองทา
 1. นางสุชานันท์ แพงดี
287 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 62.2 อันดับ 13 เหรียญทองแดง เลยสว่างวิทยาคม 2
 1. เด็กชายนนทพัทธ์ กาละพันธ์ ม.1/1
 1. นางสาวปาณิสรา อะทะโน
288 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 0 ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงชิดชนก บุญทัน
 1. นางสาวสุภารัตน์ บุญป้อง
289 0697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-ม.3 0 เขาหลวงวิทยา 2
 1. เด็กชาย พลาธร ราคาแพง
 1. นางสาว จิราภรณ์ สุธงษา
290 0698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.4-ม.6 92 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวมณีรัตน์ สุขบัว
 1. นางอุบล ศุภบวรรัตน์
291 0698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.4-ม.6 89 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นายพีรพัฒน์ ผิวงาม
 1. นางสาวพิมพ์ประภา โพธิจารย์
292 0698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.4-ม.6 88 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวศนันธฉัตร มะลิกำ
 1. นางสาวจารุวรรณ พันธ์นาง
293 0698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.4-ม.6 87 อันดับ 4 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวกัญญารัตวัชระ สุขวโรทัย
 1. นางสาวชุติกาญจน์ เอื้อวรรณกิจ
294 0698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.4-ม.6 84 อันดับ 5 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นายพีรนาท ราพรมมา
 1. นางลัดดา เดชแพง
295 0698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.4-ม.6 82 อันดับ 6 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นางสาวสิริวรรณ หลวงสนิท
 1. นางสาววรุณี ทองแลง
296 0698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.4-ม.6 80 อันดับ 7 เหรียญทอง เซไลวิทยาคม 2
 1. นางสาวศรัณยภัทต์ โกเลื่อน
 1. นางสาวจารุวรรณ จันพิพิศ
297 0698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.4-ม.6 77 อันดับ 8 เหรียญเงิน เขาหลวงวิทยา 2
 1. นางสาว วรรณวลี ศึกษา
 1. นางสาว รัตน์ติกา ศรีอรรคจันทร์
298 0698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.4-ม.6 73 อันดับ 9 เหรียญเงิน ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. นางสาวกรณิศ สาโคตรวัน
 1. นางสาวพรรณพร บุตรดาซุย
299 0698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.4-ม.6 60 อันดับ 10 เหรียญทองแดง ผาน้อยวิทยาคม 2
 1. นางอำพิกา จันทะเสน
 1. นางสาวขวัญนภา ซามาตย์
300 0698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.4-ม.6 60 อันดับ 10 เหรียญทองแดง วังทรายขาววิทยา 2
 1. นายธีรพจน์ ประนมศรี
 1. นายวิทวัส พิลาชัย
301 0698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.4-ม.6 60 อันดับ 10 เหรียญทองแดง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายสุรชัย แก้วพิภพ
 1. นายกิติพงษ์ พรมบ้านเปลือย
302 0698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.4-ม.6 0 วรราชวิทยา 2
 1. นางสาววรรณสิริ ชุมดาวงษ์
 1. นายศตวรรษ จันทะวงษ์
303 0698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.4-ม.6 0 ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาวอาทิตย์ฎิญา สวาทนุช
 1. นางสาวนิภาพรรณ เหี้ยมเหิน
304 0703 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงนงคาน จันทะวง
 2. เด็กหญิงปฐมพร สอนเสนา
 1. นายภาณุวิชญ์ แก้วบุญรอด
 2. นางศิรินารถ ผาจิรวัฒนชาติ
305 0703 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายสุวรรณ วีระสมเกียรติ
 2. นางสาวนนทิชา อุปรีที
 1. นางอัจฉราพร โอชาอัมพวัน
 2. นางสาวขวัญเรือน ประจวบมอญ
306 0703 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3 90 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงฑิตติมา เทศประเสริฐ
 2. เด็กหญิงศุวิมล มาคะวงค์
 1. นางสาวเกษสุดา เมืองเย็น
307 0703 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3 86 อันดับ 4 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กชายพีรพัฒน์ แน่นอุดร
 2. เด็กหญิงสุชานาฎ ละวาศชัย
 1. นางสาวปรัชญากร โพธิ์ทอง
 2. นางสาวพรรัมภา ชำนาญจันทร์
308 0703 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3 80 อันดับ 5 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงอัณรญา จรรยายงค์
 2. นางสาวพิมพ์ชนก มาตย์นอก
 1. นางสาวศิริลักษณ์ สมปาน
 2. นางสาวละมัย สุมังเกษตร
309 0704 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นางสาวธัญญาเรศ โข้บุรี
 2. นางสาวมณฑิตา สิมสา
 1. นายภาณุวิชญ์ แก้วบุญรอด
 2. นางสาวพิราวรรณ เพชรคุ้ม
310 0704 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวฑิตฐิตา เรืองศิลป์
 2. นางสาวปวริศา วงแก้ว
 1. นางสาวธริชญา สิงห์คะ
 2. นางสุพัตรา ตันบริภัณฑ์
311 0704 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.4-ม.6 86 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นายพีรพัฒน์ ผางน้ำคำ
 2. นางสาวสุพิชญ์ มูลสาร
 1. นางสาวพรรัมภา ชำนาญจันทร์
 2. นางสาวปรัชญากร โพธิ์ทอง
312 0704 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.4-ม.6 80 อันดับ 4 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวเหมือนฝัน ตองหว้าน
 2. นางสาวพนิดา อ่อนทะ
 1. นางนุชนาถ วงษ์เสนา
 2. นางสาวทวีพร พูลจิตร
313 0706 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.4-ม.6 89 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวธัญญารัตน์ บำรุงสำราญ
 2. นางสาววรรณิภา พลซา
 1. นางสาวชมพูนุท รังศิริ
 2. นางวารุณี มูลกองศรี
314 0706 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.4-ม.6 82 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวผกามาศ ศรีหงษา
 2. นางสาวพิชญธิดา แนวหล้า
 1. นายกฤษกร ใหมทอง
 2. นางยสินทรา พุทธเชียง
315 0714 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวโสภาพัชร คุณนา
 2. นางสาวนันธิดา เพ็งมาต
 3. นางสาวณิชนันท์ พลซา
 4. นางสาวชุติมา ลานทะจันทร์
 5. นายพาสุข แก้วไสย์
 1. นายพัฒนพงษ์ นวนรักษา
 2. นางวารุณี มูลกองศรี
316 0714 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวดวงฤดี สิทธิโห
 2. นางสาวสุนิสา แก้วโวหาร
 3. นายสิทธิพงศ์ เขียวบัว
 4. นายจิรวัฒน์ มีพรม
 5. นางสาวขวัญจิรา บุญตัว
 1. นายกฤษกร ใหมทอง
 2. นางยสินทรา พุทธเชียง
317 0717 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาจีน ระดับ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวกุลธิดา คำสอน
 2. นางสาวพิมพ์ชนก พวงผกา
 1. นางสาวลัลน์ลลิตา ทุมสิงห์
318 0717 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาจีน ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวพิมพ์ชนก พลสูงเนิน
 2. นางสาวรัตนาภรณ์ คุณพรรษา
 1. นางสาวธริชญา สิงห์คะ
 2. นางสุพัตรา ตันบริภัณฑ์
319 0717 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาจีน ระดับ ม.4-ม.6 80 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวบุณยธิดา เจริญทรัพย์
 2. นางสาวจินตพร เหล่าขาล
 1. นางสาวทวีพร พูลจิตร
 2. นางนุชนาถ วงษ์เสนา
320 0721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.1-ม.3 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กชายอัษฎายุธ คุ้มทรัพย์
 2. นางสาวรมณียา อันทะสา
 1. นางอินทิรา แถลงกัณฑ์
321 0721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กชายธเนศ ภาษี
 2. เด็กชายรัฐศาสตร์ ดิลกชูสวัสดิ์
 1. นางสาวกันต์กมล ชมภูโคตร
 2. นางสาววิไลพร ผองแก้ว
322 0721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง วังทรายขาววิทยา 2
 1. เด็กหญิงปาฐิตา ใคร่นุ่นนา
 2. เด็กหญิงวริศรา ธรรมกุล
 1. นายวิทวัส พิลาชัย
 2. นางสาวกมลทิพย์ ทาคีรี
323 0721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.1-ม.3 90 อันดับ 4 เหรียญทอง เลยสว่างวิทยาคม 2
 1. นางสาววรรษชล วงศ์คำเสาร์ ม.3/1
 2. นายพรเทพ ขุมทรัพย์ ม.3/1
 1. นางสาวปาณิสรา อะทะโน
324 0721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.1-ม.3 78 อันดับ 5 เหรียญเงิน เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงกมณียา บุรีเลิศ
 2. เด็กชายรัฐศาสตร์ เสนารินทร์
 1. นางศิรินารถ ผาจิรวัฒนชาติ
 2. นางณัชชารีย์ วันนา
325 0721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.1-ม.3 76 อันดับ 6 เหรียญเงิน เขาหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิง ปาริชาติ แก่งจำปา
 2. เด็กหญิง ดารินทร์ คิริชี
 1. นาง ฐิติกานต์ เอกทัศน์
 2. นางสาว รัตน์ติกา ศรีอรรคจันทร์
326 0721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.1-ม.3 74 อันดับ 7 เหรียญเงิน สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ มั่งมีรัตนทรัพย์
 2. เด็กชายอัครชัย นามวงศ์ษา
 1. นางสาวภัทรวรรณ กองณรงค์
 2. นายกิติพงษ์ พรมบ้านเปลือย
327 0721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.1-ม.3 72 อันดับ 8 เหรียญเงิน ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงอรปรียา อุปรีที
 2. เด็กชายวรากร โพธิ์สนิท
 1. นางกนกพร อยู่ครบ
 2. นางวราภรณ์ พลซา
328 0721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.1-ม.3 68 อันดับ 9 เหรียญทองแดง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. เด็กชายดนุพัฒน์ คงประติทาน
 2. เด็กชายศรันยภัทร ศรีสวัสดิ์
 1. นายอัมรินทร์ พรหมหาราช
329 0721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.1-ม.3 66 อันดับ 10 เหรียญทองแดง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กชายวิทวัต ตะพรม
 2. เด็กชายพฤทธิพร บุญที
 1. นางสาวละมัย สุมังเกษตร
 2. นางสาววรุณี ทองแลง
330 0721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.1-ม.3 64 อันดับ 11 เหรียญทองแดง ผาน้อยวิทยาคม 2
 1. ๑.เด็กหญิงณัฐณิชา จำปานิล
 2. ๒.เด็กหญิงไปรดา มาศิริ
 1. นางสาวขวัญนภา ซามาตย์
 2. นางสาวนันพิดา สีลาทอง
331 0721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.1-ม.3 62 อันดับ 12 เหรียญทองแดง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงอรนิชา ชาทอง
 2. เด็กหญิงอัญชุลี อร่ามศรี
 1. นางหทัยกาญจน์ รัศมีศิวโสภา
 2. นางสาวดารุณี สิงห์ทองลา
332 0729 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวณัฐณิชา บัวมี
 1. นางสาววิไลรัตน์ แก้วคำ
333 0729 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3 88 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงสุชัญญา บุญรอด
 1. นางสาวพิมพ์ประภา โพธิจารย์
334 0729 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กชายภานุพงศ์ ภักดีเหลา
 1. นางสาววรุณี ทองแลง
335 0729 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3 80 อันดับ 4 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นายสุทธินนท์ชัย พิพัฒน์ประสิทธิ์
 1. นางสาวสุกัญญา เสโส
336 0729 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3 77 อันดับ 5 เหรียญเงิน หนองหินวิทยาคม 2
 1. ด.ช.ธนโชติ มังบู่แว่น
 1. นางเกศรา สิทธิพรมมา
337 0729 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3 75 อันดับ 6 เหรียญเงิน ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กชายทิวาวัชร์ ประทาน
 1. วชิรวิทย์ หลุ่งเป้า
338 0729 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3 65 อันดับ 7 เหรียญทองแดง ผาน้อยวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงศุจิภา นครธรรม
 1. นางสาวขวัญนภา ซามาตย์
339 0729 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3 60 อันดับ 8 เหรียญทองแดง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. เด็กหญิงรัฐสภา แสนศรี
 1. นางสาวกิตติยา ภูพาดนา
340 0730 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.4-ม.6 97 ชนะเลิศ เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นางสาวรัญญา พิมนาคุณ
 1. นางศิรินารถ ผาจิรวัฒนชาติ
341 0730 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นายนวมินทร์ เฉียวกลาง
 1. นางสาวรัตติยากร สุภกรรม
342 0730 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.4-ม.6 88 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นายพัชรศิษฎ์ พานกระดึง
 1. นายไพโรจน์ ลิภา
343 0730 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.4-ม.6 82 อันดับ 4 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นางสาวธัญพร ภาโส
 1. นางสาววรุณี ทองแลง
344 0730 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.4-ม.6 77 อันดับ 5 เหรียญเงิน วรราชวิทยา 2
 1. นางสาวธาราทิพย์ ทองทวน
 1. นางคมคาย นาอุดม
345 0730 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.4-ม.6 68 อันดับ 6 เหรียญทองแดง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นางสาวธนภรณ์ อะคะนัย
 1. นางสาวจิรนุช คิริชี
346 0730 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.4-ม.6 60 อันดับ 7 เหรียญทองแดง ผาน้อยวิทยาคม 2
 1. นางสาวนิตยา สุวรรณ
 1. นางสาวกัญญารัตน์ บูรณะถาวร
347 0730 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.4-ม.6 60 อันดับ 7 เหรียญทองแดง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นางสาวพลอยชมพู ศรนวล
 1. นางกิติยา คำมะณีจันทร์
348 0730 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.4-ม.6 58 อันดับ 8 ชมเชย หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวศรัณย์รัชณ์ วันนา
 1. นางยสินทรา พุทธเชียง
349 0730 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.4-ม.6 55 อันดับ 9 ชมเชย ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. นายวารบุรินทร์ แสงส่อง
 1. นางสาวลักษิกา ไสยกิจ
350 0730 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.4-ม.6 51 อันดับ 10 ชมเชย วังทรายขาววิทยา 2
 1. นางสาวจุฑาธิป นามขาว
 1. นางสาวกมลทิพย์ ทาคีรี
351 0738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.4-ม.6 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง วังทรายขาววิทยา 2
 1. นางสาวพวงผกา อุทธตรี
 1. นางสาวกมลทิพย์ ทาคีรี
352 0738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.4-ม.6 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวหทัยชนก ทองพูล
 1. นางพรศิลป์ กองสิงห์
353 0738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาวสุดาพร เสนาวงษ์
 1. นางสาวปิยะพร สีที
354 0738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.4-ม.6 90 อันดับ 4 เหรียญทอง เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นางสาวชนิดาภา ลานนท์
 1. นางสาวพิชฎาณัฏฐ์ แหล่งสนาม
355 0738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.4-ม.6 78 อันดับ 5 เหรียญเงิน หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวธนัญชนก พลเยี่ยม
 1. นางสาวกันต์กมล ชมภูโคตร
356 0738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.4-ม.6 76 อันดับ 6 เหรียญเงิน สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวศุภิสรา เศษอาด
 1. นางสาวภัทรวรรณ กองณรงค์
357 0738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.4-ม.6 74 อันดับ 7 เหรียญเงิน ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวชลิตา นันทา
 1. นางอินทิรา แถลงกัณฑ์
358 0738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.4-ม.6 72 อันดับ 8 เหรียญเงิน เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นายชลพัฒน์ หิมะคุณ
 1. นายสุรเชษฎ์ บุตรปาละ
359 0738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.4-ม.6 68 อันดับ 9 เหรียญทองแดง เขาหลวงวิทยา 2
 1. นางสาว อรทัย แก่งดาภา
 1. นางสาว รัตน์ติกา ศรีอรรคจันทร์
360 0738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.4-ม.6 66 อันดับ 10 เหรียญทองแดง ผาน้อยวิทยาคม 2
 1. นางสาววชิรปกรณ์ ศรีเมือง
 1. นางสาวกัญญารัตน์ บูรณะถาวร
361 0738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.4-ม.6 64 อันดับ 11 เหรียญทองแดง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นางสาวจุฑารัตน์ พูลทรัพย์
 1. นางดรัลรัตน์ ฮามพิทักษ์
362 0738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.4-ม.6 62 อันดับ 12 เหรียญทองแดง เซไลวิทยาคม 2
 1. นางสาวขวัญฤทัย ศรีเพ็ชร
 1. นางสาวจารุวรรณ จันพิพิศ
363 0739 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับ ม.1-ม.3 93 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. ด.ญ.สิริมาตา ศักดิ์นุภาพ
 2. น.ส.ภัทรนันท์ คำวิลัย
 3. ด.ญ.ชาคริยา ชัยสงคราม
 4. ด.ญ.ปรีย์ธิฌา น้อยปา
 5. ด.ญ.กัญญารัตน์ ครุนันท์
 1. นางผักแว่น จันทร์อินทร์
 2. นางสาวประภัทรสร เอี่ยมเวียง
364 0739 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับ ม.1-ม.3 82 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงพิชญธิดา ภูกาบทอง
 2. เด็กหญิงพัชราภร ไกรพล
 3. เด็กหญิงสุชาดา แก้วมาต
 4. เด็กหญิงดาวิกา ทองสม
 5. เด็กชายพัชรพล สมอาจ
 1. นางสาววรุณี ทองแลง
 2. นางสาวละมัย สุมังเกษตร
365 0740 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับ ม.4-ม.6 92 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. น.ส.ปานตา ทวีชัย
 2. น.ส.เสาวนีย์ โหมแพง
 3. น.ส.วรัทยา ปัญจะภักดี
 4. น.ส.ญาฑิตา จันทิหล้า
 5. น.ส.กาญจนิน คุ้มสวน
 1. น.ส.วรลักษม์ น้อยโสภา
 2. น.ส.พสิกา พิมพ์ประชา
366 0740 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับ ม.4-ม.6 91 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวเพชรไพลิน เอี่ยมคง
 2. นางสาวธารตะวัน จันทร์ศรีงาม
 3. นางสาววันวิษา ถิ่นคำบง
 4. นางสาวจิรชยา วันอินทร์
 5. นายรัชติภูมิ พิมใจ
 1. นางสาวสุวรรณา บุญมี
 2. นางสาวน้ำฝน รัตนพลที
367 0740 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับ ม.4-ม.6 80 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นางสาวปิมระพัฒน์ โพธาราม
 2. นางสาวกรกนก จันทร์พาณิชย์
 3. นางสาวณัฐชา พิมพ์โยธา
 4. นางสาวณัฐธิดา พะวา
 5. นายสุรยุทธิ์ ทุมทา
 1. นางสาวละมัย สุมังเกษตร
 2. นางสาววรุณี ทองแลง
368 0743 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงนภัสกร ภูพรรนาแสง
 1. นางสาวเกษสุดา เมืองเย็น
369 0743 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงสารณี ศรีจันทะ
 1. นางสาวธริชญา สิงห์คะ
370 0743 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงณัฎธิดา นามปัญญา
 1. นางสาวปรัชญากร โพธิ์ทอง
371 0743 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3 91 อันดับ 4 เหรียญทอง เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงสุพิตตา อินทะนาม
 1. นายภาณุวิชญ์ แก้วบุญรอด
372 0743 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3 85 อันดับ 5 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงเกล้ารัชจิกาลต์ หอมชะเอม
 1. นางสาวธัญลักขณ์ แก้วอ้น
373 0743 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3 0 วังทรายขาววิทยา 2
 1. เด็กหญิงนัชชา สุขเสน
 1. นางสาวกมลทิพย์ ทาคีรี
374 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงเอมอร คณะแพง
 1. นายวิชาญ ศรีจันทร์
375 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงกฤติพร พันเงิน
 1. นางพรศรี ศรีพรรณ์
376 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 93 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงเขมนิต อุตรพรม
 1. นายวุฒิศักดิ์ กรมทอง
377 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 92 อันดับ 4 เหรียญทอง เขาหลวงวิทยา 2
 1. เด็กหญิง ธัญลักษณ์ สุนันทะ
 1. นางสาว จิราภรณ์ สุธงษา
378 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 91 อันดับ 5 เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงกนกอร ศรีผักผ่อง
 1. นางณัฏฐ์ชญาภา เวียงสมุด
379 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 90 อันดับ 6 เหรียญทอง เซไลวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงธนพร อ้วนโฮม
 1. นางศิมลกานต์ นามวงษา
380 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 89 อันดับ 7 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงไอรดา วิลัยลาน
 1. นางอรุณศรี แก้วสังหาร
381 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 78 อันดับ 8 เหรียญเงิน หนองหินวิทยาคม 2
 1. นายธีรเดช เหินชัยสงค์
 1. นางอรทัย พูนสวัสดิ์
382 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 77 อันดับ 9 เหรียญเงิน ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. เด็กหญิงปวีณา จันทจิต
 1. นางสาวชูติมา บัวสงเคราะห์
383 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 76 อันดับ 10 เหรียญเงิน ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงพาขวัญ หลวงนันท์
 1. นางสาววรัญญารัตน์ ชัชวาลย์
384 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 75 อันดับ 11 เหรียญเงิน วรราชวิทยา 2
 1. เด็กหญิงจารุกร ยั้งระหัด
 1. นางทัศนีย์ ปราบมาก
385 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 74 อันดับ 12 เหรียญเงิน ผาน้อยวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงนภิสา วรรณไชย
 1. นางสาวพรปวีณ์ ไมล์หรือ
386 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 73 อันดับ 13 เหรียญเงิน เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. เด็กหญิงปวิตรา มาบเมือง
 1. นายสมเกียรติ อารีย์
387 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 72 อันดับ 14 เหรียญเงิน วังทรายขาววิทยา 2
 1. เด็กหญิงศศินิภา นิลหว่าง
 1. นางสาวชุติมา พิมพ์ใจ
388 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 71 อันดับ 15 เหรียญเงิน เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงกนิษฐา วงษา
 1. นางสาวมลฐิชา อุ่นแก้ว
389 0272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 70 อันดับ 16 เหรียญเงิน เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน กลางเสนา
 1. นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณศรี
390 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 95 ชนะเลิศ เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นางสาวนภาภรณ์ วังคีรี
 1. นางวนิดา เครือหงษ์
391 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 90 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวสุพิชชา เบิกบาน
 1. นางสาวศิริวรรณ เยี่ยมโกศรี
392 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 85 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. นางสาวนุชจรี ขอนสงเคราะห์
 1. นางอรทัย พูนสวัสดิ์
393 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 78 อันดับ 4 เหรียญเงิน เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. นางสาวภูวรินทร์ แสวงสินธุ์
 1. นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณศรี
394 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 77 อันดับ 5 เหรียญเงิน วรราชวิทยา 2
 1. นายพรภูมินทร์ ยอดอินทร์
 1. นางสาวจิตตานันท์ สุพรมอินทร์
395 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 76 อันดับ 6 เหรียญเงิน ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวศศิกานต์ ฉายแสง
 1. นางสาวสุวิมล ลำมะยศ
396 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 76 อันดับ 6 เหรียญเงิน สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวจิราภา พลสวัสดิ์
 1. นายวุฒิศักดิ์ กรมทอง
397 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 75 อันดับ 7 เหรียญเงิน เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นางสาวปรียาพร พลเยี่ยม
 1. นางสาวสิริยากร ซื่อสัตย์
398 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 75 อันดับ 7 เหรียญเงิน เอราวัณวิทยาคม 2
 1. นางสาวภัทรียา เผื่อแผ่
 1. นางสาวมลฐิชา อุ่นแก้ว
399 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 74 อันดับ 8 เหรียญเงิน ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาวดวงฤดี อาวาส
 1. นางศิรประภา พานิคม
400 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 68 อันดับ 9 เหรียญทองแดง เขาหลวงวิทยา 2
 1. นางสาว ธีวาพร บานศิริ
 1. นาย พีรพงศ์ ภูสิงห์
401 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 66 อันดับ 10 เหรียญทองแดง เลยสว่างวิทยาคม 2
 1. นางสาวนภสร เพ็งพล ม.4/1
 1. นางสาวขนิษฐา หอมภักดี
402 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 65 อันดับ 11 เหรียญทองแดง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. นางสาวแพรวพรรณ บุญแท้
 1. นางสาวเสาวลักษณ์ ภูตาพัฒน์
403 0273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-ม.6 64 อันดับ 12 เหรียญทองแดง วังทรายขาววิทยา 2
 1. นางสาวนริศรา เทวะดา
 1. นางสาวชุติมา พิมพ์ใจ
404 0276 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3 96 ชนะเลิศ เหรียญทอง หนองหินวิทยาคม 2
 1. เด็กชายพงษ์ศกร กงกะเรียน
 1. นางสาวเจตสุภา สุวรรณวงศ์
405 0276 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3 95 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงนวพรรษ เทียนทอง
 1. นางสาวกาญจนาวดี ไชยสงค์
406 0276 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3 94 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงแพรวนภา สามัญ
 1. นางสาววรัญญารัตน์ ชัชวาลย์
407 0276 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3 92 อันดับ 4 เหรียญทอง เอราวัณวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงนารากรณ์ จำปาตา
 1. นางสาวมลฐิชา อุ่นแก้ว
408 0276 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3 91 อันดับ 5 เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. เด็กหญิงวิภากมล คำโคตรสูนย์
 1. นางสาวอาทิตยา หลักเพชร
409 0276 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3 90 อันดับ 6 เหรียญทอง ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงปวีณา ศรีบุรินทร์
 1. นางสาวเสาวลักษณ์ ภูตาพัฒน์
410 0276 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3 78 อันดับ 7 เหรียญเงิน เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ 2
 1. นางสาวธัญชนก เกิดสวรรค์
 1. นายสมเกียรติ อารีย์
411 0276 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3 77 อันดับ 8 เหรียญเงิน เหมืองแบ่งวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงศดานันท์ อ่ำศรี
 1. นางรุ่งฤดี ศรแผลง ปลาส
412 0276 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3 76 อันดับ 9 เหรียญเงิน ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. เด็กหญิงสายฝน ม่วงนนทศรี
 1. นางเกษสุดา จุตะโน
413 0277 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.4-ม.6 94 ชนะเลิศ เหรียญทอง สันติวิทยาสรรพ์ 2
 1. นางสาวขวัญจิรา บุตรหลอด
 1. นางสาวอาทิตยา หลักเพชร
414 0277 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.4-ม.6 93 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. นางสาวศิริรัตน์ อ่อนพิมพ์
 1. นางกิตติยา สุขปื้อ
415 0277 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.4-ม.6 92 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. นางสาวภัทราภา แก้วอุดร
 1. นางสาววรัญญารัตน์ ชัชวาลย์
416 0277 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.4-ม.6 87 อันดับ 4 เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ 52 2
 1. นางสาวเนตรดาว ศรีจำปา
 1. นางศิรประภา พานิคม
417 0277 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.4-ม.6 86 อันดับ 5 เหรียญทอง เลยสว่างวิทยาคม 2
 1. นางสาวภัทราภรณ์ แสนหาญ ม.5/1
 1. นางสาวขนิษฐา หอมภักดี
418 0277 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.4-ม.6 85 อันดับ 6 เหรียญทอง ภูหลวงวิทยา 2
 1. นายธีรเดช บุตรนาม
 1. นายสุทธินันท์ ภูขามา
419 0277 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.4-ม.6 83 อันดับ 7 เหรียญทอง ผาอินทร์แปลงวิทยา 2
 1. นางสาวพฤกษา เหวห้วย
 1. นางสาวปิ่นสุดา ภูคากัน
420 0277 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.4-ม.6 72 อันดับ 8 เหรียญเงิน ผาสามยอดวิทยาคม 2
 1. นางสาวชนิษฐา โคตรวิชัย
 1. นางสาวเสาวลักษณ์ ภูตาพัฒน์
421 0277 ภาษาไทย การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.4-ม.6 70 อันดับ 9 เหรียญเงิน วรราชวิทยา 2
 1. นางสาวภัทราวดี จันนา
 1. นายจีรพัฒน์ นาเทวา
422 0650 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3 90 ชนะเลิศ เหรียญทอง ศรีสงครามวิทยา 2
 1. เด็กหญิงภัทรภร ศรีบุญมี
 1. นางสาวอิงดาว สีเชียงสา
423 0650 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3 76 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน ภูกระดึงวิทยาคม 2
 1. เด็กหญิงณัฐติกานต์ วงษ์ณรัตน์
 1. นางสาวอรนิภา อาจนิยม
424 0650 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3 75 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน วรราชวิทยา 2
 1. เด็กหญิงนริสรา โสภารักษ์
 1. นางทัศนีย์ ปราบมาก
425